Permalink
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) XHTML compliant

  • Loading branch information...
1 parent b351c03 commit 21a7bb8bd33f6383ce77fd89fe986f09dc621260 ethem committed Jun 19, 2005
Showing with 100 additions and 27 deletions.
  1. +6 −1 lang/tr/auth.php
  2. +4 −1 lang/tr/calendar.php
  3. +39 −18 lang/tr/grades.php
  4. +45 −4 lang/tr/quiz.php
  5. +4 −2 lang/tr/quiz_analysis.php
  6. +2 −1 lang/tr/resource.php
View
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
+$string['alternateloginurl'] = 'Alternatif giriş URL';
$string['auth_common_settings'] = 'Genel Ayarlar';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Şifreyi içeren alan adı';
$string['auth_dbfielduser'] = 'Kullanıcı adını içeren alan adı';
@@ -16,7 +17,11 @@
$string['auth_emaildescription'] = 'Email onayı varsayılan yetkilendirme yöntemidir. Kullanıcı kendi seçtiği kullanıcı adı ve şifreyle kaydolduğunda kullanıcının adresine bir onay emaili gönderilir. Bu email, kullanıcının hesabını onaylayabileceği güvenli bir bağlantı içerir.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Email-temelli yetki';
$string['auth_fctitle'] = 'FirstClass sunucusu kullan';
+$string['auth_fieldlock'] = 'Değeri kilitle';
+$string['auth_fieldlock_expl'] = '<p><b>Değeri kilitle:</b> Etkinleştirilirse, bu alanın kullanıcılar ve yöneticiler tarafından düzenlenmesi engellenecektir. Harici yetkilendirme sistemlerinde bu alanı düzenliyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz.</p>';
+$string['auth_fieldlocks'] = 'Kullanıcı alanlarını kilitle';
$string['auth_imaptitle'] = 'IMAP sunucu kullan';
+$string['auth_ldap_login_settings'] = 'Giriş ayarları';
$string['auth_ldaptitle'] = 'LDAP sunucu kullan';
$string['auth_manualtitle'] = 'Sadece elle ayarlanabilir hesaplar';
$string['auth_nntptitle'] = 'NNTP sunucu kullan';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['calendar'] = 'Takvim';
@@ -36,6 +36,7 @@
$string['eventtime'] = 'Zaman';
$string['eventview'] = 'Olay Ayrıntıları';
$string['expired'] = 'Süresi doldu';
+$string['explain_lookahead'] = 'Gelecek bir olayın gösterilmesinde maksimum gün sayısını ayarlar. Bundan sonra olan olaylar gösterilmez. Lütfen dikkat; bu zaman çerçevesindeki tüm olayların gösterilmesinin <strong>garantisi yoktur.</strong> Eğer çok fazla sayıda (Gelecek Maksimum Olay sayısından daha fazla)olay varsa en sondaki olaylar gösterilmez. ';
$string['explain_maxevents'] = 'Yaklaşan olayların görüntülenme sayısı sınırını ayarlayabilirsiniz. Büyük bir sayı girerseniz yaklaşan olaylar ekranınızda çok yer kaplayabilir.';
$string['explain_persistflt'] = 'Bu ayarın etkin olması durumunda, son filtreleme ayarlarınız hatırlanacak ve her giriş yaptığınızda bu ayarlara dönülecektir.';
$string['explain_startwday'] = 'Burada seçtiğiniz gün, haftanın ilk günü olarak görünecektir.';
@@ -60,6 +61,7 @@
$string['pref_timeformat'] = 'Zaman gösterim biçimi';
