Skip to content
Permalink
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) XHTML compliant

  • Loading branch information
ethem
ethem committed Apr 30, 2005
1 parent f0b14db commit 23d57150eceabacfe756c910a9aebfc306be9899
Showing with 169 additions and 17 deletions.
  1. +9 −9 lang/tr/calendar.php
  2. +25 −4 lang/tr/editor.php
  3. +2 −1 lang/tr/error.php
  4. +50 −0 lang/tr/exercise.php
  5. +11 −2 lang/tr/forum.php
  6. +71 −0 lang/tr/grades.php
  7. +1 −1 lang/tr/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
// calendar.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
// calendar.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
$string['calendar'] = 'Takvim';
@@ -78,14 +78,14 @@
$string['tomorrow'] = 'Yarýn';
$string['tt_deleteevent'] = 'Olayý sil';
$string['tt_editevent'] = 'Olayý düzelt';
$string['tt_hidecourse'] = 'Ders olaylarý gösteriliyor (gizlemek için týkla)';
$string['tt_hideglobal'] = 'Genel olaylar gösteriliyor (gizlemek için týkla)';
$string['tt_hidegroups'] = 'Grup olaylarý gösteriliyor (gizlemek için týkla)';
$string['tt_hideuser'] = 'Kullanýcý olaylarý gösteriliyor (gizlemek için týkla)';
$string['tt_showcourse'] = 'Ders olaylarý gizli (göstermek için týkla)';
$string['tt_showglobal'] = 'Genel olaylar gizli (göstermek için týkla)';
$string['tt_showgroups'] = 'Grup olaylarý gizli (göstermek için týkla)';
$string['tt_showuser'] = 'Kullanýcý olaylarý gizli (göstermek için týkla)';
$string['tt_hidecourse'] = 'Ders olaylarý gösteriliyor (gizle)';
$string['tt_hideglobal'] = 'Genel olaylar gösteriliyor (gizle)';
$string['tt_hidegroups'] = 'Grup olaylarý gösteriliyor (gizle)';
$string['tt_hideuser'] = 'Kullanýcý olaylarý gösteriliyor (gizle)';
$string['tt_showcourse'] = 'Ders olaylarý gizli (göster)';
$string['tt_showglobal'] = 'Genel olaylar gizli (göster)';
$string['tt_showgroups'] = 'Grup olaylarý gizli (göster)';
$string['tt_showuser'] = 'Kullanýcý olaylarý gizli (göster)';
$string['tue'] = 'Sal';
$string['tuesday'] = 'Salý';
$string['typecourse'] = 'Ders olayý';
@@ -14,10 +14,13 @@
$string['cellpadding'] = 'Hücreye olan uzaklýk';
$string['cellspacing'] = 'Hücreler arasý boþluk';
$string['choosechar'] = 'Karakter Seç';
$string['chooseicon'] = 'Eklemek için bir ikon seçin';
$string['close'] = 'Kapat';
$string['closeafterreplace'] = 'Deðiþtirdikten sonra kapat';
$string['cols'] = 'Sütun';
$string['copy'] = 'Seçili olaný kopyala';
$string['createfolder'] = 'Klasör oluþtur';
$string['createlink'] = 'Web Baðlantýsý Ekle';
$string['cut'] = 'Seçili olaný kes';
$string['delete'] = 'Sil';
$string['filebrowser'] = 'Dosya Gözatýcýsý';
@@ -31,35 +34,46 @@
$string['height'] = 'Yükseklik';
$string['hilitecolor'] = 'Arkaplan rengi';
$string['horizontal'] = 'Yatay';
$string['horizontalrule'] = 'Yatay Çizgi';
$string['imageurl'] = 'Resim URL';
$string['indent'] = 'Girintiyi arttýr';
$string['indent'] = 'Girintiyi Arttýr';
$string['insertchar'] = 'Özel Karakter Ekle';
$string['insertimage'] = 'Resim Ekle';
$string['insertlink'] = 'Link Ekle';
$string['insertsmile'] = 'Yüz Ýfadesi Ekle';
