Skip to content
Browse files

Thai Language for 1.4 Stable (1.5dev)

  • Loading branch information...
1 parent 7f4551c commit 20f59f514a9a354640abf3cea434e88b0d313940 minkowski committed Sep 7, 2004
View
45 lang/th/appointment.php
@@ -0,0 +1,45 @@
+<?PHP // $Id$
+ // appointment.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+
+
+$string['allowresubmit'] = '͹حҵãËéÊè§ãËÁèä´é';
+$string['appointmentdetails'] = 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´¡ÒùѴËÁÒÂ';
+$string['appointmentlocation'] = 'ʶҹ·Õè¹Ñ´ËÁÒÂ';
+$string['appointmentname'] = 'àÃ×èͧ';
+$string['date'] = 'Çѹ·Õè';
+$string['description'] = 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´';
+$string['early'] = '$a ¡è͹¡Ó˹´';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅҴ㹡ÒÃÍѾഷ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ÊÓËÃѺ $a';
+$string['feedback'] = '¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹';
+$string['feedbackupdated'] = '¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õèä´éÃѺ¡ÒÃÍѾഷáÅéÇÊÓËÃѺ $a ¤¹';
+$string['late'] = '$a ªéÒ¡ÇèÒ¡Ó˹´';
+$string['maximumgrade'] = '¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´';
+$string['maximumsize'] = '¢¹Ò´ÊÙ§ÊØ´';
+$string['modulename'] = '¡ÒùѴËÁÒÂ';
+$string['modulenameplural'] = '¡ÒùѴËÁÒÂ';
+$string['newsubmissions'] = 'Ê觡ÒùѴËÁÒÂáÅéÇ';
+$string['notgradedyet'] = 'ÂѧäÁèä´éãËé¤Ðá¹¹';
+$string['notsubmittedyet'] = 'ÂѧäÁèä´éÊè§';
+$string['overwritewarning'] = '¤Óàµ×͹: ¶éҤسÍѾâËÅ´ÍÕ¡¤ÃÑé§Ãкº¨ÐºÑ¹·Ö¡«éӢͧà´ÔÁ·ÕèÁÕÍÂÙè';
+$string['saveallfeedback'] = 'ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Ñé§ËÁ´';
+$string['submissionfeedback'] = '¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·ÕèÊè§ä»';
+$string['submissions'] = '¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹';
+$string['submitappointment'] = 'Ê觡ÒùѴËÁÒ¢ͧ¤Ø³â´Âãªé¿ÍÃìÁµèÍ仹Õé';
+$string['submitted'] = 'Êè§áÅéÇ';
+$string['timeend'] = 'ÊÔé¹ÊØ´àÇÅÒ';
+$string['timestart'] = 'àÃÔèÁàÇÅÒ';
+$string['typeoffline'] = '¡Ô¨¡¡ÃÁÍÍ¿äŹì';
+$string['typeuploadsingle'] = 'ÍѾâËÅ´ä¿Åìà´ÕÂÇ';
+$string['uploadbadname'] = 'ª×èÍä¿Åì¹Õé»ÃСͺ´éǵÑÇÍÑ¡É÷Õè¼Ô´»¡µÔ äÁèÊÒÁÒö·Ó¡ÒÃÍѾâËÅ´ä´é';
+$string['uploadedfiles'] = 'ÍѾâËÅ´ä¿Åì';
+$string['uploaderror'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´¢³Ð·Õè·Ó¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åìŧº¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'ÍѾâËÅ´ä¿Åìä´éÊÓàÃç¨áµèäÁèÊÒÁÒöÍѾഷ¡ÒÃÊ觢ͧ¤Ø³';
+$string['uploadfiletoobig'] = '¢ÍÍÀѤèÐä¿ÅìÁÕ¢¹Ò´ãË­èà¡Ô¹ä» ( Êè§ä´éäÁèà¡Ô¹ $a 亵ì)';
+$string['uploadnofilefound'] = 'äÁ辺ä¿Åì·Õèµéͧ¡Òà á¹è㨹ФÐÇèÒàÅ×Í¡ä¿ÅìàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ';
+$string['uploadnotregistered'] = 'ÍѾâËÅ´ $a àÃÕºÃéÍÂáÅéÇáµè¡ÒÃÊ觤ÃÑ駹ÕéäÁèÁÕ¡Òúѹ·Ö¡äÇé';
+$string['uploadsuccess'] = 'ÍѾâËÅ´ $a àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ';
+$string['viewfeedback'] = '´Ù¤Ðá¹¹¡ÒùѴËÁÒÂáÅФÇÒÁ¤Ô´àËç¹';
+$string['viewsubmissions'] = '´Ù $a ¡ÒùѴËÁÒ·ÕèÊè§à¢éÒÁÒ';
+$string['yoursubmission'] = '§Ò¹·Õè¤Ø³Êè§';
+
+?>
View
14 lang/th/auth.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['auth_dbdescription'] = 'ÇÔ¸Õ¹Õéà»ç¹¡ÒÃãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡㹡ÒõÃǨÊͺÇèÒª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹¹Ñ鹶١µéͧËÃ×ÍäÁè ¶éÒËÒ¡ account ´Ñ§¡ÅèÒÇà»ç¹ ¢éÍÁÙÅãËÁè ¢éÍÁÙŨж١Êè§ä»ÂѧÊèǹµèÒ§ æ ã¹ Moodle';
@@ -16,6 +16,13 @@
$string['auth_dbuser'] = 'Username ·ÕèÊÒÁÒöà¢éÒä»ÍèÒ¹°Ò¹¢éÍÁÙÅä´é';
$string['auth_emaildescription'] = '㹡ÒÃÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¹Ñé¹ ¼ÙéÊÁѤèÐä´éÃѺ¡ÒÃ͹ØÁÑµÔ ¼èÒ¹ÍÕàÁÅ «Öè§à»ç¹¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé¢Í§Ãкº àÁ×èͼÙéÊÁѤÃàÅ×Í¡ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑʼèÒ¹áÅéÇ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅä»Âѧ ÍÕàÁŢͧÊÁÒªÔ¡¹Ñé¹ ÍÕàÁŹÕé¨ÐÁÕÅÔ§¡ì¡ÅѺä»Âѧ˹éÒËÅÑ¡¢Í§Ë¹éÒ «Ö觨Ðà»ç¹¡ÒÃÂ×¹ÂѹÇèÒ ÍÕàÁŴѧ¡ÅèÒÇãªéä´é¨ÃÔ§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ÊÁÒªÔ¡ ÊÒÁÒöÅçÍ¡ÍÔ¹â´Âãªéª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹àÇçº';
$string['auth_emailtitle'] = 'ãªéÇÔ¸Õ͹ØÁѵԼèÒ¹ÍÕàÁÅ';
+$string['auth_fccreators'] = 'ÃÒª×èͧ͢¡ÅØèÁ·ÕèÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒöÊÃéÒ§ÃÒÂÇÔªÒãËÁèä´é ãËéá¡áµèÅСÅØèÁ´éÇÂà¤Ã×èͧËÁÒ \';\' ª×èÍ·ÕèµÑ駢Öé¹ÁÒµéͧµÃ§¡Ñºº¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì';
+$string['auth_fcdescription'] = 'ÇÔ¸Õ¹Õéà»ç¹¡ÒÃãËéà«ÔÃì¿àÇÍÃìµÃǨÊͺ¡è͹ÇèÒ username áÅÐ Password ¶Ù¡µéͧËÃ×ÍäÁè';
+$string['auth_fcfppport'] = '¾ÍÃ췢ͧà«ÔÃì¿àÇÍÃì (»¡µÔµÑé§äÇé·Õè 3333)';
+$string['auth_fchost'] = '·ÕèÍÂÙè¢Í§à«ÔÃì¿àÇÍÃ× ãËéãªéËÁÒÂàÅ¢ IP ËÃ×Í DNS';
+$string['auth_fcpasswd'] = 'ÃËÑʼèÒ¹¢Í§ account ¢éÒ§µé¹';
+$string['auth_fctitle'] = 'ãªéà¿ÔÃìʤÅÒÊà«ÔÃì¿àÇÍÃì';
+$string['auth_fcuserid'] = 'Userid ÊÓËÃѺ FirstClass account â´ÂãËéÊÔ·¸Ôì \" Subadministrator\"';
$string['auth_imapdescription'] = 'ãªéÇÔ¸Õ¡Òà ª×èÍáÅÐÃËÑÊ â´Â IMAP à«ÔÃì¿àÇÍÃì';
$string['auth_imaphost'] = 'IMAP à«ÔÃì¿àÇÍÃì¹Ñé¹ ãªé àÅ¢ IP äÁèãªèàÅ¢ DNS ';
$string['auth_imapport'] = 'ËÁÒÂàÅ¢¾ÍÃìµ IMAP â´Â»¡µÔ ¤×Í 143 ËÃ×Í 993.';
@@ -25,12 +32,12 @@
$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'ÃËÑÊÊÓËÃѺ bind-user.';
$string['auth_ldap_contexts'] = 'ÃÒ¡Ò÷ÕèÁÕÃÒª×èͧ͢ÊÁÒªÔ¡ã¹¹Ñé¹ ÊÒÁÒö á¡ ËÑÇ¢éÍàÃ×èͧ â´Âãªé â¤é´ àªè¹ \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
$string['auth_ldap_create_context'] = 'à»Ô´ãËéÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒöÊÃéÒ§¢éͤÇÒÁµÍºÃѺ·Ò§ÍÕàÁÅ´éǵ¹àͧä´é
-¤Ø³äÁè¨Óà»ç¹µéͧãÊè¢éͤÇÒÁ¹Õé·Õè ldap_context-variable, Moodle ¨Ð¤é¹ËÒãËéÍѵâ¹ÁѵÔ
-';
+¤Ø³äÁè¨Óà»ç¹µéͧãÊè¢éͤÇÒÁ¹Õé·Õè ldap_context-variable, Moodle ¨Ð¤é¹ËÒãËéÍѵâ¹ÁѵÔ';
$string['auth_ldap_creators'] = 'ÃÒ¡ÒáÅØèÁÊÁÒªÔ¡·Õè͹حҵãËéÊÒÁÒöÊÃéÒ§ËÅÑ¡ÊÙµÃãËÁèä´é ÊÒÁÒöãÊèä´éËÅÒ¡ÅØèÁ â´Âãªéà¤Ã×èͧËÁÒ \';\'
´Ñ§µÑÇÍÂèÒ§ \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'ÃÐºØ LDAP host àªè¹ \'ldap://ldap.myorg.com/\' ËÃ×Í \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = '¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ãËÁè¢Í§¡ÅØèÁ »¡µÔãªé \'member\'';
+$string['auth_ldap_objectclass'] = '¿ÔÅàµÍÃì¤Øé¹à¤Â¡Ñºª×èÍËÃ×Í¡Òäé¹ËÒÊÁÒªÔ¡ â´Â»¡µÔáÅéǨеÑ駤èÒäÇéµÑÇÍÂèÒ§àªè¹ objectClass=posixAccount â´Â¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé objectClass=* ¤èÒ·Õè¨ÐáÊ´§¨Ò¡ LDAP';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'ãÊè¤èÒ <> 0 ¶éÒËÒ¡µéͧ¡Òà ¤é¹ËÒÊÁÒªÔ¡¼èÒ¹ËÑÇ¢éÍÂèÍ ';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'ÍѾഷ¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡ (ª×èÍ,¹ÒÁÊ¡ØÅ,·ÕèÍÂÙè..) ¨Ò¡ LDAP ¶Ö§ Moodle. ´Ùà¾ÔèÁàµÔÁ·Õè /auth/ldap/attr_mappings.php ';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'attribute ·Õèãªé㹡Òäé¹ËÒª×èÍÊÁÒªÔ¡ ÊèǹãË­è¨Ðãªé \'cn\'.';
@@ -49,6 +56,7 @@
$string['auth_nonetitle'] = 'äÁèµéͧ¢Í͹ØÁÑµÔ Í¹Ø­Òµ·Ñ¹·Õ';
$string['auth_pop3description'] = 'àªç¤ª×èÍ áÅÐÃËÑÊÇèÒ¶Ù¡µéͧËÃ×ÍäÁè ¼èÒ¹·Ò§ POP3 server ';
$string['auth_pop3host'] = 'POP3 server ãªé àÅ¢ IP äÁèãªè DNS ';
+$string['auth_pop3mailbox'] = 'ª×èͧ͢¡Åèͧ¨´ËÁÒ·Õèµéͧ¡ÒõԴµèÍ (»¡µÔ¤×Í INBOX)';
$string['auth_pop3port'] = 'Server port (110 â´Â·ÑèÇä»)';
$string['auth_pop3title'] = 'ãªé POP3 server';
$string['auth_pop3type'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§à«ÔÃì¿àÇÍÃì ¶éÒà«ÔÃì¿àÇÍÃì ãªé certificate security ãËéàÅ×Í¡ pop3cert.';
View
7 lang/th/chat.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.4 development (2004072901)
+ // chat.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['beep'] = '嗝章�';
@@ -22,6 +22,10 @@
$string['donotusechattime'] = '淞杳泻剜桥亦是挂';
$string['enterchat'] = 'づ浴氛韫砧嗑阻褪狗挂';
$string['errornousers'] = '淞杈菏烈�';
+$string['explaingeneralconfig'] = '悛椁枰拐榈磐�';
+$string['explainmethoddaemon'] = '悛椁枰拐猷磷柰琳∫绵抛汀 chatserver daemon 嗷绻窃刚∫玫源佃汀押喃悦炜嗲兔�';
+$string['explainmethodnormal'] = '悛椁枰拐猷磷柰嗯淄∏愿栈〉糟埂颐翟吹柰⊙亨渺苦峭渺';
+$string['generalconfig'] = '∫玫验Г枰费枨浠';
$string['helpchatting'] = '锹嗨抛�';
$string['idle'] = '乖瑙';
$string['messagebeepseveryone'] = '$a 嗝章》亍す';
@@ -35,6 +39,7 @@
$string['modulenameplural'] = '碎艇使饭�';
$string['neverdeletemessages'] = '淞枇铡颐藕㈤亭且�';
$string['nextsession'] = '狄靡А颐使饭窑醚椐佃弯�';