$string['preferences'] = 'Seçenekler';
$string['preferences_available'] = 'Kişisel tercihleriniz';
+$string['repeateditall'] = 'Bu tekrarlanan seride değişiklikleri tüm $a olaylarına uygula';
$string['repeateditthis'] = 'Değişiklikleri sadece bu olaya uygula';
$string['repeatnone'] = 'Tekrar yok';
$string['repeatweeksl'] = 'Haftalık tekrarla, gerçekleşme sayısı:';
@@ -97,5 +99,6 @@
$string['wed'] = 'Çrş';
$string['wednesday'] = 'Çarşamba';
$string['yesterday'] = 'Dün';
+$string['youcandeleteallrepeats'] = 'Bu durum bir tekrarlanan olay serisinin parçasıdır. Sadece bu olayı silebilirsiniz, veya serideki tüm $a olayları bir seferde silersiniz.';
?>
View
@@ -1,9 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // grades.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+ // grades.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['addcategory'] = 'Kategori Ekle';
-$string['addcategoryerror'] = 'Kategori eklenemedi';
+$string['addcategoryerror'] = 'Kategori eklenemedi.';
$string['addexceptionerror'] = 'userid:gradeitem için istisna eklenirken hata oluþtu.';
$string['allgrades'] = 'Kategorilere göre tüm notlar';
$string['allstudents'] = 'Tüm Öðrenciler';
@@ -13,29 +13,38 @@
$string['category'] = 'Kategori';
$string['choosecategory'] = 'Kategori Seç';
$string['creatinggradebooksettings'] = 'Notdefteri ayarlarý oluþturuluyor';
+$string['curveto'] = 'Çan Eðrisi';
$string['deletecategory'] = 'Kategoriyi Sil';
$string['displaylettergrade'] = 'Harfli Notlarý Göster';
$string['displaypercent'] = 'Yüzdeleri Göster';
$string['displaypoints'] = 'Notlarý Göster';
$string['displayweighted'] = 'Aðýrlýklý Notlarý Göster';
-$string['dropxlowest'] = 'Yoksay X Endüþük';
+$string['dropped'] = 'Yoksayýldý';
+$string['dropxlowest'] = 'Endüþük X Yoksay';
+$string['dropxlowestwarning'] = 'NOT: En düþük X sayýda öðrenciyi yoksayý kullanýrsanýz, notlandýrma, kategorideki tüm ögeleri ayný puan deðerinde varsayar. Eðer puan deðerleri farklýysa sonuçlar belirsiz olabilir. ';
+$string['errorgradevaluenonnumeric'] = 'Düþük veya yüksek not için sayýsal olmayan deðer alýndý ';
+$string['errornocategorizedid'] = 'Kategorilendirilmemiþ id alýnamadý!';
+$string['errornocourse'] = 'Kurs bilgisi alýnamadý';
+$string['errorreprintheadersnonnumeric'] = 'Baþlýklarýn tekrar yazýlmasý için sayýsal olmayan deðer alýndý';
$string['exceptions'] = 'Ýstisnalar';
-$string['excluded'] = 'Çýkartýldý';
+$string['excluded'] = 'Muaf tutuldu';
$string['extracredit'] = 'Ekstra Kredi';
+$string['extracreditwarning'] = 'NOT: Bir kategorideki tüm ögelere ekstra kredi vermek, bu ögeleri not hesaplamasýndan çýkarýr. Bu yüzden toplam not olmaz.';
$string['forstudents'] = 'Öðrenciler Ýçin';
$string['gradebook'] = 'Not Defteri';
+$string['gradebookhiddenerror'] = 'Notdefteri þu anda öðrencilerden herþeyi gizle olarak ayarlandý.';
$string['gradecategoryhelp'] = 'Not Kategorisi Yardýmý';
$string['gradeexceptions'] = 'Not Ýstisnalarý';
