Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 4c56e82 commit 242cf47123e6fad48822255e8d08c3a53362960d AMOS bot committed Feb 9, 2014
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 install/lang/nl/error.php
@@ -46,7 +46,7 @@
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Controle van het gedownloade bestand mislukt';
$string['invalidmd5'] = 'De controlevariable was fout - probeer nog eens';
$string['missingrequiredfield'] = 'Vereist veld ontbreekt';
-$string['remotedownloaderror'] = 'De download van de component naar jouw server is mislukt, controleer je proxy-instellingen, de PHP cURL-extentie wordt ten zeerste aanbevolen te installeren.<br /><br />Je moet je <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> bestand manueel downloaden , kopiëren naar de map "{$a->dest}" op je server en het daar unzippen.';
+$string['remotedownloaderror'] = '<p>De download van de component naar jouw server is mislukt, controleer je proxy-instellingen, de PHP cURL-extentie wordt ten zeerste aanbevolen te installeren.</p><p>Je moet je <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> bestand manueel downloaden , kopiëren naar de map "{$a->dest}" op je server en het daar unzippen.</p>';
$string['wrongdestpath'] = 'Fout pad voor bestemming';
$string['wrongsourcebase'] = 'Foute URL voor de bron';
$string['wrongzipfilename'] = 'Foute ZIP-bestandsnaam';

0 comments on commit 242cf47

Please sign in to comment.