Permalink
Browse files

All question types now have help texts in Swedish

  • Loading branch information...
kaipe
kaipe committed Aug 22, 2003
1 parent a94928f commit 1ecbe2c4760ac38b0ec1c76ea3d18221489c9c76
@@ -0,0 +1 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Informationstext</B></P><P>En informationstext är egentligen inte någon fråga.</p><p>Det är helt enkelt bara ett stycke text (och möjligen lite grafik) som det inte går att svara på.</p><P>Det kan exempelvis användas för att ge lite extra information till de närmast följande frågorna.</P>
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p align=center><b>Ihopparningsfrågor</b></p>
+
+<p>Under en valfri introduktion visas ett antal underfrågor
+ och lika många svar. Det finns ett rätt svar för varje fråga.</P>
+
+<p>Studenten måste välja rätt svar till var och en av frågorna.</P>
+
+<p>Alla underfrågor är av samma vikt och bidrar därmed lika
+ mycket till det totala resultatet på frågan.</P>
+
@@ -0,0 +1,51 @@
+<p align="center"><b>Frågor med inbäddade svar</b></p>
+
+<p>Detta är en flexibel typ av frågor som liknar
+ något som på engelska är känt som "Cloze format".</P>
+
+<p>Frågorna består av text (som kan vara Moodle formaterad),
+ i vilken ett godtyckligt antal svar finns inbakat. Svaren
+ kan vara av flervals, kortsvars och numerisk svarstyp.</P>
+
+<p>För närvarande (Moodle 1.1) finns det inget grafiskt gränssnitt
+ för att skapa denna typ av frågor. Det är nödvändigt att
+ importera välformaterade textfiler, alternativt skriva text
+ på detta format i textboxen på redigeringssidan.</P>
+
+<p>Här är ett exempel på hur en text på rätt format kan se ut:</P>
+
+<form>
+<center>
+<textarea rows=15 cols=60 wrap=virtual>This question consists of some text with an answer embedded right here {1:MULTICHOICE:Wrong answer#Feedback for this wrong answer~Another wrong answer#Feedback for the other wrong answer~=Correct answer#Feedback for correct answer~%50%Answer that gives half the credit#Feedback for half credit answer} and right after that you will have to deal with this short answer {1:SHORTANSWER:Wrong answer#Feedback for this wrong answer~=Correct answer#Feedback for correct answer~%50%Answer that gives half the credit#Feedback for half credit answer} and finally we have a floating point number {2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Feedback for correct answer 23.8~%50%N/A#Feedback for halfcredit answer in the nearby region of the correct answer}.
+
+Note that addresses like www.moodle.org and smileys :-) all work as normal:
+ a) How good is this? {:MULTICHOICE:=Yes#Correct~No#We have a different opinion}
+ b) What grade would you give it? {3:NUMERICAL:=3:2}
+
+Good luck!
+</textarea>
+</center>
+</form>
+
+<p>Ovanstående exempel kan för studenten se ut enligt nedan:</p>
+
+
+<form>
+<table align="CENTER" width="90%" class="generalbox" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tr><td bgcolor="#FFFFFF" class="generalboxcontent"><table width=100% cellspacing=10><tr><td nowrap width=100 valign=top><p align=center><b>3</b></p><p align=center><font size=1>8 Marks</font></p><img height="1" width="100" src="pix/spacer.gif" alt=""><br />
+</td><td valign=top><p>This question consists of some text with an answer embedded right here <select name="q4ma1" ><option></option><option value="4" >Wrong answer</option><option value="5" >Another wrong answer</option><option value="6" >Correct answer</option><option value="7" >Answer that gives half the credit</option></select> and right after that you will have to deal with this short answer <input name="q4ma2" value="" type="TEXT" size="8"/> and finally we have a floating point number <input name="q4ma3" value="" type="TEXT" size="8"/> .<br />
+
+<br />
+
+Note that addresses like <a href="http://www.moodle.org" target="newpage">www.moodle.org</a> and smileys <img alt=":-)" width=15 height=15 src="http://server.dougiamas.net/moodle/pix/s/smiley.gif"> all work as normal:<br />
+
+a) How good is this? <select name="q4ma4" ><option></option><option value="13" >Yes</option><option value="14" >No</option></select> <br />
+
+b) What grade would you give it? <input name="q4ma5" value="" type="TEXT" size="8"/> <br />
+
+<br />
+
+Good luck!</p></TD></TR></TABLE></td></tr></table>
+</form>
+
+<br />
+
@@ -0,0 +1,16 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Numeriska frågor</B></P>
+
+<p>Från studentens perspektiv ser en numerisk fråga ut precis
+ som en kortsvarsfråga.</P>
+
+<p>Skillnaden är att det för numeriska svar kan användas en tillåten
