Permalink
Browse files

Fixed problems slash before vars

  • Loading branch information...
adamtpaw
adamtpaw committed Sep 25, 2003
1 parent ff74d85 commit 24d80a24d133d0de04037db6723ef50d1bf59908
Showing with 62 additions and 61 deletions.
  1. +4 −4 lang/pl/chat.php
  2. +14 −14 lang/pl/quiz.php
  3. +44 −43 lang/pl/workshop.php
View
@@ -36,13 +36,13 @@
$string['idle'] = "Bezczynny";
-$string['messagebeepseveryone'] = "$a bzyczy do wszstkich!";
+$string['messagebeepseveryone'] = "\$a bzyczy do wszstkich!";
-$string['messagebeepsyou'] = "$a w³a¶nie do Ciebie zabzycza³!";
+$string['messagebeepsyou'] = "\$a w³a¶nie do Ciebie zabzycza³!";
-$string['messageenter'] = "$a w³a¶nie wszed³ na czat";
+$string['messageenter'] = "\$a w³a¶nie wszed³ na czat";
-$string['messageexit'] = "$a opu¶ci³ czat";
+$string['messageexit'] = "\$a opu¶ci³ czat";
$string['messages'] = "Wiadomo¶ci";
View
@@ -44,7 +44,7 @@
$string['review'] = "Przegląd";
-$string['viewallreports'] = "Obejrzyj raporty dla próby $a";
+$string['viewallreports'] = "Obejrzyj raporty dla próby \$a";
$string['addquestions'] = "Dodaj pytania";
@@ -68,7 +68,7 @@
$string['answersingleno'] = "Odpowiedź wielokrotna jest dozwolona";
-$string['attempt'] = "Próba $a";
+$string['attempt'] = "Próba \$a";
$string['attemptfirst'] = "Pierwsza próba";
@@ -100,7 +100,7 @@
$string['categoryinfo'] = "Informacje na temat kategorii";
-$string['categorymove'] = "Kategoria \'$a->name\' zawiera $a->count pytań. Wybierz kategorię, do której mają one zostać przeniesione";
+$string['categorymove'] = "Kategoria '\$a->name\' zawiera \$a->count pytań. Wybierz kategorię, do której mają one zostać przeniesione";
$string['categorymoveto'] = "Przenieś je do tej kategorii";
@@ -126,7 +126,7 @@
$string['defaultinfo'] = "Domyślna kategoria pytań";
-$string['deletequestioncheck'] = "Czy masz całkowitą pewność, że chcesz usunąć \'$a\'?";
+$string['deletequestioncheck'] = "Czy masz całkowitą pewność, że chcesz usunąć '\$a\'?";
$string['editcategories'] = "Modyfikuj kategorie";
@@ -158,7 +158,7 @@
$string['fileformat'] = "Format pliku";
-$string['fractionsaddwrong'] = "Wybrane odpowiedzi pozytywne nie sumują się do 100%% <BR>Zamiast tego jest sumują się $a%% <BR>Czy chcesz wrócić i poprawić pytanie?";
+$string['fractionsaddwrong'] = "Wybrane odpowiedzi pozytywne nie sumują się do 100%% <BR>Zamiast tego jest sumują się \$a%% <BR>Czy chcesz wrócić i poprawić pytanie?";
$string['fractionsnomax'] = "Jedna z odpowiedzi powinna być warta 100%, dzięki czemu <BR>możliwe jest uzyskanie maksymalnej oceny za to pytanie. <BR>Czy chcesz wrócić i poprawić pytanie?";
@@ -202,7 +202,7 @@
$string['noreview'] = "Nie możesz przeglądać tego quizu";
-$string['noreviewuntil'] = "Nie możesz przeglądać tego quizu do $a";
+$string['noreviewuntil'] = "Nie możesz przeglądać tego quizu do \$a";
$string['notenoughsubquestions'] = "Nie zdefiniowano wystarczającej liczby podpunktów pytań! <br> Czy chcesz wrócić i poprawić pytanie?";
@@ -212,21 +212,21 @@
$string['question'] = "Pytanie";
-$string['questioninuse'] = "Pytanie \'$a\' jest w użyciu:";
+$string['questioninuse'] = "Pytanie '\$a\' jest w użyciu:";
$string['questions'] = "Pytania";
$string['questionname'] = "Nazwa pytania";
-$string['quizavailable'] = "Quiz jest dostępny do: $a";
+$string['quizavailable'] = "Quiz jest dostępny do: \$a";
