Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
carlesbellver
carlesbellver committed Apr 6, 2004
1 parent 8ee43a1 commit 22d61b9c1a3638d80ce984daaf47888fffcf9dad
Showing with 211 additions and 115 deletions.
  1. +2 −1 lang/ca/admin.php
  2. +45 −0 lang/ca/appointment.php
  3. +1 −1 lang/ca/assignment.php
  4. +2 −1 lang/ca/editor.php
  5. +2 −1 lang/ca/error.php
  6. +10 −1 lang/ca/moodle.php
  7. +2 −2 lang/ca/multilang.php
  8. +16 −16 lang/ca/survey.php
  9. +131 −92 lang/ca/workshop.php
View
@@ -1,8 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // admin.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
$string['cachetext'] = 'Durada de la memòria cau de text';
+$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrar fitxers penjats';
$string['upgradelogs'] = 'Per a disposar de totes les funcionalitats, els vostres registres s\'han d\'actualitzar. <a href=\"$a\">Més informació</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'S\'han introduït alguns canvis en la manera d\'emmagatzemar els registres. Per tal de poder veure tots els vostres registres vells per activitat, els vostres registres vells s\'han d\'actualitzar. Depenent del vostre servidor això pot trigar una bona estona (unes quantes hores) i en una instal·lació gran pot carregar una mica la base de dades. Una vegada hàgeu engegat aquest procés haureu de deixar que acabi (mantenint la finestra del navegador oberta). No us amoïneu: el vostre lloc seguirà actiu per als usuaris mentre els registres s\'actualitzen. <br /><br />Voleu actualitzar els registres ara?';
$string['upgradinglogs'] = 'S\'estan actualitzant els registres';
View
@@ -0,0 +1,45 @@
+<?PHP // $Id$
+ // appointment.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+
+
+$string['allowresubmit'] = 'Permet tornar a trametre';
+$string['appointmentdetails'] = 'Detalls de la cita';
+$string['appointmentlocation'] = 'Ubicació de la cita';
+$string['appointmentname'] = 'Nom de la cita';
+$string['date'] = 'Data de la cita';
+$string['description'] = 'Descripció';
+$string['early'] = '$a aviat';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'L\'actualització dels comentaris relatius a la tramesa de l\'usuari $a ha fallat';
+$string['feedback'] = 'Comentaris';
+$string['feedbackupdated'] = 'S\'han actualitzat els comentaris relatius a les trameses de $a persones';
+$string['late'] = '$a tard';
+$string['maximumgrade'] = 'Nota màxima';
+$string['maximumsize'] = 'Mida màxima';
+$string['modulename'] = 'Cita';
+$string['modulenameplural'] = 'Cites';
+$string['newsubmissions'] = 'Les cites s\'han tramès';
+$string['notgradedyet'] = 'No s\'ha qualificat encara';
+$string['notsubmittedyet'] = 'No s\'ha tramès encara';
+$string['overwritewarning'] = 'Avís: si pengeu un fitxer una altra vegada REEMPLAÇAREU la tramesa existent';
+$string['saveallfeedback'] = 'Desa tots els meus comentaris';
+$string['submissionfeedback'] = 'Comentaris sobre la tramesa';
+$string['submissions'] = 'Trameses';
+$string['submitappointment'] = 'Trameteu la cita per mitjà d\'aquest formulari';
+$string['submitted'] = 'S\'ha tramès';
+$string['timeend'] = 'Fi de la cita';
+$string['timestart'] = 'Inici de la cita';
+$string['typeoffline'] = 'Activitat fora de línia';
+$string['typeuploadsingle'] = 'Penjar un fitxer';
+$string['uploadbadname'] = 'El nom d\'aquest fitxer contenia caràcters estranys i no s\'ha pogut penjar';
+$string['uploadedfiles'] = 'fitxers penjats';
+$string['uploaderror'] = 'S\'ha produït un error mentre s\'estava desant el fitxer al servidor';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'El fitxer s\'ha penjat correctament, però no s\'ha pogut actualitzar la vostra tramesa!';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Aquest fitxer és massa gran (el límit són $a bytes)';
+$string['uploadnofilefound'] = 'No s\'ha trobat cap fitxer - esteu segur que n\'heu seleccionat un per penjar-lo?';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' s\'ha penjat correctament, però la tramesa no s\'ha registrat!';
+$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' s\'ha penjat amb èxit';
+$string['viewfeedback'] = 'Visualitza les notes i els comentaris de la cita';
+$string['viewsubmissions'] = 'Visualitza $a cites trameses';
+$string['yoursubmission'] = 'La vostra tramesa';
+
+?>
View
@@ -27,7 +27,7 @@
$string['maximumsize'] = 'Mida màxima';
$string['modulename'] = 'Tasca';
