Permalink
Browse files

new strings and some changes from Martina Majorova & Juraj Chlebec

  • Loading branch information...
havran
havran committed May 20, 2005
1 parent 920fb23 commit 1bec7e0564bf963c0fe20108cf363fbdd0508f2f
Showing with 369 additions and 37 deletions.
  1. +27 −0 lang/sk/block_glossary_random.php
  2. +8 −2 lang/sk/moodle.php
  3. +74 −0 lang/sk/scorm.php
  4. +8 −0 lang/sk/webquest.php
  5. +155 −8 lang/sk/wiki.php
  6. +97 −27 lang/sk/workshop.php
@@ -0,0 +1,27 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+
+
+$string['addentry'] = 'Pridajte váš obľúbený citát!';
+$string['askaddentry'] = 'Pokiaľ môžu používatelia pridávať záznamy do slovníka, zobraz odkaz s týmto textom';
+$string['askinvisible'] = 'Pokiaľ nemôžu používatelia pridávať záznamy do slovníka, zobraz tento text (bez odkazu)';
+$string['askviewglossary'] = 'Pokiaľ si používatelia môžu prezerať slovník, ale nemôžu doňho vkladať položky, zobraz odkaz s týmto textom';
+$string['blockname'] = 'Náhodná položka slovníka';
+$string['intro'] = 'Uistite sa, že máte vo svojom kurze aspoň jeden slovník s aspoň jedným záznamom. Potom môžete upraviť nasledujúce nastavenia';
+$string['invisible'] = '(pokračovanie)';
+$string['lastmodified'] = 'Naposledy upravovaná položka';
+$string['nextone'] = 'Ďalšia položka';
+$string['noentriesyet'] = 'Vybraný slovník zatiaľ neobsahuje žiadne položky';
+$string['notyetconfigured'] = 'Prosím, upravte nastavenia tohoto bloku pomocou ikonky úprav';
+$string['notyetglossary'] = 'Musíte mať k dispozícii aspoň jeden slovník';
+$string['random'] = 'Náhodná položka';
+$string['refresh'] = 'Počet dní predtým, než bude vybraná nová položka';
+$string['select_glossary'] = 'Vyberaj položky z tohoto slovníka';
+$string['showconcept'] = 'Zobrazuj pojem (hlavičku) pre každú položku';
+$string['title'] = 'Titul';
+$string['type'] = 'Ako má byť nová položka vybraná';
+$string['typehelp'] = '<b>Naposledy upravovaná položka</b> vždy zobrazuje poslednú upravovanú položku, zatiaľ čo <b>Náhodná položka</b> ju zakaždým náhodne vyberá. Voľba <b>Dalšia položka</b> prechádza slovníkom podľa poradia položiek. Táto posledná voľba je veľmi užitočná, pokiaľ zároveň nastavíte počet dní. Tak si môžete vytvoriť blok obsahujúcí napr. <i>Citát týždňa</i> či <i>Tip pre dnešný deň</i>.';
+$string['viewglossary'] = 'Viac citátov...';
+$string['whichfooter'] = 'Môžete nechať zobrazovať odkazy na akcie slovníka, s ktorým je tento blok asociovaný. Blok bude zobrazovať iba tie akcie, ktoré sú v danom slovníku povolené.';
+
+?>
View
@@ -3,6 +3,7 @@
$string['action'] = 'Akcia';
+$string['actions'] = 'Akcie';
$string['active'] = 'Aktívny';
$string['activities'] = 'Aktivity';
$string['activity'] = 'Aktivita';
@@ -79,7 +80,7 @@
$string['allownot'] = 'Nepovoli»';
$string['allparticipants'] = 'V¹etci úèastníci';
$string['allteachers'] = 'V¹etci uèitelia';
-$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,CH, I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,X,Y,Z';
+$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z';
$string['alphanumerical'] = 'Mô¾e obsahova» iba písmená abecedy alebo èísla';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Registrácia u¾ bola potvrdená';
$string['always'] = 'V¾dy';
@@ -222,6 +223,7 @@
$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Vytvárajú sa kategórie a otázky';
$string['creatingcoursemodules'] = 'Vytvárajú sa moduly kurzu';
$string['creatingevents'] = 'Vytvárajú sa udalosti ';
+$string['creatinggradebook'] = 'Vytvárajú sa knihy bodov';
