Permalink
Browse files

Few corrections to inital translation.

  • Loading branch information...
adamtpaw
adamtpaw committed May 3, 2003
1 parent 984a8bf commit 24a39b1761b076272dd55054547841166300a3f3
Showing with 45 additions and 18 deletions.
  1. +22 −2 lang/pl/README
  2. +3 −3 lang/pl/forum.php
  3. +20 −13 lang/pl/moodle.php
View
@@ -1,3 +1,23 @@
-Partial translation
+README FOR LANGUAGE PLUGIN
+--------------------------
+
+This directory contains all the strings and texts needed
+to render a Moodle site in a particular language.
+
+The default language is English. If a string is missing
+for any reason from another language, then the English
+version will be used.
+
+Note that each installed module should have a file here,
+as well as the main file which is called "moodle.php".
+
+The "help" directory contains whole pages written in HTML,
+and the "docs" directory contains other miscellaneous
+documents.
+
+If you are thinking of translating Moodle to another language,
+please contact me so I can help you!
+
+Cheers,
+Martin martin@dougiamas.com
-by Adam Pawelczak <adamp@wsb.poznan.pl>
View
@@ -47,7 +47,7 @@
$string['modeflatnewestfirst'] = "Wy¶wietl odpowidzi p³asko, z najnowszymi na pocz±tku";
$string['modeflatoldestfirst'] = "Wy¶wietl odpowiedzi p³asko, z najnowszymi na koñcu";
$string['modenested'] = "Wy¶wietl odpowiedzi tematycznie";
-$string['modethreaded'] = "Wy¶witl odpowiedzi w±tkami";
+$string['modethreaded'] = "Wy¶wietl odpowiedzi w±tkami";
$string['modulename'] = "Forum";
$string['modulenameplural'] = "Fora dyskusyjne";
$string['more'] = "Wiêcej";
@@ -76,7 +76,7 @@
$string['processingpost'] = "Post \$a jest w trakcie przetwarzania";
$string['rate'] = "Oceñ";
$string['ratings'] = "Oceny";
-$string['ratingssaved'] = "Oceny zaosta³y zapisane";
+$string['ratingssaved'] = "Oceny zosta³y zapisane";
$string['re'] = "Odp:";
$string['readtherest'] = "Przeczytaj resztê tematu";
$string['repliesmany'] = "\$a odpowiedzi (jak dot±d)";
@@ -85,7 +85,7 @@
$string['search'] = "Szukaj";
$string['searchforums'] = "Szukaj w forach";
$string['searchresults'] = "Szukaj w rezultatach";
-$string['sendinratings'] = "Wyslij moje ostatnie oceny";
+$string['sendinratings'] = "Wy¶lij moje ostatnie oceny";
$string['showsubscribers'] = "Wy¶wetl subskrybentów";
$string['singleforum'] = "Pojedyncza prosta dyskusja";
$string['subject'] = "Temat";
View
@@ -29,6 +29,7 @@
$string['alphanumerical'] = "Mo¿e zawieraæ wy³±cznie litery alfabetu i cyfry.";
$string['alreadyconfirmed'] = "Rejestracja zosta³a ju¿ potwierdzona";
$string['answer'] = "Odpowied¼";
+$string['assessment'] = "Ocena";
$string['assignadmins'] = "Przypisz administratorów";
$string['assignteachers'] = "Przypisz prowadz±cych";
$string['authentication'] = "Autentykacja";
@@ -53,7 +54,13 @@