$string['modulenameplural'] = 'Tasques';
-$string['newsubmissions'] = 'Tasques enviades';
+$string['newsubmissions'] = 'Tasques trameses';
$string['notgradedyet'] = 'No s\'ha qualificat encara';
$string['notsubmittedyet'] = 'No s\'ha tramès encara';
$string['overwritewarning'] = 'Avís: si torneu a penjar un fitxer REEMPLAÇAREU la tramesa existent';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // editor.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
$string['about'] = 'Referent a aquest editor';
@@ -73,6 +73,7 @@
$string['preview'] = 'Visualització prèvia';
$string['properties'] = 'Propietats';
$string['redo'] = 'Refés la darrera acció';
+$string['removelink'] = 'Suprimeix enllaç';
$string['rename'] = 'Canvia el nom';
$string['right'] = 'Right';
$string['rows'] = 'Files';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // error.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
$string['coursegroupunknown'] = 'No s\'ha especificat el curs corresponent al grup $a';
@@ -10,6 +10,7 @@
$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" no és un nom vàlid per a un camp';
$string['missingfield'] = 'Falta el camp \"$a\"';
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'El mòdul \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) no s\'ha pogut instal·lar. Requereix una versió més nova de Moodle (esteu utilitzant la $a->currentmoodle i necessiteu la $a->requiremoodle).';
+$string['notavailable'] = 'Això no està disponible actualment';
$string['restricteduser'] = 'Al vostre compte \"$a\" no li és permès de fer això.';
$string['unknowncourse'] = 'El curs \"$a\" és desconegut';
$string['usernotaddederror'] = 'No s\'ha afegit l\'usuari \"$a\" - error desconegut';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
$string['action'] = 'Acció';
@@ -68,6 +68,7 @@
$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z';
$string['alphanumerical'] = 'Només pot contenir lletres o números';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Ja se us ha confirmat el registre';
+$string['always'] = 'Sempre';
$string['answer'] = 'Resposta';
$string['areyousuretorestorethis'] = 'Voleu continuar?';
$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Més endavant tindreu l\'opció d\'afegir aquesta còpia de seguretat a un curs existent o crear un curs completament nou.';
@@ -132,7 +133,9 @@
$string['configcachetext'] = 'En llocs grans o llocs que utilitzen filtres de text, aquest paràmetre pot accelerar realment les coses. S\'emmagatzemen còpies del text ja processat durant el temps que s\'especfica aquí. Si configureu un temps massa breu, de fet el funcionament es pot alentir una mica, però si configureu un temps massa llarg pot implicar que els texts triguin massa a refrescar-se (amb nous enllaços, per exemple).';
$string['configcountry'] = 'Si definiu aquí un país, quedarà seleccionat per defecte en els nous comptes. Deixeu-lo en blanc per forçar els usuaris a triar un país.';
$string['configdebug'] = 'Si l\'activeu, s\'incrementaran els informes d\'errors de PHP i apareixeran més avisos. Això només és útil per a desenvolupadors.';
+$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Si esteu utilitzant autenticació per correu electronic, aquest es el període de temps durant el qual s\'acceptarà la resposta de l\'usuari. Després d\'aquest períde, els comptes no confirmats se suprimiran.';
$string['configerrorlevel'] = 'Trieu la quantitat d\'avisos de PHP que voleu visualitzar. La millor elecció sol ser Normal.';
+$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Habilitar aquest paràmetre farà que Moodle processi amb els filtres, abans de visualitzar-los, tots els fitxers de text i fitxers HTML que es pengin al servidor.';
$string['configforcelogin'] = 'Normalment la gent pot veure la pàgina inicial del lloc i les llistes de cursos (no els cursos) sense autenticar-se. Si voleu imposar que la gent s\'autentiqui abans que pugui fer RES, aleshores heu d\'habilitar aquest paràmetre.';
$string['configframename'] = 'Si esteu incrustant Moodle dins d\'un marc (<i>frame</i>), poseu aquí el nom del marc. En cas contrari deixeu el valor \'_top\'';
$string['configfullnamedisplay'] = 'Això defineix com es mostren els noms quan es visualitzen complets. Per a la majoria de llocs monolingües el paràmetre més eficient és el de \"Noms + cognoms\" que hi ha per defecte, però podeu triar d\'amagar totalment els cognoms, o deixar que ho decideixi el paquet actual d\'idioma (hi ha llengües que tenen convencions diferents).';
