Permalink
Browse files

more guidance: trying to prevent frequent errors

  • Loading branch information...
1 parent 6cf0d79 commit 255dcb52aa74a86a8b1bf54d20f220708b220538 koenr committed Feb 9, 2005
Showing with 11 additions and 1 deletion.
  1. +11 −1 lang/nl/docs/translation.html
@@ -171,7 +171,17 @@ <h3 style="margin-left: 40px;">Vertalen van de help- en documentatiebestanden</h
</p>
<p style="margin-left: 40px;">We nemen contact met je op met meer details.<br />
</p>
-
+<p style="margin-left: 40px;">Checklist die je kan gebruiken voor je bestanden instuurd::</p>
+<ul type="circle" style="margin-left: 80px;">
+<li>Geen lege bestanden?</li>
+<li>Geen onvertaalde bestanden of strings?</li>
+<li>Zijn de helpbestanden niet met een tekstverwerker bewerkt?</li>
+<li>Bevat het README-bestand de taal, naam en e-mailadres van de vertaler?</li>
+<li>Komt de naam van de map overeen met de juiste taalcode (controleer moodle\lib\languages.php)?</li>
+<li>Loopt het taalpakket foutloos op een testsite?</li>
+<li>Als "thislanguage" andere dan latijnse letters bevat, is dat dan als NCR-notation geschreven?</li>
+<li>Zijn strings en helpbestanden XHTML-compliant?</li>
+</ul></p>
<p>&nbsp;</p>

0 comments on commit 255dcb5

Please sign in to comment.