$string['comparelanguage'] = "Porównaj i popraw bie¿±cy jêzyk";
$string['complete'] = "Zakoñcz";
$string['configcountry'] = "Je¿eli ustawisz tutaj kraj, wówczas ten kraj bêdzie domy¶lny dla nowych u¿ytkowników. Je¿eli chcesz wymusiæ, aby u¿ytkownicy wyberali kraj samodzielnie zostaw to pole niewype³nione.";
+$string['configdebug'] = "Je¶li w³±czysz t± funkcjê to podniesiony zostanie poziom raportowania b³êdów PHP, dziêki czemu ostrzezeñ bêdzie drukowanych. Ta opcja przydatna jest tylko dla progamistów.";
+$string['configerrorlevel'] = "Wybierz ilo¶æ ostrze¿eñ z PHP, która a byæ wy¶wietlana. Zwykle najl;epszym wyborem jest Normalna";
+$string['configgdversion'] = "Wska¿ wersjê zainstalowanej biblioteki GD. Wersja wyswitlana domy¶lnie jest t±, która zosta³a wykryta automatycznie. Nie zmieniej tego ustawienia, chyba, ¿e dobrze wiesz co robisz.";
+$string['confightmleditor'] = "Ustal czy u¿ytkownicy maj± prawo wykorzystywania edytora tekstu w HTML'u. Nawet je¿eli zezwolisz na to, ten edytor bêdzie dostêny tylko je¿eli uzytkownicy bêd± u¿ywaæ kompatybilnej przegl±drki (Internet Explorer 5.5 lub pó¼niejszej). U¿ytkownik mo¿e samodzielnie zrezygnowaæ z jego wykorzystywania. ";
$string['configlang'] = "Wybierz domy¶lny jêzyk dla tego serwisu. U¿ytkownicy mog± pó¼niej wybraæ dla siebie inne ustawienie.";
+$string['configlangdir'] = "Wiêkszo¶æ jêzyków drukuje siê od lewej do prawej, ale niektóre, jak arabski i hebrajski s± drukowane od prawej do lewej.";
+$string['configlocale'] = "Wybierz ustawienia lokalne dla serwisu. Bêd± one wp³ywa³y na format i jêzyk wyswietlanych dat. Wymagane jest posiadanie tych lokalnych danych w systemie opracyjnym. Je¿eli nie wiesz co wybraæ - zostaw to pole puste.";
$string['configvariables'] = "Konfiguruj zmienne";
$string['confirmed'] = "Twoja rejestracja zosta³a potwierdzona";
$string['continue'] = "Kontynuuj";
@@ -111,7 +118,7 @@
$string['emailconfirm'] = "Potwierd¼ Twoje konto";
$string['emailconfirmation'] = "Witaj \$a->firstname,
-W serwisie '\$a->sitename' za¿±dano utworzenia nowego konta z u¿yciem twojego adresu e-mail.
+W serwisie '\$a->sitename' zg³oszono ¿±danie utworzenia nowego konta z u¿yciem twojego adresu e-mail.
Aby potwierdziæ zamiar utworzenia konta przejd¼ na stronê:
@@ -120,9 +127,9 @@
W wiêkszo¶ci programów istnieje mo¿liwo¶æ przej¶cia pod powy¿szy adres poprzez klikniêcie go.
Je¿eli to nie dzia³a skopiuj adres do pola adresowego przegl±darki internetowej i naci¶nij klawisz enter.
-Pozdrowienia od administraotra '\$a->sitename',
+Pozdrowienia od administratora '\$a->sitename',
\$a->admin";
-$string['emailconfirmsent'] = " <P>Zosta³ do Ciebie wys³any e-mail <B>\$a</B>
+$string['emailconfirmsent'] = " <P>Zosta³ do Ciebie wys³any e-mail pod adres <B>\$a</B>
<P>Zawiera on prost± instrukacjê jak dokoñczyæ rejestracjê.