+ felmarginal inom vilken det korrekta svaret måste ligga. På så
+ vis kan ett kontinuerligt intervall av korrekta svar användas.</P>
+
+<p>Exempel: Om svaret är 30 och den tillåtna felmarginalen sätts till 5
+ så kommer alla svar mellan 25 och 35 att betraktas som korrekta.</p>
+
+<p>Numeriska frågor kan också ha ickenumeriska svar, som då är oberoende av
+ gemener och versaler. Detta kan vara användbart om svaret för
+ en numerisk fråga är något i stil med N/A, +inf, -inf, NaN etc</p>
+
@@ -1,6 +1,6 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Att skapa en ny fråga</B></P>
-<P>Du kan lägga till en mängd variationer på olika typer av frågor för en kategori:</P>
+<P>Du kan lägga till en mängd olika typer av frågor till en kategori:</P>
<P><B>Flera val</B></P>
<UL>
@@ -13,13 +13,23 @@
<P><B>Kort svar</B></P>
<UL>
<P>Som svar på en fråga (som kan inkludera en bild), kan den som svarar
- skriva ett ord eller fras. Det kan finnas flera möjliga korrekta svar,
- med olika betyg. Svaren kan väljas vara beroende av versala och gemena
+ skriva ett ord eller en fras. Det kan finnas flera möjliga korrekta svar,
+ som ger olika poäng. Svaren kan väljas vara beroende av versala och gemena
bokstäver, eller inte.
</P>
<p align=right><a href="help.php?file=shortanswer.html&module=quiz">Mer info om kortsvarsfrågor</a></p>
</UL>
+<P><B>Numerisk</B></P>
+<UL>
+<P>Från studentens perspektiv ser detta ut precis som en kortsvarsfråga.
+ Skillnaden är att det för numeriska svar kan användas
+ en tillåten felmarginal, inom vilken ett korrekt svar måste ligga.
+ På så vis kan ett kontinuerligt intervall av korrekta svar användas.
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=numerical.html&module=quiz">Mer info om numeriska frågor</a></p>
+</UL>
+
<P><B>Sant/Falskt</B></P>
<UL>
<P>Som svar på en fråga (som kan inkludera en bild), väljer svararen
@@ -28,10 +38,47 @@
<p align=right><a href="help.php?file=truefalse.html&module=quiz">Mer info om Sant/Falskt frågor</a></p>
</UL>
+<P><B>Ihopparning</B></P>
+<UL>
+<P>En lista med underfrågor visas tillsammans med en lista med svarsalternativ.
+ För den svarande gäller det att välja rätt svar till rätt fråga.
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=match.html&module=quiz">Mer info om ihopparningsfrågor</a></p>
+</UL>
+
+<P><B>Inbäddade svar</B></P>
+<UL>
+<p>Dessa mycket flexibla frågor består text som har inmatningsfält för
+ svaren inbäddat i texten (som är Moodle formaterad).
+ Antalet svar kan variera och svaren kan vara av typerna
+ kort svar, numeriskt eller flervals.
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=multianswer.html&module=quiz">Mer info om frågor med inbäddade svar</a></p>
+</UL>
+
+<P><B>Ihopparning med framslumpade kortsvarsfrågor</B></P>
+<UL>
+<P>Från studentens perspektiv ser detta ut precis som en ihopparningsfråga.
+ Skillnaden är att underfrågorna har slumpats fram bland kategorins
+ kortsvarsfrågor.
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=randomsamatch.html&module=quiz">Mer info om ihopparning med framslumpade kortsvarsfrågor</a></p>
+</UL>
+
<P><B>Slumpfråga</B></P>
<UL>
<P>En slumpfråga byts automatiskt ut mot en framslumpad fråga ur dess kategori.
</P>
<p align=right><a href="help.php?file=random.html&module=quiz">Mer info om slumpfrågor</a></p>
</UL>
+<P><B>Informationstext</B></P>
+<UL>
+<P>Detta är egentligen inte någon fråga.
+ Det är helt enkelt bara ett stycke text (och möjligen lite grafik)
+ som det inte går att svara på. Det kan exempelvis användas för
+ att ge lite extra information till de närmast följande frågorna.
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=description.html&module=quiz">Mer info om informationstexter</a></p>
+</UL>
+
@@ -0,0 +1,19 @@
+<p align=center><b>Ihopparning med framslumpade kortsvarsfrågor</b></p>
+
+<p>Under en valfri introduktion visas ett antal underfrågor
+ och lika många svar. Det finns ett rätt svar för varje fråga.</P>
+
+<p>Studenten måste välja rätt svar till var och en av frågorna.</P>
+
+<p>Alla underfrågor är av samma vikt och bidrar därmed
+ lika mycket till det totala resultatet på frågan.</P>
+
+<p>Frågorna och dess svar är slumpvis utvalda bland de
+ kortsvarsfrågor som finns i kategorin.</P>
+
+<p>Vid varje försök på övningen kommer en ny
+ uppsättning av kortvalsfrågor att slumpvis väljas ut,
+ såvida inte övningen har egenskapen "Varje försök bygger
+ på det senaste" satt till "Ja", för då kommer de frågor som
+ slumpades fram vid det första försöket att återkomma
+ i de påföljande försöken.</P>

0 comments on commit 1ecbe2c

Please sign in to comment.