Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed Dec 5, 2011
1 parent 01f7f6f commit 2324ddd3d57911401c1a552762f72dc27ac2c90f
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 install/lang/cs/install.php
@@ -34,12 +34,14 @@
$string['availablelangs'] = 'Dostupné jazykové balíčky';
$string['chooselanguagehead'] = 'Vyberte jazyk';
$string['chooselanguagesub'] = 'Zvolte si jazyk tohoto průvodce instalací. Vybraný jazyk bude též nastaven jako výchozí jazyk stránek, ale to půjde případně později změnit.';
+$string['clialreadyconfigured'] = 'Soubor config.php již existuje. Spusťte admin/cli/install_database.php, pokud chcete provést instalaci databáze.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Soubor config.php již existuje. Spusťte admin/cli/upgrade.php, pokud chcete provést upgrade vašich stránek.';
$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} - průvodce instalací z příkazové řádky';
$string['databasehost'] = 'Databázový server';
$string['databasename'] = 'Název databáze';
$string['databasetypehead'] = 'Vyberte databázový ovladač';
$string['dataroot'] = 'Datový adresář';
+$string['datarootpermission'] = 'Přístupová práva k datovému adresáři';
$string['dbprefix'] = 'Předpona tabulek';
$string['dirroot'] = 'Adresář Moodlu';
$string['environmenthead'] = 'Kontrola programového prostředí...';

0 comments on commit 2324ddd

Please sign in to comment.