Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) XHTML compliant

 • Loading branch information...
commit 23d57150eceabacfe756c910a9aebfc306be9899 1 parent f0b14db
authored April 30, 2005
18  lang/tr/calendar.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // calendar.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
  2
+   // calendar.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['calendar'] = 'Takvim';
@@ -78,14 +78,14 @@
78 78
 $string['tomorrow'] = 'Yarýn';
79 79
 $string['tt_deleteevent'] = 'Olayý sil';
80 80
 $string['tt_editevent'] = 'Olayý düzelt';
81  
-$string['tt_hidecourse'] = 'Ders olaylarý gösteriliyor (gizlemek için týkla)';
82  
-$string['tt_hideglobal'] = 'Genel olaylar gösteriliyor (gizlemek için týkla)';
83  
-$string['tt_hidegroups'] = 'Grup olaylarý gösteriliyor (gizlemek için týkla)';
84  
-$string['tt_hideuser'] = 'Kullanýcý olaylarý gösteriliyor (gizlemek için týkla)';
85  
-$string['tt_showcourse'] = 'Ders olaylarý gizli (göstermek için týkla)';
86  
-$string['tt_showglobal'] = 'Genel olaylar gizli (göstermek için týkla)';
87  
-$string['tt_showgroups'] = 'Grup olaylarý gizli (göstermek için týkla)';
88  
-$string['tt_showuser'] = 'Kullanýcý olaylarý gizli (göstermek için týkla)';
  81
+$string['tt_hidecourse'] = 'Ders olaylarý gösteriliyor (gizle)';
  82
+$string['tt_hideglobal'] = 'Genel olaylar gösteriliyor (gizle)';
  83
+$string['tt_hidegroups'] = 'Grup olaylarý gösteriliyor (gizle)';
  84
+$string['tt_hideuser'] = 'Kullanýcý olaylarý gösteriliyor (gizle)';
  85
+$string['tt_showcourse'] = 'Ders olaylarý gizli (göster)';
  86
+$string['tt_showglobal'] = 'Genel olaylar gizli (göster)';
  87
+$string['tt_showgroups'] = 'Grup olaylarý gizli (göster)';
  88
+$string['tt_showuser'] = 'Kullanýcý olaylarý gizli (göster)';
89 89
 $string['tue'] = 'Sal';
90 90
 $string['tuesday'] = 'Salý';
91 91
 $string['typecourse'] = 'Ders olayý';
29  lang/tr/editor.php
@@ -14,10 +14,13 @@
14 14
 $string['cellpadding'] = 'Hücreye olan uzaklýk';
15 15
 $string['cellspacing'] = 'Hücreler arasý boþluk';
16 16
 $string['choosechar'] = 'Karakter Seç';
  17
+$string['chooseicon'] = 'Eklemek için bir ikon seçin';
17 18
 $string['close'] = 'Kapat';
  19
+$string['closeafterreplace'] = 'Deðiþtirdikten sonra kapat';
18 20
 $string['cols'] = 'Sütun';
19 21
 $string['copy'] = 'Seçili olaný kopyala';
20 22
 $string['createfolder'] = 'Klasör oluþtur';
  23
+$string['createlink'] = 'Web Baðlantýsý Ekle';
21 24
 $string['cut'] = 'Seçili olaný kes';
22 25
 $string['delete'] = 'Sil';
23 26
 $string['filebrowser'] = 'Dosya Gözatýcýsý';
@@ -31,35 +34,46 @@
31 34
 $string['height'] = 'Yükseklik';
32 35
 $string['hilitecolor'] = 'Arkaplan rengi';
33 36
 $string['horizontal'] = 'Yatay';
  37
+$string['horizontalrule'] = 'Yatay Çizgi';
34 38
 $string['imageurl'] = 'Resim URL';
35  
-$string['indent'] = 'Girintiyi arttýr';
  39
+$string['indent'] = 'Girintiyi Arttýr';
  40
+$string['insertchar'] = 'Özel Karakter Ekle';
36 41
 $string['insertimage'] = 'Resim Ekle';
37 42
 $string['insertlink'] = 'Link Ekle';
38 43
 $string['insertsmile'] = 'Yüz Ýfadesi Ekle';
39 44
 $string['inserttable'] = 'Tablo Ekle';
40 45
 $string['italic'] = 'Yatýk';
  46
+$string['itemsreplaced'] = 'ögeler deðiþtirildi';
41 47
 $string['justifycenter'] = 'Ortala';