@@ -166,6 +169,7 @@
$string['configvariables'] = 'Variables';
$string['configwarning'] = 'Aneu amb compte en modificar aquests paràmetres - valors rars podrien causar problemes.';
$string['configzip'] = 'Indiqueu la localització del vostre programa zip (només Unix, opcional). Si l\'especifiqueu, el servidor l\'utilitzarà per crear els fitxers zip. Si la deixeu en blanc Moodle utilitzarà rutines internes.';
+$string['confirm'] = 'Confirma';
$string['confirmed'] = 'S\'ha confirmat el vostre registre';
$string['confirmednot'] = 'Encara no s\'ha confirmat el vostre registre!';
$string['continue'] = 'Continua';
@@ -415,6 +419,7 @@
$string['groupmodeforce'] = 'Imposa el mode de grup';
$string['groupmy'] = 'El meu grup';
$string['groupnonmembers'] = 'Persones que no estan en un grup';
+$string['groupnotamember'] = 'No sou membre d\'aquest grup';
$string['grouprandomassign'] = 'Assigna tots a grups aleatòriament';
$string['groupremove'] = 'Suprimeix el grup seleccionat';
$string['groupremovemembers'] = 'Suprimeix els membres seleccionats';
@@ -846,15 +851,19 @@
$string['uploadafile'] = 'Penja un fitxer';
$string['uploadedfileto'] = 'S\'ha penjat $a->file en $a->directory';
$string['uploadnofilefound'] = 'No s\'ha trobat cap fitxer. Segur que n\'havíeu seleccionat un?';
+$string['uploadnotallowed'] = 'No es permet penjar fitxers';
$string['uploadproblem'] = 'S\'ha esdevingut un problema desconegut mentre es penjava el fitxer \'$a\' (potser era massa gran?)';
$string['uploadthisfile'] = 'Penja aquest fitxer';
$string['uploadusers'] = 'Carrega els usuaris';
$string['user'] = 'Usuari';
+$string['userconfirmed'] = '$a confirmat';
+$string['userdata'] = 'Dades d\'usuari';
$string['userdeleted'] = 'S\'ha suprimit aquest compte d\'usuari';
$string['userdescription'] = 'Descripció';
$string['userfiles'] = 'Fitxers d\'usuari';
$string['username'] = 'Nom d\'usuari';
$string['usernameexists'] = 'Aquest nom d\'usuari ja existeix, trieu-ne un altre';
+$string['usernotconfirmed'] = 'No s\'ha pogut confirmar $a';
$string['userprofilefor'] = 'Perfil d\'usuari per a $a';
$string['users'] = 'Usuaris';
$string['usersnew'] = 'Nous usuaris';
View
@@ -1,7 +1,7 @@
<?PHP // $Id$
- // multilang.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // multilang.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
-$string['filtername'] = 'Continguts en diferents idiomes';
+$string['filtername'] = 'Continguts multilingües';
?>
View
@@ -1,20 +1,20 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.1.1 (2003091000)
+ // survey.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
$string['actual'] = 'Actual';
$string['actualclass'] = 'Classe actual';
$string['actualstudent'] = '$a actual';
$string['allquestions'] = 'Tots els temes en ordre, tots els estudiants';
$string['allscales'] = 'Totes les escales, tots els estudiants';
-$string['alreadysubmitted'] = 'Ja has enviat aquesta informació';
+$string['alreadysubmitted'] = 'Ja heu tramès aquesta informació';
$string['analysisof'] = 'Anàlisi de $a';
$string['answers'] = 'Respostes';
$string['attls1'] = 'Al avaluar el que algú diu, valoro el que diu i no qui és.';
$string['attls10'] = 'Per a mi es important mantenir-me el més objectiu posible quan analitzo alguna cosa.';
$string['attls10short'] = 'Sigues objectiu';
-$string['attls11'] = 'Tracto de pensar amb les persones en lloc de contra elles.';
-$string['attls11short'] = 'Pensa AMB les persones';
+$string['attls11'] = 'Tracto de pensar en les persones en lloc de contra elles.';
+$string['attls11short'] = 'Pensa EN les persones';
$string['attls12'] = 'Tinc un criteri que utilitzo per a avaluar arguments.';
$string['attls12short'] = 'Utilitza un criteri per a avaluar';
$string['attls13'] = 'Prefereixo tractar d’entendre als altres abans que avaluar-los.';
@@ -50,7 +50,7 @@
$string['attls8short'] = 'Saber per què';
$string['attls9'] = 'Sovint em trobo a mi mateix discutint amb els autors dels llibres que llegeixo, intentant entendre per què estan equivocats.';
$string['attls9short'] = 'Discutir amb autors';
-$string['attlsintro'] = 'El propòsit d’aquest qüestionari es ajudar-nos a avaluar les teves actituds cap a el pensament i l’aprenentatge.
+$string['attlsintro'] = 'El propòsit d’aquest qüestionari es ajudar-nos a avaluar les teves actituds cap a el pensament i l’aprenentatge.