$string['creatinggroups'] = 'Vytvárajú sa skupiny';
$string['creatinglogentries'] = 'Vytvárajú sa prihlasovacie zoznamy';
$string['creatingmessagesinfo'] = 'Vytvárajú sa informácie o správach';
@@ -298,6 +300,7 @@
$string['duplicate'] = 'Duplikát';
$string['duplicatinga'] = 'Vytvára sa duplikát: $a';
$string['duplicatingain'] = 'Vytvára sa duplikát $a->what do $a->in';
+$string['edhelpaspellpath'] = 'Pre pou¾itie kontroly pravopisu v editore MUSÍTE ma» nain¹talovaný na va¹om serveri <strong>aspell 0.50</strong>, alebo nov¹í a musíte urèi» správnu cestu ku binárnemu súboru aspell. Na Unix-Linux systémoch je táto cesta obyèajne <strong>/usr/bin/aspell</strong>, ale je mo¾né ¾e to bude inak.';
$string['edhelpbgcolor'] = 'Definova» farbu pozadia editora.<br />Platné hodnoty sú napríklad:#ffffff alebo biela';
$string['edhelpcleanword'] = 'Toto nastavenie aktivuje alebo deaktivuje ¹pecifický formát filtrovania Wordu.';
$string['edhelpenablespelling'] = 'Aktivova» alebo deaktivova» kontrolu pravopisu. Ak je voµba aktivovaná,<strong>aspell</strong> musí by» nain¹talovaný na serveri. Druhá hodnota je <strong>default dictionary</strong>. Táto hodnota bude pou¾itá vtedy, ak aspell nemá slovník pre vlastný zvolený jazyk u¾ívateµa. ';
@@ -426,7 +429,7 @@
$string['filesfolders'] = 'Súbory/prieèinky';
$string['filloutallfields'] = 'Vyplòte prosím v¹etky políèka tohoto formulára';
$string['findmorecourses'] = 'Vyhµadaj ïal¹ie kurzy';
-$string['firstdayofweek'] = '0';
+$string['firstdayofweek'] = '1';
$string['firstname'] = 'Krstné meno';
$string['firsttime'] = 'Je toto prvý krát èo ste tu?';
$string['followingoptional'] = 'Nasledujúce polo¾ky sú nepovinné';
@@ -585,6 +588,7 @@
$string['latestnews'] = 'Najnov¹ie správy';
$string['leavetokeep'] = 'Túto polo¾ku nevypåòajte, ak si chcete zachova» pôvodné heslo';
$string['license'] = 'GPL Licencia';
+$string['liketologin'] = 'Chcete sa teraz prihlási» pod plným u¾ívateµským úètom?';
$string['list'] = 'Zoznam';
$string['listfiles'] = 'Zoznam súborov v $a';
$string['listofallpeople'] = 'Zoznam v¹etkých µudí';
@@ -858,6 +862,7 @@
$string['recreatedcategory'] = 'Znovuvytvorená kategória $a';
$string['refreshingevents'] = 'Obnovujú sa udalosti';
$string['registration'] = 'Registrácia Moodle';
+$string['registrationcontact'] = 'Kontakt pre verejnos»';
$string['registrationcontactno'] = 'Nie, nechcem kontaktný formulár vo výpise web stránok';
$string['registrationcontactyes'] = 'Áno, poskytnem formulár pre budúcich pou¾ívateµov Moodle, aby ma mohli kontaktova»';
$string['registrationemail'] = 'Oznámenia cez e-mail';
@@ -1134,6 +1139,7 @@
$string['writingcoursedata'] = 'Zapisujú sa dáta kurzu';
$string['writingeventsinfo'] = 'Zapisujú sa informácie o udalostiach';
$string['writinggeneralinfo'] = 'Zapisujú sa základné informácie';
+$string['writinggradebookinfo'] = 'Zapisujú sa informácie do knihy bodov';
$string['writinggroupsinfo'] = 'Zapisujú sa informácie o skupinách';
$string['writingheader'] = 'Zapisujú sa hlavièky';
$string['writingloginfo'] = 'Zapisujú sa informácie o prístupoch';
View
@@ -0,0 +1,74 @@
+<?PHP // $Id$
+ // scorm.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+
+
+$string['asset'] = 'Hodnota';
+$string['attr_error'] = 'Nesprávna hodnota atribútu ($a->attr) v tagu $a->tag.';
+$string['autocontinue'] = 'Automatické pokraèovanie';
+$string['badmanifest'] = 'Chyby v manifeste: viï záznamy o chybách';
+$string['browse'] = 'Prechádza»';
+$string['browsed'] = 'Prechádzané';
+$string['browsemode'] = 'Re¾im prechádzania';
