Permalink
Browse files

New versions for Moodle 1.2

  • Loading branch information...
adamtpaw
adamtpaw committed Feb 27, 2004
1 parent e30089c commit 1e466f029a887374fc242c288f9ebbe0437fac53
Showing with 71 additions and 14 deletions.
  1. +5 −3 lang/pl/docs/philosophy.html
  2. +2 −3 lang/pl/help/exercise/elements.html
  3. +8 −1 lang/pl/moodle.php
  4. +11 −1 lang/pl/quiz.php
  5. +23 −4 lang/pl/resource.php
  6. +22 −2 lang/pl/workshop.php
@@ -10,11 +10,13 @@
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
-<h1>Philosophy</h1>
+<h1>Filozofia</h1>
<blockquote>
- <p>The design and development of Moodle is guided by a particular philosophy of learning, a way of thinking that you may see referred to in shorthand as a &quot;<em>social constructionist pedagogy</em>&quot;. (Some of you scientists may already be thinking &quot;soft education mumbo jumbo&quot; and reaching for your mouse, but please read on - this is useful for every subject area!)</p>
- <p>This page tries to explain in simple terms what that phrase means by unpacking <strong>four main concepts</strong> behind it. Note that each of these is summarising one view of an immense amount of diverse research so these definitions may seem thin if you have read about these before.</p>
+ <p>Idea Moodla oparta jest na pewnej filozofii nauczania, któr± mo¿na by okre¶liæ jako
+ &quot;<em>spo³eczny konstruktywizm w pedagogice ang. social constructionist pedagogy</em>&quot;.
+ </p>
+ <p>Dokument ten spróbuje wyja¶niæ to wyra¿enie.hat phrase means by unpacking <strong>four main concepts</strong> behind it. Note that each of these is summarising one view of an immense amount of diverse research so these definitions may seem thin if you have read about these before.</p>
<p>If these concepts are completely new to you then it is likely that these ideas will be hard to understand at first - all I can recommend is that you read it carefully, while thinking about your own experiences of trying to learn something.<br>
</p>
<h3>1. Constructivism</h3>
@@ -1,7 +1,6 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Assignment Elements</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Elementy pracy</B></P>
-<P>For ease of grading, a Workshop Assignment should have a reasonable
- number of &quot;Assessment Elements&quot;. Each element should cover
+<P>Dla u³atwienia oceniania praca powinna zawieraæ sensown± liczbê &quot;elementów oceny&quot;. Each element should cover
a particular aspect of the assignment. Typically an assignment will have
something between 5 to 15 elements for comments and grading, the
actual number depending on the size and complexity of the assignment. A peer
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.2 development (2004021201)
$string['action'] = 'Akcja';
@@ -121,6 +121,7 @@
$string['comparelanguage'] = 'Przejrzyj i edytuj bieżący język';
$string['complete'] = 'Pełna wersja';
$string['configallowunenroll'] = 'Jeśli ta opcja jest ustawiona na \"Tak\", wówczas studenci mają prawo sami wypisać się z danego kursy kiedy tylko chcą. W przeciwnym razie, wypisać studenta mogą tylko nauczyciele i administratorzy.';
+$string['configcachetext'] = 'Dla większych stron lub stron, które używają filtrów ustawienie tego parametru może poprawić szybkość działania strony. Kopia tekstu będzie zapisana w pamięci przez czas określony w tym parametrze. Zbyt mała wartość może spowolnić działanie systemu. Z kolei, zbyt duża wartość, może oznaczać, że zbyt długo trzeba będzie czekać na odświeżenie tekstu (n.p. z nowymi linkami).';