-$string['gradeexceptionshelp'] = 'Not Ýstisnalarý yardýmý';
+$string['gradeexceptionshelp'] = 'Not Ýstisnalarý Yardýmý';
$string['gradehelp'] = 'Not Yardýmý';
$string['gradeitem'] = 'Not Ögesi';
-$string['gradeitemaddusers'] = 'Notlandýrmadan Çýkar';
-$string['gradeitemmembersselected'] = 'Notlandýrmadan Çýkarýlanlar';
+$string['gradeitemaddusers'] = 'Notlandýrmadan Muaf Tut';
+$string['gradeitemmembersselected'] = 'Notlandýrmadan Muaf Tutulanlar';
$string['gradeitemnonmembers'] = 'Notlandýrmaya Dahil Olanlar';
$string['gradeitemremovemembers'] = 'Notlandýrmaya Dahil Et';
$string['gradeitems'] = 'Not Ögeleri';
-$string['gradeletter'] = 'Harfli Not';
-$string['gradeletterhelp'] = 'Harfli Not Yardýmý';
+$string['gradeletter'] = 'Not Harfi';
+$string['gradeletterhelp'] = 'Not Harfi Yardýmý';
$string['gradeletternote'] = 'Bir notu yok etmek için 3 alandan herhangi birini <br />boþ býrakýn ve \'Deðiþiklikleri Kaydet\'e basýn.';
$string['gradepreferenceshelp'] = 'Not Seçenekleri Yardýmý';
$string['grades'] = 'Notlar';
@@ -49,6 +58,7 @@
$string['item'] = 'Öge';
$string['items'] = 'Ogeler';
$string['lettergrade'] = 'Harf Notu';
+$string['lettergradenonnumber'] = 'Düþük ve/veya Yüksek not için sayýsal olmayan deðer';
$string['letters'] = 'Harfler';
$string['lowest'] = 'En düþük';
$string['lowgradeletter'] = 'Düþük';
@@ -58,22 +68,31 @@
$string['min'] = 'En düþük';
$string['mode'] = 'Mod';
$string['no'] = 'Hayýr';
+$string['nocategories'] = 'Bu kurs için not kategorisi eklenemedi veya bulunamadý';
+$string['nocategoryview'] = 'Görülebilecek kategori yok';
+$string['nogradeletters'] = 'Not harfi ayarlanmadý';
$string['nogradesreturned'] = 'Hiç not yok';
+$string['nolettergrade'] = 'Harf notu yok';
$string['nomode'] = 'YOK';
+$string['nonnumericweight'] = 'Sayýsal olmayan deðer alýndý ';
+$string['nonweightedpct'] = 'Aðýrlýksýz %%';
+$string['pctoftotalgrade'] = 'toplam notlarýn %%';
$string['percent'] = 'Yüzde';
-$string['percentascending'] = 'Yüzdeye göre artan sýralama';
-$string['percentdescending'] = 'Yüzdeye göre azalan sýralama';
+$string['percentascending'] = 'Yüzde (artan sýralama)';
+$string['percentdescending'] = 'Yüzde (azalan sýralama)';
$string['percentshort'] = '%%';
$string['points'] = 'puanlar';
-$string['pointsascending'] = 'Notlara göre artan sýralama';
-$string['pointsdescending'] = 'Notlara göre azalan sýralama';
+$string['pointsascending'] = 'Not (artan sýralama)';
+$string['pointsdescending'] = 'Not (azalan sýralama)';
$string['preferences'] = 'Seçenekler';
$string['rawpct'] = 'Ham %%';
$string['reprintheaders'] = 'Baþlýklarý Tekrar Yazdýr';
$string['savechanges'] = 'Deðiþiklikleri Kaydet';
$string['savepreferences'] = 'Seçenekleri Kaydet';
+$string['scaledpct'] = 'Oran %%';
$string['setcategories'] = 'Kategorileri Ayarla';
-$string['setgradeletters'] = 'Harfli Notlarý Ayarla';