42 48
 $string['justifyfull'] = 'Her iki yana yasla';
43 49
 $string['justifyleft'] = 'Sola hizala';
44 50
 $string['justifyright'] = 'Saða hizala';
45 51
 $string['layout'] = 'Yerleþim';
46 52
 $string['left'] = 'Sol';
  53
+$string['lefttoright'] = 'Yön soldan saða doðru';
47 54
 $string['linkproperties'] = 'Link özellikleri';
48 55
 $string['linktarget'] = 'Hedef';
49 56
 $string['linktargetblank'] = 'Yeni pencere';
  57
+$string['linktargetnone'] = 'Hiçbiri';
  58
+$string['linktargetself'] = 'Ayný frame';
  59
+$string['linktargettop'] = 'Ayný pencere';
50 60
 $string['linktitle'] = 'Baþlýk';
51 61
 $string['linkurl'] = 'URL';
52 62
 $string['matchcase'] = 'BÜYÜK/küçük harf duyarlý';
  63
+$string['minimize'] = 'Editörü küçült';
53 64
 $string['move'] = 'Taþý';
  65
+$string['nolink'] = 'Otomatik linklemeyi engelle';
54 66
 $string['normal'] = 'Normal';
  67
+$string['notimage'] = 'Seçilen dosya bir resim deðil. Lütfen bir resim seçiniz!';
55 68
 $string['notset'] = 'Ayarlanmadý';
56 69
 $string['ok'] = 'TAMAM';
57 70
 $string['options'] = 'Seçenekler';
58 71
 $string['orderedlist'] = 'Numaralý Liste';
59  
-$string['outdent'] = 'Girintiyi azalt';
  72
+$string['outdent'] = 'Girintiyi Azalt';
60 73
 $string['path'] = 'Yol';
61 74
 $string['percent'] = 'Yüzde';
62 75
 $string['pixels'] = 'Pixel';
  76
+$string['popupeditor'] = 'Editörü Büyüt';
63 77
 $string['preview'] = 'Önizleme';
64 78
 $string['properties'] = 'Özellikler';
65 79
 $string['redo'] = 'Son iþlemi geri al';
@@ -69,18 +83,25 @@
69 83
 $string['replaceall'] = 'Tümünü deðiþtir';
70 84
 $string['replacewith'] = 'Deðiþtir';
71 85
 $string['right'] = 'Sað';
  86
+$string['righttoleft'] = 'Yön saðdan sola doðru';
72 87
 $string['rows'] = 'Satýr';
73  
-$string['searchandreplace'] = 'Ara ve Deðiþtir';
  88
+$string['searchandreplace'] = 'Bul ve Deðiþtir';
74 89
 $string['searchnotfound'] = 'Aranan ifade bulunamadý!';
75 90
 $string['selectcolor'] = 'Renk seç';
76 91
 $string['selection'] = 'Seçili olaný';
77 92
 $string['showhelp'] = 'Editörü kullanýrken yardým et';
78 93
 $string['size'] = 'Boyut';
79 94
 $string['spacing'] = 'Boþluk';
  95
+$string['strikethrough'] = 'Üstü çigili';
  96
+$string['subscript'] = 'Üst simge';
  97
+$string['superscript'] = 'Alt simge';
  98
+$string['textindicator'] = 'Þimdiki sitil';
  99
+$string['textmode'] = 'DÜZYAZI MODU\'ndasýnýz. WYSIWYG(Ne görürsen onu elde edersin) MODU\'na geri dönmek için [<>] butonunu kullanýn';
  100
+$string['top'] = 'Üst';
80 101
 $string['type'] = 'Tipi';
81 102
 $string['underline'] = 'Altýçizgili';
82 103
 $string['undo'] = 'Son iþlemi geri al';
83  
-$string['unorderedlist'] = 'Namarasýz Liste';
  104
+$string['unorderedlist'] = 'Numarasýz Liste';
84 105
 $string['upload'] = 'Yükle';
85 106
 $string['vertical'] = 'Dikey';
86 107
 $string['width'] = 'Geniþlik';
3  lang/tr/error.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // error.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
  2
+   // error.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['adminprimarynoedit'] = 'Ana yönetici başka kullanıcılar tarafından düzenlenemez';
@@ -17,6 +17,7 @@
17 17
 $string['onlyeditown'] = 'Sadece kendi bilgilerinizi düzenleyebilirsiniz.';
18 18
 $string['processingstops'] = 'İşlem burada sona erer. Kalan kayıtlar yoksayılır.';
