Permalink
Browse files

Added mods.html

  • Loading branch information...
1 parent fafc328 commit 20ad99e12892a6a57cfe9205110108289c49f4f1 vthung committed Jun 17, 2005
Showing with 7 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 lang/vi_utf8/help/assignment/mods.html
  2. +3 −0 lang/vi_utf8/help/attendance/mods.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif" />&nbsp;<b>Các bài tập chỉ định</b></p>
+<div class="indent">
+Các bài tập chỉ định này cho phép giáo viên xác định một nhiệm vụ nào đó, yêu cầu học viên phải chuẩn bị một nội dung số hoá (bất cứ kiểu nào) và nộp bài bằng cách tải nội dung đó lên máy chủ. Các bài tập điển hình gồm các bài luận, các dự án, các bài báo cáo, v.v.... Mô đun này bao gồm những tiện ích nhằm hỗ trợ cho quá trình đánh giá học viên.
+</div>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/attendance/icon.gif" />&nbsp;<b>Mức độ chuyên cần</b></p>
+<div class="indent">Mô đun này cho phép bạn lưu lại sự tham gia của một học viên trong một khoá học trực tuyến hay một khoá học được đăng trên trang chủ (on-site). Chỉ số chuyên cần có thể được giáo viên ghi lại bằng tay ở mỗi cua học, mà cũng có thể được ghi tự động trên cơ sở hoạt động của học viên trong vòng một buổi học 24 giờ của ngày tham gia.</div>
+

0 comments on commit 20ad99e

Please sign in to comment.