+$string['chooseapacket'] = 'Vybra» alebo aktualizova» balík SCORM';
+$string['completed'] = 'Dokonèené';
+$string['coursepacket'] = 'Balík kurzu';
+$string['coursestruct'] = '©truktúra kurzu';
+$string['datadir'] = 'Chyba v systéme súborov: Nedá sa vytvori adresár s údajmi kurzu';
+$string['details'] = 'Detaily priechodu SCO ';
+$string['display'] = 'Zobraz';
+$string['domxml'] = 'Externá kni¾nica DOMXML';
+$string['enablebrowse'] = 'Zapnú» náhµad';
+$string['entercourse'] = 'Vstúpi» do SCORM kurzu';
+$string['errorlogs'] = 'Záznamy o chybách';
+$string['exit'] = 'Opusti» SCORM kurz';
+$string['expcoll'] = 'Rozbali»/Zabali»';
+$string['failed'] = 'Zlyhalo';
+$string['found'] = 'Manifest bol nájdený';
+$string['frameheight'] = 'Táto hodnota nastaví východziu hodnotu vý¹ky rámu SCO';
+$string['framewidth'] = 'Táto hodnota nastaví východziu hodnotu ¹írky rámu SCO';
+$string['gradeaverage'] = 'Priemerný poèet bodov';
+$string['gradehighest'] = 'Najvy¹¹í poèet bodov';
+$string['grademethod'] = 'Metóda bodovania';
+$string['gradescoes'] = 'Scoes situácia';
+$string['gradesum'] = 'Celkový poèet bodov';
+$string['guestsno'] = 'Hos»ovským u¾ívateµom nie je povolené zobrazenie SCORM kurzov';
+$string['height'] = 'Vý¹ka';
+$string['incomplete'] = 'Nedokonèené';
+$string['missing_attribute'] = 'Chýba atribút $a->attr v tagu $a->tag';
+$string['missing_tag'] = 'Chýba tag $a->tag';
+$string['mode'] = 'Re¾im';
+$string['modulename'] = 'SCORM';
+$string['modulenameplural'] = 'SCORMy';
+$string['next'] = 'Pokraèova»';
+$string['no_attributes'] = 'Tag $a->tag musí ma» atribúty';
+$string['no_children'] = 'Tag $a->tag musí ma» deti';
+$string['nomanifest'] = 'Manifest nebol nájdený';
+$string['noreports'] = '®iadna správa na zobrazenie';
+$string['normal'] = 'Normálny';
+$string['not_corr_type'] = 'Nesúlad typov v tagu $a->tag';
+$string['notattempted'] = 'Bez pokusov';
+$string['organizations'] = 'Organizácia';
+$string['packagedir'] = 'Chyba v systéme súborov: Nedá sa vytvori» adresár s balíkom';
+$string['passed'] = 'Pre¹iel';
+$string['php5'] = 'PHP 5 (DOMXML rodná kni¾nica)';
+$string['popup'] = 'Otvori» súèasný SCO v novom okne';
+$string['position_error'] = 'Tag $a->tag nemô¾e by» die»a»om tagu $a->parent';
+$string['prev'] = 'Predchádzajúci';
+$string['regular'] = 'Regulárny manifest';
+$string['report'] = 'Správa';
+$string['review'] = 'Znovu prehliadnu»';
+$string['scoes'] = 'Scoes';
+$string['score'] = 'Skóre';
+$string['syntax'] = 'Chyba v syntaxe';
+$string['tag_error'] = 'Neznámy tag ($a->tag) s týmto obsahom: $a->value';
+$string['too_many_attributes'] = 'Tag $a->tag má príli¹ mnoho atribútov';
+$string['too_many_children'] = 'Tag $a->tag má príli¹ mnoho detí';
+$string['trackingloose'] = 'UPOZORNENIE: Údaje o priechode týmto SCORM balíkom budú stratené!';
+$string['validateascorm'] = 'Overi» SCORM balík';
+$string['validation'] = 'Výsledok overovania';
+$string['validationtype'] = 'Táto vlastnos» nastavuje kni¾nicu DOMXML, ktorá bude pou¾itá pri overovaní manifestu SCORM. Ak neviete, èo zvoli», nechajte tu vybratú odpoveï.';
+$string['versionwarning'] = 'Verzia manifestu je star¹ia ako 1.3, upozornenie na tagu $a->tag';
+$string['viewallreports'] = 'Zobrazi» správy pre $a pokusov';
+$string['width'] = '©írka';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?PHP // $Id$
+ // webquest.php - created with Moodle 1.4.5 (2004083150)
+
+
+$string['modulename'] = 'Webquest';
+$string['modulenameplural'] = 'Webquesty';
+
+?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 1bec7e0

Please sign in to comment.