+$string['noguests'] = '贺い欧谚卿讳凌室烈枚啖橐使饭忆撮';
$string['nomessages'] = '卵т凌琳㈤亭且�';
$string['repeatdaily'] = '嗲乓啻章恰压拐榉亍茄�';
$string['repeatnone'] = '淞枇铡颐铀亚㈤袜是挂 喋疽朽桥曳砧眯贺喾枰寡楣';
View
3 lang/th/choice.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // choice.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['allowupdate'] = '͹حҵãËéâ¾ÅÅìÁÕ¡ÒÃÍѾഷ';
@@ -9,6 +9,7 @@
$string['choicename'] = 'ª×èͧ͢â¾ÅÅì';
$string['choiceopen'] = 'à»Ô´';
$string['choicetext'] = '¢éͤÇÒÁ';
+$string['havetologin'] = '¤Ø³µéͧÅçÍ¡ÍÔ¹à¢éÒÊØèÃкº¡è͹·Õè¨ÐÍÍ¡¤ÇÒÁàËç¹ã¹â¾ÅÅìä´é';
$string['modulename'] = 'â¾ÅÅì';
$string['modulenameplural'] = 'â¾ÅÅì';
$string['mustchooseone'] = '¤Ø³µéͧµÍº¤Ó¶ÒÁ¡è͹·Ó¡Òúѹ·Ö¡¤èÐ ¢³Ð¹ÕéÂѧäÁèä´éºÑ¹·Ö¡¤ÓµÍº';
View
3 lang/th/countries.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // countries.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // countries.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['AD'] = 'Íѹâ´ÃÒ';
@@ -177,6 +177,7 @@
$string['PM'] = 'ૹµì»ÔáÍÃì ÁÔà¡Å͹';
$string['PN'] = '¾Ô·á¤Ãì';
$string['PR'] = 'à»ÍÃìâµÃÔâ¡';
+$string['PS'] = '»ÒàÅÊäµ¹ì';
$string['PT'] = '⻵Øà¡Ê';
$string['PW'] = '»ÒÅÑÇ';
$string['PY'] = '»ÒÃÒ¡ÇÑÂ';
View
6 lang/th/editor.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.4 development (2004072901)
+ // editor.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['about'] = 'à¡ÕèÂǡѺà¤Ã×èͧÁ×Íá¡éä¢';
@@ -8,6 +8,9 @@
$string['address'] = '·ÕèÍÂÙè';
$string['alignment'] = '¡ÒèѴ˹éÒ';
$string['alternatetext'] = '¢éͤÇÒÁ͸ԺÒÂ';
+$string['anchorhelp'] = 'ãªéÊÓËÃѺÊÃéÒ§ anchor à·èÒ¹Ñ鹤س¨Óà»ç¹µéͧÊÃéÒ§ÅÔ§¡ìᡵèÒ§ËÒ¡';
+$string['anchorname'] = 'ª×èÍ Anchor';
+$string['anchors'] = 'Anchors';
$string['baseline'] = 'ÃÙ»ÍÂÙèµèÓ¡ÇèÒ¹Õé';
$string['bold'] = 'µÑÇ˹Ò';
$string['borderthickness'] = '¤ÇÒÁ˹Ңͧ¢Íº';
@@ -21,6 +24,7 @@
$string['close'] = '»Ô´';
$string['cols'] = '¤ÍÅÑÁ¹ì';
$string['copy'] = '¡éÍ»»Õé·ÕèàÅ×Í¡';
+$string['createanchor'] = 'ª×èÍ Anchors';
$string['createfolder'] = 'ÊÃéÒ§á¿éÁ';
$string['createlink'] = 'á·Ã¡ÅÔ§¡ì';
$string['cut'] = 'µÑ´';
View
7 lang/th/emailprotect.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // emailprotect.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+
+
+$string['filtername'] = '¡Òûéͧ¡Ñ¹ÍÕàÁÅ';
+
+?>
View
18 lang/th/enrol_database.php
@@ -0,0 +1,18 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_database.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+
+
+$string['dbhost'] = 'ぷ琓♨㏅ピ췬욈핏췬롱歪←별拈�皐芼';
+$string['dbname'] = 'ぷ琓겊묄于줄';
+$string['dbpass'] = '촉驥쇠拈';
+$string['dbtable'] = '둠촤㎯물拈�皐芼';
+$string['dbtype'] = '뼙及윷♨㎞拈�皐芼';
+$string['dbuser'] = 'ぷ琓솝芋ら (username)';
+$string['description'] = 'ㅨ너怒櫓뜰ら겊묄于줄탁棨 (胥勒볜立뼙及윷) 宣羸癸퓟ㅨ점櫓恪棋축�腦촹쨔 穗짖于줄탁棨롱嵬ら밌蟯岱사뭇于㎲落羸沽旽 course id, user id ブ鰲ⓓ죵⌒축뼙覽뷕롱쨘⊥볕櫓廊 course 笑筠櫓廊 user';
+$string['enrolname'] = '겊묄于줄탁棨';
+$string['localcoursefield'] = 'ぷ琓♨㎰旽댁尸둠촤 course 롱嵬ら釋覽벙紀겊묄于줄탸턺 ( 夕癰 idnumber)';
+$string['localuserfield'] = 'ぷ琓♨㎰旽댁尸둠촤㎁죠ぴ》戾丞禹뼙覽뷕롱쨘⊥별拈�皐芼愾朞 (夕癰 idnumber)';
+$string['remotecoursefield'] = '왔킴認물拈�皐芼愾朞롱窪 Course ID';
+$string['remoteuserfield'] = '왔킴認물拈�皐芼愾朞롱窪 user ID';
+
+?>
View
14 lang/th/enrol_flatfile.php
@@ -1,9 +1,21 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+$string['description'] = 'ÇÔ¸Õ¹Õéà»ç¹¡ÒõÃǨáÅШѴ¡ÒÃä¿Åì text ·Õè¤Ø³ÃкØäÇé «éÓä»ÁÒ µÑÇÍÂèÒ§ä¿Åì
+<pre>
+add, ¹Ñ¡àÃÕ¹, 5, CF101
+add, ÍÒ¨ÒÃÂì, 6, CF101
+add, ¼ÙéÊÃéÒ§ÃÒÂÇÔªÒ, 7, CF101
+del, ¹Ñ¡àÃÕ¹, 8, CF101
+del, ¹Ñ¡àÃÕ¹, 17, CF101
+add, ¹Ñ¡àÃÕ¹, 21, CF101, 1091115000, 1091215000
+</pre>';
$string['enrolname'] = 'ä¿Åì text';
$string['filelockedmail'] = 'cronscript äÁèÊÒÁÒöźä¿ÅìÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡¢Í§¤Ø³ä´é ($a) ¡ÃسҵÃǨÊͺ Permission ¢Í§ä¿Åìà¾×èÍ·ÕèÃкº ¨ÐÊÒÁÒöźä¿Åì´Ñ§¡ÅèÒÇä´é㹤ÃÑ駵èÍä»';
$string['filelockedmailsubject'] = 'ä¿ÅìÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´¤èÐ';
+$string['location'] = '·ÕèÍÂÙè¢Í§ä¿Åì';
+$string['mailadmin'] = 'á¨é§ãËé¼Ùé´ÙáÅÃкº·ÃÒº·Ò§ÍÕàÁÅ';
+$string['mailusers'] = 'á¨é§ãËéÊÁÒªÔ¡·ÃÒº·Ò§ÍÕàÁÅ';
?>
View
7 lang/th/enrol_internal.php
@@ -1,7 +1,12 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_internal.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+$string['description'] = 'Ẻ¿ÍÃìÁ㹡ÒÃÊÁѤÃà»ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹ ÁÕÍÂÙè´éÇ¡ѹÊͧẺ´éÇ¡ѹ¤×Í
+<ul>
+<li>ÍÒ¨ÒÃÂìËÃ×ͼÙé´ÙáÅÃкºÊÒÁÒöÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡à¢éÒà»ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹ä´éàͧ¼èÒ¹·Ò§àÁ¹Ù¡ÒèѴ¡ÒÃÃкº ã¹Êèǹ¢Í§¡ÒèѴ¡ÒÃÃÒÂÇÔªÒÀÒÂã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Ñé¹ æ</li>
+<li>ÃкØÃËÑʼèÒ¹ÊÓËÃѺÃÒÂÇÔªÒ¹Ñé¹ æ ÊÁÒªÔ¡·Õè·ÃÒºÃËÑʴѧ¡ÅèÒÇÊÒÁÒö·Õè¨Ðà¢éÒä»à»ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹ÀÒÂã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Ñé¹ä´é</li>
+</ul>';
$string['enrolname'] = '¡ÒÃà¾ÔèÁÊÁÒªÔ¡ÀÒÂã¹';
?>
View
4 lang/th/enrol_paypal.php
@@ -1,7 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+$string['business'] = '葉狒天寤へ潟�禮 account Paypal';
+$string['description'] = 'よ匚實犹膵〈探刮Г菻稻藕僉狠嫗項辺造菻礫薑菻黛后卉燿蚋狠嫗后萢項∫卮屐敏嵯狠嫗 狗匍刮Г菻簀薹寤 0 弛査�篩莇卅稻蛟辺造菻礫薑菻臓萢項∫卮屐敏 よ匏寤却薈衡薑俥紫垢菻⇒Х刮о這坂� 甬菠卅卉謹仕寤孫畛擢篇肪兀甬菘价丗敗�箚 盍臓卉却薈よ吼香笈登智打圷';
$string['enrolname'] = 'Paypal';
$string['sendpaymentbutton'] = '墓Г菻擢経犧嫗梗菻 Paypal';
View
4 lang/th/error.php
@@ -1,10 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // error.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['coursegroupunknown'] = 'äÁèÁÕÃÒÂÇÔªÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº¡Ñº¡ÅØèÁ $a';
$string['erroronline'] = 'ºÃ÷Ѵ·Õè $a ¼Ô´¾ÅÒ´';
$string['fieldrequired'] = '¤Ø³µéͧãÊè $a';
+$string['filenotfound'] = '¢ÍÍÀѤèÐ äÁ辺ä¿Åì·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒäèÐ';
$string['groupalready'] = 'ÊÁÒªÔ¡ÍÂÙè㹡ÅØèÁ $a ÍÂÙèáÅéÇ';
$string['groupunknown'] = '¡ÅØèÁ $a äÁèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡ÑºÃÒÂÇÔªÒ·Õè¤Ø³àÅ×Í¡';
$string['invalidfieldname'] = 'ª×èÍ $a äÁè¶Ù¡µéͧ';
@@ -15,5 +16,6 @@
$string['unknowncourse'] = 'äÁèÁÕÃÒÂÇÔªÒ ';
$string['usernotaddederror'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´¤èÐÂѧäÁèä´éà¾ÔèÁ';
$string['usernotaddedregistered'] = 'äÁèä´éà¾ÔèÁÊÁÒªÔ¡ \"$a\" à¾ÃÒÐŧ·ÐàºÕ¹仡è͹˹éÒáÅéÇ';
+$string['usernotavailable'] = '¤Ø³äÁèÊÒÁÒö´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§ÊÁÒªÔ¡·èÒ¹¹Õéä´é';
?>
View
33 lang/th/exercise.php
@@ -1,15 +1,15 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['absent'] = '¢Ò´';
$string['accumulative'] = 'ÊÐÊÁ';
$string['action'] = 'µéͧ¡Ò÷Ó';
$string['ago'] = '$a Çѹ·Õè¼èÒ¹ÁÒ';
-$string['allgradeshaveamaximumof'] = '¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´ :$a';
$string['amend'] = '¡àÅÔ¡';
$string['amendassessmentelements'] = '¡àÅԡͧ¤ì»ÃСͺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
$string['amendtitle'] = '¡àÅÔ¡ËÑÇ¢éÍ';
+$string['analysis'] = 'ÇÔà¤ÃÒÐËì';
$string['assess'] = '»ÃÐàÁÔ¹';
$string['assessed'] = '¶Ù¡»ÃÐàÁÔ¹à»ç¹·ÕèàÃÕºÃéÍÂ';
$string['assessment'] = '¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å';
@@ -20,15 +20,17 @@
$string['assessments'] = '¤ÃÑé§';
$string['atthisstageyou'] = 'ÁÒ¶Ö§¢Ñé¹¹Õé¤Ø³ä´é·Ó¡ÒûÃÐàÁÔ¹ÊÓàÃç¨áÅéÇ <br /> ¤Ø³ÊÒÁÒö¨Ðá¡é䢧ҹ¢Í§¤Ø³ä´é <br /> ¶éҤسä´é·Ó¡ÒÃá¡é䢧ҹ¤Ø³¨Ðµéͧ·Ó¡ÒÃá¡é䢡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å´éÇ <br /> «Ö觨зÓä´éâ´Â¤ÅÔ¡·ÕèÅÔ§¡ì¢éÒ§ÅèÒ§¹Õé ';
$string['awaitingassessmentbythe'] = '¡ÓÅѧÃÍ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¨Ò¡ $a';
-$string['awaitingfeedbackfromthe'] = '¡ÓÅѧÃÍ¢éÍàʹÍá¹Ð¨Ò¡ $a';
$string['clearlateflag'] = 'àÍÒâ¹éµ§Ò¹ÅèÒªéÒÍÍ¡';
$string['comment'] = '¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¾ÔèÁàµÔÁ';
+$string['comparisonofassessments'] = 'à»ÃÕºà·Õº¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Â×¹Âѹ¡ÒÃź $a';
$string['correct'] = 'á¡éä¢';
+$string['count'] = '¹Ñº';
$string['criterion'] = 'ࡳ·ì';
$string['deadline'] = '¡Ó˹´Êè§';
$string['deadlineis'] = '¡Ó˹´Ê觤×Í $a';
$string['delete'] = 'ź';
+$string['deletesubmissionwarning'] = '¤Óàµ×͹ :: ÁÕ $a ¡ÒûÃÐàÁÔ¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº§Ò¹·ÕèÊ觪Ôé¹¹Õé äÁè¤ÇÃź§Ò¹·ÕèÊ觪Ôé¹¹Õé';
