Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
minkowski
minkowski committed Jun 6, 2004
1 parent 0f84e92 commit 1d151b661fa30dc551d991eeea7da169e8047d58
View
@@ -24,8 +24,8 @@
$string['errorinvaliddate'] = 'Çѹ·ÕèäÁè¶Ù¡µéͧ';
$string['errorinvalidminutes'] = '¡Ó˹´ÃÐÂÐàÇÅÒà»ç¹¹Ò·Õâ´ÂµÑ駤èÒÃÐËÇèÒ§ 1 ¶Ö§ 999';
$string['errorinvalidrepeats'] = '¡Ó˹´¨Ó¹Ç¹¡Ô¨¡ÃÃÁâ´ÂµÑ駤èÒÃÐËÇèÒ§ 1 ¶Ö§ 99';
-$string['errornodescription'] = 'µéͧ¡Ó˹´¤Ó͸ԺÒÂ';
-$string['errornoeventname'] = 'µéͧ¡Ó˹´ª×èÍ';
+$string['errornodescription'] = 'µéͧãÊè¤Ó͸ԺÒÂ';
+$string['errornoeventname'] = 'µéͧãÊèª×èÍ';
$string['eventdate'] = 'Çѹ·Õè';
$string['eventdescription'] = '¤Ó͸ԺÒÂ';
$string['eventduration'] = 'ÃÐÂÐàÇÅÒ';
@@ -39,10 +39,10 @@
$string['eventtime'] = 'àÇÅÒ';
$string['eventview'] = 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['expired'] = 'ËÁ´àÇÅÒ';
-$string['explain_lookahead'] = 'µÃ§¹Õé¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ÇèÒ ¡è͹·Õè¡Ô¨¡ÃÃÁ¨ÐàÃÔèÁ¢Öé¹à»ç¹¨Ó¹Ç¹¡ÕèÇѹãËéª×èÍ¡Ô¨¡ÃÃÁ件١áÊ´§ã¹ÃÒ¡Òê×èÍ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡Óŧ¨ÐàÃÔèÁ¢Öé¹ <strong>áµèäÁèÁÕ¡ÒÃÃѺÃͧÇèÒ</strong> ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ø¡Íѹ·ÕèàÃÔèÁ㹪èǧàÇÅҨж١¹ÓÁÒáÊ´§·Ñé§ËÁ´ ¶éÒÁÕÃÒª×èÍ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¨ÐàÃÔèÁÁÒ¡à¡Ô¹ä»( ÁÒ¡¡ÇèÒ¤èÒÊÙ§ÊØ´·ÕèµÑé§äÇéã¹µÑÇàÅ×Í¡·ÕèªÍº) ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¨Ñ´äÇéä¡Åä»ã¹Í¹Ò¤µ¨ÐäÁè¶Ù¡áÊ´§';
-$string['explain_maxevents'] = 'µÃ§¹Õé¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡¨Ó¹Ç¹¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁ·Õè¨Ð¶Ù¡áÊ´§º¹àÇçº ¶éҤسàÅ×Í¡ãËéáÊ´§ËÅÒ¡Ԩ¡ÃÃÁ ÍÒ¨¨Ð·ÓãËéÃÒª×èÍÂÒÇáÅÐãªéà¹×éÍ·Õ躹¨ÍÁÒ¡ä»';
-$string['explain_startwday'] = '»¯Ô·Ô¹ÃÒÂÍÒ·ÔµÂì¨Ð¶Ù¡áÊ´§ àÃèÁ¨Ò¡Çѹ·Õè¤Ø³àÅ×Í¡µÃ§¹Õéà»ç¹µé¹ä»';
-$string['explain_timeformat'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡·Õè¨ÐáÊ´§àÇÅÒà»ç¹ËÅÑ¡ 12 ªÑèÇâÁ§ (àªéÒ/àÂç¹) ËÃ×Í ËÅÑ¡ 24 ªÑèÇâÁ§¡çä´é ¶éҤسàÅ×Í¡ \"¤èÒ»¡µÔ\" àÇÅҨж١áÊ´§µÒÁÀÒÉÒ·Õè¤Ø³ãªéº¹àÇçºä«µì';
+$string['explain_lookahead'] = 'µÑ駤èҨӹǹÇѹ·ÕèÁÒ¡·ÕèÊØ´·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃãËé¡Ô¨¡ÃÃÁ¹ÕéáÊ´§ã¹ºÅçͤ\"¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐÁÕ¢Öé¹\" ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õèà¡Ô´¢Öé¹à¡Ô¹¡ÇèÒÃÐÂÐàÇÅÒ¹Õé¨ÐäÁèÁÕ¡ÒÃáÊ´§ã¹ºÅçͤ¹Õé ÍÂèÒ§äáçµÒÁÃкºäÁèÊÒÁÒö¨ÐÃѺ»ÃСѹä´éÇèÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ñé§ËÁ´·ÕèàÃÔèÁ㹪èǧÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèÃкبÐáÊ´§ã¹ºÅçͤ¹Õé¶éÒËÒ¡¤Ø³ÃкØÃÐÂÐàÇÅÒäÇé¹Ò¹à¡Ô¹ä»';