$string['quizclose'] = "Zamknij quiz";
-$string['quizclosed'] = "Ten quiz został zamknięty $a";
+$string['quizclosed'] = "Ten quiz został zamknięty \$a";
$string['quizopen'] = "Otwórz quiz";
-$string['quiznotavailable'] = "Quiz nie będzie dostępny do dnia $a";
+$string['quiznotavailable'] = "Quiz nie będzie dostępny do dnia \$a";
$string['random'] = "Pytanie wybierane losowo";
@@ -246,7 +246,7 @@
$string['regradecomplete'] = "Wszystkie próby zostały ocenione ponownie";
-$string['regradecount'] = "Zmieniono $a->changed z $a->attempt ocen";
+$string['regradecount'] = "Zmieniono \$a->changed z \$a->attempt ocen";
$string['rename'] = "Zmień nazwę";
@@ -286,19 +286,19 @@
$string['timecompleted'] = "Zakończono";
-$string['toomanyrandom'] = "Liczba potrzebnych pytań wybieranych losowo jest większa od liczby pytań w tej kategorii! ($a)";
+$string['toomanyrandom'] = "Liczba potrzebnych pytań wybieranych losowo jest większa od liczby pytań w tej kategorii! (\$a)";
$string['true'] = "Prawda";
$string['truefalse'] = "Prawda/Fałsz";
$string['type'] = "Typ";
-$string['viewallanswers'] = "Przeglądaj $a ukończonych quizów";
+$string['viewallanswers'] = "Przeglądaj \$a ukończonych quizów";
$string['webct'] = "Format WebCT";
-$string['yourfinalgradeis'] = "Twoja ostateczna ocena za ten quiz wynosi $a";
+$string['yourfinalgradeis'] = "Twoja ostateczna ocena za ten quiz wynosi \$a";
$string[''] = "";
View
@@ -6,7 +6,7 @@
$string['amendtitle'] = "Popraw tytu³";
-$string['confirmdeletionofthisitem'] = "Potwierd¼ usuniêcie $a";
+$string['confirmdeletionofthisitem'] = "Potwierd¼ usuniêcie \$a";
$string['correct'] = "Poprawnie";
@@ -24,21 +24,21 @@
$string['liststudentsassessments'] = "Wymieñ oceny studentów";
-$string['mail1'] = "Twoje zadanie \'$a\' zosta³o ocenione przez";
+$string['mail1'] = "Twoje zadanie '\$a\' zosta³o ocenione przez";
-$string['mail2'] = "Komentarze i stopieñ mog± zostaæ obajrzane w Zadaniach Warsztatów \'$a\'";
+$string['mail2'] = "Komentarze i stopieñ mog± zostaæ obajrzane w Zadaniach Warsztatów '\$a\'";
$string['mail3'] = "Mo¿esz to obejrzeæ w Zadaniach Warsztatów";
-$string['mail4'] = "Komentarz zosta³ dodany do zadania \'$a\' przez";
+$string['mail4'] = "Komentarz zosta³ dodany do zadania '\$a\' przez";
-$string['mail5'] = "Nowy komentarz mo¿e byæ obejrzany w Zadaniach Warsztatów \'$a\'";
+$string['mail5'] = "Nowy komentarz mo¿e byæ obejrzany w Zadaniach Warsztatów '\$a\'";
-$string['mail6'] = "Twoja ocena zadania \'$a\' zosta³a przejrzana";
+$string['mail6'] = "Twoja ocena zadania '\$a\' zosta³a przejrzana";
-$string['mail7'] = "Komentarze dane przez $a mog± byæ obejrznae w Zadaniach Warsztatów";
+$string['mail7'] = "Komentarze dane przez \$a mog± byæ obejrznae w Zadaniach Warsztatów";
-$string['movingtophase'] = "Przejd¼ do fazy $a";
+$string['movingtophase'] = "Przejd¼ do fazy \$a";
$string['newassessments'] = "Nowe oceny";
@@ -56,51 +56,51 @@
$string['select'] = "Wybierz";
-$string['studentassessments'] = "Oceny $a";
+$string['studentassessments'] = "Oceny \$a";
$string['submission'] = "Praca";
$string['suggestedgrade'] = "Proponowany stopieñ";
-$string['teacherassessments'] = "Oceny $a";
+$string['teacherassessments'] = "Oceny \$a";
-$string['thereisfeedbackfromtheteacher'] = "Oto informacja zwrotna od: $a";
