Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

initial translation by Hans de Zwart

  • Loading branch information...
1 parent 066cb9e commit 258388f55aeba0e163b90f9d3e1924b4362b78d0 koenr committed
Showing with 35 additions and 0 deletions.
  1. +5 −0 lang/nl/help/scheduler/mods.html
  2. +30 −0 lang/nl/scheduler.php
View
5 lang/nl/help/scheduler/mods.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/scheduler/icon.gif">&nbsp;<B>Scheduler</B></P>
+<UL>
+<P>Deze module helpt bij het maken van 1-op-1 afspraken met al je studenten. Jij geeft de periodes aan waarin je tijd hebt om afspraken te maken en hoe lang een afspraak duurt. De studenten schrijven daarna zichzelf in op de afspraak momenten die nog niet geboekt zijn. De module houdt ook bij welke studenten al gezien zijn en welke nog geen afspraak hebben gehad.
+</P>
+</UL>
View
30 lang/nl/scheduler.php
@@ -0,0 +1,30 @@
+<?PHP // $Id:
+$string['modulename'] = 'Planner';
+$string['modulenameplural'] = 'Planners';
+$string['action'] = 'Action';
+$string['addsession'] = 'Voeg sessie toe';
+$string['addslot'] = 'Op elk moment kun je meer afspraak momenten toevoegen.';
+$string['cantfit'] = 'Een afspraak van $a minuten past niet in deze sessie';
+$string['choice'] = 'Keus';
+$string['conflict'] = 'Er was al een afspraak moment op het tijdsblok dat je nu weer probeert toe te voegen';
+$string['date'] = 'Datum';
+$string['duration'] = 'Duur (minuten)';
+$string['endtime'] = 'Eindtijd';
+$string['markseen'] = 'Nadat je een afspraak met een student hebt gehad kun je hem/haar als \"gezien\" markeren door het juiste hokje aan te vinken in de tabel hieronder.';
+$string['minutes'] = 'minuten';
+$string['minutesperslot'] = 'minuten per afspraak';
+$string['missingstudents'] = '$a studenten moeten nog steeds een afspraak maken';
+$string['moreslots'] = 'Je hebt meer studenten dan afspraak momenten, waarschijnlijk wil je dus meer sessies toevoegen.';
+$string['moveslot'] = 'Verplaats afspraak moment';
+$string['notselected'] = 'Je hebt nog geen keuze gemaakt';
+$string['save'] = 'Sla op';
+$string['savechoice'] = 'Bewaar mijn keuze';
+$string['seen'] = 'Gezien';
+$string['slots'] = 'Afspraak momenten';
+$string['slotsadded'] = '$a afpraak momenten zijn toegevoegd';
+$string['startpast'] = 'Je kunt geen afspraak moment in het verleden laten beginnen';
+$string['starttime'] = 'Begintijd';
+$string['welcomebackstudent'] = 'De dikgedrukte lijn in de tabel hieronder laat zien welk afspraakmoment je gekozen hebt. Je mag elk ander vrij afspraak moment kiezen';
+$string['welcomenewstudent'] = 'De tabel hieronder laat alle vrije momenten zien voor het maken van een afspraak. Maak je keuze door de \"radio knop\" te selecteren. Vergeet niet op \"Bewaar mijn keuze\" te klikken. Als je de afspraak later wilt verzetten, dan kan dat via deze pagina.';
+$string['welcomenewteacher'] = 'Klik op de knop hieronder om afspraak sessies aan te maken zodat je al je studenten kunt zien.';
+?>

0 comments on commit 258388f

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.