Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

First translation of chat module

  • Loading branch information...
commit 210cc6664805a7e56f31b40a116bf8a7295101da 1 parent ae99bcb
adamtpaw authored

Showing 1 changed file with 75 additions and 0 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. +75 0 lang/pl/chat.php
75 lang/pl/chat.php
... ... @@ -0,0 +1,75 @@
  1 +<?
  2 +//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona
  3 +//Modul chat.php
  4 +
  5 +$string['modulename'] = "Czat";
  6 +
  7 +$string['modulenameplural'] = "Czaty";
  8 +
  9 +$string['beep'] = "bzzz";
  10 +
  11 +$string['chatintro'] = "Tekst wprowadzaj�cy";
  12 +
  13 +$string['chatname'] = "Nazwa tego czat-pokoju";
  14 +
  15 +$string['chatreport'] = "Sesje czat";
  16 +
  17 +$string['chattime'] = "Czas nast�pnego czatu";
  18 +
  19 +$string['configrefreshroom'] = "Jak cz�sto czat-pok�j powinien by� od�wie�any? (w sekundach). Ustawienie niskiej warto�ci spowoduje szybsze dzia�anie, mo�e jednak obci��a� serwer, kiedy wiele os�b rozmawia";
  20 +
  21 +$string['configrefreshuserlist'] = "Jak cz�sto lista u�ytkownik�w powinna by� od�wie�ana? (w sekundach)";
  22 +
  23 +$string['configoldping'] = "Po jakim czasie braku reakcji powinno uwa�a� si�, �e u�ytkownik opu�ci� czat?";
  24 +
  25 +$string['currentchats'] = "Aktywne sesje chat";
  26 +
  27 +$string['currentusers'] = "Bie��cy u�ytkownicy";
  28 +
  29 +$string['donotusechattime'] = "Nie pokazuj czas�w czatu";
  30 +
  31 +$string['enterchat'] = "Naci�nij tu, aby wej�� na czat";
  32 +
  33 +$string['errornousers'] = "Nie znaleziono �adnych u�ytkownik�w!";
  34 +
  35 +$string['helpchatting'] = "Pomoc z czatem";
  36 +
  37 +$string['idle'] = "Bezczynny";
  38 +
  39 +$string['messagebeepseveryone'] = "$a bzyczy do wszstkich!";
  40 +
  41 +$string['messagebeepsyou'] = "$a w�a�nie do Ciebie zabzycza�!";
  42 +
  43 +$string['messageenter'] = "$a w�a�nie wszed� na czat";
  44 +
  45 +$string['messageexit'] = "$a opu�ci� czat";
  46 +
  47 +$string['messages'] = "Wiadomo�ci";
  48 +
  49 +$string['neverdeletemessages'] = "Nigdy nie usuwaj wiadomo�ci";
  50 +
  51 +$string['nextsession'] = "Nast�pna zaplanowana sesja";
  52 +
  53 +$string['nomessages'] = "P�ki co brak wiadomo�ci";
  54 +
  55 +$string['repeatnone'] = "Nie powtarzaj - jedynie okre�lony czas";
  56 +
  57 +$string['repeatdaily'] = "Codziennie w tym samym czasie";
  58 +
  59 +$string['repeattimes'] = "Powt�rz sesje";
  60 +
  61 +$string['repeatweekly'] = "Co tydzie� w tym samym czasie";
  62 +
  63 +$string['savemessages'] = "Zachowaj minione sesje";
  64 +
  65 +$string['sessions'] = "Sesje czat";
  66 +
  67 +$string['seesession'] = "Zobacz sesj�";
  68 +
  69 +$string['strftimemessage'] = "%%H:%%M";
  70 +
  71 +$string['studentseereports'] = "Ka�dy mo�e ogl�da� minione sesje";
  72 +
  73 +$string['viewreport'] = "Zobacz minione sesje czat";
  74 +
  75 +?>

0 comments on commit 210cc66

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.