+$string['setcategorieserror'] = 'Aðýrlýk vermeden önce kursunuzun kategorisini belirlemeniz gerekir. ';
+$string['setgradeletters'] = 'Not Harflerini Ayarla';
$string['setpreferences'] = 'Seçenekleri Ayarla';
$string['setting'] = 'Ayar';
$string['settings'] = 'Ayarlar';
@@ -85,7 +104,7 @@
$string['sortbylastname'] = 'Soyada göre sýrala';
$string['standarddeviation'] = 'Standart Sapma';
$string['stats'] = 'Ýstatistikler';
-$string['statslink'] = 'istatistikler';
+$string['statslink'] = 'Ýstatistikler';
$string['student'] = 'Öðrenci';
$string['total'] = 'Toplam';
$string['totalweight100'] = 'Toplam aðýrlýk 100\'e eþittir';
@@ -96,9 +115,11 @@
$string['useweighted'] = 'Aðýrlýk Kullan';
$string['viewbygroup'] = 'Grup';
$string['viewgrades'] = 'Notlara Bak';
-$string['weight'] = 'aðýrlýk';
-$string['weightedascending'] = 'Aðýrlýklý yüzdeye göre artan sýralama';
-$string['weighteddescending'] = 'Aðýrlýklý yüzdeye göre azalan sýralama';
+$string['weight'] = 'Aðýrlýk';
+$string['weightedascending'] = 'Aðýrlýklý yüzde (artan sýralama)';
+$string['weighteddescending'] = 'Aðýrlýklý yüzde (azalan sýralama)';
+$string['weightedpct'] = 'Aðýrlýklý %%';
+$string['weightedpctcontribution'] = 'Aðýrlýklý %% katýlým';
$string['writinggradebookinfo'] = 'Not Defteri ayarlarý yazýlýyor';
$string['yes'] = 'Evet';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['acceptederror'] = 'Kabul edilen hata';
@@ -68,8 +68,12 @@
$string['choosedatasetproperties'] = 'Veri kümesi özellikleri seçin';
$string['close'] = 'Pencereyi kapat';
$string['closepreview'] = 'Önizlemeyi kapat';
-$string['completedon'] = 'Tamamlanma zamaný';
+$string['closereview'] = 'Ýncelemeyi kapat';
+$string['completedon'] = 'Tamamlama';
+$string['confirmclose'] = 'Bu uygulamayý kapatmak üzeresiniz. Bu uygulamayý kapattýktan sonra cevaplarýnýzý deðiþtiremeyeceksiniz.';
+$string['confirmserverdelete'] = '<b>$a</b> sunucunu listeden silmek istediðinizden emin misiniz?';
$string['confirmstartattempt'] = 'Sýnavýn zaman sýnýrý var. Baþlatmak istediðinizden emin misiniz?';
+$string['continueattemptquiz'] = 'Son uygulamadan devam et';
$string['copyingfrom'] = '\'$a\' sorusunun bir kopyasý oluþturuluyor';
$string['copyingquestion'] = 'Bir soru kopyalanýyor';
$string['correct'] = 'Doðru';
@@ -118,6 +122,7 @@
$string['editingquiz'] = 'Sýnav düzenleme';
$string['editingrandom'] = 'Rasgele soru düzenleniyor';
$string['editingrandomsamatch'] = 'Rastgele kýsa cevaplý eþleþtirme sorusu düzenleniyor';
+$string['editingrqp'] = '$: Bir soru düzenleniyor';
$string['editingshortanswer'] = 'Kýsa yanýtlý soru düzenleme';
$string['editingtruefalse'] = 'Doðru/Yanlýþ sorusu düzenleme';
$string['editquestions'] = 'Sorularý düzenle';
@@ -159,6 +164,9 @@
$string['gradehighest'] = 'En yüksek not';
$string['grademethod'] = 'Not verme metodu';
$string['gradingdetails'] = 'Bu gönderi için puan: $a->raw/$a->max.';
+$string['gradingdetailsadjustment'] = 'Önceki cezalarla birlikte <strong>$a->cur/$a->max</strong>. ';