+$string['explain_maxevents'] = 'Ãкبӹǹ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèÁÒ¡·ÕèÊØ´·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§ ¶éÒËÒ¡ÃкبӹǹÁÒ¡à¡Ô¹ä»ÍÒ¨·ÓãËéàÊÕ¾×é¹·Õè˹éÒ¨Í';
+$string['explain_startwday'] = 'àÅ×Í¡Çѹ·Õèµéͧ¡ÒÃãËéà»ç¹Çѹááã¹ÁØÁÁͧÃÒÂÊÑ»´ÒËì';
+$string['explain_timeformat'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡·Õè¨ÐáÊ´§àÇÅÒà»ç¹áºº 12 ªÑèÇâÁ§ (àªéÒ/àÂç¹) ËÃ×ÍẺ 24 ªÑèÇâÁ§¡çä´é ¶éҤسàÅ×Í¡ \"¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé\" àÇÅҨж١áÊ´§µÒÁÀÒÉÒ·Õè¤Ø³ãªéº¹àÇçºä«µì';
$string['february'] = '¡ØÁÀҾѹ¸ì';
$string['fri'] = 'È.';
$string['friday'] = 'ÈØ¡Ãì';
@@ -68,8 +68,8 @@
$string['pref_maxevents'] = '¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁ';
$string['pref_startwday'] = 'Çѹáá¢Í§ÊÑ»´ÒËì';
$string['pref_timeformat'] = 'ÃٻẺ¡ÒÃáÊ´§àÇÅÒ';
-$string['preferences'] = 'àÅ×Í¡µÒÁªÍº';
-$string['preferences_available'] = 'µÑÇàÅ×Í¡·Õè¤Ø³ªÍº';
+$string['preferences'] = 'µÑ駤èÒ·Õèµéͧ¡ÒÃ';
+$string['preferences_available'] = '¤èÒ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃ';
$string['repeatnone'] = 'äÁèÁÕ¡ÒëéÓ';
$string['repeatweeksl'] = '«éÓà»ç¹ÃÒÂÊÑ»´ÒËì, ÊÃéÒ§¾ÃéÍÁ¡Ñ¹';
$string['repeatweeksr'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ';
@@ -82,28 +82,28 @@
$string['sunday'] = 'ÍÒ·ÔµÂì';
$string['thu'] = '¾Ä.';
$string['thursday'] = '¾ÄËÑʺ´Õ';
-$string['timeformat_12'] = '12 ªÑèÇâÁ§ (àªéÒ/àÂç¹)';
+$string['timeformat_12'] = '12 ªÑèÇâÁ§ (am/pm)';
$string['timeformat_24'] = '24 ªÑèÇâÁ§';
$string['today'] = 'Çѹ¹Õé';
$string['tomorrow'] = 'Çѹ¾ÃØ觹Õé';
$string['tt_deleteevent'] = 'ź¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['tt_editevent'] = 'á¡é䢡Ԩ¡ÃÃÁ';
-$string['tt_hidecourse'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¤ÍÃìÊáÊ´§ÍÂÙè (¤ÅÔé¡à¾×èÍ«è͹)';
-$string['tt_hideglobal'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÑèÇä»áÊ´§ÍÂÙè (¤ÅÔé¡à¾×èÍ«è͹)';
-$string['tt_hidegroups'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¡ÅØèÁáÊ´§ÍÂÙè (¤ÅÔé¡à¾×èÍ«è͹)';
-$string['tt_hideuser'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¼ÙéãªéáÊ´§ÍÂÙè (¤ÅÔé¡à¾×èÍ«è͹)';
-$string['tt_showcourse'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¤ÍÃìʶ١«è͹ÍÂÙè (¤ÅÔé¡à¾×èÍáÊ´§)';
