Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 4f55378 commit 1c72f3bd8495b77649804667d31b0a3357b4fc3a AMOS bot committed Nov 19, 2013
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 install/lang/hy/admin.php
View
2 install/lang/hy/admin.php
@@ -30,5 +30,7 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+$string['clianswerno'] = 'ոչ';
+$string['cliansweryes'] = 'այո';
$string['environmentrequireinstall'] = 'անհրաժեշտ է, որպեսզի տեղակայված և թույլատրված լինի';
$string['environmentrequireversion'] = 'պահանջվում է {$a->needed} տարբերակը, դուք գործարկում եք՝ {$a->current}';

0 comments on commit 1c72f3b

Please sign in to comment.