Browse files

New file

  • Loading branch information...
1 parent 60c9f51 commit 22311d81d4eb94886a1bce3eb237a76bbf7b5b07 stigbjarne committed Dec 10, 2003
Showing with 63 additions and 0 deletions.
  1. +53 −0 lang/no/help/workshop/calculatingfinalgrade.html
  2. +10 −0 lang/no/help/workshop/mods.html
View
53 lang/no/help/workshop/calculatingfinalgrade.html
@@ -0,0 +1,53 @@
+<p align="center"><b>Utregning av endelige karakterer</b></p>
+<p>Tabellen på denne siden viser hvordan studentenes endelige karakterer
+beregnes. De endelige karakterene beregnes ut fra den vektede summen av opp til
+fem komponenter. </p>
+<ol>
+ <li>Lærerens karakter for innlevert arbeide. Dette er valgfritt og blir brukt
+ dersom læreren faktisk vurderer studentenes arbeide. Dersom studenten leverer mer
+ enn ett arbeide blir den beste karakteren brukt. I dette tilfellet mener vi
+ med 'Beste' det arbeidet som får den høyeste vektede kombinasjonen av lærerens
+ vurdering og vurdering fra medstudenter. </li>
+ <li>Gjennomsnittet av medstudentenes vurderinger av studentens innleveringer.
+ Igjen er det slik at dersom studenten leverer inn mer enn ett bidrag blir den
+ 'beste' karakteren brukt. Karakteren fra medstudentene kan også (valgfritt)
+ inneholde lærerens vurdering. Dette egner seg dersom det har kommet inn for få
+ vurderinger fra medstudenter eller om det er noen grunn til å mistenke at
+ vurderingene fra medstudentene ikke er realistiske (som regel for høye). I så
+ tilfelle har lærerens vurdering samme verdi som en vurdering av en medstudent
+ når de endelige karakterene regnes ut.
+ </li>
+ <li>Studentens forhåndsdømming når de vurderer medstudenter. Detta er en måte
+ å finne ut om studentens vurdering er for høye eller lave i forhold til
+ gjennomsnittet. Det er ikke et absolutt mål ettersom det baserer seg på
+ forskjellen mellom studentens vurdering og gjennomsnittsvurderingen av
+ medstudenter for hvert innleverte arbeide som er vurdert. Denne komponenten skal
+ vanligvis IKKE vektes høyt. </li>
+ <li>Studentenes troverdighet når de vurderer medstudentenes arbeide. Dette er
+ en måte som måler om studentene vurderer enten for lavt eller for høyt
+ sammenlignet med medstudentene. Det regner ut et gjennomsnitt mellom de absolutte
+ forskjellene mellom dennes vurdering og gjennomsnittet til medstudentene. I teorien så kommer de studentene
+ som gir høy karakter til gode oppgaver og dårlig karakter til dårlige oppgaver
+ til å vise stor troverdighet. Dersom man tror at studentene ikke er så dyktige
+ til å vurdere bør lærerens vurdering regnes inn i gjennomsnittet. Dermed vil
+ verdien av troverdighet bli mer meningsfull. </li>
+ <li>Gjennomsnittskarakteren læreren har gitt når det gjelder studentenes
+ vurderinger. Dette inkluderer både de innledende vurderingene som studenten har gjort
+ på eksempeloppgavene og alle lærerens vurdering av studentvurderingen av
+ medstudenter i fasen for vurdering av medstudenter. Normalt sett er denne
+ komponenten sannsynligvis viktigere enn komponentene for forhåndsdømming og
+ troverdighet, og bør derfor (om den brukes) vektes høyere. </li>
+</ol>
+<p>Disse fem komponentene kan vektes ut fra hvordan de virker passende for
+oppgaven. lærerens vurdering kan f.eks. vektes høyt om vurdering av medstudenter betraktes som en mindre del av
+oppgaven som sådan. På den andre siden kan lærerens vurdering ignoreres og
+vektes til '0' om denne bare vurderer et fåtall av delene av oppgaven. Dersom
+oppgaven bare handler om studentenes evne til å vurdere og å gi tilbakemelding så kan man vekte de
+to første komponentene til '0' (eller lavt) og det blir studentenes muligheter
+til å vurdere som kommer til å avgjøre de endelige karakterene.
+</p>
+<p>Legg merke til at dette skjermbildet brukes gjentatte ganger (i den
+reflekterende prosessen). Studentene får
+vanligvis ikke se den endelige karakteren før i oppgavens siste fase. Først når
+læreren er fornøyd med vurderingene og deres vekting gjør læreren dem
+tilgjengelige for studentene. </p>
View
10 lang/no/help/workshop/mods.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/workshop/icon.gif">&nbsp;<B>Workshop</B></P>
+<UL>
+<P>En Workshop er en aktivitet med vurdering av medstudenter med mange
+valgmuligheter. Den tillater deltakerne å vurdere hverandres arbeider og
+eksempelbesvarelser på flere ulike måter. I tillegg samles innsamlingen og
+distribusjonen av disse vurderingene på ulike måter. Denne modulen er
+programmert av Ray Kingdon. (Learning Technology Manager, the School of
+Computing, University of Glamorgan, S. Wales, UK)<br>
+&nbsp;</P>
+</UL>

0 comments on commit 22311d8

Please sign in to comment.