No hi ha respostes \'correctes\' o \'equivocades\', ens interessa sols la teva opinió. Les teves respostes seran tractades amb alt grau de confidencialitat i no afectaran la teva avaluació.';
$string['attlsm1'] = 'Actituds cap al pensament i l’aprenentatge';
$string['attlsm2'] = ' Aprenentatge Col·laboratiu';
@@ -114,15 +114,15 @@
$string['colles8short'] = 'Sóc crític amb el que llegeixo';
$string['colles9'] = 'Explico les meves idees a altres estudiants.';
$string['colles9short'] = 'Explico les meves idees';
-$string['collesaintro'] = 'El propòsit d’aquesta enquesta és ajudar-nos a entendre fins a quin punt la presentació en línia d’aquesta unitat et va facilitar l’aprenentatge.
-Cada una de les 24 declaracions següents t’interroga sobre la teva experiència en aquesta unitat.
-No hi ha respostes \'correctes\' o \'equivocades\', estem interessats sols en la teva opinió. Les teves respostes seran tractades amb alt grau de confidencialitat i no afectaran la teva avaluació.
-Les teves respostes, pensades cuidadosament, ens ajudaran a millorar la manera de presentar aquesta unitat en el futur.
+$string['collesaintro'] = 'El propòsit d’aquesta enquesta és ajudar-nos a entendre fins a quin punt la presentació en línia d’aquesta unitat et va facilitar l’aprenentatge.
+Cada una de les 24 declaracions següents t’interroga sobre la teva experiència en aquesta unitat.
+No hi ha respostes \'correctes\' o \'equivocades\', estem interessats sols en la teva opinió. Les teves respostes seran tractades amb alt grau de confidencialitat i no afectaran la teva avaluació.
+Les teves respostes, pensades cuidadosament, ens ajudaran a millorar la manera de presentar aquesta unitat en el futur.
Moltes gràcies.';
$string['collesaname'] = 'COLLES (Actual)';
-$string['collesapintro'] = 'El propòsit d’aquest qüestionari és ajudar-nos a entendre fins a quin punt la presentació en línia d’aquesta unitat et va facilitar l’aprenentatge.
-Cada una de les declaracions següents et demanaran que comparis la teva experiència <B>favorita</B> (ideal) y la teva experiència <B>real</B> en aquesta unitat. Les teves respostes seran tractades amb alt grau de confidencialitat i no afectaran la teva avaluació.
-Les teves respostes, pensades cuidadosament, ens ajudaran a millorar la manera de presentar aquesta unitat en el futur.
+$string['collesapintro'] = 'El propòsit d’aquest qüestionari és ajudar-nos a entendre fins a quin punt la presentació en línia d’aquesta unitat et va facilitar l’aprenentatge.
+Cada una de les declaracions següents et demanaran que comparis la teva experiència <B>favorita</B> (ideal) y la teva experiència <B>real</B> en aquesta unitat. Les teves respostes seran tractades amb alt grau de confidencialitat i no afectaran la teva avaluació.
+Les teves respostes, pensades cuidadosament, ens ajudaran a millorar la manera de presentar aquesta unitat en el futur.
Moltes gràcies per la teva col·laboració.';
$string['collesapname'] = 'COLLES (Favorita i actual)';
$string['collesm1'] = 'Rellevància';
@@ -138,10 +138,10 @@
$string['collesm6'] = 'Interpretació';
$string['collesm6short'] = 'Interpretació';
$string['collesmintro'] = 'En aquesta unitat en línia...';
-$string['collespintro'] = 'El propòsit d’aquesta enquesta es ajudar-nos a entendre el que tu valores en una experiència d’aprenentatge en línia.
-Cada una de les 24 declaracions següents l’interroguen sobre la teva experiència <B>favorita</B> (ideal) en aquesta unitat.
-No existeixen respostes \'correctes\' o \'equivocades\', sòls ens interessa la teva opinió. Les teves respostes seran tractades amb alt grau de confidencialitat i no afectaran la teva avaluació.
-Les teves respostes, pensades cuidadosament, ens ajudaran a millorar la manera de presentar aquesta unitat en el futur.
+$string['collespintro'] = 'El propòsit d’aquesta enquesta es ajudar-nos a entendre el que tu valores en una experiència d’aprenentatge en línia.
+Cada una de les 24 declaracions següents l’interroguen sobre la teva experiència <B>favorita</B> (ideal) en aquesta unitat.
+No existeixen respostes \'correctes\' o \'equivocades\', sòls ens interessa la teva opinió. Les teves respostes seran tractades amb alt grau de confidencialitat i no afectaran la teva avaluació.
+Les teves respostes, pensades cuidadosament, ens ajudaran a millorar la manera de presentar aquesta unitat en el futur.
Moltes gràcies per la teva col·laboració.';
$string['collespname'] = 'COLLES (Preferida)';
$string['done'] = 'Fet';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 22d61b9

Please sign in to comment.