Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

All question types now have help texts in Swedish

commit 1ecbe2c4760ac38b0ec1c76ea3d18221489c9c76 1 parent a94928f
kaipe authored
View
1  lang/sv/help/quiz/description.html
@@ -0,0 +1 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Informationstext</B></P>
View
10 lang/sv/help/quiz/match.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p align=center><b>Ihopparningsfrågor</b></p>
+
+<p>Under en valfri introduktion visas ett antal underfrågor
+ och lika många svar. Det finns ett rätt svar för varje fråga.</P>
+
+<p>Studenten måste välja rätt svar till var och en av frågorna.</P>
+
+<p>Alla underfrågor är av samma vikt och bidrar därmed lika
+ mycket till det totala resultatet på frågan.</P>
+
View
51 lang/sv/help/quiz/multianswer.html
@@ -0,0 +1,51 @@
+<p align="center"><b>Frågor med inbäddade svar</b></p>
+
+<p>Detta är en flexibel typ av frågor som liknar
+ något som på engelska är känt som "Cloze format".</P>
+
+<p>Frågorna består av text (som kan vara Moodle formaterad),
+ i vilken ett godtyckligt antal svar finns inbakat. Svaren
+ kan vara av flervals, kortsvars och numerisk svarstyp.</P>
+
+<p>För närvarande (Moodle 1.1) finns det inget grafiskt gränssnitt
+ för att skapa denna typ av frågor. Det är nödvändigt att
+ importera välformaterade textfiler, alternativt skriva text
+ på detta format i textboxen på redigeringssidan.</P>
+
+<p>Här är ett exempel på hur en text på rätt format kan se ut:</P>
+
+<form>
+<center>
+<textarea rows=15 cols=60 wrap=virtual>This question consists of some text with an answer embedded right here {1:MULTICHOICE:Wrong answer#Feedback for this wrong answer~Another wrong answer#Feedback for the other wrong answer~=Correct answer#Feedback for correct answer~%50%Answer that gives half the credit#Feedback for half credit answer} and right after that you will have to deal with this short answer {1:SHORTANSWER:Wrong answer#Feedback for this wrong answer~=Correct answer#Feedback for correct answer~%50%Answer that gives half the credit#Feedback for half credit answer} and finally we have a floating point number {2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Feedback for correct answer 23.8~%50%N/A#Feedback for halfcredit answer in the nearby region of the correct answer}.
+
+Note that addresses like www.moodle.org and smileys :-) all work as normal:
+ a) How good is this? {:MULTICHOICE:=Yes#Correct~No#We have a different opinion}
+ b) What grade would you give it? {3:NUMERICAL:=3:2}
+
+Good luck!
+</textarea>
+</center>
+</form>
+
+<p>Ovanstående exempel kan för studenten se ut enligt nedan:</p>
+
+
+<form>
+<table align="CENTER" width="90%" class="generalbox" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tr><td bgcolor="#FFFFFF" class="generalboxcontent"><table width=100% cellspacing=10><tr><td nowrap width=100 valign=top><p align=center><b>3</b></p><p align=center><font size=1>8 Marks</font></p><img height="1" width="100" src="pix/spacer.gif" alt=""><br />
+</td><td valign=top><p>This question consists of some text with an answer embedded right here <select name="q4ma1" ><option></option><option value="4" >Wrong answer</option><option value="5" >Another wrong answer</option><option value="6" >Correct answer</option><option value="7" >Answer that gives half the credit</option></select> and right after that you will have to deal with this short answer <input name="q4ma2" value="" type="TEXT" size="8"/> and finally we have a floating point number <input name="q4ma3" value="" type="TEXT" size="8"/> .<br />
+
+<br />
+
+Note that addresses like <a href="http://www.moodle.org" target="newpage">www.moodle.org</a> and smileys <img alt=":-)" width=15 height=15 src="http://server.dougiamas.net/moodle/pix/s/smiley.gif"> all work as normal:<br />
+
+a) How good is this? <select name="q4ma4" ><option></option><option value="13" >Yes</option><option value="14" >No</option></select> <br />
+
+b) What grade would you give it? <input name="q4ma5" value="" type="TEXT" size="8"/> <br />
+
+<br />
+
+Good luck!</p></TD></TR></TABLE></td></tr></table>
+</form>
+
+<br />
+
View
16 lang/sv/help/quiz/numerical.html
@@ -0,0 +1,16 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Numeriska frågor</B></P>
+
+<p>Från studentens perspektiv ser en numerisk fråga ut precis
+ som en kortsvarsfråga.</P>
+
+<p>Skillnaden är att det för numeriska svar kan användas en tillåten
+ felmarginal inom vilken det korrekta svaret måste ligga. På så
+ vis kan ett kontinuerligt intervall av korrekta svar användas.</P>
+
+<p>Exempel: Om svaret är 30 och den tillåtna felmarginalen sätts till 5
+ så kommer alla svar mellan 25 och 35 att betraktas som korrekta.</p>
+
+<p>Numeriska frågor kan också ha ickenumeriska svar, som då är oberoende av
+ gemener och versaler. Detta kan vara användbart om svaret för
+ en numerisk fråga är något i stil med N/A, +inf, -inf, NaN etc</p>
+
View
53 lang/sv/help/quiz/questiontypes.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Att skapa en ny fråga</B></P>
-<P>Du kan lägga till en mängd variationer på olika typer av frågor för en kategori:</P>
+<P>Du kan lägga till en mängd olika typer av frågor till en kategori:</P>
<P><B>Flera val</B></P>
<UL>
@@ -13,13 +13,23 @@
<P><B>Kort svar</B></P>
<UL>
<P>Som svar på en fråga (som kan inkludera en bild), kan den som svarar
- skriva ett ord eller fras. Det kan finnas flera möjliga korrekta svar,
- med olika betyg. Svaren kan väljas vara beroende av versala och gemena
+ skriva ett ord eller en fras. Det kan finnas flera möjliga korrekta svar,
+ som ger olika poäng. Svaren kan väljas vara beroende av versala och gemena
bokstäver, eller inte.
