Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
carlesbellver
carlesbellver committed Mar 12, 2004
1 parent 5710554 commit 1d79bf7b379cbdcacef4df26a2fa6d3301029772
Showing with 13 additions and 12 deletions.
  1. +5 −4 lang/ca/README
  2. +8 −8 lang/ca/moodle.php
View
@@ -9,18 +9,19 @@ http://cent.uji.es
mailto:cent@uji.es
-Col�laboren en les traduccions:
+Han col�laborat en aquesta traducci�:
- Jordi Adell <jordi@uji.es>
+- Clara Andr�s <al051553@alumail.uji.es>
- Puri Andr�s <al058754@alumail.uji.es>
- Carles Bellver <carles.bellver@cent.uji.es>
- Ferm�n Cueva <fcueva@teleline.es>
- Joan Queralt Gil <jqueralt@pie.xtec.es>
-Si voleu col�laborar, escriviu-nos a l'adre�a cent@uji.es
+Si voleu col�laborar: 1) assegureu-vos de con�ixer la Guia d'estil de Softcatal� i 2) escriviu-nos a l'adre�a <cent@uji.es>.
Tasques pendents:
-- Completar la traducci� dels fitxers d'ajuda
+- Completar la traducci� dels fitxers d'ajuda.
- Normalitzar les traduccions d'acord amb la Guia d'estil
-de Softcatal�
+de Softcatal� (sobretot les ajudes).
View
@@ -187,7 +187,7 @@
$string['courseformats'] = 'Formats de curs';
$string['coursegrades'] = 'Notes del curs';
$string['courseinfo'] = 'Informació del curs';
-$string['courserestore'] = 'Restaurar curs';
+$string['courserestore'] = 'Restauració del curs';
$string['courses'] = 'Cursos';
$string['courseupdates'] = 'Actualitzacions del curs';
$string['courseuploadlimit'] = 'Límit de càrrega del curs';
@@ -270,7 +270,7 @@
$string['edituser'] = 'Edita els comptes d\'usuari';
$string['email'] = 'Correu electrònic';
$string['emailagain'] = 'Correu electrònic (una altra vegada)';
-$string['emailconfirm'] = 'Confirma el compte';
+$string['emailconfirm'] = 'Confirmació del compte';
$string['emailconfirmation'] = '$a->firstname,
S\'ha sol·licitat un nou compte en \'$a->sitename\' amb la vostra adreça electrònica.
@@ -632,7 +632,7 @@
$string['notavailable'] = 'No disponible';
$string['noteachersyet'] = 'Encara no hi ha cap professor en aquest curs';
$string['notenrolled'] = '$a no està inscrit en aquest curs.';
-$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Nota: els usuaris d\'un curs s\'han de restaurar quan es restauren les dades d\'usuaris. Aquest paràmetre s\'ha canviat per vós.';
+$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Nota: els usuaris d\'un curs s\'han de restaurar quan es restauren les dades d\'usuaris. Aquest paràmetre s\'ha canviat automàticament.';
$string['nothingnew'] = 'Cap novetat des de l\'última entrada';
$string['notincluded'] = 'No inclòs';
$string['notingroup'] = 'Heu de ser part d\'un grup per veure aquesta activitat.';
@@ -710,9 +710,9 @@
$string['resortcoursesbyname'] = 'Reordena els cursos pel nom';
$string['resources'] = 'Recursos';
$string['restore'] = 'Restaura';
-$string['restorecancelled'] = 'Restauració cancel·lada';
+$string['restorecancelled'] = 'S\'ha cancel·lat la restauració';
$string['restorecoursenow'] = 'Restaura aquest curs ara';
-$string['restorefinished'] = 'Restauració completada amb èxit';
+$string['restorefinished'] = 'La restauració s\'ha completat amb èxit';
$string['restoreto'] = 'Restaura a';
$string['returningtosite'] = 'Torneu a aquest lloc?';
$string['revert'] = 'Torna';
@@ -729,7 +729,7 @@
$string['schedule'] = 'Planificació';
$string['scheduledbackupstatus'] = 'Estat de la còpia de seguretat programada';
$string['search'] = 'Cerca';
-$string['searchagain'] = 'Segueix cercant';
+$string['searchagain'] = 'Torna a cercar';
$string['searchcourses'] = 'Cerca cursos';
$string['searchhelp'] = 'Podeu cercar diverses paraules de cop.<p>paraula : cerca qualsevol coincidència d\'aquesta paraula al text.<b /r>+paraula : cerca només coincidències exactes.<br> /-paraula : exclou els resultats que continguin aquesta paraula.';
$string['searchresults'] = 'Resultats de la recerca';
@@ -745,7 +745,7 @@
$string['serverlocaltime'] = 'Hora del servidor local';
$string['settings'] = 'Paràmetres';
$string['shortname'] = 'Nom curt';
-$string['shortnametaken'] = 'Aquest nom curt ja el un altre curs ($a)';
+$string['shortnametaken'] = 'Aquest nom curt ja el fa servir un altre curs ($a)';
$string['shortsitename'] = 'Nom curt del lloc (p. e. una paraula)';
$string['show'] = 'Mostra';
$string['showall'] = 'Mostra tots $a';
@@ -896,7 +896,7 @@
$string['wrongpassword'] = 'Contrasenya incorrecta per a aquest nom d\'usuari';
$string['yes'] = '';
$string['youareabouttocreatezip'] = 'Aneu a crear un fitxer zip que conté';
-$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Aneu a restaurar des de:';
+$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Aneu a restaurar des de';
$string['yourlastlogin'] = 'La vostra darrera entrada va ser';
$string['yourself'] = 'vós mateix';
$string['yourteacher'] = 'el vostre $a';

0 comments on commit 1d79bf7

Please sign in to comment.