Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

typo

  • Loading branch information...
commit 252b2fe126a8dd33d16163c4fb5a0ab003ee9371 1 parent dbc11ed
koenr authored

Showing 2 changed files with 3 additions and 3 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. +1 1  lang/nl/help/groupmode.html
  2. +2 2 lang/nl/resource.php
2  lang/nl/help/groupmode.html
@@ -15,7 +15,7 @@
15 15 <dd>De groupsmodus die op het niveau van het vak wordt ingesteld, wordt de standaardinstelling voor alle activiteiten
16 16 die in het vak worden aangemaakt<br /><br /></dd>
17 17 <dt><b>2. Op niveau van de activiteit</b></dt>
18   - <dd>Elke activitei dat groepen ondersteund kan zijn eigen groepsmodus krijgen. Als het vak wordt ingesteld op
  18 + <dd>Elke activiteit die groepen ondersteunt kan zijn eigen groepsmodus krijgen. Als het vak wordt ingesteld op
19 19 "<a href="help.php?module=moodle&file=groupmodeforce.html">Verplicht groepsmodus</a>" dan wordt de instelling
20 20 op activeitsniveau genegeerd.</dd>
21 21 </dl>
4 lang/nl/resource.php
... ... @@ -1,5 +1,5 @@
1 1 <?PHP // $Id$
2   - // resource.php - created with Moodle 1.2 development (2004011700)
  2 + // resource.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
3 3
4 4
5 5 $string['addresource'] = 'Voeg bron toe';
@@ -48,7 +48,7 @@
48 48 $string['notefile'] = 'Gebruik <A HREF=$a>Bestandsbeheer</A> om meer bestanden naar de cursus te uploaden (zodat ze in deze lijst verschijnen).';
49 49 $string['notypechosen'] = 'Je moet een soort kiezen. Gebruik de \'Back\'-knop om terug te gaan en het opnieuw te proberen.';
50 50 $string['popupresource'] = 'Deze bron zou moeten in een popup venster verschijnen';
51   -$string['popupresourcelink'] = 'Als het dat niet deed, klik hier: $a';
  51 +$string['popupresourcelink'] = 'Als ze dat niet deed, klik hier: $a';
52 52 $string['resourcetype'] = 'Soort bron';
53 53 $string['resourcetype1'] = 'Verwijzing';
54 54 $string['resourcetype2'] = 'Website (binnen deze site)';

0 comments on commit 252b2fe

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.