$string['deleting'] = '¡ÓÅѧź';
$string['description'] = '¤Ó͸ԺÒÂ';
$string['descriptionofexercise'] = 'º·Í¸ÔºÒ¡Ò÷ÓẺ½Ö¡ËÑ´·Õè $a ¨Ðµéͧ·Ó¹Ñ鹨ÐÍÂÙèã¹ÃٻẺ¢Í§ word document ËÃ×Í html ä¿ÅìàËÅèÒ¹Õé¨Ð¶Ù¡ÍѾâËÅ´¢Öé¹ä»·ÕèẺ½Ö¡ËÑ´¡è͹·Õè $a ¨ÊÒÁÒöà¢éÒä»·Óä´é ºÒ§¤ÃÑé§ÍÒ¨à»ç¹ä»ä´éÇèÒẺ½Ö¡ËÑ´à´ÕÂǡѹÍÒ¨¨ÐÁÕ¤ÇÒÁàºÕè§ູà¡Ô´¢Öé¹ÁÒ¡¨Ò¡¡ÒÃÍѾâËÅ´ä¿Åì ©Ð¹Ñ鹤سµéͧ·Ó¡ÒÃÍѾâËÅ´ä¿ÅìãËéàÃÕºÃéÍ¡è͹¨Ðà»Ô´áºº½Ö¡ËÑ´ãËé $a à¢éÒÁÒ·Ó';
@@ -46,25 +48,34 @@
$string['exerciseassessments'] = '¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼ÅẺ½Ö¡ËÑ´';
$string['exercisefeedback'] = '¢éÍàʹÍá¹Ðà¡ÕèÂǡѺẺ½Ö¡ËÑ´';
$string['exercisesubmissions'] = '¡ÒÃÊè§áºº½Ö¡ËÑ´';
+$string['fair'] = '¾Íãªé';
$string['generalcomment'] = '¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·ÑèÇä»';
$string['good'] = '´Õ';
$string['gradeassessment'] = '§Ò¹·ÕèÁÕ¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹';
$string['gradeforassessment'] = '¤Ðá¹¹¨Ò¡¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
$string['gradeforstudentsassessment'] = '¤Ðá¹¹¨Ò¡¡ÒûÃÐàÁÔ¹¢Í§ $a';
$string['gradeforsubmission'] = '¤Ðá¹¹¢Í§¡ÒÃÊ觧ҹ';
$string['gradetable'] = 'µÒÃÒ§¤Ðá¹¹';
+$string['gradinggrade'] = 'ãËé¤Ðá¹¹¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹';
$string['gradingstrategy'] = 'ࡳ·ì¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹';
$string['handlingofmultiplesubmissions'] = '¨Ñ´¡ÒáÒÃÊ觧ҹËÅÒªÔé¹';
$string['hidenamesfromstudents'] = 'äÁèáÊ´§ª×èͧ͢¹Ñ¡àÃÕ¹';
$string['incorrect'] = 'äÁè¶Ù¡µéͧ';
+$string['late'] = 'ªéÒ';
+$string['lax'] = 'ËÅÐËÅÇÁ';
$string['leaguetable'] = 'µÒÃÒ§¡ÅØèÁ¢Í§§Ò¹·ÕèÊè§à¢éÒÁÒ';
$string['mail1'] = '§Ò¹¢Í§¤Ø³µÃǨâ´Â $a';
$string['mail2'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö´Ù¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¾ÔèÁàµÔÁáÅФÐá¹¹¢Í§¤Ø³ ä´é·ÕèẺ½Ö¡ËÑ´ $a';
$string['mail3'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö´ÙÁѹä´é·ÕèẺ½Ö¡ËÑ´';
$string['mail6'] = '¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¢Í§§Ò¹ $a ¶Ù¡à¢éÒÁÒªÁ';
$string['mail7'] = '¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ $a ÊÒÁÒö´Ùä´é·ÕèẺ½Ö¡ËÑ´¢Í§§Ò¹';
$string['managingassignment'] = '¨Ñ´¡ÒÃẺ½Ö¡ËÑ´';
+$string['maximum'] = 'ÊÙ§ÊØ´';
+$string['maximumgradeforstudentassessments'] = '¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´ÊÓËÃѺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¨Ò¡¹Ñ¡àÃÕ¹ : $a';
+$string['maximumgradeforsubmissions'] = '¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´ÊÓËÃѺ§Ò¹·ÕèÊè§ : $a';
$string['maximumsize'] = '¢¹Ò´·ÕèãË­è·ÕèÊØ´';
+$string['mean'] = '¤èÒà©ÅÕèÂ';
+$string['minimum'] = 'µèÓÊØ´';
$string['modulename'] = 'Ẻ½Ö¡ËÑ´';
$string['modulenameplural'] = 'Ẻ½Ö¡ËÑ´';
$string['movingtophase'] = '¡ÓÅѧä»Âѧ $a';
@@ -74,12 +85,14 @@
$string['notassessedyet'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
$string['notavailable'] = 'äÁèÁÕ';
$string['noteonassessmentelements'] = 'â»Ã´ÊѧࡵÇèÒ¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹¹Ñ鹶١á¡ÍÍ¡ÁÒà»ç¹Í§¤ì»ÃСͺ㹡ÒûÃÐàÁÔ¹µèÒ§æ <br /> «Ö觨зÓãËé ãËé¤Ðá¹¹ä´éÊдǡ¢Öé¹ ¤ÃÙ¨Óà»ç¹µéͧà¾ÔèÁ¢éÍ·Õèµéͧ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¡è͹·Õè¹Ñ¡àÃÕ¹¨Ðà¢éÒÁÒ·ÓẺ½Ö¡ËÑ´ «Ö觷Óä´éâ´Â¡Òà ¤ÅÔ¡·ÕèÊèǹº¹¢Í§áºº½Ö¡ËÑ´ <br /> ËÒ¡äÁèÁÕ¡ÒÃà¾ÔèÁÊÔ觷Õèµéͧ¡ÒûÃÐàÁÔ¹Ãкº¨ÐÁÕ¡ÒâÍãËé¤Ø³à¾ÔèÁ «Ö觤سÊÒÁÒöá¡é䢨ӹǹ¢Í§ÊÔ觷Õèµéͧ¡ÒûÃÐàÁÔ¹ä´éÀÒÂËÅѧ â´Â»ÃѺà»ÅÕè¹ä´é¨Ò¡Ë¹éÒ¨Íá¡éä¢áºº½Ö¡ËÑ´º<br /> ¡ÒûÃÐàÁÔ¹áµèÅТéÍ¡çÊÒÁÒö»ÃѺà»ÅÕè¹ä´é¨Ò¡Ë¹éÒ¨Í\"¡ÒèѴ¡ÒáÒúéÒ¹\"';
+$string['noteongradinggrade'] = '¤Ðá¹¹·Õèä´éà»ç¹¡ÒÃÇÑ´ÇèÒ¼Ùé·Ó¡ÒûÃÐàÁÔ¹ $a ãËé¤á¹¹¢Ô鹧ҹ¹ÕéµèÒ§¡Ñ¹ÁÒ¡¹éÍÂá¤èä˹ ÂÔ觤Ðá¹¹ÊÙ§áÊ´§ÇèÒ¤Ðá¹¹·Õèä´éã¡Åéà¤Õ§¡Ñ¹ÁÒ¡à·èÒ¹Ñé¹';
$string['noteonstudentassessments'] = '{¤Ðá¹¹¨Ò¡¹Ñ¡àÃÕ¹ / ¤Ðá¹¹¨Ò¡¼ÙéÊ͹}';
$string['notgraded'] = 'ÂѧäÁèä´éãËé¤Ðá¹¹';
$string['notitlegiven'] = 'äÁèÁÕËÑÇ¢éÍ';
-$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = '¡ÃسһÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹¢Í§ $a <br /> â»Ã´·ÃÒºÇèÒẺ¿ÍÃìÁ¡ÒûÃÐàÁÔ¹àÃÔèÁáá¨ÐãËéà¡Ã´àªè¹à´ÕÂǡѺẺ¿ÍÃìÁ¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ ¤Ø³¤ÇèÐá¡é䢵ÒÁ·ÕèàËç¹ÊÁ¤ÇÃáÅФèÍ <br /> ¤ÅÔ¡·Õè»ØèÁã´»ØèÁ˹Ö觴éÒ¹ÅèÒ§¢Í§Ë¹éÒ';
$string['numberofassessmentelements'] = '¨Ó¹Ç¹¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹, ͧ¤ì»ÃСͺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹, »ÃÐàÀ·¤Ðá¹¹·ÕèãËé, ËÅѡࡳ·ì';
+$string['numberofcriterionelements'] = '¨Ó¹Ç¹Í§¤ì»ÃСͺµéͧÁÕÁÒ¡¡ÇèÒ˹Öè§';
$string['numberofentries'] = '¨Ó¹Ç¹¡Òõͺ';
+$string['numberofentriesinleaguetable'] = '¨Ó¹Ç¹¢éÍÁÙÅã¹ League Table ';
$string['numberofnegativeresponses'] = '¨Ó¹Ç¹¤ÓµÍºá§èź';
$string['onesubmission'] = 'Ê觧ҹä´é¤ÃÑé§à´ÕÂÇ';
$string['optionaladjustment'] = '»ÃѺà»ÅÕè¹à¾ÔèÁàµÔÁ';
@@ -91,15 +104,16 @@
$string['phase2short'] = 'à»Ô´';
$string['phase3'] = 'áÊ´§¤Ðá¹¹â´ÂÃÇÁáÅеÒÃÒ§¡ÅØèÁ';
$string['phase3short'] = 'áÊ´§';
-$string['pleasegradetheassessment'] = '¡ÃسÒãËé¤Ðá¹¹¡ÒûÃÐàÁÔ¹§Ò¹ªÔé¹¹Õé¢Í§ $a
-';
+$string['pleasegradetheassessment'] = '¡ÃسÒãËé¤Ðá¹¹¡ÒûÃÐàÁÔ¹§Ò¹ªÔé¹¹Õé¢Í§ $a';
+$string['pleasemakeyourownassessment'] = '¡ÃسҷӡÒûÃÐàÁÔ¹´éǵÑǤسàͧ¨Ò¡§Ò¹¨Ò¡ $a <br/> ¨ÐÁÕ¡ÒÃáÊ´§áºº¿ÍÃìÁ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¾ÃéÍÁ¡Ñº¡ÒûÃÐàÁÔ¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ <br/> ¶éÒËÒ¡¤Ø³µéͧ¡ÒÃá¡éä¢Êèǹã´Êèǹ˹Öè§ãËé¤ÅÔ¡·Õè»ØèÁ´éÒ¹ÅèÒ§¢Í§Ë¹éÒ¹Õé';
$string['pleasesubmityourwork'] = '¡ÃÙ³ÒÊ觧ҹ¢Í§¤Ø³â´Âãªé¿ÍÃìÁ¹Õé';
$string['pleaseusethisform'] = '¡ÃسҡÃÍ¡¿ÍÃìÁ¹ÕéàÁ×èͤسä´é <br /> ·ÓµÒÁ¤ÓÊÑ觢ͧẺ½Ö¡ËÑ´·ÕèºÍ¡äÇé´éÒ¹ÅèÒ§àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ';
$string['pleaseviewtheexercise'] = '¡ÃÙ³ÒàÃÕ¡´ÙẺ½Ö¡ËÑ´â´Â¡ÒäÅÔ¡º¹ª×èÍẺ½Ö¡ËÑ´<br /> ¤Ø³¤Ç÷ӵÒÁ¤ÓÊÑ觢ͧẺ½Ö¡ËÑ´<br /> áÅÐàÁ×èͤسä´é·ÓẺ½Ö¡ËÑ´àÊÃç¨áÅéÇ <br /> ¤Ø³¤ÇäÅÔ¡º¹ÅÔ§¡ì¢Í§¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å ËÃ×Í ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å«éÓ ·Ò§´éÒ¹<br /> ¢ÇҢͧª×èÍËÑÇ¢éÍ àÁ×èͤس·Ó¡ÒûÃÐàÁÔ¹àÊÃç¨áÅéǤس¨Ð <br /> àË繤ÓÊÑ觢Ñé¹µèÍä»';
$string['poor'] = 'áÂè';
$string['present'] = '»Ñ¨¨ØºÑ¹';
$string['reasonforadjustment'] = 'à˵ؼŢͧ¡ÒÃá¡éä¢';
$string['reassess'] = '»ÃÐàÁÔ¹ÍÕ¡¤ÃÑé§';
+$string['regradestudentassessments'] = 'ãËé¤Ðá¹¹¡ÒûÃÐàÁÔ¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ãËÁè';
$string['resubmissionfor'] = '¡ÒÃÊ觧ҹÍÕ¡¤ÃÑ駢ͧ $a';
$string['resubmitnote'] = '* ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ $a ä´éÃѺ͹حҵãËéá¡é䢧ҹ¹Õéä´é <br /> «Ö觷Óä´éâ´Â¡ÒÃà¢éÒ»ÃÐàÁÔ¹ÍÕ¡¤ÃÑé§áÅС´·Õè <br /> <b> à¾×èÍ͹حҵãËé $a Ê觧ҹä´éÍÕ¡¤ÃÑé§ <br /> ¹Ñ¡àÃÕ¹¨ÐÊÒÁÒöÊ觧ҹä´éÍÕ¡¤ÃÑ駡çµèÍàÁ×èÍÁÕà¤Ã×èͧËÁÒ¹Õ麹<b>¡ÒÃÊè§§Ò¹ã´ æ ¡çµÒÁ</b> ';
$string['rubric'] = 'ÃÙºÔ¤';
@@ -118,6 +132,8 @@
$string['scalepresent'] = 'Êà¡Å 2 ÃдѺ ÁÒ/¢Ò´';
$string['scaleyes'] = 'Êà¡Å 2 ÃдѺ ãªè/äÁèãªè';
$string['specimenassessmentform'] = 'µÑÇÍÂèҧẺ¿ÍÃìÁ¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
+$string['standarddeviation'] = 'ÊèǹàºÕè§ູÁҵðҹ';
+$string['strict'] = 'à¢éÁ§Ç´';
$string['studentallowedtoresubmit'] = '͹حҵãËé $a Ê觧ҹÍÕ¡¤ÃÑé§ä´é';
$string['studentassessments'] = '¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å $a ¤ÃÑé§';
$string['studentnotallowed'] = 'äÁè͹حҵãËé $a Ê觧ҹ«éÓ (ËÃ×ÍäÁè¨Óà»ç¹µéͧÊè§)';
@@ -140,12 +156,15 @@
$string['thisisaresubmission'] = '¹Õè¤×Í¡ÒÃÊ觷ÕèÁÕ¡ÒÃá¡éä¢â´Â$a ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å·Õè¤Ø³ä´é·Óä»áÅéǨж١áÊ´§ãËéàËç¹ <br /> ËÅѧ¨Ò¡·Õè´Ù§Ò¹·ÕèÊè§ÁÒãËÁèáÅéÇ¡ÃسÒá¡é䢼šÒûÃÐàÁÔ¹´éÇ <br /> ¡´·Õè»ØèÁã´»ØèÁ˹Ö觵çÊèǹÅèÒ§ÊØ´¢Í§Ë¹éÒ';
$string['title'] = 'ËÑÇ¢éÍ';
$string['typeofscale'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§¡ÒÃÇÑ´¼Å';
+$string['unassessed'] = '$a ÂѧäÁèä´é»ÃÐàÁÔ¹';
$string['ungradedstudentassessments'] = 'ÁÕ¡ÒûÃÐàÁÔ¹·ÕèÂѧäÁèä´éãËé¤Ðá¹¹¨Ó¹Ç¹';
$string['usemaximum'] = 'ãªé¤èÒÊÙ§ÊØ´';
$string['usemean'] = 'ãªé¤èÒà©ÅÕèÂ';
+$string['verylax'] = 'ËÅÐËÅÇÁÁÒ¡';
$string['verypoor'] = 'áÂèÁÒ¡';
+$string['verystrict'] = 'à¢éÁ§Ç´ÁÒ¡';
$string['view'] = 'áÊ´§';
-$string['viewassessment'] = 'áÊ´§¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å';
+$string['viewteacherassessment'] = 'áÊ´§ $a ¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
$string['warningonamendingelements'] = '¤Óàµ×͹:ÁÕ¡ÒÃÊ觼šÒûÃÐàÁÔ¹ä»áÅéÇ <br /> ÍÂèÒà»ÅÕ蹨ӹǹͧ¤ì»ÃСͺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹áÅФèÒ¹éÓ˹ѡ¢Í§¡ÒûÃÐàÁÔ¹à»ç¹Íѹ¢Ò´';