$string['configcountry'] = 'Jeżeli ustawisz tutaj kraj, wówczas ten kraj będzie domyślny dla nowych użytkowników. Jeżeli chcesz wymusić, aby użytkownicy wybierali kraj samodzielnie zostaw to pole niewypełnione.';
$string['configdebug'] = 'Jeśli włączysz tą funkcję to podniesiony zostanie poziom raportowania błędów PHP, dzięki czemu więcej ostrzeżeń będzie drukowanych. Ta opcja przydatna jest tylko dla programistów.';
$string['configerrorlevel'] = 'Wybierz ilość ostrzeżeń z PHP, która a być wyświetlana. Zwykle najlepszym wyborem jest Normalna';
@@ -142,6 +143,7 @@
$string['configlongtimenosee'] = 'Jeżeli student nie loguje się przez bardzo długi okres czasu, jest automatycznie usuwany z wszystkich kursów. Parametr ten określa właśnie ów limit czasu.';
$string['configmaxbytes'] = 'Ten paramter określa maksymalny rozmiar plików, które mogą być przesyłane. Parametr ten odnosi się do całej strony i ograniczony jest tylko przez paramter PHP o nazwie: upload_max_filesize oraz parametr Apache: LimitRequestBody. Z drugiej strony, maksymalny rozmiar plików może być zmodyfikowany na poziomie kursu czy też modułu.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Określ tutaj limit czasu, w którym użytkownicy mogą dokonywać zmian w postach do forum, informacjach zwrotnych w dzienniku itp. Zazwyczaj odpowiednim ograniczeniem jest 30 minut.';
+$string['configopentogoogle'] = 'Uaktwynienie tego parametru pozwoli Google wejść na Twoją stronę w charakterze Gościa. Ponadto, internaci, którzy odnajdą Twoją stronę używając Google, zostaną automatycznie zalogowani jako Goście. Zauważ, że to pozwala na dostęp do kursów, które dają dostęp Gościom.';
$string['configproxyhost'] = 'Jeżeli ten <B>serwer</B> wymaga komputera pośredniczącego (np. zabezpieczenie firewall) w celu uzyskania dostępu do internetu, wpisz tutaj nazwę hosta i port serwera proxy, w przeciwnym przypadku pozostaw to miejsce puste.';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle może korzystać z dodatkowego poziomu zabezpieczeń, podczas przyjmowania ramek danych z sieci. Jeśli opcja ta jest aktywna, to zmienna HTTP_REFERER w przeglądarce internetowej jest porównywana z aktualnym adresem ramki danych. W bardzo niewielu przypadkach może to powodować problemy, jeśli użytkownik korzysta z programu typu firewall (np. Zonealarm) skonfigurowanego tak, by usuwać HTTP_REFERER ze swojej komunikacji sieciowej. Objawiać się to może zawiśnięciem na ramce. Jeśli użytkownicy mają problemy z stroną logowania(przykładowo) możesz zdecydować się wyłączyć tą opcję, chociaż spowoduje to większą wrażliwość twojej strony na bezpośrednie ataki na hasło (brute-force password attack). Jeśli masz wątpliwości pozostaw w tym miejscu \'Tak\'.';
$string['configsessioncookie'] = 'Ten paramter pozwala nadać nazwę plikowi cookie used podczas sesji Moodle. Jest to paramter opcjonalny i staje się użyteczny tylko w przypadku gdy więcej niż jedna copia Moodle jest uruchomiona.';
@@ -150,6 +152,8 @@
$string['configsmtphosts'] = 'Podaj pełną nazwę jednego lub więcej lokalnych serwerów SMTP, które platforma Moodle powinna wykorzystywać do wysyłania poczty elektronicznej (np. \'mail.a.com\' lub \'mail.a.com;mail.b.com\'). Jeżeli nic tu nie wpiszesz, Moodle będzie wysyłać pocztę przy użyciu domyślnej metody PHP.';
