Permalink
Browse files

expiry notify

  • Loading branch information...
1 parent 71a761d commit 2579027bd7a8b0deda008ca84eb690569e67bea7 ethem committed Nov 28, 2005
@@ -0,0 +1 @@
+<p>Bu kursa kayıt olunabilir mi? Üçüncü seçenek ders kayıtlarını belirli bir tarih aralığında tutmanıza izin verir.</p>
@@ -0,0 +1 @@
+<p>Kay�t biti� bildirimi</p>
@@ -0,0 +1 @@
+<p>��rencileri de bildir</p>
@@ -0,0 +1 @@
+<p>Ders kaydı bitiş bildirimi aralığı</p>

0 comments on commit 2579027

Please sign in to comment.