Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
commit 1c59b0ad97cd71a990d5946ed21b55cfd98add23 1 parent 9e47a85
authored August 18, 2011

Showing 1 changed file with 7 additions and 7 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. 14  install/lang/cs/error.php
14  install/lang/cs/error.php
@@ -29,16 +29,16 @@
29 29
  */
30 30
 
31 31
 $string['cannotcreatelangdir'] = 'Nelze vytvořit adresář pro jazykové soubory';
32  
-$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nelze vytvořit dočasný adresář.';
  32
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nelze vytvořit dočasný adresář';
33 33
 $string['cannotdownloadcomponents'] = 'Nelze stáhnout komponenty';
34 34
 $string['cannotdownloadzipfile'] = 'Nelze stáhnout soubor ZIP';
35 35
 $string['cannotfindcomponent'] = 'Komponenta nenalezena';
36  
-$string['cannotsavemd5file'] = 'Nelze uložit soubor MD5.';
37  
-$string['cannotsavezipfile'] = 'Nelze uložit soubor ZIP.';
38  
-$string['cannotunzipfile'] = 'Nelze dekomprimovat soubor.';
39  
-$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je aktuální.';
40  
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Kontrola staženého souboru dopadla negativně';
41  
-$string['invalidmd5'] = 'Neplatný MD5 hash';
  36
+$string['cannotsavemd5file'] = 'Nelze uložit soubor MD5';
  37
+$string['cannotsavezipfile'] = 'Nelze uložit soubor ZIP';
  38
+$string['cannotunzipfile'] = 'Nelze dekomprimovat soubor';
  39
+$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je aktuální';
  40
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Selhala kontrola staženého souboru';
  41
+$string['invalidmd5'] = 'Ověření selhalo - zkuste to znovu';
42 42
 $string['missingrequiredfield'] = 'Chybí některé z povinných polí';
43 43
 $string['remotedownloaderror'] = 'Stahování komponenty na váš server selhalo. Prověřte nastavení proxy. Vřele doporučujeme PHP rozšíření cURL.<br /><br />Nyní musíte stáhnout soubor <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> ručně, překopírovat jej do "{$a->dest}" na vašem serveru a tam jej rozbalit.';
44 44
 $string['wrongdestpath'] = 'Chybné cílové umístění';

0 notes on commit 1c59b0a

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.