Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

First translation of chat module

  • Loading branch information...
commit 210cc6664805a7e56f31b40a116bf8a7295101da 1 parent ae99bcb
adamtpaw authored
Showing with 75 additions and 0 deletions.
  1. +75 −0 lang/pl/chat.php
View
75 lang/pl/chat.php
@@ -0,0 +1,75 @@
+<?
+//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona
+//Modul chat.php
+
+$string['modulename'] = "Czat";
+
+$string['modulenameplural'] = "Czaty";
+
+$string['beep'] = "bzzz";
+
+$string['chatintro'] = "Tekst wprowadzaj±cy";
+
+$string['chatname'] = "Nazwa tego czat-pokoju";
+
+$string['chatreport'] = "Sesje czat";
+
+$string['chattime'] = "Czas nastêpnego czatu";
+
+$string['configrefreshroom'] = "Jak czêsto czat-pokój powinien byæ od¶wie¿any? (w sekundach). Ustawienie niskiej warto¶ci spowoduje szybsze dzia³anie, mo¿e jednak obci±¿aæ serwer, kiedy wiele osób rozmawia";
+
+$string['configrefreshuserlist'] = "Jak czêsto lista u¿ytkowników powinna byæ od¶wie¿ana? (w sekundach)";
+
+$string['configoldping'] = "Po jakim czasie braku reakcji powinno uwa¿aæ siê, ¿e u¿ytkownik opu¶ci³ czat?";
+
+$string['currentchats'] = "Aktywne sesje chat";
+
+$string['currentusers'] = "Bie¿±cy u¿ytkownicy";
+
+$string['donotusechattime'] = "Nie pokazuj czasów czatu";
+
+$string['enterchat'] = "Naci¶nij tu, aby wej¶æ na czat";
+
+$string['errornousers'] = "Nie znaleziono ¿adnych u¿ytkowników!";
+
+$string['helpchatting'] = "Pomoc z czatem";
+
+$string['idle'] = "Bezczynny";
+
+$string['messagebeepseveryone'] = "$a bzyczy do wszstkich!";
+
+$string['messagebeepsyou'] = "$a w³a¶nie do Ciebie zabzycza³!";
+
+$string['messageenter'] = "$a w³a¶nie wszed³ na czat";
+
+$string['messageexit'] = "$a opu¶ci³ czat";
+
+$string['messages'] = "Wiadomo¶ci";
+
+$string['neverdeletemessages'] = "Nigdy nie usuwaj wiadomo¶ci";
+
+$string['nextsession'] = "Nastêpna zaplanowana sesja";
+
+$string['nomessages'] = "Póki co brak wiadomo¶ci";
+
+$string['repeatnone'] = "Nie powtarzaj - jedynie okre¶lony czas";
+
+$string['repeatdaily'] = "Codziennie w tym samym czasie";
+
+$string['repeattimes'] = "Powtórz sesje";
+
+$string['repeatweekly'] = "Co tydzieñ w tym samym czasie";
+
+$string['savemessages'] = "Zachowaj minione sesje";
+
+$string['sessions'] = "Sesje czat";
+
+$string['seesession'] = "Zobacz sesjê";
+
+$string['strftimemessage'] = "%%H:%%M";
+
+$string['studentseereports'] = "Ka¿dy mo¿e ogl±daæ minione sesje";
+
+$string['viewreport'] = "Zobacz minione sesje czat";
+
+?>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.