$string['configsmtpuser'] = 'Jeżeli wskazałeś powyżej serwer SMTP, który wymaga uwierzytelnienia, wpisz tutaj nazwę użytkownika i hasło.';
$string['configteacherassignteachers'] = ' Czy zwykli prowadzący mogą dodawać prowadzących do kursów w których nauczają? Jeśli \'Nie\' tylko autorzy kursów i administratorzy mogą dodawać prowadzących.';
+$string['configtextfilters'] = 'Filtry tekstu mają różny efekt na danym tekście. Wskaż ścieżkę dostępu do filtrów, które chcesz użyć. Możesz wskazać wiele filtrów, używając przecinka (n.p. mod/glossary/dynalink.php, filter/censor/censor.php)';
+$string['configtimezone'] = 'Możesz tutaj określić domyślną strefę czasową. Jest to domyślny paramter dla wyświetlania daty. Jednakże każdy użytkownik może wybrać swoje własne ustawienia i zachować je w swoim profilu. \"Czas serwera\" spowoduje wyświetlnie aktulanego czasu zgodnego ze systemem operacyjnym serwera, z kolei \"czas serwera\" w profilu użytkownika spowoduje wyświetlenie czasu zgodnego z tym parametrem.';
$string['configunzip'] = 'Wskaż miejsce gdzie znajduje się Twój program unzip (jest to polecenie opcjonalne i dotyczy tylko systemu Unix). Jeżeli lokalizacja zostanie podana, program ten będzie stosowany do rozpakowywania na serwerze archiwów zip. Jeżeli nic tutaj nie wpiszesz, Moodle zastosuje do tego celu procedury wewnętrzne.';
$string['configuration'] = ' Konfiguracja';
$string['configvariables'] = 'Konfiguruj zmienne';
@@ -316,6 +320,8 @@
$string['followingoptional'] = 'Następujące punkty są opcjonalne';
$string['followingrequired'] = 'Następujące punkty są wymagane';
$string['force'] = 'Wymuś';
+$string['forcelanguage'] = 'Wymuś język';
+$string['forceno'] = 'Nie wymuszaj';
$string['forgotten'] = 'Zapomniałeś(aś) nazwy użytkownika lub hasła?';
$string['format'] = 'Format';
$string['formathtml'] = 'Format HTML';
@@ -565,6 +571,7 @@
$string['numdays'] = '$a dni';
$string['numhours'] = '$a godz.';
$string['numminutes'] = '$a min.';
+$string['numseconds'] = '$a sek.';
$string['numviews'] = '$a wglądów';
$string['numweeks'] = '$a tygodni';
$string['numwords'] = '$a słów';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.2 development (2004021201)
$string['acceptederror'] = 'Zaakceptowany błąd';
@@ -28,6 +28,7 @@
$string['backtoquiz'] = 'Powrót do edycji quizu';
$string['bestgrade'] = 'Najlepsza ocena';
$string['blackboard'] = 'Tablica';
+$string['calculatedquestion'] = 'Kalkulowane pytnie nie wykryto na lini $a. Pytanie zostanie zignorowane.';
$string['caseno'] = 'Nie, wielkość liter jest nieważna';
$string['casesensitive'] = 'Uwzględnianie wielkości liter';
$string['caseyes'] = 'Tak, wielkość liter musi się zgadzać';
@@ -44,15 +45,18 @@
$string['countdown'] = 'Odliczanie';
$string['countdownfinished'] = 'Quiz jest zamykany, powinieneś wysłać swoje odpowiedzi natychmiast.';
$string['countdowntenminutes'] = 'Quiz zostanie zamknięty za 10 minut';
+$string['coursetestmanager'] = 'Format Menedżera Testów Kursu';
$string['createmultiple'] = 'Utwórz wiele pytań';
$string['createnewquestion'] = 'Utwórz nowe pytanie';
$string['custom'] = 'Niestandardowy format';
$string['daysavailable'] = 'Dni dostępności';
$string['default'] = 'Domyślny';
$string['defaultgrade'] = 'Domyślna ocena za pytanie';