$string['weightederrorcount'] = '¹éÓ˹ѡ¢Í§áµèÅТéͼԴ¾ÅÒ´ : $a';
$string['weightforgradingofassessments'] = '¹éÓ˹ѡ¢Í§¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹';
View
6 lang/th/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['addanewdiscussion'] = 'µÑ駡ÃзÙé';
@@ -43,6 +43,7 @@
$string['emptymessage'] = 'â¾Êµì¢Í§¤Ø³ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ ÅͧµÃǨÊͺÍÕ¡¤ÃÑé§ÇèÒä¿Åì·ÕèÊè§äÁèãË­èà¡Ô¹ä»áÅÐà¢Õ¹¢éͤÇÒÁáÅéÇ ÂѧäÁèä´éºÑ¹·Ö¡â¾Êµì¹Õéŧ°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
$string['everyonecanchoose'] = 'ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒöàÅ×Í¡·Õè¨Ðà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§¡Ãдҹ¹Õé';
$string['everyoneissubscribed'] = '·Ø¡¤¹à»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§¡Ãдҹ¹Õé';
+$string['existingsubscribers'] = 'à»ç¹ÊÁÒªÔ¡ÍÂÙèáÅéÇ';
$string['forcesubscribe'] = '·Ø¡¤¹µéͧÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ¹Õé';
$string['forcesubscribeq'] = '·Ø¡¤¹µéͧà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ¹Õéà·èÒ¹Ñé¹?';
$string['forum'] = '¡ÃдҹàÊǹÒ';
@@ -100,6 +101,7 @@
$string['posts'] = 'â¾Êµì';
$string['posttoforum'] = 'â¾Êµìŧ¡ÃдҹàÊǹÒ';
$string['postupdated'] = 'â¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´éÃѺ¡ÒÃÍѾഷáÅéÇ';
+$string['potentialsubscribers'] = '¼Ùé·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹ÊÁÒªÔ¡ä´é';
$string['processingdigest'] = '»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅÊÓËÃѺ $a';
$string['processingpost'] = '¡ÓÅѧ´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ¾Êµì $a';
$string['prune'] = 'á¡';
@@ -147,6 +149,8 @@
$string['unsubscribe'] = 'µéͧ¡ÒÃÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ';
$string['unsubscribed'] = 'äÁèä´éà»ç¹ÊÁÒªÔ¡';
$string['unsubscribeshort'] = '¡àÅÔ¡¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡';
+$string['yesforever'] = 'ãªè µÅÍ´àÇÅÒ';
+$string['yesinitially'] = 'ãªè µÍ¹µé¹à·èÒ¹Ñé¹';
$string['youratedthis'] = '¤Ø³ãËé¤Ðá¹¹';
$string['yournewtopic'] = '¡ÃзÙéãËÁè';
$string['yourreply'] = '¤ÓµÍº';
View
3 lang/th/glossary.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.4 development (2004072901)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['addcomment'] = '宣逗줘둣정할정都繕濚';
@@ -71,6 +71,7 @@
$string['displayformats'] = '쵬삔볶밉線믹';
$string['displayformatssetup'] = '⌒천駱ℓ脘쵬삔볶밉線믹';
$string['duplicateentry'] = '죵훼쓿以達旅笑茸';
+$string['editalways'] = '聖藕㏘닻돼姑';
$string['editcategories'] = '聖藕♤촛敾랠談耭룹';
$string['editentry'] = '聖藕∃談耭룹';
$string['editingcomment'] = '聖藕∃할정都繕濚';
View
43 lang/th/help/quiz/random.html
@@ -1,14 +1,29 @@
-<p align="center"><b>╓с╤раА╨╨йьХа</b></p>
-
-<p>╓с╤раА╨╨йьХаЮ╩Г╧╓с╤ра╙╧т╢╬тЮхи</p>
-
-<p>ЮавХмЮевм║ЦкИйьХа╓с╤ра Ц╧А╨╨╥╢йм╨ ╓с╤ра╗п╤ы║йьХа ╗р║╓с╤раЦ╧╥ь║╩цпЮю╥ Ц╧А╣Хеп╓цяИ╖ Ц╧║рц╥сА╨╨╥╢йм╨ </p>
-
-<p> ╓с╤ра╗пау╓пА╧╧йы╖║Г╣ХмЮавХм Юевм║ ЦкИ╓пА╧╧╓с╤раА╨╨йьХа </p>
-
-<p> б║╣ягмбХр╖Ю╙Х╧ кр║Юевм║ йьХа йт╨ ╓с╤ра Ц╧А╨╨╥╢йм╨╧яИ╧ ╧я║Юцуб╧мр╗╗п
-Д╢И ╓с╤ра╥уХА╣ХА╣║║я╧Д╩╥ь║╓цяИ╖Ц╧║рц╥сА╨╨╥╢йм╨</p>
-
-<p> карбЮк╣ь :: ╓ьЁйрарц╤╥уХ╗п╩╧╓с╤раА╨╨йьХаЮ╒Ир║я╨╓с╤ра╥яХгД╩Д╢И </p>
-
-
+<p align="center"><b>╓с╤раА╨╨йьХа</b></p>
+
+
+
+<p>╓с╤раА╨╨йьХаЮ╩Г╧╓с╤ра╙╧т╢╬тЮхи</p>
+
+
+
+<p>ЮавХмЮевм║ЦкИйьХа╓с╤ра Ц╧А╨╨╥╢йм╨ ╓с╤ра╗п╤ы║йьХа ╗р║╓с╤раЦ╧╥ь║╩цпЮю╥ Ц╧А╣Хеп╓цяИ╖ Ц╧║рц╥сА╨╨╥╢йм╨ </p>
+
+
+
+<p> ╓с╤ра╗пау╓пА╧╧йы╖║Г╣ХмЮавХм Юевм║ ЦкИ╓пА╧╧╓с╤раА╨╨йьХа </p>
+
+
+
+<p> б║╣ягмбХр╖Ю╙Х╧ кр║Юевм║ йьХа йт╨ ╓с╤ра Ц╧А╨╨╥╢йм╨╧яИ╧ ╧я║Юцуб╧мр╗╗п
+
+Д╢И
+╓с╤ра╥уХА╣║╣Хр╖║я╧Д╩╥ь║╓цяИ╖Ц╧║рц╥сА╨╨╥╢йм╨</p>
+
+
+
+<p> карбЮк╣ь :: ╓ьЁйрарц╤╥уХ╗п╩╧╓с╤раА╨╨йьХаЮ╒Ир║я╨╓с╤ра╥яХгД╩Д╢И </p>
+
+
+
+
+
View
12 lang/th/hotpot.php
@@ -0,0 +1,12 @@
+<?PHP // $Id$
+ // hotpot.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+
+
+$string['clearall'] = 'à¤ÅÕÂÃì·Ñé§ËÁ´';
+$string['deleteall'] = 'ź·Ñé§ËÁ´';
+$string['modulename'] = 'Hot Potatoes Quiz';
+$string['modulenameplural'] = 'Hot Potatoes Quiz';
+$string['really'] = 'á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃź¼Å¡Ò÷ÓẺ·´Êͺ·Ñé§ËÁ´';
+$string['strattemptlabel'] = '¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷Õè·Ó : ¤Ðá¹¹,Çѹ·Õè àÇÅÒ(ÃÐÂÐàÇÅÒ),[»ÃѺ]';
+
+?>
View
126 lang/th/install.php
@@ -0,0 +1,126 @@
+<?PHP // $Id$
+ // install.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+
+
+$string['admindirerror'] = '箚狠〃傭寤 admin 荊菽从懌争禽ゝ虱';
+$string['admindirname'] = '箚狠〃傭寤 admin';
+$string['admindirsetting'] = '奏倏膾睥糞讎唸嚢拷預荊蓊� /admin 禮〈探坿却薈弛査で困愾倏膾筰旧猴吮秤 �茹犹膵�萢犂嫗如兀帽蚋邪藉掾澱从冴 moodle 敗胡謀奸狹寤則姿�劼徑稻蕕愕犹鍍菎巧怦 admin 禮 Moodle 犹膵�萢要莵禮弛貿菻А卉虐患刮 疆倔墓�萢稻争荊莎虱А卉却罵第勍爲莵 moodleadmin';
+$string['caution'] = 'び犁徑';
+$string['chooselanguage'] = '狹徑\夘';
+$string['compatibilitysettings'] = '誼濡瞥此卉却薈よ PHP';
+$string['configfilenotwritten'] = '却乃坿却薈用汲港儺壺争片倉旦蔽蚋т薪 config.php 箚 窯�紫項消厥蝿吮争片倉旦燿嫗硬т巌叩畦稚 moodle 箚 へ格卅卉曲忠勍篆東観А嶋卩箚蛟友盍臓卉♂融師蛯ら患萢篁衡蘚с剛薪豬寤級友〈段忠勍稻争';
+$string['configfilewritten'] = '蔽蚋 config.php 狠嫗挫虱逮悼';
+$string['configurationcomplete'] = '却薈よ匍冉畛逐蔽腮編藕疆蘿';
+$string['database'] = '威喉虱匝';
+$string['databasesettings'] = 'へ絵噫紫控虱У刮Г菻威喉虱匝天寤礫蜒后卉燹膾∫輿拇⇒ moodle 威喉虱匝鉄僥‥菻濡亠虱Я奸卉蔽蚋т秤疆蘿嶋認帽蚋
+<br /><br />
+
+<b>暫俥牲:</b> mysql 肪徑 postgres7<br />
+
+<b>睥糞:</b> 爲莵 localhost 肪徑 db.isp.com<br />
+
+<b>�萢威喉虱匝:</b> �萢威喉虱匝, 爲莵moodle<br />
+
+<b>�萢邪蜒� (username):</b> username ⇒О匚∫輿拇<br />
+
+<b>男冓取匚:</b> 男冓取匚燿蚋威喉虱匝<br />
+
+<b>び荒帽蚋客智:</b> び荒帽蚋客智 奏暫倨捉轟牧~娑匚∫輿拇⇒�賭隊暫瓠蛋罫稻蛛臓様>顔ц丗蝿 客智с巌紫喉友盪秩|巣 爲莵 mdl_';
+$string['dataroot'] = '箚狠〃傭寤∫輿拇';
+$string['datarooterror'] = '篩莨坂巌叩畦稚茴虱匝天寤へ鈎从懌秤肪徑篩菠卅卉曲忠勍箚 |愕听♂笄 Path 稻藏戞級友肪徑蔽蚋т巌叩畦稚莵實稻争';
+$string['dbconnectionerror'] = '篩菠卅卉教坿笈涌匚∫輿拇荊茲愕弛斎簀蜆顔 |愕匍断�雄よ匏寤却薈簀蘂友威喉虱匝';
+$string['dbcreationerror'] = '奏∫夕坿湘甸禮〈段忠勍威喉虱匝 篩菠卅卉曲忠勍威喉虱匝天寤弛斎顔蚤よ匏寤稻蜆秤箚';
+$string['dbhost'] = '睥糞赭�柱逗罵柱';
+$string['dbpass'] = '男冓取匚';
+$string['dbprefix'] = 'び荒帽蚋客智 (Table Prefix)';
+$string['dbtype'] = '暫俥牲';
+$string['directorysettings'] = '<p>|愕丗弭耐昂寤却薈⇒А卉虐患刮 Moodle .</p>
+
+<p><b>荊萢泰茴友倏膾 (Web Address):</b>
+
+弛斎荊萢泰茴友倏膾筰旧荊茲愕�荒 Moodle 篁礫 狗卷辧倏膾⇒Г愕燿蚋取匚 URLs 謀丗�藕稻蛟砺諭荊莵僉狠嫗喉友へ絵俥∫吮祉� 篩莎虱с墓爐致萢�倉 / 市慣蚋
+
+<b>箚狠〃傭寤 moodle </b>
+
+弛斎 path ⇒т巌叩畦稚葯窮  荊蓊�禮〈探坿却薈 弛廃о致萢А卉礫薨怦裕冉菖曽趁豊莨堊場狹隋稻藉 稻蛛壕礙蝿匐戞級友 </p>
+
+<p><b>箚狠〃傭寤∫輿拇:</b>
+
+箚狠〃傭寤衡薑俥紫昂寤燹膾篆東荊 moodle �罫〈炭儿蛍>秤 犹膵∫輿拇⇒о這 観Ч刮垢巴稻虔垠股趁后卉来匚 疆 燿嫗硬т巌叩畦稚莵實 (継菁篁疆蘿 \'nobody\' 肪徑 \'apache\'), 甬葢争で逐∫吮撒巽  取匚倏膾箚
+</p>';
+$string['dirroot'] = 'Moodle 箚狠〃傭寤';
+$string['dirrooterror'] = '〈探刮Г菻 箚狠〃傭寤 moodle 篩莇戞級友 篩莨坂薪豕坿却薈荊菽从 弛査罫〈鍛它�気菻顔匚嶋勍衡 ';
+$string['download'] = '諌嚢赳謀';
+$string['fail'] = '悼操謀';
+$string['fileuploads'] = '篆東用鐘謀';
+$string['fileuploadserror'] = 'で竪俥市(on)';
+$string['fileuploadshelp'] = '<p>爻埣貎倏傭趙争稻蜒�篆東用鐘謀</p>
+
+<p>へ格卅卉教坿却薈 Moodle 箚藏屶畫蕕菻衡薑仟僥篩葢顔奏〈値購�求笈�篩菠卅卉桐兢睨鉄篆東禮  肪徑遅酸匸暫弌雄暫佛儺塋菁控冉⇒�倉�>顔
+
+<p>稻薺坿笈沃這材�柱逗罵柱⇒Х菻項衝萢稻薹咫卉犹坿稻蜒� 篆東用鐘謀勧帶Щゝ垠噪顔盍逮♂笄篆東 php.ini 盍退仕寤孫よ <b>file_uploads</b> 犹膵\'1\'.</p>';
+$string['gdversion'] = 'GD 倏傭讓刪';
+$string['gdversionerror'] = '爻埣貎倏傭譴巴奏〈茶� GD library 狆怦遊寤礫';
+$string['gdversionhelp'] = '<p>爻埣貎倏傭譬友へ蛎僥篩菫奸卉虐患刮 GD </p>
+
+<p>GD 犹膵墓嚢荊荐噫紫鴻后卉�蚤禮〈秩粉п登暫仭播偲遅酸匸笈勍  籍黛 Moodle 窯茎爲莵 籍鞘佑郵禮暫佛儺塋菁控冉 疆弌卉蔽蚋Ю匸稻争爲莵〈短弛租納邸智植友済昂屐〈茶�б項這坂�豕菻ф 預菻т叩腟卅へ蛎僥片倉旦礫 Moodle 箚藏屶畫蜆争奏 GD 虐患刮п笈�篩菠卅卉吟�б項》菎如兀〈秩粉п登暫仭播偲籍鞘顔犒菻膏藕</p>
+
+<p> 〈探坿却薈 GD 禮 PHP 籍黛級泰行゛赭�柱逗罵柱膏藕 礫薺冉犹 --with-gd</p>
+
+<p>墓嚢籍黛級〈茶�б糠垤盍伯へ格卅卉教坿却薈盍臓卉瓠蜆≫薪 php.ini 疆俥窯爐致萢�倉造輿狒控豐蚋綱拷 libgd.dll 様</p>';
+$string['installation'] = '〈探坿却薈';
+$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
+$string['magicquotesruntimeerror'] = 'で竪仍坿 (off)';
+$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>で歎咫卉市 Magic quotes runtime 狆怦翼哩 moodle 罫б剛顔禽ゝ虱</p>
+
+<p>盍揃刪売氏悼楳�柱逗罵柱�罫〈短坿よ匚實簀蕁萢 盍楕卅卉挟揆顔� 卉却薈よ匍冉畛 <b>magic_quotes_runtime</b> 禮篆東 php.ini </p>
+
+<p>狗劼愕篩菠卅卉近♂笄篆東 php.ini 箚藉蘿袖項友へ格卅卉況咫卉市歓僥′�莵衡蛯澗〈逐菖菫篆東 .htaccess 籍黛級箚狠〃傭寤 moodle 盍楕忠勍篆東荊菫奸卉却薈よ甸僥衡
+
+<blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
+
+</p> ';
+$string['memorylimit'] = 'で卅�勉�愆 (Memory Limit)';
+$string['memorylimiterror'] = 'で卅�勉�愆荊茲愕却薈簀蕕萢喉蚋У葭 窯�媚儉牧禮籍陀菟Г萸';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>よ劼拝賎喨戳便刈友爻埣貎倏傭譬友へ概刮т秤荊 $a</p>
+