$string['inserttable'] = 'Tablo Ekle';
$string['italic'] = 'Yatýk';
$string['itemsreplaced'] = 'ögeler deðiþtirildi';
$string['justifycenter'] = 'Ortala';
$string['justifyfull'] = 'Her iki yana yasla';
$string['justifyleft'] = 'Sola hizala';
$string['justifyright'] = 'Saða hizala';
$string['layout'] = 'Yerleþim';
$string['left'] = 'Sol';
$string['lefttoright'] = 'Yön soldan saða doðru';
$string['linkproperties'] = 'Link özellikleri';
$string['linktarget'] = 'Hedef';
$string['linktargetblank'] = 'Yeni pencere';
$string['linktargetnone'] = 'Hiçbiri';
$string['linktargetself'] = 'Ayný frame';
$string['linktargettop'] = 'Ayný pencere';
$string['linktitle'] = 'Baþlýk';
$string['linkurl'] = 'URL';
$string['matchcase'] = 'BÜYÜK/küçük harf duyarlý';
$string['minimize'] = 'Editörü küçült';
$string['move'] = 'Taþý';
$string['nolink'] = 'Otomatik linklemeyi engelle';
$string['normal'] = 'Normal';
$string['notimage'] = 'Seçilen dosya bir resim deðil. Lütfen bir resim seçiniz!';
$string['notset'] = 'Ayarlanmadý';
$string['ok'] = 'TAMAM';
$string['options'] = 'Seçenekler';
$string['orderedlist'] = 'Numaralý Liste';
$string['outdent'] = 'Girintiyi azalt';
$string['outdent'] = 'Girintiyi Azalt';
$string['path'] = 'Yol';
$string['percent'] = 'Yüzde';
$string['pixels'] = 'Pixel';
$string['popupeditor'] = 'Editörü Büyüt';
$string['preview'] = 'Önizleme';
$string['properties'] = 'Özellikler';
$string['redo'] = 'Son iþlemi geri al';
@@ -69,18 +83,25 @@
$string['replaceall'] = 'Tümünü deðiþtir';
$string['replacewith'] = 'Deðiþtir';
$string['right'] = 'Sað';
$string['righttoleft'] = 'Yön saðdan sola doðru';
$string['rows'] = 'Satýr';
$string['searchandreplace'] = 'Ara ve Deðiþtir';
$string['searchandreplace'] = 'Bul ve Deðiþtir';
$string['searchnotfound'] = 'Aranan ifade bulunamadý!';
$string['selectcolor'] = 'Renk seç';
$string['selection'] = 'Seçili olaný';
$string['showhelp'] = 'Editörü kullanýrken yardým et';
$string['size'] = 'Boyut';
$string['spacing'] = 'Boþluk';
$string['strikethrough'] = 'Üstü çigili';
$string['subscript'] = 'Üst simge';
$string['superscript'] = 'Alt simge';
$string['textindicator'] = 'Þimdiki sitil';
$string['textmode'] = 'DÜZYAZI MODU\'ndasýnýz. WYSIWYG(Ne görürsen onu elde edersin) MODU\'na geri dönmek için [<>] butonunu kullanýn';
$string['top'] = 'Üst';
$string['type'] = 'Tipi';
$string['underline'] = 'Altýçizgili';
$string['undo'] = 'Son iþlemi geri al';
$string['unorderedlist'] = 'Namarasýz Liste';
$string['unorderedlist'] = 'Numarasýz Liste';
$string['upload'] = 'Yükle';
$string['vertical'] = 'Dikey';
$string['width'] = 'Geniþlik';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
// error.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
// error.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
$string['adminprimarynoedit'] = 'Ana yönetici başka kullanıcılar tarafından düzenlenemez';
@@ -17,6 +17,7 @@
$string['onlyeditown'] = 'Sadece kendi bilgilerinizi düzenleyebilirsiniz.';
$string['processingstops'] = 'İşlem burada sona erer. Kalan kayıtlar yoksayılır.';