+$string['gradingdetailspenalty'] = 'Bu gönderi $a cezasýný gerektirir.';
+$string['gradingdetailszeropenalty'] = 'Bu gönderiden ceza almadýnýz.';
$string['guestsno'] = 'Konuklar sýnavlarý göremez ve uygulayamazlar';
$string['hotpot'] = 'Hot Potatoes biçimi';
$string['illegalformulasyntax'] = '$a ile baþlayan kuraldýþý formul';
@@ -175,6 +183,9 @@
$string['invalidsourcetype'] = 'Geçersiz kaynak tipi.';
$string['itemanal'] = 'Öge Cevap Analizi';
$string['itemdefinition'] = 'Tanýmlama';
+$string['itemsource'] = 'Öge Kaynaðý';
+$string['itemsourceformat'] = 'Öge Kaynak Biçimi';
+$string['itemtypes'] = 'Uzak Soru Tipi';
$string['lastanswer'] = 'Son yanýtýnýz:';
$string['learnwise'] = 'Öðrenen biçimi';
$string['link'] = 'Baðlantý';
@@ -221,19 +232,23 @@
$string['notavailabletostudents'] = 'Not: Bu sýnav öðrencilerinize þu anda açýk deðil';
$string['notenoughanswers'] = 'Bu soru tipi en az $a yanýt gerektirir';
$string['notenoughsubquestions'] = 'Yeterli sayýda alt-soru tanýmlanmadý! <br/> Geri dönüp bu soruyu düzeltmek ister misiniz?';
+$string['notimedependentitems'] = 'Sýnav modülü tarafýndan zaman sýnýrlý ögeler þu anda desteklenmemektedir. Çalýþmak için, tüm sýnav için bir zaman sýnýrý belirleyin. Farklý bir öge seçmek ister misiniz (veya þu anki ögeyi mi kullanmak istersiniz)?';
+$string['numberabbr'] = '#';
$string['numerical'] = 'Numaralý';
$string['optional'] = 'isteðe baðlý';
+$string['outof'] = 'Maksimum üzerinden';
$string['overdue'] = 'Süresi dolmuþ';
$string['paragraphquestion'] = '$a satýrýndaki Paragraf Sorusu desteklenmez. Soru yoksayýlacak.';
$string['parent'] = 'Üst';
$string['partiallycorrect'] = 'Birazý doðru';
$string['passworderror'] = 'Girilen parola hatalý';
$string['penalty'] = 'Ceza';
-$string['penaltyfactor'] = 'Ceza sebebi';
+$string['penaltyfactor'] = 'Ceza katsayýsý';
$string['penaltyscheme'] = 'Cezalarý uygula';
$string['percentcorrect'] = 'Doðruluk Yüzdesi';
$string['pleaseclose'] = 'Ýsteðiniz iþleme alýndý. Þu anda pencereyi kapatabilirsiniz.';
$string['popup'] = 'Sýnavý güvenli bir pencerede göster';
+$string['popupnotice'] = 'Öðrenciler bu sýnavý güvenli bir pencerede görecekler';
$string['preview'] = 'Önizleme';
$string['previewquestion'] = 'Soruyu önizleme';
$string['previewquiz'] = 'Sýnavý önizleme';
@@ -247,6 +262,7 @@
$string['questionname'] = 'Soru adý';
$string['questionnametoolong'] = '$a satýrýndaki soru adý çok uzun (max 255 karakter). Fazlasý atýldý.';
$string['questions'] = 'Sorular';
+$string['questionsinuse'] = '(* Yýldýz ile iþaretlenmiþ sorular bazý sýnavlarda zaten kullanýlmýþtýr. Bu sorular bu sýnavlardan silinmeyecektir ancak kategori listesinden çýkarýlacaktýr.)';
$string['questionsperpage'] = 'Her sayfadaki max soru sayýsý';
$string['questiontype'] = 'Soru tipi $a';
$string['questiontypesetupoptions'] = 'Soru tipleri için seçenekleri ayarla';
@@ -272,8 +288,12 @@