+<p>で卅�観А嶋卩奏よ匚虱鯛擦萸窯┠噬哩奏姿�吼后卉礫薈匚 moodle 禮籍陀菟р澗爰紹俥宋萢へ潟�眩陥屠賭  却巴覗篁欽Я嬖倉�;唸嚢倉
+
+<p>よ匏寤却薈簀藕實で探刮с哩倉〃寤便巌決匏寤�倉>顔 よ匏刪売氏腔荒簀薹寤 16M 奏預揶謀丗敗胡禮〈逐菖菫よ劼拝賎喨戳便 ‥菻任徑:
+
+<ol>
+
+<li>稚ね槍湘 PHP 稻争 盍退菖菫び変茹 <i>--enable-memory-limit</i> �茹犹膵〈探刮Г菻稻 moodle 〉帽刈婀�}瓦菻勉�愆猴
+
+<li>狗劼愕片倉旦瓠蜆≫薪 php.ini 箚藉蘿袖項友∞片倉旦犹鍍菎垢菻 <b>memory_limit</b> 稻蛟紫垢菻要莵箚蛟� 16M 甬莇蚋篩菠卅卉謹仕寤孫よ匚實箚藉蘿袖項友稻蛛�Ъ揄陥疆弛査瓠蜆
+
+<li>禮爻埣貎倏傭 PHP 災У冉へ格卅卉曲忠勍 篆東 .htaccess 籍黛級箚狠〃傭 moodle �茹奏挫歎儡笈淀珊實預揶:
+
+<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
+
+<p>預菻т叩腟卅禮災о�柱逗罵柱へ割争片倉旦礫 敗胡衡蜆顔 盍即仭奸卉疂冠 error �藕倉へ絵噫紫控虱�坂薪豐僥‥菻嚢實茎薈
+</ol>';
+$string['pass'] = '篇狠腮';
+$string['phpversion'] = 'PHP 倏傭讓刪';
+$string['phpversionerror'] = '倏傭讓刪喉友 PHP で逐紫考第勍拷預 4.1.0';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle �犹膵級友礫 PHP 倏傭讓刪 4.1.0 犹膵預菻Ч虱</p>
+
+<p>へ魁單僥礫蛟罵柱�莵 $a</p>
+
+<p>へ概虱�兢燹担 PHP 肪徑醍丗睥糞趁冒莊寤奏 PHP 倏傭讓刪鴻冒茵蝿</p>';
+$string['safemode'] = 'Safe Mode';
+$string['safemodeerror'] = 'moodle 窯�媚儉牧牧 safe mode on';
+$string['safemodehelp'] = '<p>Moodle 窯�媚儉牧牧 safe mode on �茹�罫稻蕕愕篩菠卅卉曲忠勍篆東稻争箚</p>
+
+<p>Safe mode 盍揃刪売氏悼濡俥市眼�禮災о這財諒虐薈 窯┬噫紫控虱�吭諒旧稻争荊葯冒厥柄篇肪兀〈茶�б Moodle </p>
+
+<p>へ格卅卉謹痴菫〈探坿却薈禮詰更實甬萢勗奏姿�匍卅倉籍陀菟</p>';
+$string['sessionautostart'] = 'Session Auto Start';
+$string['sessionautostarterror'] = 'で竪仍坿 (off)';
+$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle �罫б后腟萢狒怦沃�柱逗罵柱聞兀聞惺 session </p>
+
+<p>へ格卅卉況噬哩 Sessions 罫б剛顔盍臓卉瓠蜆≫薪 php.ini 陥籍黛級却煤暫 session.auto_start </p>';
+$string['wwwroot'] = '荊萢泰茴友倏膾';
+$string['wwwrooterror'] = '荊萢泰茴友倏膾篩莇戞級友 弛査篩莨最菻奏 Moodle 預揶荊莵刪';
+
+?>
View
3 lang/th/lesson.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'àÁ×è͵ͺ¤Ó¶ÒÁ¶Ù¡ãËé';
@@ -47,6 +47,7 @@
$string['nextpage'] = '˹éÒµèÍä»';
$string['noanswer'] = 'äÁèÁդӵͺ';
$string['noattemptrecordsfound'] = 'äÁ辺ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒÈÖ¡ÉÒ ÂѧäÁèÁÕ¤Ðá¹¹';
+$string['nobranchtablefound'] = 'äÁ辺ÊÒúҭ';
$string['normal'] = '»¡µÔ :: àÃÕ¹µÒÁº·àÃÕ¹·ÕèÇÒ§äÇé';
$string['notdefined'] = 'äÁè¡Ó˹´';
$string['notitle'] = 'äÁèÁÕª×èÍ';
View
50 lang/th/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004072901)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['action'] = 'µéͧ¡Ò÷Ó..';
@@ -41,6 +41,7 @@
$string['adminhelpconfiguration'] = 'µÑ駤èÒ¡ÒÃáÊ´§¼Å¢Í§àÇçºä«µì';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'µÑ駤èÒµÑÇá»Ã·ÕèÁռŵèÍ¡Ò÷ӧҹ¢Í§àÇçºä«µì';
$string['adminhelpcourses'] = 'ÃкØÃÒÂÇÔªÒáÅлÃÐàÀ·áÅéÇÁͺËÁÒ¼ÙéÃѺ¼Ô´ªÍº';
+$string['adminhelpeditorsettings'] = '¡Ó˹´¤èÒ¾×é¹°Ò¹¢Í§ HTML editor';
$string['adminhelpedituser'] = 'browse ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡áÅÐá¡é䢢ͧã¤Ã¡çä´é';
$string['adminhelpenrolments'] = 'àÅ×Í¡ÇԸդǺ¤ØÁ¡ÒÃÃѺÊÁÒªÔ¡à¢éÒàÃÕ¹ ãªéÇԸդǺ¤ØÁ¨Ò¡ÀÒÂã¹ËÃ×͹͡ moodle';
$string['adminhelpfailurelogs'] = '´ÙºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÅçÍ¡ÍÔ¹à¢éÒÊÙèÃкº·ÕèäÁèÊÓàÃç¨';
@@ -70,8 +71,10 @@
$string['alllogs'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªé§Ò¹àÇ纷Ñé§ËÁ´';
$string['allow'] = '͹حҵ';
$string['allowguests'] = 'ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé͹حҵãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä» à¢éÒÁÒÈÖ¡ÉÒä´é';
+$string['allowinternal'] = 'ãËéãªéÇÔ¸Õ͹ØÁѵÔÀÒÂã¹ä´é´éÇÂàªè¹¡Ñ¹';
$string['allownot'] = 'äÁè͹حҵ';
$string['allparticipants'] = 'ÊÁÒªÔ¡·Ñé§ËÁ´';
+$string['allteachers'] = 'ÍÒ¨ÒÃÂì·Ñé§ËÁ´';
$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,¡,¢,¤,¦,§,¨,©,ª,«,¬,­,®,¯,°,±,²,³,´,µ,¶,·,¸,¹,º,»,¼,½,¾,¿,À,Á,Â,Ã,Å,Ç,È,É,Ê,Ë,Ì,Í,Î';
$string['alphanumerical'] = 'ÊÒÁÒöà¾ÔèÁä´é੾ÒеÑÇÍÑ¡ÉÃáÅеÑÇàÅ¢à·èÒ¹Ñé¹';
$string['alreadyconfirmed'] = '¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ä´éÃѺ¡ÒÃÂ×¹ÂѹáÅéÇ';
@@ -145,6 +148,7 @@
$string['comparelanguage'] = 'à»ÃÕºà·ÕºáÅÐá¡éä¢ÀÒÉһѨ¨ØºÑ¹';
$string['complete'] = 'àÊÃç¨ÊÔé¹';
$string['configallowunenroll'] = '¶éÒàÅ×Í¡ \"ãªè\" ¹Ñ¡àÃÕ¹ÊÒÁÒöÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃÇÔªÒ·ÕèàÃÕ¹ä´éàͧàÁ×èÍäËÃè¡çä´é áµè¶éÒàÅ×Í¡ \"äÁè\" ੾ÒÐÍÒ¨ÒÃÂì ËÃ×ͼÙé´ÙáÅÃкºà·èÒ¹Ñ鹨֧ÊÒÁÒö·Óä´é';
+$string['configallusersaresitestudents'] = 'µéͧ¡ÒõÑ駤èÒãËéÊÁÒªÔ¡·Ø¡¤¹à»ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹㹡Ԩ¡ÃÃÁ˹éÒáá¢Í§àÇçºä«µìËÃ×ÍäÁè ¶éÒµéͧ¡ÒÃãËéàÅ×Í¡ \"ãªè\" ¶éÒàÅ×Í¡\"äÁè\" ੾ÒÐÊÁÒªÔ¡·Õèà»ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒã´ÃÒÂÇÔªÒ˹Öè§à·èÒ¹Ñ鹨֧¨ÐÊÒÁÒöÃèÇÁ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁã¹Ë¹éÒááä´é ¼Ùé´ÙáÅÐÃкºáÅÐÍÒ¨ÒÃÂì·Õèä´éÃѺÁͺËÁÒÂà»ç¹¾ÔàÈÉà·èÒ¹Ñ鹨֧¨Ðà»ç¹ÍÒ¨ÒÃÂìã¹Ë¹éÒáá¢Í§àÇçºä«µìä´é';
$string['configautologinguests'] = 'ãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»ÅçÍ¡ÍÔ¹à¢éÒä»ã¹ÃÒÂÇÔªÒ·Õè͹حҵãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»à¢éÒÈÖ¡ÉÒÍѵâ¹ÁѵÔËÃ×ÍäÁè';
$string['configcachetext'] = '¤èÒ·ÕèµÑ駹Õé¨ÐÁÕ»ÃÐ⪹ìÊÓËÃѺàÇçºä«µì¢¹Ò´ãË­èËÃ×ÍàÇ纷Õèãªé¿ÔÅàµÍÃìà¾ÃÒÐÇèÒÊÓà¹Ò¢Í§¢éͤÇÒÁ¨Ð¶Ù¡à¡çºàÍÒäÇé㹪èǧàÇÅÒ·ÕèÃкØàÍÒäÇé ËÒ¡ÃкؤèÒ¹ÕéäÇéµèÓÍÒ¨¨Ð·ÓãËéàÇ纪éÒŧàÅ硹éÍÂáµè¶éÒµÑ駤èÒäÇéÊÙ§à¡Ô¹ä»¨Ð·ÓãËéãªéàÇÅҹҹ㹡ÒÃÃÕà¿Ãª';
$string['configcountry'] = '¶éÒËÒ¡¤Ø³à«ç·»ÃÐà·Èã¹Êèǹ¹Õé »ÃÐà·È´Ñ§¡ÅèÒǨÐà»ç¹ default ÊÓËÃѺ ÊÁÒªÔ¡ãËÁè ¶éÒµéͧ¡ÒÃãËéÊÒÁÒªÔ¡àÅ×Í¡»ÃÐà·È ãËé·Ôé§ÇèÒ§äÇé';
@@ -172,6 +176,9 @@
$string['configlanglist'] = 'äÁèàµÔÁ¡çä´é:: ¶éҤسµéͧ¡ÒÃãËéÊÁÒªÔ¡àÅ×Í¡ÀÒÉÒ·Ñé§ËÁ´·Õè¤Ø³µÔ´µÑé§ ÍÂèÒ§äáçµÒÁ¤Ø³ÊÒÁÒöãËéàÅ×Í¡ä´é੾ÒкҧÀÒÉÒä´é µÑÇÍÂèÒ§àªè¹: th,en,de';
$string['configlangmenu'] = 'àÅ×Í¡·Õè¨ÐáÊ´§áÅÐäÁèáÊ´§µÑÇà»ÅÕè¹ÀÒÉÒ ';
$string['configlocale'] = 'àÅ×Í¡ locale àªè¹ÅѡɳР¢Í§á»é¹¾ÔÁ¾ì µÑÇÍÑ¡Éà ÀÒÉÒ Çѹ·Õè ¤Ø³µéͧÁÕ Locale ¹ÕéµÔ´µÑé§ã¹à¤Ã×èͧ¢Í§¤Ø³ ¶éÒËÒ¡äÁè·ÃÒºÇèÒ¨ÐàÅ×Í¡ÍÐäÃãËé»ÅèÍÂÇèÒ§äÇé <b> ÊÓËÃѺÀÒÉÒä·ÂãËéãÊè th_TH</b>';
+$string['configloginhttps'] = 'ËÒ¡àÅ×Í¡¢é͹Õé moodle ¨ÐãªéÇÔ¸Õ¡ÒõԴµè͡Ѻà«ÔÃì¿àÇÍÃìâ´Â¼èÒ¹ secure https 㹡ÒÃÅçÍ¡ÍÔ¹à¢éÒÊÙèÃкºáµèÅФÃÑé§ ¨Ò¡¹Ñ鹨зӡÒÃà»ÅÕè¹ÁÒãªé http ¸ÃÃÁ´Òà¾×èͪèÇÂãËé¡ÒÃãªé§Ò¹àÃçÇ¢Öé¹
+
+¤Óàµ×͹ :: àÇçºà«ÔÃì¿àÇÍÃì¨Óà»ç¹µéͧ͹حҵãËéãªé Https ä´é¨Ö§¨ÐÊÒÁÒöµÑ駤èÒ¹Õéä´é ¶éÒËÒ¡¤èҴѧ¡ÅèÒÇäÁèä´éÃѺ¡ÒõԴµÑé§äÇé¡è͹¨Ð·ÓãËé¤Ø³¶Ù¡·ÓãËéÍÍ¡¨Ò¡Ãкºä´é';
$string['configloglifetime'] = '¡Ó˹´ªèǧàÇÅÒà¡çººÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªé§Ò¹àÇçºä«µì¢Í§ÊÁÒªÔ¡ ¡Ó˹´ãËé¹Ò¹à·èÒ·Õè¤Ø³µéͧ¡Òà áµè·Ñ駹Õé¡ç¨Ð·ÓãËéÁÕ¡ÒÃãªé·ÃѾÂÒ¡ÃÃкºÁÒ¡¢Öé¹µÒÁä»´éÇ ÊÓËÃѺàÇçºä«µì·ÕèÁÕÊÁÒªÔ¡¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡¤ÇõÑ駤èÒ¹ÕéãËé¹éÍÂŧ';
$string['configlongtimenosee'] = '¶éҹѡàÃÕ¹äÁèä´éÅçÍ¡ÍÔ¹à»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒõѴª×è͹ѡàÃÕ¹ÍÍ¡¨Ò¡ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèàÃÕ¹â´ÂÍѵâ¹ÁÑµÔ ';
$string['configmaxbytes'] = 'Ãкآ¹Ò´ä¿Åì·ÕèãË­è·ÕèÊØ´·ÕèÊÒÁÒö¨ÐÍѾâËÅ´¢Ö鹺¹àÇçºä«µìä´é ¤èÒ¹Õé¨Ð¶Ù¡¡Ó˹´äÇéáÅéÇâ´Âà«ÔÃì¿àÇÍÃì à»ç¹¡ÒõÑ駤èҢͧ PHP upload_max_filesize áÅÐ Apache LimitRequestBody áµè¤Ø³¡çÊÒÁÒö¨ÐÃкآ¹Ò´ä¿Åìä´éµÃҺ㴷ÕèäÁèà¡Ô¹¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé¡è͹áÅéÇ';
@@ -184,6 +191,7 @@
$string['configsecureforms'] = '¡ÒáÓ˹´ÃдѺ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡ÒÃÃѺ¢éÍÁÙŨҡÊÁÒªÔ¡ ·Ñ駹ÕéÍÒ¨¡èÍãËéÊÁÒªÔ¡ºÒ§¤¹·ÕèµÔ´µÑé§Ãкºä¿ÃìÇÍÅäÁèÊÒÁÒöãªé§Ò¹ä´é';
$string['configsessioncookie'] = 'µÑ駪×èͧ͢ cookies ·Õèãªéã¹áµèÅФÃÑ駫Öè§äÁè¨Óà»ç¹µéͧÃÐºØ ¡ÒõÑ駪×è͹Õé¨ÐÁÕ»ÃÐ⪹ì㹡óշÕè¤Ø³ÁÕ moodle ÍÂÙ躹à«ÔÃì¿àÇÍÃìÁÒ¡¡ÇèÒ˹Ö觡éÍ»»Õé';
$string['configsessiontimeout'] = '¶éÒËÒ¡ÊÁÒªÔ¡ãªéÅçÍ¡ÍÔ¹à»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹â´Â·ÕèäÁèä´éà»Ô´´Ù˹éÒ ã´æ àÅ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÅçÍ¡àÍÒ·ìãËéÍѵâ¹ÁÑµÔ ÀÒÂã¹àÇÅÒ·Õè¤Ø³ÃкعÕé';
+$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'ÃÒª×èͧ͢¹Ñ¡àÃÕ¹áÅÐÍÒ¨ÒÃÂì·Ñé§ËÁ´º¹àÇ纹Õé¨ÐÁÕ¡ÒÃáÊ´§äÇ麹àÇçº ¡ÃسÒàÅ×Í¡¼Ùé·Õè¤Ø³Í¹Ø­ÒµãËéÁͧàËç¹ÃÒ¡Òôѧ¡ÅèÒÇ';
$string['configslasharguments'] = 'ä¿Åì àªè¹ ÀÒ¾ ÍѾâËÅ´ ¨Ð¶Ù¡Ê觼èҹʤÃÔ»µì â´Âãªéè \'slash arguments\' (µÑÇàÅ×Í¡·ÕèÊͧ) ÇÔ¸Õ¹Õé·ÓãËé §èÒµèÍ¡ÒÃà¡çºä¿ÅìäÇéã¹Ãкº¤ÇÒÁ¨ÓªÑèǤÃÒǺ¹àÇ纺ÃÒÇà«ÍÃì ËÃ×Í ¾ÃçÍ¡«Õèà«ÔÃì¿àÇÍÃì áµè¡ÃйÑé¹ ÊÓËÃѺ php à«ÃÔ¿ìàÇÍÃì ºÒ§»ÃÐàÀ· äÁèÊÒÁÒö¨ÐãªéÇÔ¸Õ¹Õéä´é ¨Ö§·ÓãËéà¡Ô´»Ñ­ËÒ㹡ÒôÙä¿Åì·ÕèÍѾâËÅ´¢Öé¹ä» ËÃ×Í ¡ÒôÙÀÒ¾ ãËéá¡é »Ñ­ËÒâ´Â¡ÒÃàÅ×Í¡µÑÇá»Ã¹Õéà»ç¹ µÑÇàÅ×Í¡·Õè˹Öè§';
$string['configsmtphosts'] = 'ãÊèª×èÍàµçÁ¢Í§ SMTP à«ÔÃì¿àÇÍÃì ·Õèâ»Ãá¡ÃÁ Moodle ¨ÐãªéÊÓËÃѺÊè§àÁÅì (àªè¹ mail.a.acom ËÃ×Í mail.b.com; mail.c.com) ¶éÒËÒ¡¤Ø³·Ôé§ÇèÒ§äÇé moodle ¨ÐàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ·ÕèµÑé§äÇéáÅéÇ ã¹¡ÒÃÊè§àÁÅì';