<P>Je¿eli nadal bêdziesz mieæ k³opoty skontaktuj siê z administratorem serwisu.";
$string['emaildisplay'] = "Wy¶wietlanie adresu e-mail";
@@ -137,7 +144,7 @@
$string['enrolmentkeyhint'] = "Ten klucz dostêpu do kursu nie jest poprawny, spróbuj ponownie <BR>
(sugestia: klucz zaczyna siê na '\$a')";
$string['entercourse'] = "Kliknij, aby wej¶æ na kurs";
-$string['enteremailaddress'] = "Wprowad¼ swój adres e-mail, aby automatycznie wygenerowaæ nowe has³o, które zostanie tobie przes³ane poczt± elektroniczn±.";
+$string['enteremailaddress'] = "Wprowad¼ swój adres e-mail, aby automatycznie wygenerowaæ nowe has³o, które zostanie Tobie przes³ane poczt± elektroniczn±.";
$string['error'] = "B³±d";
$string['errortoomanylogins'] = "Przekroczona dozwolona liczba prób logowania. Zrestartuj swoj± przegl±darkê. ";
$string['existingadmins'] = "Istniej±cy administratorzy";
@@ -187,7 +194,7 @@
$string['hide'] = "Ukryj";
$string['hits'] = "Ods³ony";
$string['hitsoncourse'] = "Ods³on \$a->coursename przez \$a->username";
-$string['hitsoncoursetoday'] = "Dzisiejszych ods³on na $->coursename przez \$a->username ";
+$string['hitsoncoursetoday'] = "Dzisiejszych ods³on na \$a->coursename przez \$a->username ";
$string['home'] = "Strona g³ówna";
$string['hour'] = "godzina";
$string['hours'] = "godziny";
@@ -216,22 +223,22 @@
$string['license'] = "Licenicja GPL";
$string['listofallpeople'] = "Lista wszystkich osób";
$string['livelogs'] = "Bie¿±ce logi z ostatniej godziny";
-$string['locale'] = "pl_PL";
+$string['locale'] = "pl";
$string['location'] = "Po³o¿enie";
$string['loggedinas'] = "Jeste¶ zalogowany(a) jako \$a ";
$string['loggedinnot'] = "Nie jeste¶ zalogowany(a)";
$string['login'] = "Zaloguj siê";
$string['loginas'] = "Zaloguj siê jako";
$string['loginguest'] = "Zaloguj siê jako go¶æ";
$string['loginsite'] = "Zaloguj siê do serwisu";
-$string['loginsteps'] = " Witaj! W celu uzyskania pe³nego dostêpu do kursów musisz spêdziæ kilka minut nad stworzeniem w tym serwisie nowego konta dla siebie.
+$string['loginsteps'] = " Witaj! W celu uzyskania pe³nego dostêpu do kursów musisz po¶wiêciæ kilka minut na stworzenie dla siebie konta w tym serwisie.
Ka¿dy z kursów mo¿e wymagaæ podania jednorazowego &quot;klucza&quot;, który bêdzie niezbêdny tylko przy zapisywaniu siê na kurs. Pó¼niej nie bêdzie ju¿ potrzebny.
Oto kroki, które musisz wykonaæ:
<OL size=2>
<LI>Wype³nij formulrz <A HREF=\$a> Nowe konto</A> swoimi danymi.
<LI>Niezw³ocznie zostanie wys³any do Ciebie e-mail na podany przez Ciebie adres.
<LI>Przeczytaj e-mail i kliknij zawarty w nim link. <LI>Twoje konto zostanie potwierdzone i zostaniesz zalogowany. <LI>Wybierz kurs, w ktorym chcesz wzi±æ udzia³. <LI>Je¿eli zostaniesz poproszony(a) o podanie &quot;klucza&quot; - wpisz otrzymany od prowadz±cego klucz. To spowoduje zapisanie Ciê na kurs.