+$string['thereisfeedbackfromtheteacher'] = "Oto informacja zwrotna od: \$a";
$string['verypoor'] = "Bardzo s³abo";
-$string['weightforteacherassessments'] = "Waga ocen $a";
+$string['weightforteacherassessments'] = "Waga ocen \$a";
$string['accumulative'] = "Sumacyjna";
$string['action'] = "Akcja";
$string['addacomment'] = "Dodaj komentarz";
-$string['afterdeadline'] = "$a po terminie";
+$string['afterdeadline'] = "\$a po terminie";
$string['agreetothisassessment'] = "Zgadzam siê z t± ocen±";
-$string['allgradeshaveamaximumof'] = "Maksymalna warto¶æ ocen : $a";
+$string['allgradeshaveamaximumof'] = "Maksymalna warto¶æ ocen : \$a";
$string['allowresubmit'] = "Zezwól na wielokrotne przesy³anie rozwi±zania";
-$string['alreadyinphase'] = "Warsztaty s± w fazie $a";
+$string['alreadyinphase'] = "Warsztaty s± w fazie \$a";
$string['amendassessmentelements'] = "Zmieñ sk³adowe zadania";
$string['assess'] = "Oceñ";
-$string['assessedon'] = "Oceniono na $a";
+$string['assessedon'] = "Oceniono na \$a";
$string['assessment'] = "Ocena";
-$string['assessmentby'] = "Ocenione przez : $a";
+$string['assessmentby'] = "Ocenione przez : \$a";
-$string['assessmentgrade'] = "Ocena stopnia : $a";
+$string['assessmentgrade'] = "Ocena stopnia : \$a";
$string['assessmentnotyetagreed'] = "Jeszcze nie uzgodniono oceny";
-$string['assessmentsby'] = "Oceny wykonane przez $a";
+$string['assessmentsby'] = "Oceny wykonane przez \$a";
$string['assessmentsmustbeagreed'] = "Ocena musi byæ uzgodniona";
@@ -110,7 +110,7 @@
$string['assessmentsdone'] = "Zakoñczono ocenê";
-$string['assessmentwasagreedon'] = "Ocenê ustalono na $a";
+$string['assessmentwasagreedon'] = "Ocenê ustalono na \$a";
$string['assessor'] = "Oceniaj±cy";
@@ -122,9 +122,9 @@
$string['authorofsubmission'] = "Autor pracy";
-$string['awaitinggradingbyteacher'] = "Oczekiwanie na stopieñ od $a";
+$string['awaitinggradingbyteacher'] = "Oczekiwanie na stopieñ od \$a";
-$string['beforedeadline'] = " $a przed terminem";
+$string['beforedeadline'] = " \$a przed terminem";
$string['calculationoffinalgrades'] = "Liczenie oceny koñcowej";
@@ -138,7 +138,7 @@
$string['deadline'] = "Termin";
-$string['deadlineis'] = "Termin : $a";
+$string['deadlineis'] = "Termin : \$a";
$string['description'] = "Opis";
@@ -174,7 +174,7 @@
$string['graded'] = "Oceniono";
-$string['gradedbyteacher'] = "Ocenione przez $a";
+$string['gradedbyteacher'] = "Ocenione przez \$a";
$string['gradeforassessments'] = "Stopieñ za wystawione oceny";
@@ -184,7 +184,7 @@
$string['gradeforstudentsassessment'] = "Stopieñ za ocenê wspó³uczestników";
-$string['gradeofsubmission'] = "Ocena za pracê : $a";
+$string['gradeofsubmission'] = "Ocena za pracê : \$a";
$string['gradingstrategy'] = "Strategia oceniania";
@@ -204,7 +204,7 @@
$string['modulenameplural'] = "Warsztaty";
-$string['movedtophase'] = "Rozpoczêto fazê $a";
+$string['movedtophase'] = "Rozpoczêto fazê \$a";
$string['moveonto'] = "Przejd¼ do";
@@ -228,33 +228,33 @@
$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = "Ilo¶æ ocen przyk³adów przes³anych przez prowadz±cego";
-$string['on'] = "$a";
+$string['on'] = "\$a";
$string['openassignment'] = "Zadanie otwarte";
$string['optionforpeergrade'] = "Opcja ocen wspó³uczestników";
$string['overallgrade'] = "Koñcowa ocena";
-$string['overallpeergrade'] = "Koñcowa ocena wspó³uczestników: $a";