$string['restricteduser'] = 'Üzgünüz, ancak şu anki \"$a\" hesabınız bunu yapmak için sınırlandırılmıştır.';
$string['sessionerroruser'] = 'Oturumunuz zaman aşımına uğradı ya da bir hata oluştu. Lütfen tekrar giriş yapınız.';
$string['sessionipnomatch'] = 'Üzgünüz, IP numaranız ilk girdiğinizden farklıdır. Bu güvenlik özelliği siteye girdiğinizde crackerların sizin kimlik bilgilerinizi çalmalarını engellemek içindir. Normal kullanıcıların bu mesajı görmemeleri gerekir - lütfen yardım için site yöneticisine başvurun.';
$string['unknowncourse'] = '\"$a\" adlı kurs bilinmiyor';
$string['usernotaddederror'] = '\"$a\" kullanıcısı eklenmedi - bilinmeyen hata';
@@ -3,7 +3,57 @@
$string['absent'] = 'Yok';
$string['accumulative'] = 'Toplam';
$string['action'] = 'Eylem';
$string['ago'] = '$a önce';
$string['amend'] = 'Düzenle';
$string['amendassessmentelements'] = 'Deðerlendirme Ögelerini Düzenle';
$string['amendtitle'] = 'Baþlýðý Düzenle';
$string['analysis'] = 'Analiz';
$string['assess'] = 'Deðerlendir';
$string['assessed'] = 'Deðerlendirildi';
$string['assessment'] = 'Deðerlendirme';
$string['assessmentby'] = '$a Deðerlendirmesi';
$string['assessmentform'] = 'Deðerlendirme Formu';
$string['assessmentmadebythe'] = 'Deðerlendirme $a tarafýndan yapýldý';
$string['assessmentofthissubmission'] = 'Bu gönderinin deðerlendirmesi';
$string['assessments'] = 'Deðerlendirmeler';
$string['clearlateflag'] = 'Geç Ýþaretçisini Temizle';
$string['comment'] = 'Yorum';
$string['comparisonofassessments'] = 'Deðerlendirmelerin Karþýlaþtýrýlmasý';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Bu $a \'nýn silinmesini onaylayýn';
$string['correct'] = 'Doðru';
$string['count'] = 'Say';
$string['criterion'] = 'Ölçüt';
$string['deadline'] = 'Teslim tarihi';
$string['deadlineis'] = 'Teslim tarihi: $a';
$string['delete'] = 'Sil';
$string['deleting'] = 'Siliniyor';
$string['description'] = 'Açýklama';
$string['detailsofassessment'] = 'Deðerlendirme Ayrýntýlarý';
$string['displayoffinalgrades'] = 'Final Notlarýnýn Gösterimi';
$string['edit'] = 'Düzenle';
$string['editingassessmentelements'] = 'Deðerlendirme Ögeleri Düzenleniyor';
$string['element'] = 'Öge';
$string['elementweight'] = 'Öge Aðýrlýðý';
$string['enterpassword'] = 'Parola Giriniz';
$string['entriessaved'] = 'Kayýtlar Kaydedildi';
$string['excellent'] = 'Mükemmel';
$string['exerciseassessments'] = 'Alýþtýrma Deðerlendirmeleri';
$string['exercisefeedback'] = 'Alýþtýrma Geribildirimi';
$string['exercisesubmissions'] = 'Alýþtýrma Gönderileri';
$string['generalcomment'] = 'Genel yorum';
$string['good'] = 'Ýyi';
$string['gradeassessment'] = 'Deðerlendirmeyi Notlandýr';
$string['gradeforassessment'] = 'Deðerlendirme için Not';
$string['gradeforstudentsassessment'] = '$a Deðerlendirmesi için Not';
$string['gradeforsubmission'] = 'Gönderi için Not';
$string['gradetable'] = 'Not Tablosu';
$string['gradingstrategy'] = 'Notlandýrma Stratejisi';
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Öðrencilerden Ýsimleri Gizle';
$string['incorrect'] = 'Yanlýþ';