- <LI>Od tego momentu bêdziesz mieæ dostêp do kursu. Aby zalogowaæ siê i uzyskaæ dostêp do kursów, na które siê zapisa³e¶, konieczne bêdzie tylko wpisanie Twojej nazwy u¿ytkownika i has³a (w formularzu na tej stronie) </OL>";
+ <LI>Od tego momentu bêdziesz mieæ dostêp do kursu. Aby zalogowaæ siê i uzyskaæ dostêp do kursów, na które siê zapisa³e¶(a¶), konieczne bêdzie tylko wpisanie Twojej nazwy u¿ytkownika i has³a (w formularzu obok). </OL>";
$string['loginstepsnone'] = "Dla uzyskania pe³nego dostêpu do kursów niezbêdne jest utworzenie konta.<p>Wszystko co musisz zrobiæ to wymysliæ nazwê u¿ytkownika i has³o oraz u¿yæ w formularza na tej stronie!<p>
Je¿eli kto¶ inny wybra³ ju¿ tak± nazwê u¿ytkownika bêdziesz musia³(a) powtórzyæ operacjê u¿ywaj±c innej nazwy. ";
$string['loginto'] = "Zaloguj do \$a";
@@ -297,7 +304,7 @@
Wejd¼ na t± stronê i zmieñ swoje has³o:
\$a->link
-W wiêkszo¶ci programów pocztowych powy¿szy adres jest linkiem, który mo¿esz klikn±æ przenosz±c siê automatycznie na stronê zmiany has³a. Je¿eli twój program pocztowy nie daje takiej mo¿liwo¶ci, skopiuj podany adres do pola adresowego przegl±darki internetowej i naci¶nij klawiesz ener.
+W wiêkszo¶ci programów pocztowych powy¿szy adres jest linkiem, który mo¿esz klikn±æ przenosz±c siê automatycznie na stronê zmiany has³a. Je¿eli twój program pocztowy nie daje takiej mo¿liwo¶ci, skopiuj podany adres do pola adresowego przegl±darki internetowej i naci¶nij klawiesz enter.
Pozdrowienia od administratora '\$a->sitename',
\$a->signoff
@@ -373,7 +380,7 @@
$string['sec'] = "sek";
$string['secs'] = "sek.";
$string['section'] = "Sekcja";
-$string['selectacountry'] = "Wybie¿ kraj";
+$string['selectacountry'] = "Wybierz kraj";
$string['senddetails'] = "Przy¶lij informacje o mnie e-mail'em";
$string['serverlocaltime'] = "Lokalny czas serwera";
$string['settings'] = "Ustawienia";
@@ -390,7 +397,7 @@
$string['showtheselogs'] = "Poka¿ te logi";
$string['site'] = "Serwis";
$string['sitelogs'] = "Logi serwisu";
-$string['sitenews'] = "Wie¶ci z serwisu";
+$string['sitenews'] = "Aktualno¶ci";
$string['sites'] = "Serwisy";
$string['sitesettings'] = "Ustawienia serwisu";
$string['size'] = "Rozmiar";
@@ -450,14 +457,14 @@
$string['username'] = "Nazwa u¿ytkownika";
$string['usernameexists'] = "Ta nazwa u¿ytkownika ju¿ istnieje, wybierz inn±.";
$string['userprofilefor'] = "Profil u¿ytkownika dla \$a";
-$string['users'] = "U¿ytkownicy";
+$string['users'] = "U¿ytkowników";
$string['webpage'] = "Strona WWW";
$string['week'] = "Tydzieñ";
$string['weeklyoutline'] = "Plan tygodniowy";
$string['welcometocourse'] = "Witaj w \$a";
$string['welcometocoursetext'] = "Witaj na kursie \$a->coursename!
-Jedn± z pierwszych rzeczy, któr± nale¿y zrobiæ jest zmodyfikowanie twojego profilu, aby inni mogli dowiedzieæ siê czego¶ o tobie:
+Jedn± z pierwszych rzeczy, któr± nale¿y zrobiæ jest zmodyfikowanie swojego profilu, aby inni mogli dowiedzieæ siê czego¶ o Tobie:
\$a->profileurl";
$string['withchosenfiles'] = "Z wybranymi plikami";

0 comments on commit 24a39b1

Please sign in to comment.