+$string['overallpeergrade'] = "Koñcowa ocena wspó³uczestników: \$a";
-$string['overallteachergrade'] = "Koñcowa ocena prowadz±cego: $a";
+$string['overallteachergrade'] = "Koñcowa ocena prowadz±cego: \$a";
$string['ownwork'] = "Praca w³asna";
$string['phase'] = "Faza";
$string['phase1'] = "Przygotowanie zadania";
-$string['phase2'] = "faza w której $a przesy³a prace i oceny";
+$string['phase2'] = "faza w której \$a przesy³a prace i oceny";
$string['phase3'] = "Liczenie ocen koñcowych";
$string['phase4'] = "Poka¿ oceny koñcowe";
-$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = "Proszê oceniæ przyk³ady z $a";
+$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = "Proszê oceniæ przyk³ady z \$a";
-$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = "Proszê oceniæ $a przes³anych prac";
+$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = "Proszê oceniæ \$a przes³anych prac";
$string['reassess'] = "Oceñ ponownie";
@@ -298,11 +298,11 @@
$string['studentsassessment'] = "Ocena wystawiona przez studentów";
-$string['studentgrades'] = "Stopnie $a";
+$string['studentgrades'] = "Stopnie \$a";
-$string['studentsubmissionsforassessment'] = "$a prac przes³anych przez studentów do oceny";
+$string['studentsubmissionsforassessment'] = "\$a prac przes³anych przez studentów do oceny";
-$string['studentsubmissions'] = "$a prac przes³anych przez studentów";
+$string['studentsubmissions'] = "\$a prac przes³anych przez studentów";
$string['submitassignment'] = "Prze¶lij rozwi±zanie";
@@ -322,31 +322,31 @@
$string['teachersgrade'] = "Stopieñ wystawiony przez prowadz±cego";
-$string['teachersubmissionsforassessment'] = "$a przyk³adów do oceny";
+$string['teachersubmissionsforassessment'] = "\$a przyk³adów do oceny";
-$string['thegradeis'] = "Stopieñ : $a";
+$string['thegradeis'] = "Stopieñ : \$a";
-$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = "Te oceny prac s± sklasyfikowane przez $a";
+$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = "Te oceny prac s± sklasyfikowane przez \$a";
$string['timeassessed'] = "Czas oceny";
$string['title'] = "Tytu³";
$string['typeofscale'] = "Typ skali";
-$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = "$a niesklasyfikowanych ocen przes³anych przez studentów";
+$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = "\$a niesklasyfikowanych ocen przes³anych przez studentów";
-$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = "$a niesklasyfikowanych ocen przes³anych przez prowadz±cego";
+$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = "\$a niesklasyfikowanych ocen przes³anych przez prowadz±cego";
$string['view'] = "Obejrzyj";
-$string['viewassessmentofteacher'] = "Obejrzyj ocenê $a";
+$string['viewassessmentofteacher'] = "Obejrzyj ocenê \$a";
$string['viewotherassessments'] = "Obejrzyj inne oceny";
$string['warningonamendingelements'] = "UWAGA : Przes³ano oceny. <BR> Proszê NIE zmieniaæ ilo¶ci sk³adowych, typów skal, ani wag sk³adowych";
-$string['weightederrorcount'] = "Ilo¶æ b³êdów wa¿onych : $a";
+$string['weightederrorcount'] = "Ilo¶æ b³êdów wa¿onych : \$a";
$string['weightforbias'] = "Waga przek³amania";
@@ -368,5 +368,6 @@
$string['yourfeedbackgoeshere'] = "Tu zamie¶æ swoj± informacjê zwrotn±";
+$string[''] = "";
-?>
+?>

0 comments on commit 24d80a2

Please sign in to comment.