19 19
 $string['restricteduser'] = 'Üzgünüz, ancak şu anki \"$a\" hesabınız bunu yapmak için sınırlandırılmıştır.';
  20
+$string['sessionerroruser'] = 'Oturumunuz zaman aşımına uğradı ya da bir hata oluştu. Lütfen tekrar giriş yapınız.';
20 21
 $string['sessionipnomatch'] = 'Üzgünüz, IP numaranız ilk girdiğinizden farklıdır. Bu güvenlik özelliği siteye girdiğinizde crackerların sizin kimlik bilgilerinizi çalmalarını engellemek içindir. Normal kullanıcıların bu mesajı görmemeleri gerekir - lütfen yardım için site yöneticisine başvurun.';
21 22
 $string['unknowncourse'] = '\"$a\" adlı kurs bilinmiyor';
22 23
 $string['usernotaddederror'] = '\"$a\" kullanıcısı eklenmedi - bilinmeyen hata';
50  lang/tr/exercise.php
@@ -3,7 +3,57 @@
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['absent'] = 'Yok';
  6
+$string['accumulative'] = 'Toplam';
  7
+$string['action'] = 'Eylem';
  8
+$string['ago'] = '$a önce';
  9
+$string['amend'] = 'Düzenle';
  10
+$string['amendassessmentelements'] = 'Deðerlendirme Ögelerini Düzenle';
  11
+$string['amendtitle'] = 'Baþlýðý Düzenle';
  12
+$string['analysis'] = 'Analiz';
  13
+$string['assess'] = 'Deðerlendir';
  14
+$string['assessed'] = 'Deðerlendirildi';
  15
+$string['assessment'] = 'Deðerlendirme';
  16
+$string['assessmentby'] = '$a Deðerlendirmesi';
  17
+$string['assessmentform'] = 'Deðerlendirme Formu';
  18
+$string['assessmentmadebythe'] = 'Deðerlendirme $a tarafýndan yapýldý';
  19
+$string['assessmentofthissubmission'] = 'Bu gönderinin deðerlendirmesi';
  20
+$string['assessments'] = 'Deðerlendirmeler';
  21
+$string['clearlateflag'] = 'Geç Ýþaretçisini Temizle';
  22
+$string['comment'] = 'Yorum';
  23
+$string['comparisonofassessments'] = 'Deðerlendirmelerin Karþýlaþtýrýlmasý';
  24
+$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Bu $a \'nýn silinmesini onaylayýn';
  25
+$string['correct'] = 'Doðru';
  26
+$string['count'] = 'Say';
  27
+$string['criterion'] = 'Ölçüt';
  28
+$string['deadline'] = 'Teslim tarihi';
  29
+$string['deadlineis'] = 'Teslim tarihi: $a';
  30
+$string['delete'] = 'Sil';
  31
+$string['deleting'] = 'Siliniyor';
  32
+$string['description'] = 'Açýklama';
  33
+$string['detailsofassessment'] = 'Deðerlendirme Ayrýntýlarý';
  34
+$string['displayoffinalgrades'] = 'Final Notlarýnýn Gösterimi';
  35
+$string['edit'] = 'Düzenle';
  36
+$string['editingassessmentelements'] = 'Deðerlendirme Ögeleri Düzenleniyor';
  37
+$string['element'] = 'Öge';
  38
+$string['elementweight'] = 'Öge Aðýrlýðý';
  39
+$string['enterpassword'] = 'Parola Giriniz';
  40
+$string['entriessaved'] = 'Kayýtlar Kaydedildi';
  41
+$string['excellent'] = 'Mükemmel';
  42
+$string['exerciseassessments'] = 'Alýþtýrma Deðerlendirmeleri';
  43
+$string['exercisefeedback'] = 'Alýþtýrma Geribildirimi';
  44
+$string['exercisesubmissions'] = 'Alýþtýrma Gönderileri';
  45
+$string['generalcomment'] = 'Genel yorum';
  46
+$string['good'] = 'Ýyi';
  47
+$string['gradeassessment'] = 'Deðerlendirmeyi Notlandýr';
  48
+$string['gradeforassessment'] = 'Deðerlendirme için Not';
  49
+$string['gradeforstudentsassessment'] = '$a Deðerlendirmesi için Not';
  50
+$string['gradeforsubmission'] = 'Gönderi için Not';
  51
+$string['gradetable'] = 'Not Tablosu';
  52