$string['regrade'] = 'Tüm uygulamalarý tekrar deðerlendir';
$string['regradecomplete'] = 'Tüm uygulamalarý tekrar deðerlendirildi';
$string['regradecount'] = '$a->attempt uygulamadan $a->changed deðiþiklik deðerlendirildi';
+$string['regradedisplayexplanation'] = 'Yeniden notlandýrma esnasýnda deðiþen uygulamalar soru izleme penceresine link olarak gösterilmiþtir';
+$string['regradingquestion'] = '\"$a\" tekrar notlandýrýlýyor.';
+$string['regradingquiz'] = '\"$a\" Sýnavý Tekrar Notlandýrýlýyor';
$string['remove'] = 'Sil';
$string['rename'] = 'Ad deðiþtir';
+$string['renderingserverconnectfailed'] = '$a sunucusu RQP isteðini iþleme alýrken hata oluþtu. URL\'nin doðru olup olmadýðýný kontrol edin.';
$string['repaginate'] = 'Her sayfada $a soru göster';
$string['replace'] = 'Deðiþtir';
$string['replacementoptions'] = 'Deðiþtirme Seçenekleri';
@@ -295,21 +315,36 @@
$string['reviewafter'] = 'Sýnav kapandýktan sonra önizleme izni var';
$string['reviewalways'] = 'Her zaman önizleme izni var';
$string['reviewbefore'] = 'Sýnav açýkken önizleme izni var';
+$string['reviewclosed'] = 'Sýnav kapandýktan sonra';
+$string['reviewimmediately'] = 'Denemeden hemen sonra';
$string['reviewnever'] = 'Önizleme izni yok';
+$string['reviewofattempt'] = '$a. Uygulamayý Ýncele';
+$string['reviewopen'] = 'Sonra, sýnav hala açýkken';
+$string['reviewoptions'] = 'Öðrenciler inceleyebilir';
+$string['reviewresponse'] = 'Yanýtý incele';
+$string['rqp'] = 'Uzak Soru';
+$string['rqps'] = 'Uzak Sorular';
$string['save'] = 'Kaydet';
$string['saveandedit'] = 'Deðiþiklikleri kaydet ve sorularý düzenle';
$string['savegrades'] = 'Notlarý kaydet';
$string['savemyanswers'] = 'Yanýtlarýmý kaydet';
$string['savenosubmit'] = 'Göndermeden sakla';
$string['savequiz'] = 'Tüm sýnavý kaydet';
$string['score'] = 'Ham puan';
+$string['scores'] = 'Puanlar';
$string['select'] = 'Seç';
$string['selectall'] = 'Tümünü seç';
$string['selectcategoryabove'] = 'Yukarýdaki bir kategoriyi seçiniz';
$string['selectedattempts'] = 'Seçili uygulamalar...';
$string['selectnone'] = 'Hiçbirini seçme';
+$string['serveradded'] = 'Sunucu eklendi';
+$string['serveridentifier'] = 'Tanýtýcý';
+$string['serverinfo'] = 'Sunucu bilgisi';
+$string['servers'] = 'Sunucular';
+$string['serverurl'] = 'Sunucu URL';
$string['shortanswer'] = 'Kýsa Yanýt';
$string['show'] = 'Göster';
+$string['showall'] = 'Bütün sorularý tek sayfada göster';
$string['showcorrectanswer'] = 'Geribildirimde doðru yanýtlarý göster?';
$string['showdetailedmarks'] = 'Puan ayrýntýlarýný göster';
$string['showfeedback'] = 'Yanýtladýktan sonra geribildirim göster?';
@@ -320,13 +355,16 @@
$string['shufflequestions'] = 'Sorularý karýþtýr';
$string['significantfigures'] = '$a ile';
$string['significantfiguresformat'] = 'ondalýk basamak sayýsý';
-$string['subneterror'] = 'Üzgünüz, bu sýnav kilitlendi bu yüzden sadece belirli bölgelerden eriþilebilir. Þu anda bilgisayarýnýz bu sýnava yapmaya yetkili bilgisayarlardan deðildir.';