$string['late'] = 'Geç';
$string['lax'] = 'Zayýf';
$string['modulename'] = 'Alýþtýrma';
$string['modulenameplural'] = 'Alýþtýrmalar';
$string['present'] = 'Var';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
// forum.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
// forum.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
$string['addanewdiscussion'] = 'Yeni tartýþma konusu ekle';
@@ -13,6 +13,7 @@
$string['anyfile'] = 'Herhangi bir dosya';
$string['attachment'] = 'Ek';
$string['bynameondate'] = 'yazan $a->name - $a->date';
$string['configdisplaymode'] = 'Hiç ayarlanmamýþsa tartýþmalar için görünüm modu';
$string['couldnotadd'] = 'Bilinmeyen bir nedenle mesajýnýz eklenemedi';
$string['couldnotdeleteratings'] = 'Bir kullanýcý bunu puanladýðý için silinemez';
$string['couldnotdeletereplies'] = 'Bir kullanýcý bunu yanýtladýðý için silinemez';
@@ -58,8 +59,12 @@
$string['introteacher'] = 'Eðitmenler için sadece not ve tartýþma forumu';
$string['lastpost'] = 'Son mesaj';
$string['learningforums'] = 'Öðrenme forumlarý';
$string['markalldread'] = 'Bu tartýþmadaki bütün mesajlarý okundu olarak iþaretle';
$string['markallread'] = 'Bu forumdaki bütün mesajlarý okundu olarak iþaretle';
$string['markread'] = 'Okundu olarak iþaretle';
$string['markreadbutton'] = 'Okundu<br />olarak iþaretle';
$string['markunread'] = 'Okunmadý olarak iþaretle';
$string['markunreadbutton'] = 'Okunmadý <br />olarak iþaretle';
$string['maxattachmentsize'] = 'En fazla dosya boyutu';
$string['maxtimehaspassed'] = '($a) için düzenleme süresi doldu!';
$string['message'] = 'Mesaj';
@@ -113,6 +118,7 @@
$string['processingpost'] = '$a mesajý iþleniyor';
$string['prune'] = 'Ayýr';
$string['prunedpost'] = 'Yeni bir tartýþma þu mesajdan oluþturuldu';
$string['pruneheading'] = 'Tartýþmayý böl ve mesajý yeni bir tartýþmaya taþý';
$string['rate'] = 'Derecelendir';
$string['rating'] = 'Derecelendirme';
$string['ratingeveryone'] = 'Herkes derecelendirebilir';
@@ -124,7 +130,7 @@
$string['ratingssaved'] = 'Derecelendir kaydedildi';
$string['ratingsuse'] = 'Derecelendirme kullan';
$string['ratingtime'] = 'Mesaj derecelendirmelerini bu tarih arasýnda sýnýrla.';
$string['re'] = 'Yanýt:';
$string['re'] = 'Ynt:';
$string['readtherest'] = 'Devamýný oku';
$string['replies'] = 'Yanýtlar';
$string['repliesmany'] = 'Þu ana kadar yanýtlar $a';
@@ -166,6 +172,9 @@
$string['subscriptions'] = 'Abonelikler';
$string['trackforum'] = 'Okunmamýþ mesajlarý izle';
$string['tracking'] = 'Ýzle';
$string['trackingoff'] = 'Kapalý';
$string['trackingon'] = 'Açýk';
$string['trackingoptional'] = 'Ýsteðe baðlý';
$string['unread'] = 'Okunmamýþ';
$string['unreadposts'] = 'Okunmamýþ mesajlar';
$string['unreadpostsnumber'] = '$a okunmamýþ mesaj';
@@ -0,0 +1,71 @@
<?PHP // $Id$
// grades.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
$string['addcategory'] = 'Kategori Ekle';
$string['addcategoryerror'] = 'Kategori eklenemedi';
$string['allgrades'] = 'Kategorilere göre tüm notlar';
$string['allstudents'] = 'Tüm Öðrenciler';
$string['average'] = 'Fark';
