Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
gniske
gniske committed May 4, 2005
1 parent 6bcbed6 commit 1fddd947e985c7a05699c1ba1ee502d1beb85da8
Showing with 8 additions and 8 deletions.
  1. +8 −8 lang/da/attendance.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
+ // attendance.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
$string['absentlong'] = 'Fraværende';
@@ -14,8 +14,8 @@
$string['choosedays'] = 'Hvilke dage på ugen skal der føres protekol over.';
$string['dayofroll'] = 'Dato for fraværsliste';
$string['defaultautoattend'] = 'Skal fraværslisterne flyttes til de korrekte uger som standard?';
-$string['defaultdynamicsection'] = 'Skal protekollerne flyttes ud de de respektive uger som standard?';
-$string['defaultgrade'] = 'Skal protekollerne tælle med i vuderingen som standard?';
+$string['defaultdynamicsection'] = 'Skal protokollerne flyttes ud de de respektive uger som standard?';
+$string['defaultgrade'] = 'Skal protokollerne tælle med i vurderingen som standard?';
$string['defaulthoursinclass'] = 'Hvor mange timer/lektioner skal der som udgangspunkt være i en fraværsliste?';
$string['defaultmaxgrade'] = 'Hvad skal maksimumkarakteren være for fuldt fremmøde?';
$string['defaultstudentstatus'] = 'Den almindelige fraværsstatus på nye fraværsskemaer.';
@@ -34,16 +34,16 @@
$string['gradevalue'] = 'Skal denne fraværsliste kunne bedømmes?';
$string['gradevaluemulti'] = 'Skal disse fraværslister kunne bedømmes?';
$string['hoursinclass'] = 'Antal timer/lektioner i en periode';
-$string['hoursineachclass'] = 'Antal tilmer i hver periode';
+$string['hoursineachclass'] = 'Antal timer i hver periode';
$string['hoursinfullreport'] = 'Det maksimale antal fraværstimer der skal vises på en enkelt side af fraværslisten.';
$string['maxgradeshort'] = 'Maksimum karakter';
$string['maxgradevalue'] = 'Maksimum karakter for fuldt fremmøde.';
$string['modulename'] = 'Fraværsliste';
$string['modulenameplural'] = 'Fraværslister';
$string['monday'] = 'Man';
$string['norolls'] = 'Der er ingen fraværslister i dette kursus.';
-$string['notes'] = 'Special informaion';
-$string['notesfor'] = 'Special informaion for';
+$string['notes'] = 'Speciel informaion';
+$string['notesfor'] = 'Speciel informaion for';
$string['noviews'] = 'Der er desværre ikke nogen data for din profil her.';
$string['of'] = 'af';
$string['pages'] = 'Sider';
@@ -53,8 +53,8 @@
$string['startafterend'] = 'Startdagen er efter slutningen af dette kursus';
$string['startmulti'] = 'Dato for første fraværsliste.';
$string['sunday'] = 'Søn';
-$string['takeroll'] = 'Før protekol for denne dag';
-$string['tardiesperabsence'] = 'Hvor mange gange skal man møde forsent før det tæller som fravær?';
+$string['takeroll'] = 'Før protokol for denne dag';
+$string['tardiesperabsence'] = 'Hvor mange gange skal man møde for sent før det tæller som fravær?';
$string['tardylong'] = 'Sent';
$string['tardyshort'] = '?';
$string['teacheredit'] = 'Udfyld fraværsliste';

0 comments on commit 1fddd94

Please sign in to comment.