Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

journal reference

  • Loading branch information...
1 parent 36c99ec commit 23b8aacfc7e0793a7522a07096f8a08e50a7dcce koenr committed
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1  lang/nl/admin.php
View
2  lang/nl/admin.php
@@ -55,7 +55,7 @@
$string['configloglifetime'] = 'Dit specificeert de lengte van de periode waarin statistieken van gebruikersactiviteit worden bewaard. Statistieken die ouder zijn worden automatisch verwijderd. Het is verstandig om de statistieken zo lang mogelijk te bewaren, je kunt ze immers altijd nog nodig hebben. Maar als je een zeer drukke server hebt en prestatieproblemen ondervindt, kun je de periode misschien beter minder lang maken.';
$string['configlongtimenosee'] = 'Als het heel lang geleden is dat een leerling heeft ingelogd wordt hij/zij automatisch uit de vakken verwijderd. Deze parameter bepaalt deze tijdlimiet.';
$string['configmaxbytes'] = 'Dit bepaalt de maximumgrootte van geüploade bestanden in heel de site. De instelling is beperkt door de PHP-instelling upload_max_filesize en de Apache-instelling LimitRequestBody. Anderzijds beperkt maxbytes het bereik van groottes dat gekozen kan worden op vak- of moduleniveau.';
-$string['configmaxeditingtime'] = 'Dit bepaalt hoe lang mensen de tijd hebben om hun forumbijdrage, logboek, feedback en dergelijke te wijzigen. Meestal is 30 minuten een goede tijd.';
+$string['configmaxeditingtime'] = 'Dit bepaalt hoe lang mensen de tijd hebben om hun forumbijdrage, feedback en dergelijke te wijzigen. Meestal is 30 minuten een goede tijd.';
$string['configmessaging'] = 'Wil je dat het boodschappensysteem voor site-gebruikers ingeschakeld wordt?';
$string['confignoreplyaddress'] = 'Soms verzendt Moodle e-mails voor een gebruiker (bijvoorbeeld bij forumberichten) Het e-mailadres dat je hier instelt wordt gebruikt als \"From\"-adres voor die gebruikers die ervoor gekozen hebben dat andere gebruikers niet rechtstreeks op hun mail mogen kunnen antwoorden (bijvoorbeeld wanneer een gebruiker zijn e-mailadres privé wil houden';
$string['confignotifyloginfailures'] = 'Als er mislukte aanmeldingen gelogd worden, dan kunnen er e-mailnotificaties verstuurd worden. Wie moet deze notificaties zien?';

0 comments on commit 23b8aac

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.