-$string['tt_showglobal'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÑèÇ件١«è͹ÍÂÙè(¤ÅÔé¡à¾×èÍáÊ´§)';
-$string['tt_showgroups'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¡ÅØèÁ¶Ù¡«è͹ÍÂÙè(¤ÅÔé¡à¾×èÍáÊ´§)';
-$string['tt_showuser'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¼Ùéãªé¶Ù¡«è͹ÍÂÙè (¤ÅÔé¡à¾×èÍáÊ´§)';
+$string['tt_hidecourse'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ(¤ÅÔé¡à¾×èÍ«è͹)';
+$string['tt_hideglobal'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§àÇçºä«µì(¤ÅÔé¡à¾×èÍ«è͹)';
+$string['tt_hidegroups'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¡ÅØèÁ (¤ÅÔé¡à¾×èÍ«è͹)';
+$string['tt_hideuser'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ (¤ÅÔé¡à¾×èÍ«è͹)';
+$string['tt_showcourse'] = '«è͹¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ (¤ÅÔé¡à¾×èÍáÊ´§)';
+$string['tt_showglobal'] = '«è͹¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§àÇçº(¤ÅÔé¡à¾×èÍáÊ´§)';
+$string['tt_showgroups'] = '«è͹¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¡ÅØèÁ(¤ÅÔé¡à¾×èÍáÊ´§)';
+$string['tt_showuser'] = '«è͹¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÊÁÒªÔ¡(¤ÅÔé¡à¾×èÍáÊ´§)';
$string['tue'] = 'Í.';
$string['tuesday'] = 'Íѧ¤ÒÃ';
-$string['typecourse'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¤ÍÃìÊ';
+$string['typecourse'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['typegroup'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÅØèÁ';
$string['typesite'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§àÇçºä«µì';
$string['typeuser'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¼Ùéãªé';
$string['upcomingevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐÁÕ¢Öé¹';
-$string['userevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¼Ùéãªé';
+$string['userevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÊÁÒªÔ¡';
$string['wed'] = '¾.';
$string['wednesday'] = '¾Ø¸';
$string['yesterday'] = 'àÁ×èÍÇÒ¹';
View
@@ -1,9 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // chat.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['beep'] = '嗝章�';
-$string['chatintro'] = '㈤亭且玲剐褂';
+$string['chatintro'] = 'び褂';
$string['chatname'] = '柰碎艇';
$string['chatreport'] = '∮斯础颐嗍枪�';
$string['chattime'] = '嗲乓嗍枪窑醚椐佃弯�';
View
@@ -1,23 +1,23 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.2 development (2004021500)
+ // choice.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['answered'] = 'µÍºáÅéÇ';