$string['configsmtpuser'] = 'ËÒ¡µéͧ¡ÒÃÃÐºØ SMTP à«ÔÃì¿àÇÍÃì¢éÒ§µé¹ áÅÐ à«ÔÃì¿àÇÍÃìµéͧ¡ÒÃÃËÑʼèÒ¹ãËé·Ó¡Òà ãÊè username áÅÐ password';
@@ -206,6 +214,7 @@
$string['copyingzipfile'] = '·ÓÊÓà¹Ò zip ä¿Åì';
$string['copyrightnotice'] = 'ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì';
$string['cost'] = 'ÃÒ¤Ò';
+$string['costdefault'] = 'ÃÒ¤Ò·ÕèµÑé§äÇé';
$string['country'] = '»ÃÐà·È';
$string['course'] = 'ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['courseavailable'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹ÊÒÁÒöà¢éÒÈÖ¡ÉÒÃÒÂÇÔªÒ¹Õéä´é';
@@ -238,6 +247,7 @@
$string['creatingtemporarystructures'] = '¡ÓÅѧÊÃéÒ§â¤Ã§ÊÃéÒ§ªÑèǤÃÒÇ';
$string['creatingusers'] = '¡ÓÅѧÊÃéÒ§ÊÁÒªÔ¡';
$string['creatingxmlfile'] = '¡ÓÅѧÊÃéÒ§ xml ä¿Åì';
+$string['currency'] = '˹èÇÂà§Ô¹µÃÒ';
$string['currentcourseadding'] = 'ÃÒÂÇԪһѨ¨ØºÑ¹ : à¾ÔèÁ¢éÍÁÙÅà¢éÒä»';
$string['currentcoursedeleting'] = 'ÃÒÂÇԪһѨ¨ØºÑ¹ : ź¡è͹';
$string['currentlanguage'] = 'ÀÒÉһѨ¨ØºÑ¹';
@@ -284,6 +294,8 @@
$string['deletingolddata'] = 'ź¢éÍÁÙÅà¡èÒ';
$string['department'] = 'ËÁÇ´/á¼¹¡';
$string['description'] = '¤Ó͸ԺÒÂ';
+$string['detailedless'] = 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´â´ÂÂèÍ';
+$string['detailedmore'] = 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´·Ñé§ËÁ´';
$string['disable'] = '»Ô´¡ÒÃãªé§Ò¹';
$string['displayingfirst'] = 'áÊ´§ $a->count $a-> ¢éÍÁÙÅááà·èÒ¹Ñé¹';
$string['displayingrecords'] = '¡ÓÅѧáÊ´§ $a ¢éÍÁÙÅ';
@@ -297,12 +309,27 @@
$string['duplicate'] = '·Ó«éÓ';
$string['duplicatinga'] = '·Ó«éÓ: $a';
$string['duplicatingain'] = '·Ó«éÓ $a->what ã¹ $a->in';
+$string['edhelpbgcolor'] = 'ÃкØÊբͧ¾×é¹ËÅѧ¢Í§¾×é¹·Õè·Õèãªé¾ÔÁ¾ì µÑÇÍÂèÒ§àªè¹ #ffffff ';
+$string['edhelpcleanword'] = '¡ÒõÑ駤èÒà¾×èÍ͹حҵãËéãªéËÃ×ÍäÁèãËéãªé¿ÔÅàµÍÃì¡Ãͧ¤Ó';
+$string['edhelpenablespelling'] = '͹حҵËÃ×ÍäÁè͹حҵãËéãªé¡ÒõÃǨ¤Ó¼Ô´ ¶éÒËҡ͹حҵãËéãªéà«ÔÃì¿àÇÍÃì¢Í§¤Ø³µéͧÁÕ¡ÒõԴµÑé§ <strong>aspell</strong>';
+$string['edhelpfontfamily'] = '¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ font-family ¤×ÍÃÒ¡Òâͧª×è͵ÑÇ˹ѧÊ×ÍáµèÅЪ¹Ô´ â´ÂáµèÅЪ×èÍãËé¤Ñè¹´éÇÂà¤Ã×èͧËÁÒ¨ØÅÀÒ¤ (comma)';
+$string['edhelpfontlist'] = 'ÃкصÑÇ˹ѧÊ×Í·Õèãªéã¹´ÃÍ»´ÒǹìàÁ¹Ùº¹ editor ';
+$string['edhelpfontsize'] = '¢¹Ò´¢Í§µÑÇ˹ѧÊ×Í·ÕèµÑé§äÇé µÑÇÍÂèÒ§àªè¹ :: ¡ÅÒ§,ãË­è,àÅç¡, ãË­è·ÕèÊØ´, 10pt, 11px';
$string['edit'] = 'á¡éä¢ $a';
$string['editcoursesettings'] = 'á¡éä¢ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['editfiles'] = 'á¡éä¢ä¿Åì';
$string['editgroupprofile'] = 'á¡é䢢éÍÁÙŢͧ¡ÅØèÁ';
$string['editinga'] = '¡ÓÅѧá¡éä¢ $a';
$string['editmyprofile'] = 'á¡é䢢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ';
+$string['editorbgcolor'] = 'Êբͧ¾×é¹ËÅѧ';
+$string['editorcleanonpaste'] = 'ÅéÒ§¤ÇÒÁ¨Ó㹤ÅÔ»ºÍÃì´ËÅѧ¨Ò¡·ÕèÇÒ§ (paste)';
+$string['editorcommonsettings'] = '¡ÒõÑ駤èÒ·ÑèÇä»';
+$string['editordefaultfont'] = 'µÑÇ˹ѧÊ×Í·ÕèµÑé§ÇèÒ';
+$string['editorenablespelling'] = '͹حҵãËéãªé¡ÒÃÊС´¤Ó';
+$string['editorfontlist'] = 'ÃÒª×è͵ÑÇ˹ѧÊ×Í';
+$string['editorfontsize'] = '¢¹Ò´µÑÇ˹ѧÊ×Í·ÕèµÑé§äÇé';
+$string['editorresettodefaults'] = 'ÃÕà«ç·¡ÅѺä»à»ç¹¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé';
+$string['editorsettings'] = '¡ÒõÑ駤èÒ editor';
$string['editsummary'] = 'á¡é䢺·¤Ñ´ÂèÍ';
$string['editthisactivity'] = 'á¡é䢡Ԩ¡ÃÃÁ¹Õé';
$string['editthiscategory'] = 'á¡é䢻ÃÐàÀ·';
@@ -364,13 +391,15 @@
$string['encryptedcode'] = 'ÃËÑʼèÒ¹ÁÕ¡Òà encrypt (½Ñ§â¤é´)';
$string['enrolledincourse'] = 'ŧ·ÐàºÕ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹ÕéàÃÕºÃéÍÂ';
$string['enrolledincoursenot'] = 'äÁèä´éŧ·ÐàºÕ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
+$string['enrollfirst'] = '¤Ø³µéͧÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§ÃÒÂÇÔªÒã´ÇÔªÒ˹Ö觡è͹¨Ö§¨ÐÊÒÁÒö·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁã¹àÇ纹Õéä´é';
$string['enrolmentconfirmation'] = '¤Ø³¡ÓÅѧÊÁѤÃà¢éÒà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé .<br /> µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃËÃ×ÍäÁè ?';
$string['enrolmentkey'] = 'ÃËÑʼèÒ¹à¢éÒàÃÕ¹';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé µéͧ¡Òà \'ÃËÑʼèÒ¹\' <BR>
¤Ø³¤ÇÃä´éÃѺÃËÑʼèÒ¹¨Ò¡ $a';
$string['enrolmentkeyhint'] = 'ÃËÑÊäÁè¶Ù¡µéͧ¡ÃسҵÃǨÊͺ<BR>
( ¢Ö鹵鹴éÇ \'$a\')';
$string['enrolmentnew'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹ãËÁèã¹ $a';
+$string['enrolmentnewuser'] = '$a->user ÊÁѤÃà»ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ\"$a->course\"';
$string['enrolmentnointernal'] = 'äÁèÊÒÁÒöà¾ÔèÁ¹Ñ¡àÃÕ¹à¢éÒä»ã¹ÃÒÂÇÔªÒä´é';
$string['enrolmentnotyet'] = '¢ÍÍÀѤèФسäÁèÊÒÁÒöà¢éÒÈÖ¡ÉÒä´é¨¹¡ÇèÒ <br /> $a';
$string['enrolments'] = 'ÊÁѤÃà¢éÒàÃÕ¹';
@@ -394,6 +423,7 @@
$string['failedloginattempts'] = 'ÅçÍ¡ÍÔ¹äÁèÊÓàÃç¨ $a->attempts ¤ÃÑ駹Ѻáµè¤Ø³ÅçÍ¡ÍÔ¹¤ÃÑé§ÅèÒÊØ´';
$string['failedloginattemptsall'] = 'ÅçÍ¡ÍÔ¹äÁèÊÓàÃç¨ $a->attempts ¤ÃÑ駨ҡ account ¢Í§$a->accounts ';
$string['feedback'] = '¤ÇÒÁàËç¹';
+$string['file'] = 'ä¿Åì';
$string['filemissing'] = '$a ËÒÂä»';
$string['files'] = 'ä¿Åì';
$string['filesfolders'] = 'ä¿Åì/á¿éÁ';
@@ -493,7 +523,8 @@
$string['hiddensectionscollapsed'] = 'áÊ´§Êèǹ·Õè«è͹Ẻ¾ÑºäÇé';
$string['hiddensectionsinvisible'] = 'äÁèãËéã¤ÃàËç¹Êèǹ·Õè«è͹äÇé';
$string['hide'] = '«è͹ ';
-$string['hidepicture'] = '«è͹';
+$string['hidepicture'] = '«è͹ÀÒ¾';
+$string['hidesettings'] = '«è͹¡ÒõÑ駤èÒ';
$string['hits'] = '¤ÃÑé§';
$string['hitsoncourse'] = 'à¢éÒãªé§Ò¹ $a->coursename â´Â $a->username';
$string['hitsoncoursetoday'] = 'Çѹ¹Õéà¢éÒãªé§Ò¹ $a->coursename â´Â $a->username ';
@@ -566,6 +597,9 @@
$string['loginusing'] = 'à¢éÒÊÙèÃкº·Õè¹Õè ãªé username áÅÐ password ¢Í§¤Ø³';
$string['logout'] = 'ÍÍ¡¨Ò¡Ãкº';
$string['logs'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªé§Ò¹àÇçºä«µì';
+$string['mailadmins'] = 'á¨é§¼Ùé´ÙáÅÃкº';
+$string['mailstudents'] = 'á¨é§¹Ñ¡àÃÕ¹';
+$string['mailteachers'] = 'á¨é§ÍÒ¨ÒÃÂì';
$string['mainmenu'] = '˹éÒËÅÑ¡';
$string['makeafolder'] = 'ÊÃéÒ§á¿éÁ';
$string['makeeditable'] = 'ËÒ¡µéͧ¡ÒÃá¡éä¢ \'$a\' ¼èÒ¹àÇçºä´é ¤Ç÷ӡÒà chmode ¢Í§ä¿Åìà»ç¹ 777 ¡è͹';
@@ -689,10 +723,9 @@
$string['noteuserschangednonetocourse'] = '»Å. µéͧ·Ó¡ÒáÙéÊÁÒªÔ¡ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé¤×¹ àÁ×èÍ·Ó¡ÒáÙé¢éÍÁÙŢͧÊÁÒªÔ¡ ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕ蹤èÒ¹ÕéÊÓËÃѺ¤Ø³';
$string['nothingnew'] = 'äÁèÁÕÍÐäÃãËÁè¹ÑºµÑé§áµè¤Ø³ÅçÍ¡ÍÔ¹¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ';
$string['noticenewerbackup'] = 'ä¿ÅìÊÓÃͧ¢éÍÁÙŹÕéÊÃéÒ§¢Öé¹â´Â Moodle $a->backuprelease ($a->backupversion) áÅÐãËÁè¡ÇèÒàÇÍÃìªÑ¹·Õè¤Ø³µÔ´µÑé§ÍÂÙèã¹¢³Ð¹Õé ¤Ø³µÔ´µÑé§ Moodle $a->serverrelease ($a->serverversion) ÍÒ¨·ÓãËéÃкºäÁèàʶÕÂÃä´é¤èÐ';
+$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP: $a->ip, ÊÁÒªÔ¡: $a->info';
$string['notifyloginfailuresmessageend'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö´ÙºÑ¹·Ö¡´Ñ§¡ÅèÒÇä´é¨Ò¡ $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors';
-$string['notifyloginfailuresmessagefromip'] = '¨Ò¡·ÕèÍÂÙèä;Õ';
$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'ÃÒ¡Òâͧ¡ÒÃÅçÍ¡ÍÔ¹à¢éÒÊÙèÃкº·ÕèäÁèÊÓàÃç¨ àÁ×èÍ $a ¹ÑºµÑé§áµè¤Ø³ä´éÃѺ¡ÒÃá¨é§¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ';
-$string['notifyloginfailuresmessagewithuser'] = '´éÇ username';
$string['notifyloginfailuressubject'] = '$a :: á¨é§¡ÒÃÅçÍ¡ÍÔ¹à¢éÒÊÙèÃкºäÁèÊÓàÃç¨';
$string['notincluded'] = 'äÁèÃÇÁ';
$string['notingroup'] = '¢ÍÍÀѤèÐ ¤Ø³µéͧà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§¡ÅØèÁ¹Õé¡è͹¨Ö§¨Ðà¢éÒÈÖ¡ÉÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ㹡ÅØèÁ¹Õéä´é';
@@ -716,7 +749,6 @@
$string['other'] = 'Í×è¹ æ ';
$string['outline'] = 'â¤Ã§ÊÃéÒ§';
$string['page'] = '˹éÒ';
-$string['parentlanguage'] = 'ÀÒÉһѨ¨ØºÑ¹';
$string['participants'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹áÅмÙéʹã¨';
$string['password'] = 'ÃËÑÊ';
$string['passwordchanged'] = 'ÃËÑÊà»ÅÕè¹áÅéÇ';
@@ -786,6 +818,7 @@
$string['returningtosite'] = '¡ÅѺÁÒ·ÕèàÇçºä«µì¹Õé?';
$string['revert'] = 'Âé͹¡ÅѺ';
$string['role'] = 'º·ºÒ·';
+$string['rss'] = 'RSS';
$string['rssarticles'] = '¨Ó¹Ç¹¢Í§º·¤ÇÒÁ RSS';
$string['rsstype'] = 'RSS ÊÓËÃѺ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Õé';