$string['defaultinfo'] = 'Domyślna kategoria pytań';
+$string['deleteattemptcheck'] = 'Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć te dane?';
$string['deletequestioncheck'] = 'Czy masz całkowitą pewność, że chcesz usunąć \'$a\'?';
$string['description'] = 'Opis';
+$string['discrimination'] = 'Indeks dobrych i złych pytań';
$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Każda nowa próba na podstawie poprzedniej';
$string['editcategories'] = 'Modyfikuj kategorie';
$string['editingdescription'] = 'Edycja opisu';
@@ -82,6 +86,7 @@
$string['grademethod'] = 'Metoda oceniania';
$string['guestsno'] = 'Niestety, goście nie mogą oglądać ani rozwiązywać quizów';
$string['imagedisplay'] = 'Grafika do wyświetlenia';
+$string['imagemissing'] = 'Obrazek nie jest dostępny na lini $a. Nazwa pliku zostanie zignorowana.';
$string['importquestions'] = 'Importuj pytania z pliku';
$string['indivresp'] = 'Indywidualne odpowiedzi na dane pytanie';
$string['introduction'] = 'Wprowadzenie';
@@ -90,6 +95,7 @@
$string['marks'] = 'Punkty';
$string['match'] = 'Dopasuj odpowiedź';
$string['matchanswer'] = 'Pasująca odpowiedź';
+$string['missinganswer'] = 'Za mało odpowiedzi! Musisz podać przynajmniej 2 możliwe odpowiedzi.';
$string['missingcorrectanswer'] = 'Poprawna odpowiedź musi być określona';
$string['missingname'] = 'Pominięto nazwę pytania';
$string['missingquestion'] = 'Pominięto opis pytnia (linia $a)';
@@ -109,6 +115,7 @@
$string['noreviewuntil'] = 'Nie możesz przeglądać tego quizu do $a';
$string['notenoughsubquestions'] = 'Nie zdefiniowano wystarczającej liczby podpunktów pytań! <br> Czy chcesz wrócić i poprawić pytanie?';
$string['numerical'] = 'Numeryczne';
+$string['paragraphquestion'] = 'Pytanie w bloku tekstu nie może być odnalezione na lini $a. Pytanie zostanie zignorowane';
$string['percentcorrect'] = 'Procent poprawnych odpowiedzi';
$string['publish'] = 'Opublikuj';
$string['qti'] = 'Format IMS QTI';
@@ -165,9 +172,12 @@
$string['true'] = 'Prawda';
$string['truefalse'] = 'Prawda/Fałsz';
$string['type'] = 'Typ';
+$string['unknowntype'] = 'Nie można odnleźć tego typu pytania na lini $a. Pytanie to zostanie zignorowane.';
$string['viewallanswers'] = 'Przeglądaj $a ukończonych quizów';
$string['viewallreports'] = 'Obejrzyj raporty dla próby $a';
+$string['warningsdetected'] = 'Wykryto $a ostrzeżeń';
$string['webct'] = 'Format WebCT';
+$string['withsummary'] = 'wraz z ogólną statystyką';
$string['wronggrade'] = 'Błędna ocena (linia $a)';
$string['yourfinalgradeis'] = 'Twoja ostateczna ocena za ten quiz wynosi $a';
View
@@ -1,14 +1,31 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
+ // resource.php - created with Moodle 1.2 development (2004021201)
$string['addresource'] = ' Dodaj zasób';
$string['chooseafile'] = 'Prze¶lij plik';
+$string['configdefaulturl'] = 'Ta warto¶æ jest u¿ywana a¿eby domy¶lnie wype³niæ formê URL podczas dodawania nowego zasobu opartego o URL.';
+$string['configfilterexternalpages'] = 'W³±czenie tej opcji spowoduje, ¿e wszystkie zewnêtrzne zasoby (np strony, za³adowane pliki HTML) zostan± przefiltrowane (np. dynamiczne linki w s³owniku pojêæ). Wybranie tej opcji mo¿e mocno spowolniæ dzia³anie systemu - u¿ywaj wiêc tej opcji tylko wtedy kiedy musisz.';
