Permalink
Browse files

File from Brno translation community

  • Loading branch information...
1 parent 6705518 commit 24197039bd815024f9b97faac145f2daf4175dbe miksik committed Jun 16, 2004
Showing with 39 additions and 0 deletions.
  1. +27 −0 lang/cs/help/chat/chatting.html
  2. +4 −0 lang/cs/help/chat/index.html
  3. +8 −0 lang/cs/help/chat/mods.html
@@ -0,0 +1,27 @@
+<P align="center"><B>Jak používat Chat</B></P>
+
+<P>Modul Chat obsahuje některé nástroje, které chatování zpříjemňují.</P>
+
+<DL>
+<DT><B>Smajlíky</B></DT>
+<DD>Stejně jako jinde v Moodlu, i zde můžete používat smajlíky (emotikony) a
+také zde budou správně zobrazeny, například :-) =
+<IMG src="pix/s/smiley.gif"> </DD>
+
+<DT><B>Odkazy</B></DT>
+<DD>Internetové adresy budou automaticky převedeny na odkazy.</DD>
+
+<dt><b>Scénické poznámky</b></dt>
+<dd>Chcete-li popsat svou činnost jakoby zvenčí, můžete svůj vzkaz začít "/me"
+nebo ":". Například jestliže se jmenujete Martin a napíšete ":se směje" nebo
+"/me se směje", všem se zobrazí zpráva "Martin se směje".</dd>
+
+<DT><B>Prozvánění</B></DT>
+<DD>Kliknutím na odkaz "prozvonit" vedle jména osoby jí pošlete zvukový signál.
+Prozvonit všechny účastníky chatu lze jednoduše příkazem "beep all".</DD>
+
+<DT><B>HTML</B></DT>
+<DD>Pokud ovládáte jazyk HTML, můžete jej použít a vložit tak do svého vzkazu
+obrázek, přehrát v něm zvukový soubor nebo vytvořit text různých barev a různé
+velikosti.</DD>
+</DL>
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p>Modul Chat</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=chat&file=chatting.html">Jak používat Chat</a>
+</ul>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif">&nbsp;<B>Chat</B></P>
+<UL>
+<P>Modul Chat umožňuje účastníkům kurzu diskutovat spolu na internetu v reálném
+čase. Je to užitečný způsob, jak získat jiný pohled na sebe navzájem i na téma,
+o kterém se diskutuje. Chatovací místnosti nabízejí zcela jiný typ komunikace
+než asynchronní diskuse ve fórech. Modul obsahuje řadu nástrojů pro správu
+chatování a pro prohlížení proběhlých diskusí.</P>
+</UL>

0 comments on commit 2419703

Please sign in to comment.