Permalink
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem DOT evlice DOT com) XHTML compliant

  • Loading branch information...
ethem
ethem committed Mar 23, 2005
1 parent 2dc6c9c commit 24357c78474eb5a64f9c8abc5bd36b8513928e34
Showing with 44 additions and 0 deletions.
  1. +24 −0 lang/tr/error.php
  2. +20 −0 lang/tr/install.php
View
@@ -0,0 +1,24 @@
+<?PHP // $Id$
+ // error.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+
+
+$string['confirmsesskeybad'] = 'Üzgünüz, oturum anahtarınız bu eylemi gerçekleştirmek için onaylanamadı. Bu güvenlik özelliği sizin adınıza yapılacak olan önemli işlevlerin yanlışlıkla ya da kasten kullanılmasını engellemek içindir. Lütfen bu işlevi gerçekten yapmak istediğinizden emin olun.';
+$string['coursegroupunknown'] = 'Grup $a ile ilgili kurs belirtilmemiş';
+$string['erroronline'] = '$a. satırda hata var';
+$string['fieldrequired'] = '\"$a\" doldurulması gerekli bir alandır';
+$string['filenotfound'] = 'Üzgünüz, aranan dosya bulunamadı';
+$string['groupalready'] = 'Kullanıcı $a grubuna zaten kayıtlı';
+$string['groupunknown'] = '$a grubu belirtilen kursla ilişkili değildir';
+$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" geçerli bir alan adı değildir';
+$string['missingfield'] = '\"$a\" alanı eksiktir';
+$string['modulerequirementsnotmet'] = '\"$a->modulename\" ($a->moduleversion) modülü kurulamadı. Yeni moodle sürümü gerekmektedir (şu anda kullandığınız: $a->currentmoodle, gereken: $a->requiremoodle).';
+$string['notavailable'] = 'Şu anda erişilemez';
+$string['processingstops'] = 'İşlem burada sona erer. Kalan kayıtlar yoksayılır.';
+$string['restricteduser'] = 'Üzgünüz, ancak şu anki \"$a\" hesabınız bunu yapmak için sınırlandırılmıştır.';
+$string['sessionipnomatch'] = 'Üzgünüz, IP numaranız ilk girdiğinizden farklıdır. Bu güvenlik özelliği siteye girdiğinizde crackerların sizin kimlik bilgilerinizi çalmalarını engellemek içindir. Normal kullanıcıların bu mesajı görmemeleri gerekir - lütfen yardım için site yöneticisine başvurun.';
+$string['unknowncourse'] = '\"$a\" adlı kurs bilinmiyor';
+$string['usernotaddederror'] = '\"$a\" kullanıcısı eklenmedi - bilinmeyen hata';
+$string['usernotaddedregistered'] = '\"$a\" kullanıcı eklenmedi - zaten kayıtlı';
+$string['usernotavailable'] = 'Bu kullanıcının ayrıntıları sizin erişiminize kapalı';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,20 @@
+<?PHP // $Id$
+ // install.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+
+
+$string['caution'] = 'Dikkat';
+$string['chooselanguage'] = 'Bir dil seçin';
+$string['compatibilitysettings'] = 'PHP ayarlarýnýz kontrol ediliyor...';
+$string['configurationcomplete'] = 'Yapýlandýrma tamamlandý';
+$string['database'] = 'Veritabaný';
+$string['dbprefix'] = 'Tablo öneki';
+$string['dbtype'] = 'Tipi';
+$string['download'] = 'Ýndir';
+$string['gdversion'] = 'GD sürümü';
+$string['installation'] = 'Kurulum';
+$string['memorylimit'] = 'Bellek Limiti';
+$string['phpversion'] = 'PHP sürümü';
+$string['phpversionerror'] = 'PHP sürümü en az 4.1.0 olmalý';
+$string['sessionautostart'] = 'Oturum Otomatik Baþlama';
+
+?>

0 comments on commit 24357c7

Please sign in to comment.