$string['configframesize'] = ' Kiedy strona WWW lub przes³any plik jest wy¶wietlany wewn±trz ramki, ta warto¶æ jest rozmiarem (podanym w pikselach) górnej ramki (zawieraj±cej nawigacjê)';
+$string['configpopup'] = 'Okre¶l parametry dla osobnego okna, w którym ma pojawiæ siê nowy zasób:';
+$string['configpopupdirectories'] = 'Pokazuj linki w osobnym oknie';
+$string['configpopupheight'] = 'Okre¶l wysoko¶æ osobnego okna';
+$string['configpopuplocation'] = 'Pokazuj pasek adresu w osobnym oknie';
+$string['configpopupmenubar'] = 'Pokazuj menu w osobnym oknie';
+$string['configpopupresizable'] = 'Zezwól na zmianê rozmiaru okna';
+$string['configpopupscrollbars'] = 'Zezwól na przewijanie osobnego okna';
+$string['configpopupstatus'] = 'Pokazuj menu w osobnym oknie';
+$string['configpopuptoolbar'] = 'Pokazuj pasek narzêdzi w osobnym oknie';
+$string['configpopupwidth'] = 'Okre¶l szeroko¶æ osobnego okna';
+$string['configwebsearch'] = 'Adres ten ma s³u¿yæ jako pomoc w poszukiwaniu odpowiedniego URL podczas dodawani nowego zasobu jako strona WWW lub link.';
+$string['directlink'] = 'Bezpo¶redni link to tego pliku';
$string['editingaresource'] = ' Modyfikacja zasobu';
$string['example'] = ' Przyk³ad';
$string['examplereference'] = ' Tobin, K. & Tippins, D (1993) Constructivism as a Referent for Teaching and Learning. In: K. Tobin (Ed) The Practice of Constructivism in Science Education, pp 3-21, Lawrence-Erlbaum, Hillsdale, NJ.';
$string['exampleurl'] = ' http://www.example.com/somedirectory/somefile.html';
+$string['fetchclienterror'] = 'B³±d zareportowany przez Twoj± przegl±darkê, podczas ³adowania strony (prawdopodbnie z³y adres URL).';
+$string['fetcherror'] = 'B³±d podczas ³adowania strony internetowej';
+$string['fetchservererror'] = 'B³±d zareportowany przez serwer, podczas ³adowania strony internetowej (prawdopodobnie b³ad programu). </p>';
$string['filename'] = ' Nazwa pliku';
$string['fulltext'] = ' Pe³na tre¶æ';
$string['htmlfragment'] = ' Fragment HTML';
@@ -18,7 +35,7 @@
$string['newdirectories'] = 'Pokazuj odno¶niki do katalogów';
$string['newfullscreen'] = 'Zape³nij ca³y ekran';
$string['newheight'] = 'Domy¶lna wysoko¶æ okna (w pikselach)';
-$string['newlocation'] = 'Pokazuj pasek lokacji';
+$string['newlocation'] = 'Pokazuj pasek adresu';
$string['newmenubar'] = 'Pokazuj pasek menu';
$string['newresizable'] = 'Zezwól na zmianê rozmiaru okna';
$string['newscrollbars'] = 'Zezwól na przewijanie okna';
@@ -30,12 +47,14 @@
$string['note'] = ' Uwaga';
$string['notefile'] = ' Aby przes³aæ wiêcej plików (tak, by pojawi³y siê na tej li¶cie) u¿yj <A HREF=$a > menad¿era plików</A>.';
$string['notypechosen'] = ' Musisz wybraæ typ. Skorzystaj z przycisku cofania i spróbuj ponownie';
+$string['popupresource'] = 'Ten zasób powinien siê pojawiæ w osobnym okienku';
+$string['popupresourcelink'] = 'Je¶li tak siê nie sta³o, kliknij tutaj: $a';
$string['resourcetype'] = ' Typ zasobu';
-$string['resourcetype1'] = ' Odniesienie';
+$string['resourcetype1'] = ' ¬ród³o';
$string['resourcetype2'] = ' Strona WWW';
$string['resourcetype3'] = 'Przes³any plik';
$string['resourcetype4'] = ' Zwyk³y tekst';
-$string['resourcetype5'] = ' Odno¶nik WWW';
+$string['resourcetype5'] = ' Link';
$string['resourcetype6'] = ' Tekst HTML';
$string['resourcetype7'] = ' Program';
$string['resourcetype8'] = ' Tekst Wiki';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 1e466f0

Please sign in to comment.