</P>
<p align=right><a href="help.php?file=shortanswer.html&module=quiz">Mer info om kortsvarsfrågor</a></p>
</UL>
+<P><B>Numerisk</B></P>
+<UL>
+<P>Från studentens perspektiv ser detta ut precis som en kortsvarsfråga.
+ Skillnaden är att det för numeriska svar kan användas
+ en tillåten felmarginal, inom vilken ett korrekt svar måste ligga.
+ På så vis kan ett kontinuerligt intervall av korrekta svar användas.
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=numerical.html&module=quiz">Mer info om numeriska frågor</a></p>
+</UL>
+
<P><B>Sant/Falskt</B></P>
<UL>
<P>Som svar på en fråga (som kan inkludera en bild), väljer svararen
@@ -28,6 +38,33 @@
<p align=right><a href="help.php?file=truefalse.html&module=quiz">Mer info om Sant/Falskt frågor</a></p>
</UL>
+<P><B>Ihopparning</B></P>
+<UL>
+<P>En lista med underfrågor visas tillsammans med en lista med svarsalternativ.
+ För den svarande gäller det att välja rätt svar till rätt fråga.
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=match.html&module=quiz">Mer info om ihopparningsfrågor</a></p>
+</UL>
+
+<P><B>Inbäddade svar</B></P>
+<UL>
+<p>Dessa mycket flexibla frågor består text som har inmatningsfält för
+ svaren inbäddat i texten (som är Moodle formaterad).
+ Antalet svar kan variera och svaren kan vara av typerna
+ kort svar, numeriskt eller flervals.
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=multianswer.html&module=quiz">Mer info om frågor med inbäddade svar</a></p>
+</UL>
+
+<P><B>Ihopparning med framslumpade kortsvarsfrågor</B></P>
+<UL>
+<P>Från studentens perspektiv ser detta ut precis som en ihopparningsfråga.
+ Skillnaden är att underfrågorna har slumpats fram bland kategorins
+ kortsvarsfrågor.
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=randomsamatch.html&module=quiz">Mer info om ihopparning med framslumpade kortsvarsfrågor</a></p>
+</UL>
+
<P><B>Slumpfråga</B></P>
<UL>
<P>En slumpfråga byts automatiskt ut mot en framslumpad fråga ur dess kategori.
@@ -35,3 +72,13 @@
<p align=right><a href="help.php?file=random.html&module=quiz">Mer info om slumpfrågor</a></p>
</UL>
+<P><B>Informationstext</B></P>
+<UL>
+<P>Detta är egentligen inte någon fråga.
+ Det är helt enkelt bara ett stycke text (och möjligen lite grafik)
+ som det inte går att svara på. Det kan exempelvis användas för
+ att ge lite extra information till de närmast följande frågorna.
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=description.html&module=quiz">Mer info om informationstexter</a></p>
+</UL>
+
View
19 lang/sv/help/quiz/randomsamatch.html
@@ -0,0 +1,19 @@
+<p align=center><b>Ihopparning med framslumpade kortsvarsfrågor</b></p>
+
+<p>Under en valfri introduktion visas ett antal underfrågor
+ och lika många svar. Det finns ett rätt svar för varje fråga.</P>
+
+<p>Studenten måste välja rätt svar till var och en av frågorna.</P>
+
+<p>Alla underfrågor är av samma vikt och bidrar därmed
+ lika mycket till det totala resultatet på frågan.</P>
+
+<p>Frågorna och dess svar är slumpvis utvalda bland de
+ kortsvarsfrågor som finns i kategorin.</P>
+
+<p>Vid varje försök på övningen kommer en ny
+ uppsättning av kortvalsfrågor att slumpvis väljas ut,
+ såvida inte övningen har egenskapen "Varje försök bygger
+ på det senaste" satt till "Ja", för då kommer de frågor som
+ slumpades fram vid det första försöket att återkomma
+ i de påföljande försöken.</P>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.