Permalink
Browse files

typo

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Jun 20, 2004
1 parent 68a7b97 commit 2145fe22dcce70681793a5421ffa68df58518343
Showing with 5 additions and 5 deletions.
  1. +5 −5 lang/nl/dialogue.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
$string['addmynewentries'] = 'Voeg mijn nieuwe boodschappen toe';
@@ -9,14 +9,14 @@
$string['allowstudentdialogues'] = 'Sta dialoog tussen leerlingen toe';
$string['close'] = 'Sluit';
$string['closed'] = 'Gesloten';
-$string['confirmclosure'] = 'Je gaat de dialoog met $a sluiten. Gesloten dialogen kunnen niet meer geopend worden. Als je deze dialoog sluit, kun je hem nog wel bekijken, maar je kunt er niets meer aan toevoegen. Je zult een nieuwe dialoog moeten starten om met deze persoon verder te &quot;praten&quot;.<br/><br/>Ben je er zeker van dat je deze dialoog wil sluiten? ';
+$string['confirmclosure'] = 'Je gaat de dialoog met $a sluiten. Gesloten dialogen kunnen niet meer geopend worden. Als je deze dialoog sluit, kun je hem nog wel bekijken, maar je kunt er niets meer aan toevoegen. Je zult een nieuwe dialoog moeten starten om met deze persoon verder te \"praten\".<br/><br/>Ben je er zeker van dat je deze dialoog wil sluiten? ';
$string['deleteafter'] = 'Verwijder gesloten dialogen na (dagen)';
$string['dialogueclosed'] = 'Dialoog gesloten';
$string['dialogueintro'] = 'Inleiding dialoog';
-$string['dialoguemail'] = '$a->userform heeft een niewe boodschap in je dialoog gepost voor \'$a->dialoog\'
-Je kunt het zien verschijnen bij je dialoogboodschap:
+$string['dialoguemail'] = '$a->userfrom heeft een niewe boodschap in je dialoog gepost voor \'$a->dialoog\'
+Je kunt het zien verschijnen bij je dialoogboodschap:
$a->url';
-$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userform heeft een nieuwe boodschap in je dialoog gepost voor \'<i>$a->dialogue</i>\'<br/><br/>
+$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom heeft een nieuwe boodschap in je dialoog gepost voor \'<i>$a->dialogue</i>\'<br/><br/>
Je kunt zien dat het aan jouw <a href=\"$a->url\">dialoog</a> toegevoegd is ';
$string['dialoguename'] = 'Dialoog naam';
$string['dialogueopened'] = 'Dialoog geopend met $a';

0 comments on commit 2145fe2

Please sign in to comment.