Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
commit 1fc08528c75ac478dcb391d110eb22f81c42e39b 1 parent d715907
AMOS bot authored
View
1  install/lang/sr_cr/install.php
@@ -34,6 +34,7 @@
$string['availablelangs'] = 'Списак доступних језика';
$string['chooselanguagehead'] = 'Изаберите језик';
$string['chooselanguagesub'] = 'Молимо изаберите језик који ће се користити само током инсталације. Касније ћете моћи да изаберете језичка подешавања на нивоу сајта и корисника.';
+$string['clialreadyconfigured'] = 'Датотека config.php већ постоји. Молимо, користите admin/cli/install_database.php ако желите да инсталирате овај сајт.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Датотека config.php већ постоји. Употребите команду admin/cli/upgrade.php ако желите да ажурирате свој сајт.';
$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} програм за инсталацију из командне линије';
$string['databasehost'] = 'Сервер базе података :';
View
1  install/lang/sr_lt/install.php
@@ -34,6 +34,7 @@
$string['availablelangs'] = 'Spisak dostupnih jezika';
$string['chooselanguagehead'] = 'Izaberite jezik';
$string['chooselanguagesub'] = 'Molimo izaberite jezik koji će se koristiti samo tokom instalacije. Kasnije ćete moći da izaberete jezička podešavanja na nivou sajta i korisnika.';
+$string['clialreadyconfigured'] = 'Datoteka config.php već postoji. Molimo, koristite admin/cli/install_database.php ako želite da instalirate ovaj sajt.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Datoteka config.php već postoji. Upotrebite komandu admin/cli/upgrade.php ako želite da ažurirate svoj sajt.';
$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} program za instalaciju iz komandne linije';
$string['databasehost'] = 'Server baze podataka :';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.