Skip to content
Browse files

typo

  • Loading branch information...
1 parent b923d3b commit 21742c4aed5a135d987d8aea796e5cd4870b3174 koenr committed Jul 8, 2004
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 lang/nl/docs/install.html
View
6 lang/nl/docs/install.html
@@ -266,10 +266,10 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="admin"></a>8. Naar de admin pagina gaan</h3>
config.php gedefinieerd zijn. Controleer of PHP niet in "Safe Mode" staat (commerciele web hosts
zetten dit soms aan). Je kunt PHP variablen controleren door een klein bestandje te maken en te uploaden met daarin
&lt? phpinfo() ?&gt en dat te bekijken met een browser. Controleer dit allemaal en probeer opnieuw.</p>
- <p>Scroll down the very bottom of the page and press the &quot;Continue&quot;
+ <p>Ga naar onderaan de pagina en klik op de &quot;Continue&quot;
link.</p>
<p>Als volgende pagina zie je een gelijkaardige pagina die de tabellen voor elke Moodle module maakt.Zoals de vorige
- zouden deze <font color="#006600">green</font> moeten zijn.</p>
+ zouden deze <font color="#006600">groen</font> moeten zijn.</p>
<p>Scroll helemaal naar onderaan de pagina en klik op de &quot;Continue&quot;
link.</p>
<p>Je zou nu een formulier moeten zien, waarin je meer configuratievariablen kunt ingeven, zoals de stanaardtaal,
@@ -281,7 +281,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="admin"></a>8. Naar de admin pagina gaan</h3>
<p>De volgende pagina is een formulier waar je de parameters voor de voorpagina van je Moodlesite, zoals
de naam, opmaak, beschrijving enzovoort. kunt instellen. Vul dit in (je kunt altijd later terugkomen) en druk op
&quot;Save changes&quot;.</p>
- <p>Ten slotte wordt je gevraagd een om een beherder aan te maken voor toegang toe de beheerpaginas. Vul
+ <p>Ten slotte wordt je gevraagd een om een beheerder aan te maken voor toegang toe de beheerpaginas. Vul
hier je eigen naam, e-mail enz in. Niet alle velden zijn verplicht, maar als je een belangrijk veld mist, dan krijg
je er opnieuw een aanvraagformulier voor.
</p>

0 comments on commit 21742c4

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.