+$string['startagain'] = 'Tekrar Baþlat';
+$string['startedon'] = 'Baþlangýç';
+$string['subneterror'] = 'Üzgünüz, bu sýnava sadece belirli bölgelerden eriþilebildiðinden dolayý bu sýnav kilitli. Þu anda bilgisayarýnýz bu sýnava yapmaya yetkili bilgisayarlardan deðildir.';
$string['substitutedby'] = 'ile deðiþtirilecek';
$string['time'] = 'Süre';
$string['timecompleted'] = 'Tamamlandý';
$string['timeleft'] = 'Kalan Süre';
$string['timelimit'] = 'Zaman sýnýrý';
$string['timelimitexeeded'] = 'Üzgünüz! Sýnav süresi aþýldý!';
+$string['timestr'] = '%%d/%%m/%%y %%H:%%M:%%S';
$string['timesup'] = 'Süre doldu!';
$string['timetaken'] = 'Geçen süre';
$string['tolerance'] = 'Tolerans';
@@ -336,14 +374,17 @@
$string['true'] = 'Doðru';
$string['truefalse'] = 'Doðru/Yanlýþ';
$string['type'] = 'Tipi';
+$string['unfinished'] = 'bitmemiþ';
$string['unit'] = 'Birim';
$string['unknowntype'] = '$a. satýrdaki soru tipi desteklenez. Soru yoksayýlacak.';
$string['unsupportedformulafunction'] = 'Fonksiyon $a desteklenmez';
+$string['url'] = 'URL';
$string['viewallanswers'] = '$a tamamlanmýþ sýnavlarý göster';
$string['viewallreports'] = '$a Uygulamasý için raporlarý görüntüle';
$string['warningsdetected'] = '$a uyarý algýlandý';
$string['webct'] = 'WebCT biçimi';
$string['wildcard'] = 'Joker karakter';
+$string['withselected'] = 'Seçilileri';
$string['withsummary'] = 'Özet Ýstatistiklerle';
$string['wronggrade'] = 'Yanlýþ not ($a. satýrdan sonra)';
$string['xhtml'] = 'XHTML Biçimi';
@@ -1,11 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz_analysis.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+ // quiz_analysis.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['analysisoptions'] = 'Analiz seçenekleri';
$string['analysistitle'] = 'Öge Analiz Tablosu';
$string['attemptsall'] = 'Tüm uygulamalar';
-$string['attemptselection'] = 'Her bir kullanýcý için hangi uygulamalar analiz yapýlacak:';
+$string['attemptselection'] = 'Her bir kullanýcý için yapýlacak uygulama analizi';
$string['attemptsfirst'] = 'Ýlk uygulama';
$string['attemptshighest'] = 'En yüksek not';
$string['attemptslast'] = 'Son uygulama';
@@ -20,8 +20,10 @@
$string['qtexttitle'] = 'Soru metni';
$string['qtypetitle'] = 'S. tipi';
$string['quizreportdir'] = 'sinav_sonuclari';
+$string['rcounttitle'] = 'Cevap<br />Sayýsý';
$string['reportanalysis'] = 'Öge Analiz Raporu';
$string['responsestitle'] = 'Cevap metni';
+$string['rpercenttitle'] = 'C.%%';
$string['stddevtitle'] = 'SS';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+ // resource.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['addresource'] = 'Kaynak ekle';
@@ -65,5 +65,6 @@
$string['searchweb'] = 'Web sayfasýný ara';
$string['serverurl'] = 'Sunucu adresi ($a->wwwroot)';
$string['variablename'] = 'Deðiþken adý';
+$string['vol'] = 'Cilt';
?>

0 comments on commit 21a7bb8

Please sign in to comment.