Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 9b1cc0b commit 25488a1120759f4c61dd6ddec60164a6a908f88d AMOS bot committed Mar 5, 2014
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 install/lang/cs/error.php
@@ -30,6 +30,9 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+$string['cannotcreatedboninstall'] = '<p>Nelze vytvořit databázi.</p>
+<p>Určená databáze neexistuje a uživatel nemá oprávnění k vytvoření databáze. </p>
+<p>Správce stránek by měl ověřit konfiguraci databáze.</p>';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nelze vytvořit adresář pro jazykové soubory';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nelze vytvořit dočasný adresář';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Nelze stáhnout komponenty';
@@ -39,6 +42,7 @@
$string['cannotsavezipfile'] = 'Nelze uložit soubor ZIP';
$string['cannotunzipfile'] = 'Nelze dekomprimovat soubor';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je aktuální';
+$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>Došlo k chybě databáze [{$a->errorcode}].<br />{$a->debuginfo}</p>';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Selhala kontrola staženého souboru';
$string['invalidmd5'] = 'Ověření selhalo - zkuste to znovu';
$string['missingrequiredfield'] = 'Chybí některé z povinných polí';

0 comments on commit 25488a1

Please sign in to comment.