+$string['gradingstrategy'] = 'Notlandýrma Stratejisi';
  53
+$string['hidenamesfromstudents'] = 'Öðrencilerden Ýsimleri Gizle';
  54
+$string['incorrect'] = 'Yanlýþ';
6 55
 $string['late'] = 'Geç';
  56
+$string['lax'] = 'Zayýf';
7 57
 $string['modulename'] = 'Alýþtýrma';
8 58
 $string['modulenameplural'] = 'Alýþtýrmalar';
9 59
 $string['present'] = 'Var';
13  lang/tr/forum.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // forum.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
  2
+   // forum.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addanewdiscussion'] = 'Yeni tartýþma konusu ekle';
@@ -13,6 +13,7 @@
13 13
 $string['anyfile'] = 'Herhangi bir dosya';
14 14
 $string['attachment'] = 'Ek';
15 15
 $string['bynameondate'] = 'yazan $a->name - $a->date';
  16
+$string['configdisplaymode'] = 'Hiç ayarlanmamýþsa tartýþmalar için görünüm modu';
16 17
 $string['couldnotadd'] = 'Bilinmeyen bir nedenle mesajýnýz eklenemedi';
17 18
 $string['couldnotdeleteratings'] = 'Bir kullanýcý bunu puanladýðý için silinemez';
18 19
 $string['couldnotdeletereplies'] = 'Bir kullanýcý bunu yanýtladýðý için silinemez';
@@ -58,8 +59,12 @@
58 59
 $string['introteacher'] = 'Eðitmenler için sadece not ve tartýþma forumu';
59 60
 $string['lastpost'] = 'Son mesaj';
60 61
 $string['learningforums'] = 'Öðrenme forumlarý';
  62
+$string['markalldread'] = 'Bu tartýþmadaki bütün mesajlarý okundu olarak iþaretle';
  63
+$string['markallread'] = 'Bu forumdaki bütün mesajlarý okundu olarak iþaretle';
61 64
 $string['markread'] = 'Okundu olarak iþaretle';
  65
+$string['markreadbutton'] = 'Okundu<br />olarak iþaretle';
62 66
 $string['markunread'] = 'Okunmadý olarak iþaretle';
  67
+$string['markunreadbutton'] = 'Okunmadý <br />olarak iþaretle';
63 68
 $string['maxattachmentsize'] = 'En fazla dosya boyutu';
64 69
 $string['maxtimehaspassed'] = '($a) için düzenleme süresi doldu!';
65 70
 $string['message'] = 'Mesaj';
@@ -113,6 +118,7 @@
113 118
 $string['processingpost'] = '$a mesajý iþleniyor';
114 119
 $string['prune'] = 'Ayýr';
115 120
 $string['prunedpost'] = 'Yeni bir tartýþma þu mesajdan oluþturuldu';
  121
+$string['pruneheading'] = 'Tartýþmayý böl ve mesajý yeni bir tartýþmaya taþý';
116 122
 $string['rate'] = 'Derecelendir';
117 123
 $string['rating'] = 'Derecelendirme';
118 124
 $string['ratingeveryone'] = 'Herkes derecelendirebilir';
@@ -124,7 +130,7 @@
124 130
 $string['ratingssaved'] = 'Derecelendir kaydedildi';
125 131
 $string['ratingsuse'] = 'Derecelendirme kullan';
126 132
 $string['ratingtime'] = 'Mesaj derecelendirmelerini bu tarih arasýnda sýnýrla.';
127  
-$string['re'] = 'Yanýt:';
  133
+$string['re'] = 'Ynt:';
128 134
 $string['readtherest'] = 'Devamýný oku';
129 135
 $string['replies'] = 'Yanýtlar';
130 136
 $string['repliesmany'] = 'Þu ana kadar yanýtlar $a';
@@ -166,6 +172,9 @@
166 172
 $string['subscriptions'] = 'Abonelikler';
167 173
 $string['trackforum'] = 'Okunmamýþ mesajlarý izle';
168 174
 $string['tracking'] = 'Ýzle';
  175
+$string['trackingoff'] = 'Kapalý';
  176
+$string['trackingon'] = 'Açýk';
  177
+$string['trackingoptional'] = 'Ýsteðe baðlý';
169 178
 $string['unread'] = 'Okunmamýþ';
170 179
 $string['unreadposts'] = 'Okunmamýþ mesajlar';
171 180
 $string['unreadpostsnumber'] = '$a okunmamýþ mesaj';
71  lang/tr/grades.php
... ...