$string['savechanges'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§';
@@ -830,6 +863,7 @@
$string['showonlyweek'] = 'áÊ´§à©¾ÒÐÊÑ»´ÒËì $a';
$string['showrecent'] = 'áÊ´§¡Ô¨¡ÃÃÁÅèÒÊØ´';
$string['showreports'] = 'áÊ´§ÃÒ§ҹ¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['showsettings'] = 'áÊ´§¡ÒõÑ駤èÒ';
$string['showtheselogs'] = 'áÊ´§ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªé§Ò¹àÇçºä«µì';
$string['since'] = 'µÑé§áµè';
$string['sincelast'] = 'µÑé§áµèà¢éÒÊÙèÃкº¤ÃÑé§ÅèÒÊØ´';
@@ -838,9 +872,12 @@
$string['sitefiles'] = 'ä¿Åì¢Í§àÇçºä«µì';
$string['sitelogs'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªé§Ò¹àÇçºä«µì';
$string['sitenews'] = '¢èÒÇáÅлÃСÒÈ';
+$string['sitepartlist0'] = '¤Ø³µéͧà»ç¹ÍÒ¨ÒÃÂì»ÃШÓàÇçºä«µì¨Ö§¨ÐàËç¹ÃÒª×èͧ͢ÊÁÒªÔ¡';
+$string['sitepartlist1'] = '¤Ø³µéͧà»ç¹ÍÒ¨ÒÃÂìã¹ÃÒÂÇÔªÒã´ÇÔªÒ˹Ö觨֧¨ÐàËç¹ÃÒª×èͧ͢ÊÁÒªÔ¡';
$string['sites'] = 'àÇçºä«µì';
$string['sitesection'] = 'ÃÇÁËÑÇ¢éͧ͢áµèÅÐÊèǹ';
$string['sitesettings'] = '¡ÒõÑ駤èҢͧàÇçºä«µì';
+$string['siteteachers'] = 'ÍÒ¨ÒÃÂì»ÃШÓàÇçºä«µì';
$string['size'] = '¢¹Ò´';
$string['sizeb'] = ' 亵ì';
$string['sizegb'] = ' ¡Ô¡Ð亵ì';
@@ -861,13 +898,15 @@
$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d%%B %%Y';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M%%p';
$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';
+$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%H:%%M';
$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
$string['strftimerecent'] = '%%d%%b, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d%%b %%Y, %%I:%%M %%p';
$string['strftimetime'] = '%%I:%%M %%p';
$string['stringsnotset'] = 'strings µèÍ仹ÕéÂѧäÁèÁÕ¡ÒõÑ駤èÒ ã¹ $a';
$string['studentnotallowed'] = '¢ÍÍÀÑ áµè¤Ø³äÁèÊÒÁÒöà¢éÒä»ÂѧÃÒÂÇÔªÒ¹Õéä´é㹰ҹР\'$a\'';
$string['students'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹';
+$string['studentsandteachers'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹áÅÐÍÒ¨ÒÃÂì';
$string['subcategories'] = '»ÃÐàÀ·ÂèÍÂ';
$string['success'] = 'ÊÓàÃç¨';
$string['summary'] = 'º·¤Ñ´ÂèÍ';
@@ -937,6 +976,7 @@
$string['userdeleted'] = 'user account ¶Ù¡Åºä»áÅéÇ';
$string['userdescription'] = 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´';
$string['userfiles'] = 'ä¿ÅìÊÁÒªÔ¡';
+$string['userlist'] = 'ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡';
$string['username'] = 'username';
$string['usernameexists'] = 'ª×è͹ÕéÁÕ¤¹ãªéáÅéǤèСÃسÒàÅ×Í¡ãËÁè';
$string['usernotconfirmed'] = 'äÁèÊÒÁÒöÂ×¹Âѹ $a';
View
16 lang/th/questionnaire.php
@@ -0,0 +1,16 @@
+<?PHP // $Id$
+ // questionnaire.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+
+
+$string['alreadyfilled'] = '¤Ø³¡Ã͡Ẻ¿ÍÃìÁẺÊͺ¶ÒÁàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ ¢Íº¤Ø³¤èÐ';
+$string['modulename'] = 'ẺÊͺ¶ÒÁ';
+$string['modulenameplural'] = 'ẺÊͺ¶ÒÁ';
+$string['mustcomplete'] = '¤Ø³µéͧ·ÓẺ·´ÊͺãËéàÊÃç¨à´ÕëÂǹÕéà¾×èͺѹ·Ö¡¼Å¢Í§¤Ø³ ¤Ø³äÁèÊÒÁÒö·ÓẺÊͺ¶ÒÁ㹤ÃÑ駵èÍä»';
+$string['notavail'] = 'ẺÊͺ¶ÒÁ¹ÕéÂѧäÁèÊÒÁÒö·Óä´é ¡ÃسÒÅͧãËÁèÍÕ¡¤ÃÑé§';
+$string['qmanage'] = '¨Ñ´¡ÒÃẺÊͺ¶ÒÁ';
+$string['qmanagetitle'] = '¡ÒèѴ¡ÒÃẺÊͺ¶ÒÁ phpESP';
+$string['qtype'] = '»ÃÐàÀ·';
+$string['questionnaireid'] = 'ẺÊͺ¶ÒÁ';
+$string['respondenttype'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§¡ÒõͺẺÊͺ¶ÒÁ';
+
+?>
View
41 lang/th/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004072901)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['acceptederror'] = '¤ÅÒ´à¤Å×è͹ä´é..';
@@ -41,9 +41,11 @@
$string['categoryinfo'] = '¢éÍÁÙŢͧ»ÃÐàÀ·¹Õé';
$string['categorymove'] = '»ÃÐàÀ· \'$a->name\' contains $a->count questions. ¡ÃسÒàÅ×Í¡»ÃÐàÀ·Í×è¹·Õèµéͧ¡ÒÃÂéÒÂä»';
$string['categorymoveto'] = 'ÂéÒÂä»Âѧ»ÃÐàÀ·¹Õé';
+$string['checkanswer'] = 'µÃǨ¤ÓµÍº';
$string['choice'] = 'µÑÇàÅ×Í¡';
$string['choices'] = 'µÑÇàÅ×Í¡';
$string['choosedatasetproperties'] = 'àÅ×Í¡¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ªØ´¢éÍÁÙÅ';
+$string['close'] = '»Ô´Ë¹éÒ¡ÒÃáÊ´§¼Å';
$string['confirmstartattempt'] = 'Ẻ·´Êͺ¹Õé¨Ó¡Ñ´àÇÅÒ㹡ÒÃ·Ó ¤Ø³µéͧ¡ÒÃàÃÔèÁ·ÓẺ·´ÊͺáÅéÇãªèäËÁ¤Ð';
$string['correctanswer'] = '¤ÓµÍº·Õè¶Ù¡µéͧ';
$string['correctanswerformula'] = 'Êٵâͧ¤ÓµÍº·Õè¶Ù¡µéͧ';
@@ -57,6 +59,7 @@
$string['createmultiple'] = 'ÊØèÁ¤Ó¶ÒÁÁÒãªéã¹áºº·´Êͺ';
$string['createnewquestion'] = 'ÊÃéÒ§¤Ó¶ÒÁãËÁè(·ÕÅФӶÒÁ)';
$string['custom'] = 'ÃٻẺãËÁè(ÊÃéÒ§àͧ)';
+$string['datasetdefinitions'] = '¤Ó¨Ó¡Ñ´¤ÇÒÁ¢Í§¡ÅØèÁ¢éÍÁÙÅ·Õè¹ÓÁÒãªéãËÁèä´éÊÓËÃѺ»ÃÐàÀ· $a';
$string['datasetnumber'] = '¨Ó¹Ç¹';
$string['daysavailable'] = '¨Ó¹Ç¹Çѹ·Õèà»Ô´ãËéµÍº ';
$string['decimals'] = '´éÇ $a ';
@@ -84,13 +87,16 @@
$string['editingtruefalse'] = '¡ÓÅѧá¡éä¢ ¤Ó¶ÒÁẺ ¶Ù¡/¼Ô´';
$string['editquestions'] = 'á¡é䢤ӶÒÁ';
$string['errorsdetected'] = '¾º $a ¢éͼԴ¾ÅÒ´';
-$string['existingcategory'] = 'a \".(1==$a ? \'literal\' :(2==$a ? \'file\' :(3==$a ? \'link\' : $a))).\" ¨Ò¡à«ç··ÕèÁÕÍÂÙè¢Í§ \".(1==$a ? \'literals\' :(2==$a ? \'files\' : (3==$a ? \'links\' : $a))).\" ¶Ù¡ãªé㹤ӶÒÁÍ×è¹ã¹»ÃÐàÀ·¹Õé´éÇÂ';
+$string['existingcategory1'] = '¤èÒ¤§·Õè (literal)¶Ù¡ãªé㹤ӶÒÁÍ×è¹ã¹»ÃÐàÀ·à´ÕÂǡѹ';
+$string['existingcategory2'] = 'ä¿Åì¹Õé¶Ù¡ãªéÍÂÙè㹤ӶÒÁÍ×è¹ã¹»ÃÐàÀ·à´ÕÂǡѹ';
+$string['existingcategory3'] = 'ÅÔ§¡ì¹Õé¶Ù¡ãªéÍÂÙè㹤ӶÒÁÍ×è¹ã¹»ÃÐàÀ·à´ÕÂǡѹ';
$string['exportfilename'] = 'Ẻ·´Êͺ';
$string['exportname'] = 'ª×èÍä¿Åì';
$string['exportnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['exportquestions'] = 'Êè§ÍÍ¡¤Ó¶ÒÁà»ç¹ä¿Åì';
$string['false'] = '¼Ô´';
$string['feedback'] = 'Feedback';
+$string['file'] = 'ä¿Åì';
$string['fileformat'] = 'ÃٻẺä¿Åì';
$string['filloutoneanswer'] = '¤Ø³µéͧàµÔÁ¤ÓµÍºÍÂèÒ§¹éÍÂ˹Ö觤ӵͺ ªèͧÇèÒ§·ÕèÇèÒ§äÇé¨ÐäÁè¹ÓÁÒãªé';
$string['filloutthreequestions'] = '¤Ø³µéͧàµÔÁÍÂèÒ§¹éÍÂÊÒÁ¤Ó¶ÒÁ ¤Ó¶ÒÁ·ÕèÇèÒ§äÇé¨ÐäÁè¹ÓÁÒãªé';
@@ -103,6 +109,11 @@
$string['fractionsnomax'] = '˹Öè§ã¹¤ÓµÍº ¤Çà ÁÕ¤Ðá¹¹ 100%% à¾×èÍ
<BR>¤ÇÒÁà»ç¹ä»ä´é㹡ÒÃä´é¤Ðá¹¹àµçÁ ÊÓËÃѺ¤Ó¶ÒÁ¢é͹Õé
<BR>µéͧ¡ÒáÅѺä»á¡éä¢ËÃ×Íà»ÅèÒ?';
+$string['functiontakesatleasttwo'] = '¿Ñ§¡ìªÑè¹ $a µéͧÁÕÍÂèÒ§¹éÍ 2 arguments';
+$string['functiontakesnoargs'] = '¿Ñ§¡ìªÑè¹ $a äÁè¨Óà»ç¹µéͧÁÕ arguments';
+$string['functiontakesonearg'] = '¿Ñ§¡ìªÑè¹ $a µéͧÁÕ 1 arguments ¾Í´Õ';
+$string['functiontakesoneortwoargs'] = '¿Ñ§¡ìªÑè¹ $a µéͧÁÕ 1 ËÃ×Í 2 arguments';
+$string['functiontakestwoargs'] = '¿Ñ§¡ìªÑè¹ $a µéͧÁÕ 2 arguments ¾Í´Õ';
$string['generatevalue'] = 'ÊÃéÒ§¤èÒãËÁèÃÐËÇèÒ§';
$string['geometric'] = 'àÅ¢Ò¤³Ôµ';
$string['gift'] = 'ÃٻẺ GIFT';
@@ -117,9 +128,16 @@
$string['indivresp'] = '¤ÇÒÁ¤Ô´àË繢ͧáµèÅФ¹·ÕèÁÕµèÍáµèÅФӶÒÁ';
$string['introduction'] = '¤Ó¹Ó';
$string['itemanal'] = '¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·ÕèÁÕµèÍáµèÅФӶÒÁ';
-$string['keptcategory'] = 'a \".(1==$a ? \'literal\' :(2==$a ? \'file\' :(3==$a ? \'link\' : $a))).\" ¨Ò¡»ÃÐàÀ·à´ÕÂǡѹ¡Ñºà«ç··Õè¹ÓÁÒãªéãËÁè¢Í§ \".(1==$a ? \'literals\' :(2==$a ? \'files\' : (3==$a ? \'links\' : $a))) àËÁ×͹¡è͹˹éÒ';
-$string['keptlocal'] = ' a \".(1==$a ? \'literal\' :(2==$a ? \'file\' :(3==$a ? \'link\' : $a))).\" ¨Ò¡à«ç·¤Ó¶ÒÁÊèǹµÑÇà´ÕÂǡѹ¢Í§\".(1==$a ? \'literals\' :(2==$a ? \'files\' : (3==$a ? \'links\' : $a))).\" àËÁ×͹¡è͹˹éÒ';
+$string['itemdefinition'] = '¤Ó¨Ñ´¤ÇÒÁ';
+$string['keptcategory1'] = '¤èÒ¤§·Õè¨Ò¡à«çµ¤èÒ¤§·Õèã¹»ÃÐàÀ·à´ÕÂǡѹàËÁ×͹¡è͹˹éÒ';
+$string['keptcategory2'] = 'ä¿Åì¨Ò¡à«çµ¢Í§ä¿Åìã¹»ÃÐàÀ·à´ÕÂǡѹàËÁ×͹¡è͹˹éÒ';
+$string['keptcategory3'] = 'ÅÔ§¡ì¨Ò¡à«çµ¢Í§ÅÔ§¡ìã¹»ÃÐàÀ·à´ÕÂǡѹàËÁ×͹¡è͹˹éÒ';
+$string['keptlocal1'] = '¤èÒ¤§·Õè¨Ò¡à«çµ¤Ó¶ÒÁÊèǹµÑÇàËÁ×͹¡è͹˹éÒ';
+$string['keptlocal2'] = 'ä¿Åì¨Ò¡à«çµ¤Ó¶ÒÁÊèǹµÑÇàËÁ×͹¡è͹˹éÒ';
+$string['keptlocal3'] = 'ÅÔ§¡ì¨Ò¡à«çµ¤Ó¶ÒÁÊèǹµÑÇàËÁ×͹¡è͹˹éÒ';
+$string['link'] = 'ÅÔ§¡ì';
$string['listitems'] = 'ÃÒ¡ÒäӶÒÁã¹áºº·´Êͺ';
+$string['literal'] = '¤èÒ¤§·Õè';
$string['loguniform'] = 'µÓáË¹è§ ¨Ò¡ loguniform distribution';
$string['marks'] = '¤Ðá¹¹';
$string['match'] = '¨Ñº¤Ùè';
@@ -139,13 +157,18 @@
$string['multichoice'] = 'Ẻ»Ã¹ÑÂ';
$string['multiplier'] = 'µÑǤٳ';
$string['name'] = 'ª×èÍ';
-$string['newcategory'] = 'a \".(1==$a ? \'literal\' :(2==$a ? \'file\' :(3==$a ? \'link\' : $a))).\" ¨Ò¡à«ç·ãËÁè¢Í§\".(1==$a ? \'literals\' :(2==$a ? \'files\' : (3==$a ? \'links\' : $a))).\" «Ö觶١ãªéâ´Â¤Ó¶ÒÁÍ×è¹ã¹»ÃÐàÀ·¹Õé';