$string['choice'] = 'µÑÇàÅ×Í¡·Õè $a';
-$string['choicename'] = 'ª×èͧ͢µÑÇàÅ×Í¡';
+$string['choicename'] = 'ª×èͧ͢â¾ÅÅì';
$string['choicetext'] = '¢éͤÇÒÁ';
-$string['modulename'] = 'µÑÇàÅ×Í¡';
-$string['modulenameplural'] = 'µÑÇàÅ×Í¡·Ñé§ËÁ´';
+$string['modulename'] = 'â¾ÅÅì';
+$string['modulenameplural'] = 'â¾ÅÅì';
$string['mustchooseone'] = '¤Ø³µéͧµÍº¤Ó¶ÒÁ¡è͹·Ó¡Òúѹ·Ö¡¤èÐ ¢³Ð¹ÕéÂѧäÁèä´éºÑ¹·Ö¡¤ÓµÍº';
$string['notanswered'] = 'ÂѧäÁèä´éµÍº';
-$string['publish'] = 'à»Ô´ãËé´Ù¼Å·ÕèàÅ×Í¡';
-$string['publishanonymous'] = 'ãËé´Ù¼Åâ´ÂäÁèÃкت×èͤ¹àÅ×Í¡';
-$string['publishnames'] = 'ãËé´Ù¼Å·Ñ駪×èÍáÅеÑÇàÅ×Í¡';
-$string['publishnot'] = 'äÁèãËé´Ù¼Å';
+$string['publish'] = 'ÊÒÁÒö´Ù¼ÅÅѾ¸ì¢Í§â¾ÅÅìä´é';
+$string['publishanonymous'] = 'ãËé´Ù¼ÅÅѾ¸ìâ´ÂäÁèÃкت×èͧ͢¼ÙéàÅ×Í¡';
+$string['publishnames'] = 'ãËé´Ù¼Å·ÕèáÊ´§·Ñ駪×èÍáÅеÑÇàÅ×Í¡¢Í§¼ÙéàÅ×Í¡';
+$string['publishnot'] = 'äÁèãËé´Ù¼ÅÅѾ¸ì';
$string['responses'] = 'µÍº¡ÅѺ';
$string['responsesto'] = 'µÍº¡ÅѺ $a';
-$string['savemychoice'] = '¤ÅÔ¡·Õè¹Õè ËÅѧ¨Ò¡àÅ×Í¡';
-$string['showunanswered'] = 'áÊ´§¤ÍÅÑÁ¹ìÊÓËÃѺ¤Ó¶ÒÁ·ÕèäÁèä´éµÍº';
-$string['viewallresponses'] = '´ÙàÊÕ§µÍºÃѺ·Ñé§ËÁ´ $a ';
+$string['savemychoice'] = 'ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃàÅ×Í¡';
+$string['showunanswered'] = 'áÊ´§¤ÍÅÑÁ¹ìÊÓËÃѺ¼ÙéäÁèµÍº¤Ó¶ÒÁ';
+$string['viewallresponses'] = '´ÙàÊÕ§µÍºÃѺ·Ñé§ËÁ´ $a ¤¹';
?>
View
@@ -0,0 +1,48 @@
+Moodle documentation
+--------------------
+
+If you want to translate this documentation into another language,
+I would suggest that you:
+
+ 1) don't include English versions of the files in this directory
+ because they will be used automatically anyway if it is missing
+ from your language pack.
+
+ 2) translate them in this order (starting with the important ones):
+
+ MOST IMPORTANT
+ |-------------------
+ |
+ | - files.php
+ | - install.html
+ | - installamp.html
+ | - upgrade.html
+ | - faq.html
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - teacher.html
+ | - module_files.txt
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - intro.html
+ | - features.html
+ | - release.html
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - developer.html
+ | - cvs.html
+ | - future.html
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - license.html
+ |
+ |-------------------
+ LEAST IMPORTANT
+
+ 3) Please don't translate credits.html at all - it changes too much.
