Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 14e8af6 commit 202d7e6ad31eb6dd53a3e0222b85ac64fb55d99d AMOS bot committed Aug 16, 2013
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 install/lang/cy/error.php
@@ -40,9 +40,9 @@
$string['cannotunzipfile'] = 'Does dim modd dadzipio\'r ffeil';
$string['componentisuptodate'] = 'Mae\'r gydran wedi\'i diweddaru';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Heb lwyddo i wirio\'r ffeil a lwythwyd i lawr';
-$string['invalidmd5'] = 'md5 annilys';
+$string['invalidmd5'] = 'Roedd y newidyn gwirio yn anghywir - rhowch gynnig arall arni';
$string['missingrequiredfield'] = 'Mae maes gofynnol ar goll';
$string['remotedownloaderror'] = 'Wedi methu llwytho cydran ar eich gweinydd, gwiriwch osodiadau\'r dirprwy, argymhellir yr estyniad PHP cURL yn gryf.<br /><br />Mae\'n rhaid i chi lwytho\'r ffeil <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> eich hun, ei chopïo i "{$a->dest}" ar eich gweinydd, a\'i dad-zipio yno.';
-$string['wrongdestpath'] = 'Llwybr cyrchfan anghywir.';
-$string['wrongsourcebase'] = 'Bôn URL ffynhonnell anghywir.';
-$string['wrongzipfilename'] = 'Enw ffeil ZIP anghywir.';
+$string['wrongdestpath'] = 'Llwybr cyrchfan anghywir';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Bôn URL ffynhonnell anghywir';
+$string['wrongzipfilename'] = 'Enw ffeil ZIP anghywir';

0 comments on commit 202d7e6

Please sign in to comment.