Skip to content
Browse files

typo

  • Loading branch information...
1 parent dbc11ed commit 252b2fe126a8dd33d16163c4fb5a0ab003ee9371 koenr committed Feb 27, 2004
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +1 −1 lang/nl/help/groupmode.html
  2. +2 −2 lang/nl/resource.php
View
2 lang/nl/help/groupmode.html
@@ -15,7 +15,7 @@
<dd>De groupsmodus die op het niveau van het vak wordt ingesteld, wordt de standaardinstelling voor alle activiteiten
die in het vak worden aangemaakt<br /><br /></dd>
<dt><b>2. Op niveau van de activiteit</b></dt>
- <dd>Elke activitei dat groepen ondersteund kan zijn eigen groepsmodus krijgen. Als het vak wordt ingesteld op
+ <dd>Elke activiteit die groepen ondersteunt kan zijn eigen groepsmodus krijgen. Als het vak wordt ingesteld op
"<a href="help.php?module=moodle&file=groupmodeforce.html">Verplicht groepsmodus</a>" dan wordt de instelling
op activeitsniveau genegeerd.</dd>
</dl>
View
4 lang/nl/resource.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.2 development (2004011700)
+ // resource.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
$string['addresource'] = 'Voeg bron toe';
@@ -48,7 +48,7 @@
$string['notefile'] = 'Gebruik <A HREF=$a>Bestandsbeheer</A> om meer bestanden naar de cursus te uploaden (zodat ze in deze lijst verschijnen).';
$string['notypechosen'] = 'Je moet een soort kiezen. Gebruik de \'Back\'-knop om terug te gaan en het opnieuw te proberen.';
$string['popupresource'] = 'Deze bron zou moeten in een popup venster verschijnen';
-$string['popupresourcelink'] = 'Als het dat niet deed, klik hier: $a';
+$string['popupresourcelink'] = 'Als ze dat niet deed, klik hier: $a';
$string['resourcetype'] = 'Soort bron';
$string['resourcetype1'] = 'Verwijzing';
$string['resourcetype2'] = 'Website (binnen deze site)';

0 comments on commit 252b2fe

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.