Permalink
Browse files

New file

  • Loading branch information...
stigbjarne
stigbjarne committed Nov 28, 2003
1 parent c9652d7 commit 25d95b9763f9af1c611d8aba93848248d996cd4f
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Å håndtere flere innleveringer</b></p>
+
+<p>Dette valget bestemmer hvordan øvelsen skal regne ut studentenes endelige
+karakter. Når det er flere innleveringer kal læreren velge mellom enten å bruke
+den beste karakteren eller gjennomsnittet av hver students innleveringer. Dette
+valget kan endres når som helst i øvelsen. Alle endringer har en umiddelbar
+effekt på karaktersiden. (Selvfølgelig bare hvis det <i>er </i>flere
+innleveringer.) </p>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p ALIGN="CENTER"><b>Synonymer</b></p>
+
+<p>Ordboken tillater å ha en liste over synonymer for hver oppføring.
+
+<p>Synonymer brukes som alternative ord som refererer til begreper. Med andre
+ord: Både synonymene og begrepene blir automatisk lenket til begrepet (og dermed
+definisjonen). </p>
@@ -0,0 +1,15 @@
+<p align="center"><b>Beskrivelse</b></p>
+
+<p>
+Denne typen spørsmål er egentlig ikke et spørsmål.
+</p>
+<p>
+Det eneste den gjør er å skrive ut litt tekst på skjermen uten å be om noen
+svar.
+</p>
+
+<p>
+Du kan bruke den til f.eks. å skrive en beskrivende tekst som kan brukes sammen
+med en etterfølgende gruppe spørsmål.&nbsp;
+</p>
+
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Å redigere en kommentar</b></p>
+
+<p>
+Slik som med andre typer bidrag fins det en kort periode da du kan
+endre/redigere dine kommentarer. Din kommentar til vurderingen vises ikke før
+denne tidsperioden er over.
+</p>

0 comments on commit 25d95b9

Please sign in to comment.