Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
commit 1fddd947e985c7a05699c1ba1ee502d1beb85da8 1 parent 6bcbed6
authored May 04, 2005

Showing 1 changed file with 8 additions and 8 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. 16  lang/da/attendance.php
16  lang/da/attendance.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-      // attendance.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
  2
+      // attendance.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['absentlong'] = 'Fraværende';
@@ -14,8 +14,8 @@
14 14
 $string['choosedays'] = 'Hvilke dage på ugen skal der føres protekol over.';
15 15
 $string['dayofroll'] = 'Dato for fraværsliste';
16 16
 $string['defaultautoattend'] = 'Skal fraværslisterne flyttes til de korrekte uger som standard?';
17  
-$string['defaultdynamicsection'] = 'Skal protekollerne flyttes ud de de respektive uger som standard?';
18  
-$string['defaultgrade'] = 'Skal protekollerne tælle med i vuderingen som standard?';
  17
+$string['defaultdynamicsection'] = 'Skal protokollerne flyttes ud de de respektive uger som standard?';
  18
+$string['defaultgrade'] = 'Skal protokollerne tælle med i vurderingen som standard?';
19 19
 $string['defaulthoursinclass'] = 'Hvor mange timer/lektioner skal der som udgangspunkt være i en fraværsliste?';
20 20
 $string['defaultmaxgrade'] = 'Hvad skal maksimumkarakteren være for fuldt fremmøde?';
21 21
 $string['defaultstudentstatus'] = 'Den almindelige fraværsstatus på nye fraværsskemaer.';
@@ -34,7 +34,7 @@
34 34
 $string['gradevalue'] = 'Skal denne fraværsliste kunne bedømmes?';
35 35
 $string['gradevaluemulti'] = 'Skal disse fraværslister kunne bedømmes?';
36 36
 $string['hoursinclass'] = 'Antal timer/lektioner i en periode';
37  
-$string['hoursineachclass'] = 'Antal tilmer i hver periode';
  37
+$string['hoursineachclass'] = 'Antal timer i hver periode';
38 38
 $string['hoursinfullreport'] = 'Det maksimale antal fraværstimer der skal vises på en enkelt side af fraværslisten.';
39 39
 $string['maxgradeshort'] = 'Maksimum karakter';
40 40
 $string['maxgradevalue'] = 'Maksimum karakter for fuldt fremmøde.';
@@ -42,8 +42,8 @@
42 42
 $string['modulenameplural'] = 'Fraværslister';
43 43
 $string['monday'] = 'Man';
44 44
 $string['norolls'] = 'Der er ingen fraværslister i dette kursus.';
45  
-$string['notes'] = 'Special informaion';
46  
-$string['notesfor'] = 'Special informaion for';
  45
+$string['notes'] = 'Speciel informaion';
  46
+$string['notesfor'] = 'Speciel informaion for';
47 47
 $string['noviews'] = 'Der er desværre ikke nogen data for din profil her.';
48 48
 $string['of'] = 'af';
49 49
 $string['pages'] = 'Sider';
@@ -53,8 +53,8 @@
53 53
 $string['startafterend'] = 'Startdagen er efter slutningen af dette kursus';
54 54
 $string['startmulti'] = 'Dato for første fraværsliste.';
55 55
 $string['sunday'] = 'Søn';
56  
-$string['takeroll'] = 'Før protekol for denne dag';
57  
-$string['tardiesperabsence'] = 'Hvor mange gange skal man møde forsent før det tæller som fravær?';
  56
+$string['takeroll'] = 'Før protokol for denne dag';
  57
+$string['tardiesperabsence'] = 'Hvor mange gange skal man møde for sent før det tæller som fravær?';
58 58
 $string['tardylong'] = 'Sent';
59 59
 $string['tardyshort'] = '?';
60 60
 $string['teacheredit'] = 'Udfyld fraværsliste';

0 notes on commit 1fddd94

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.