+
+
@@ -0,0 +1,79 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
+<head>
+ <title>Moodle Docs: Background</title>
+ <link rel="stylesheet" href="./docstyles.css" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+</head>
+<body bgcolor="#ffffff">
+
+<h1>Background</h1>
+
+<blockquote>
+ <p>Moodle is an active and evolving work in progress. Development was started
+ by <a href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&course=1" target="_top">Martin
+ Dougiamas</a> who continues to lead the project:</p>
+ <blockquote>
+ <p><em>I've been working on it, in some way or other, for several years. It
+ started in the 90's when I was webmaster at <a target=_top href="http://www.curtin.edu.au/">Curtin
+ University of Technology</a> and a system administrator of their WebCT installation.
+ I encountered many frustrations with the WebCT beast and developed an itch
+ that needed scratching - there had to be a better way (no, not Blackboard
+ :-)</em></p>
+ <p><em>I also know a lot of people in schools and smaller institutions (and
+ some big ones!) who want to make better use of the Internet but don't know
+ where to start in the maze of technologies and pedagogies that are out there.
+ I've always hoped there would be a Free alternative that such people could
+ use to help them move their teaching skills into the online environment. </em></p>
+ <p><em>My strong beliefs in the unrealised possibilities of Internet-based education
+ led me to complete a Masters and then a PhD in Education, combining my former
+ career in Computer Science with newly constructed knowledge about the nature
+ of learning and collaboration. In particular, I am particularly influenced
+ by the epistemology of social constructionism - which not only treats learning
+ as a social activity, but focusses attention on the learning that occurs while
+ actively constructing artifacts (such as texts) for others to see or use.
+ </em></p>
+ <p><em>It is crucial to me that this software be easy to use - in fact it should
+ be as intuitive as possible. </em></p>
+ <p><em>I'm committed to continuing my work on Moodle and on keeping it Open
+ and Free. I have a deeply-held belief in the importance of unrestricted education
+ and empowered teaching, and Moodle is the main way I can contribute to the
+ realisation of these ideals.</em></p>
+ </blockquote>
+ <p>A number of early prototypes were produced and discarded before he released
+ version 1.0 upon a largely unsuspecting world on August 20, 2002. This version
+ was targeted towards smaller, more intimate classes at University level, and
+ was the subject of research case studies that closely analysed the nature of
+ collaboration and reflection that occurred among these small groups of adult
+ participants.
+</p>
+ <p>Since then there has been steady series of new releases adding new features,
+ better scalability and improved performance.
+</p>
+ <p>As Moodle has spread and the community has grown, more input is being drawn
+ from a wider variety of people in different teaching situations. For example,
+ Moodle is now used not only in Universities, but in high schools, primary schools,
+ non-profit organisations, private companies, by independent teachers and even
+ homeschooling parents. A growing number of people from around the world are
+ contributing to Moodle in different ways - for more details see the <a href="?file=credits.html">Credits</a>
+ page.
+</p>
+ <p>An important feature of the Moodle project is the <a href="http://moodle.org" target="_top">moodle.org</a>
+ web site, which provides a central point for information, discussion and collaboration
+ among Moodle users, who include system administrators, teachers, researchers,
+ instructional designers and of course, developers. Like Moodle, this site is
+ always evolving to suit the needs of the community, and like Moodle it will
+ always be Free.
+</p>
+ <p>In 2003, the company <a href="http://moodle.com/" target="_top">moodle.com</a>
+ was launched to provide additional commercial support for those who need it, as
+ well as managed hosting, consulting and other services.
+</p>
+ <p>For more about our future plans for Moodle, see the <a href="?file=future.html">Future</a>
+ roadmap.</p>
+</blockquote>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Moodle Documentation</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+
+</body>
+</html>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 1d151b6

Please sign in to comment.