Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20070123)

  • Loading branch information...
1 parent 8b1f05f commit 1c0d156bd448848dfceba754ea39269b4876a637 moodler committed Jan 23, 2007
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 install/lang/no_utf8/installer.php
@@ -108,6 +108,7 @@
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Nedlasting av komponenter til din tjenermaskin er ikke tillatt (allow_url_fopen er satt til ulovlig). <br /> <br />Du må laste ned
<a href=\"$a->url\">$a->url</a>-filen manuelt, kopiere den til \"$a->dest\" på tjeneren og pakke den ut der.';
$string['report'] = 'Rapport';
+$string['restricted'] = 'Begrenset';
$string['safemode'] = 'Safe Mode';
$string['safemodeerror'] = 'Moodle may have trouble with safe mode on';
$string['sessionautostart'] = 'Session Auto Start';

0 comments on commit 1c0d156

Please sign in to comment.