-$string['newlocal'] = 'a \".(1==$a ? \'literal\' :(2==$a ? \'file\' :(3==$a ? \'link\' : $a))).\" ¨Ò¡à«ç·ãËÁè¢Í§\".(1==$a ? \'literals\' :(2==$a ? \'files\' : (3==$a ? \'links\' : $a))).\" «Öè§ãªé੾ÒÐ㹤ӶÒÁ¹Õé';
+$string['newcategory1'] = '¤èÒ¤§·Õè¨Ò¡à«çµ¢éÍÁÙÅãËÁè·Õè¶Ù¡ãªé㹤ӶÒÁÍ×è¹ã¹»ÃÐàÀ·à´ÕÂǡѹ';
+$string['newcategory2'] = 'ä¿Åì¨Ò¡à«çµ¢éÍÁÙÅãËÁè·Õè¶Ù¡ãªé㹤ӶÒÁÍ×è¹ã¹»ÃÐàÀ·à´ÕÂǡѹ';
+$string['newcategory3'] = 'ÅÔ§¡ì¨Ò¡à«çµ¢éÍÁÙÅãËÁè·Õè¶Ù¡ãªé㹤ӶÒÁÍ×è¹ã¹»ÃÐàÀ·à´ÕÂǡѹ';
+$string['newlocal1'] = '¤èÒ¤§·Õè¨Ò¡à«çµ¢éÍÁÙÅãËÁè·Õèãªé㹤ӶÒÁ¹Õéà·èÒ¹Ñé¹';
+$string['newlocal2'] = 'ä¿Åì¨Ò¡à«çµ¢éÍÁÙÅãËÁè·Õèãªé㹤ӶÒÁ¹Õéà·èÒ¹Ñé¹';
+$string['newlocal3'] = 'ÅÔ§¡ì¨Ò¡à«çµ¢éÍÁÙÅãËÁè·Õèãªé㹤ӶÒÁ¹Õéà·èÒ¹Ñé¹';
$string['noanswers'] = '¤Ø³äÁèä´éàÅ×Í¡¤ÓµÍº';
$string['noattempts'] = '¤Ø³äÁèä´é·ÓẺ·´Êͺ';
$string['nodataset'] = 'äÁèÁÕ (äÁèãªè wild card)';
-$string['nominal'] = 'Nominal';
+$string['nominal'] = 'ÁÕáµèª×èÍ';
$string['nomoreattempts'] = 'ËÁ´ÊÔ·¸Ôì·ÓẺ·´ÊͺáÅéÇ';
+$string['nopossibledatasets'] = 'äÁèÁÕà«çµ¢éÍÁÙÅ·Õèà»ç¹ä»ä´é';
$string['noquestions'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¤Ó¶ÒÁã¹áºº·´Êͺ';
$string['noresponse'] = 'äÁèÁÕ¡ÒÃâµéµÍº';
$string['noreview'] = '¤Ø³äÁèä´éÃѺ͹حҵãËé·ÓẺ·´Êͺ¹ÕéãËÁè';
@@ -159,6 +182,8 @@
$string['paragraphquestion'] = '¤Ó¶ÒÁÂèÍ˹éҴѧ¡ÅèÒǺÃ÷Ѵ·Õè $a äÁè¶Ù¡µéͧ Ãкº¨ÐäÁè¹Ó¤Ó¶ÒÁ¹ÕéÁÒãªé';
$string['passworderror'] = 'ãÊèÃËÑʼèÒ¹¼Ô´¤èÐ';
$string['percentcorrect'] = 'à»ÍÃìà«ç¹µì·Õè¶Ù¡';
+$string['preview'] = 'Preview';
+$string['previewquestion'] = 'Preview ¤Ó¶ÒÁ';
$string['publish'] = 'ãªé¤Ó¶ÒÁÃèÇÁ¡Ñº¤¹Í×è¹';
$string['publishedit'] = '¤Ø³µéͧä´éÃѺ͹حҵ㹡ÒÃà¼Âá¾Ãè¡è͹¤èÐ ¨Ö§¨ÐÊÒÁÒöà¾ÔèÁËÃ×Íá¡é䢤ӶÒÁã¹»ÃÐàÀ·´Ñ§¡ÅèÒÇä´é';
$string['qti'] = 'ÃٻẺ IMS QTI ';
@@ -236,13 +261,15 @@
$string['uniform'] = '·È¹ÔÂÁ ¨Ò¡ uniform distribution';
$string['unit'] = '˹èÇÂ';
$string['unknowntype'] = '»ÃÐàÀ·¤Ó¶ÒÁäÁè¶Ù¡µéͧ·ÕèºÃ÷Ѵ·Õè $a Ãкº¨ÐäÁè¹Ó¤Ó¶ÒÁ¹ÕéÁÒãªé';
+$string['unsupportedformulafunction'] = 'äÁèʹѺʹع¿Ñ§¡ìªÑè¹ literal';
$string['viewallanswers'] = 'ÁÕ¡Ò÷ÓẺ·´ÊͺáÅéÇ $a ¤ÃÑé§';
$string['viewallreports'] = '´ÙÃÒ§ҹÊÓËÃѺ $a ¤ÃÑé§';
$string['warningsdetected'] = '¾º $a ¤Óàµ×͹';
$string['webct'] = 'ÃٻẺ WebCT';
$string['wildcard'] = 'Wild card';
$string['withsummary'] = '¾ÃéÍÁ¡ÑºÊ¶ÔµÔ©ºÑºÂèÍ';
$string['wronggrade'] = '¤Ðá¹¹äÁè¶Ù¡µéͧ ( ºÃ÷Ѵ·Õè $a)';
+$string['xml'] = 'ÃٻẺ Moodle XML';
$string['yourfinalgradeis'] = '¤Ðá¹¹·Õèä´é¤×Í $a';
?>
View
18 lang/th/resource.php
@@ -1,12 +1,14 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
+ // resource.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['addresource'] = '狆壽早謀茹∫輿拇';
$string['chooseafile'] = '狹徑 肪徑 用鐘謀岩薪';
+$string['chooseparameter'] = '狹徑ゝ冉畛';
$string['configdefaulturl'] = '礫蕕菻衡薹寤�|諭人柱 URL 用汲港儺壜宋萢級友〈段忠勍疔嶋Б虱匝 URL 稻争';
$string['configfilterexternalpages'] = '〈逐砺諭〈探刮Г菻畉差實�墓Ъ塔哩疔嶋Б虱匝点丗考 (倏膾狆 肪徑篆東html笈勍羞寤禽〕兢睨鉄) 禽;儡稻争顔蚤よ匏寤筰旧箚蕁嗚拘簀 疆俥宋萢へ橿砺諭〈探刮Г菻畉差實窯┬亰噬哩〈逐市幹拊丗敗�狠嫗巧蚋擢預菻Я辧 �膏藕|愕吼�顔蚤で卅弛叢潅佛僥 疆倔�笈沃宋萢�犹膵犒菻膏藕';
$string['configframesize'] = '狒怦浴粉о這材嘗 肪徑 用鐘謀岩薪趁后値 �甸⇒Г菻衡 (菖÷�) ぷ佑菻⇒Б航粥値査 ';
+$string['configparametersettings'] = '遅氏査〈探刮Г菻却煤暫禮〈逐菖菫疔嶋Б虱匝塔冒 よ匚實�犹膵よ匏寤弛査�簀虔嗚恥妻倉�=笈登す';
$string['configpopup'] = '禮〈逐菖菫疔嶋Б虱匝塔冒 へ概虱А卉稻藾儿暫辧�綱拷匍菻с冒葯柄曜致淀争';
$string['configpopupdirectories'] = '帽蚋笈勍荊荵智`�藕で竪仭宦粉�丗〈壇嗇′肪徑篩';
$string['configpopupheight'] = '〉帽瓦拝訴戳⇒�拷匍菻Х寤�暫辧�帷港';
@@ -17,13 +19,15 @@
$string['configpopupstatus'] = '帽蚋笈勍荊荵智`�藕で竪仭宦矯紛匚亟蘿陀致淀争';
$string['configpopuptoolbar'] = '帽蚋笈勍荊荵智`�藕で竪仭宦矯∫輿拇顔蚤肪徑篩';
$string['configpopupwidth'] = '〉帽瓦拝繊秤勍⇒�拷匍菻Х寤�暫辧�帷港';
+$string['configsecretphrase'] = '暫倨造菟嵯寤礫蜒后卉稱菽朴歩ら巌宋萢奏〈段茹疔嶋Б虱匝塔甲抻畉頃友却煤暫 發藉観А嶋卩衡薑仭奸卉稱菽朴甫甲抻畉 md5 簍蒋荊茲愕礫 客全蘿損弛眤づ兀 爲莵 code = md5(IP.secretphrase) 狆怦佑拝岨斗汗兮荊菫辧�藕';
$string['configwebsearch'] = '禮〈歎寤�狆壽 URL 稻蛟紫項這催嗇′肪徑倏膾狆 �患巽衡薑乖菁黛哩柄勣圈片倉旦ら綱 URL 荊莎虱А卉箚薈菻蔵帷';
+$string['configwindowsettings'] = '却薈よ卷拷匍菻с后卉狆壽早謀茹∫輿拇稻争 よ匚實�犹膵よ匏寤弛査�簀虔嗚恥妻倉�=笈登す';
$string['directlink'] = '都А趙斬僥篆東衡';
$string['directoryinfo'] = '疂冠篆東荊葯砺諭継薈冒眼剛巌辰畦稚莵實';
+$string['display'] = '帽蚋笈勍';
$string['editingaresource'] = '瓠蜆≡謀茹∫輿拇';
$string['encryptedcode'] = '男冓荊莠菻后卉術рら玩悼';
$string['example'] = '却罵第勍';
-$string['examplereference'] = '暫俥蔽坩 敗径卉儖 疆个覚.帽僥遍沃稚孫 503 変Г組屐敏.|悋犒樵牧垢:篇膏‐堊場廃温匸匚圷 �}, 2535';
$string['exampleurl'] = 'http://www.example.com/somedirectory/somefile.html';
$string['fetchclienterror'] = '昇∫夕坿湘甸禮〈逐稚臓陥倏膾狆┠寤へ概虱А卉 (窯�《寒辧 URL 篩莇戞級友)';
$string['fetcherror'] = '昇∫夕坿湘甸禮〈逐稚臓陥倏膾狆';
@@ -60,11 +64,19 @@
$string['popupresource'] = '疔嶋Б虱匝店實で竪仍智`禮帽蚋笈勍均岩';
$string['popupresourcelink'] = '狗吮争暫辧 づ圈荊莵寤よ: $a';
$string['resourcetype'] = '暫俥牲⇒п謀茹∫輿拇';
+$string['resourcetype1'] = '莱勍耀';
+$string['resourcetype2'] = '倏膾狆';
+$string['resourcetype3'] = '用鐘謀岩薪';
+$string['resourcetype4'] = '却破膏�徑乎蛋諌';
+$string['resourcetype5'] = '倏膾都А';
+$string['resourcetype6'] = 'HTML';
+$string['resourcetype7'] = '盪秩|';
+$string['resourcetype8'] = 'Wiki';
+$string['resourcetype9'] = '箚狠〃傭寤';
$string['resourcetypedirectory'] = '疂冠箚狠し傭寤';
$string['resourcetypefile'] = '都А趙斬僥篆東肪徑倏膾筰旧';
$string['resourcetypehtml'] = '蔽蚋�拷呀這材嘗稻争';
$string['resourcetypelabel'] = '畄叩 Label';
-$string['resourcetypereference'] = '狆壽鼠蚋�嗇';
$string['resourcetypetext'] = '蔽蚋�拷匍冉帽僥遍邑鍛全';
$string['searchweb'] = 'ら綱呀這材嘗';
$string['variablename'] = '�萢却煤暫';
View
4 lang/th/scorm.php
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // scorm.php - created with Moodle 1.4 development (2004072901)
+ // scorm.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+$string['asset'] = 'Asset';
$string['attr_error'] = '¤èÒäÁè¶Ù¡µéͧÊÓËÃѺáÍ·ÃÔºÔǵì ($a->attr) ã¹á·ç¡ $a->tag';
$string['autocontinue'] = 'à´Ô¹Ë¹éÒÍѵâ¹ÁѵÔ';
$string['badmanifest'] = 'ÁÕ¢éͼÔžÅÒ´ : ´ÙºÑ¹·Ö¡¢éͼԴ¾ÅÒ´';
@@ -52,6 +53,7 @@
$string['normal'] = '»¡µÔ';
$string['not_corr_type'] = '$a->tag ¼Ô´»ÃÐàÀ·';
$string['notattempted'] = 'ÂѧäÁèä´é·Ó';
+$string['organizations'] = 'ͧ¤ì¡Ã';
$string['packagedir'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ äÁèÊÒÁÒöÊÃéҧᾡࡨä´àä·ÍÃÕè';
$string['passed'] = '¼èÒ¹';
$string['php5'] = 'PHP 5 (DOMXML native library)';
View
13 lang/th/wiki.php
@@ -1,9 +1,13 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['action'] = 'µéͧ¡Ò÷Ó..';
$string['administration'] = '¡ÒèѴ¡ÒÃÃкº';
+$string['allowremovepages'] = 'ź˹éÒä´é';
+$string['allowrevertchanges'] = '¡ÅѺÊèǹ·Õè·Ó¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ãËéà»ç¹¤èÒà´ÔÁä´é';
+$string['allowsetpage'] = '¤Ñè¹Ë¹éÒäÇéä´é';
+$string['allowstrippages'] = 'áºè§Ë¹éÒä´é';
$string['attachments'] = '˹éÒ·ÕèṺÁÒ';
$string['author'] = '¼Ùéáµè§/¼Ùéà¢Õ¹';
$string['authorfieldpattern'] = 'ÃٻẺ¢Í§ªèͧ¼Ùéà¢Õ¹';
@@ -33,6 +37,7 @@
$string['deleteversionserror'] = '¡ÃسÒãÊèµÑÇàÅ¢àÇÍÃìªÑè¹ãËé¶Ù¡µéͧ';
$string['diff'] = '¢éÍᵡµèÒ§';
$string['differences'] = '¢éÍᵡµèÒ§ÃÐËÇèÒ§àÇÍÃìªÑè¹ $a->new_ver áÅÐ $a->old_ver ¢Í§ $a->pagename.';
+$string['disablecamel'] = 'ãªé¡ÒÃÅÔ§¡ì CamelCase äÁè´é';
$string['disabledpage'] = '˹éÒ¹ÕéÂѧäÁèãËéºÃÔ¡ÒäèÐ';
$string['doesnotexist'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¡ÒÃÊÃéҧ˹éÒ¹Õé¤èÐ ¡ÃسҤÅÔ¡·Õè»ØèÁá¡é䢶éÒËÒ¡¤Ø³µéͧ¡ÒÃÊÃéÒ§Áѹ';
$string['downloadaszip'] = '´ÒǹìâËÅ´ä´é';
@@ -107,6 +112,7 @@
$string['nowikicreated'] = 'äÁèÁÕ¢éÍÁÙÅ·ÕèÊÃéÒ§ÊÓËÃѺ wiki ·ÕèãªéÍÂÙè¹Õé';
$string['of'] = '¢Í§';
$string['offline'] = 'ÍÍ¿äŹì';
+$string['optional'] = 'µÑÇàÅ×Í¡';
$string['orphanedpage'] = 'Orphaned page';
$string['orphanedpages'] = 'Orphaned pages';
$string['otherwikis'] = 'Wiki Í×è¹';
@@ -145,6 +151,11 @@
$string['strippages'] = 'ź˹éÒÍÍ¡';
$string['studentadminoptions'] = '¡ÒÃãËéÊÔ·¸Ô¡ÒèѴ¡Òà wiki ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕ¹';
$string['submit'] = '揤';
+$string['tabattachments'] = 'Ṻ';
+$string['tabedit'] = 'á¡éä¢';
+$string['tabinfo'] = 'History';
+$string['tablinks'] = 'ÅÔ§¡ì';
+$string['tabview'] = '´Ù';
$string['thanksforcontribution'] = '¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¢éÍÁÙÅ·Õè¤Ø³à¾ÔèÁà¢éÒÁÒ¤èÐ';
$string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'äÁèä´éÅÔ§¡ì˹éÒ¹ÕéÁÒ¨Ò¡·ÕèÍ×è¹';
$string['updatedpages'] = 'ÍѾഷ˹éÒ¹ÕéáÅéÇ';

0 comments on commit 20f59f5

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.