@@ -0,0 +1,71 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // grades.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
  3
+
  4
+
  5
+$string['addcategory'] = 'Kategori Ekle';
  6
+$string['addcategoryerror'] = 'Kategori eklenemedi';
  7
+$string['allgrades'] = 'Kategorilere göre tüm notlar';
  8
+$string['allstudents'] = 'Tüm Öðrenciler';
  9
+$string['average'] = 'Fark';
  10
+$string['bonuspoints'] = 'Bonus Puanlar';
  11
+$string['categories'] = 'Kategoriler';
  12
+$string['category'] = 'Kategori';
  13
+$string['choosecategory'] = 'Kategori Seç';
  14
+$string['creatinggradebooksettings'] = 'Notdefteri ayarlarý oluþturuluyor';
  15
+$string['deletecategory'] = 'Kategoriyi Sil';
  16
+$string['displaylettergrade'] = 'Harfli Notlarý Göster';
  17
+$string['displaypercent'] = 'Yüzdelikleri Göster';
  18
+$string['displaypoints'] = 'Puanlarý Göster';
  19
+$string['exceptions'] = 'Ýstisnalar';
  20
+$string['extracredit'] = 'Ekstra Kredi';
  21
+$string['forstudents'] = 'Öðrenciler Ýçin';
  22
+$string['gradebook'] = 'Notdefteri';
  23
+$string['grades'] = 'Notlar';
  24
+$string['hidecategory'] = 'Gizli';
  25
+$string['highgradeletter'] = 'Yüksek';
  26
+$string['item'] = 'Öge';
  27
+$string['items'] = 'Ogeler';
  28
+$string['letters'] = 'Harfler';
  29
+$string['lowest'] = 'En düþük';
  30
+$string['lowgradeletter'] = 'Düþük';
  31
+$string['max'] = 'En yüksek';
  32
+$string['maxgrade'] = 'Max Not';
  33
+$string['median'] = 'Ortalama';
  34
+$string['min'] = 'En düþük';
  35
+$string['mode'] = 'Mod';
  36
+$string['no'] = 'Hayýr';
  37
+$string['percent'] = 'Yüzde';
  38
+$string['percentascending'] = 'Yüzdeye göre artan sýralama';
  39
+$string['percentdescending'] = 'Yüzdeye göre azalan sýralama';
  40
+$string['percentshort'] = '%%';
  41
+$string['points'] = 'puanlar';
  42
+$string['preferences'] = 'Seçenekler';
  43
+$string['rawpct'] = 'Ham %%';
  44
+$string['savechanges'] = 'Deðiþiklikleri Kaydet';
  45
+$string['savepreferences'] = 'Seçenekleri Kaydet';
  46
+$string['setcategories'] = 'Kategorileri Ayarla';
  47
+$string['setting'] = 'Ayar';
  48
+$string['settings'] = 'Ayarlar';
  49
+$string['showallstudents'] = 'Tüm Öðrencileri Göster';
  50
+$string['showhiddenitems'] = 'Gizli Ögeleri Göster';
  51
+$string['sort'] = 'sýrala';
  52
+$string['sortbyfirstname'] = 'Ada göre sýrala';
  53
+$string['sortbylastname'] = 'Soyada göre sýrala';
  54
+$string['standarddeviation'] = 'Standart Sapma';
  55
+$string['stats'] = 'Ýstatistikler';
  56
+$string['statslink'] = 'Ýstatistikler';
  57
+$string['student'] = 'Öðrenci';
  58
+$string['total'] = 'Toplam';
  59
+$string['totalweight100'] = 'toplam aðýrlýk 100\'e eþittir';
  60
+$string['totalweightnot100'] = 'Toplam aðýrlýk 100\'e eþit deðildir';
  61
+$string['uncategorised'] = 'Kategorilendirilmemiþ';
  62
+$string['useadvanced'] = 'Geliþmiþ Özellikleri Kullan';
  63
+$string['usepercent'] = 'Yüzde Kullan';
  64
+$string['viewbygroup'] = 'Grup';
  65
+$string['viewgrades'] = 'Notlara Bak';
  66
+$string['weight'] = 'aðýrlýk';
  67
+$string['weightedascending'] = 'Aðýrlýklý yüzdeye göre artan sýralama';
  68
+$string['weighteddescending'] = 'Aðýrlýklý yüzdeye göre azalan sýralama';
  69
+$string['yes'] = 'Evet';
  70
+
  71
+?>
2  lang/tr/moodle.php
@@ -976,7 +976,7 @@
976 976
 $string['topicoutline'] = 'Konu ana hatlarý';
977 977
 $string['topicshow'] = 'Bu konuyu hafta $a de göster';
978 978
 $string['total'] = 'Toplam';
979  
-$string['trackforums'] = 'okunmuþ/okunmamýþ mesajlarý izle';
  979
+$string['trackforums'] = 'Forum izleme';
980 980
 $string['trackforumsno'] = 'Hayýr: Gördüðüm mesajlarý izlemeyi býrak';
981 981
 $string['trackforumsyes'] = 'Evet: Yeni mesajlarý benim için parlak göster';
982 982
 $string['trysearching'] = 'Aramayý deneyin.';

0 notes on commit 23d5715

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.