$string['bonuspoints'] = 'Bonus Puanlar';
$string['categories'] = 'Kategoriler';
$string['category'] = 'Kategori';
$string['choosecategory'] = 'Kategori Seç';
$string['creatinggradebooksettings'] = 'Notdefteri ayarlarý oluþturuluyor';
$string['deletecategory'] = 'Kategoriyi Sil';
$string['displaylettergrade'] = 'Harfli Notlarý Göster';
$string['displaypercent'] = 'Yüzdelikleri Göster';
$string['displaypoints'] = 'Puanlarý Göster';
$string['exceptions'] = 'Ýstisnalar';
$string['extracredit'] = 'Ekstra Kredi';
$string['forstudents'] = 'Öðrenciler Ýçin';
$string['gradebook'] = 'Notdefteri';
$string['grades'] = 'Notlar';
$string['hidecategory'] = 'Gizli';
$string['highgradeletter'] = 'Yüksek';
$string['item'] = 'Öge';
$string['items'] = 'Ogeler';
$string['letters'] = 'Harfler';
$string['lowest'] = 'En düþük';
$string['lowgradeletter'] = 'Düþük';
$string['max'] = 'En yüksek';
$string['maxgrade'] = 'Max Not';
$string['median'] = 'Ortalama';
$string['min'] = 'En düþük';
$string['mode'] = 'Mod';
$string['no'] = 'Hayýr';
$string['percent'] = 'Yüzde';
$string['percentascending'] = 'Yüzdeye göre artan sýralama';
$string['percentdescending'] = 'Yüzdeye göre azalan sýralama';
$string['percentshort'] = '%%';
$string['points'] = 'puanlar';
$string['preferences'] = 'Seçenekler';
$string['rawpct'] = 'Ham %%';
$string['savechanges'] = 'Deðiþiklikleri Kaydet';
$string['savepreferences'] = 'Seçenekleri Kaydet';
$string['setcategories'] = 'Kategorileri Ayarla';
$string['setting'] = 'Ayar';
$string['settings'] = 'Ayarlar';
$string['showallstudents'] = 'Tüm Öðrencileri Göster';
$string['showhiddenitems'] = 'Gizli Ögeleri Göster';
$string['sort'] = 'sýrala';
$string['sortbyfirstname'] = 'Ada göre sýrala';
$string['sortbylastname'] = 'Soyada göre sýrala';
$string['standarddeviation'] = 'Standart Sapma';
$string['stats'] = 'Ýstatistikler';
$string['statslink'] = 'Ýstatistikler';
$string['student'] = 'Öðrenci';
$string['total'] = 'Toplam';
$string['totalweight100'] = 'toplam aðýrlýk 100\'e eþittir';
$string['totalweightnot100'] = 'Toplam aðýrlýk 100\'e eþit deðildir';
$string['uncategorised'] = 'Kategorilendirilmemiþ';
$string['useadvanced'] = 'Geliþmiþ Özellikleri Kullan';
$string['usepercent'] = 'Yüzde Kullan';
$string['viewbygroup'] = 'Grup';
$string['viewgrades'] = 'Notlara Bak';
$string['weight'] = 'aðýrlýk';
$string['weightedascending'] = 'Aðýrlýklý yüzdeye göre artan sýralama';
$string['weighteddescending'] = 'Aðýrlýklý yüzdeye göre azalan sýralama';
$string['yes'] = 'Evet';
?>
@@ -976,7 +976,7 @@
$string['topicoutline'] = 'Konu ana hatları';
$string['topicshow'] = 'Bu konuyu hafta $a de göster';
$string['total'] = 'Toplam';
$string['trackforums'] = 'okunmuş/okunmamış mesajları izle';
$string['trackforums'] = 'Forum izleme';
$string['trackforumsno'] = 'Hayır: Gördüğüm mesajları izlemeyi bırak';
$string['trackforumsyes'] = 'Evet: Yeni mesajları benim için parlak göster';
$string['trysearching'] = 'Aramayı deneyin.';

0 comments on commit 23d5715

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.