Permalink
Browse files

New files in 1.4

  • Loading branch information...
1 parent 77c70f7 commit 264f66a0954d98920b8a7bae758fb49937a770c9 mudrd8mz committed Sep 4, 2004
Showing with 155 additions and 0 deletions.
  1. +18 −0 lang/cs/enrol_database.php
  2. +12 −0 lang/cs/hotpot.php
  3. +109 −0 lang/cs/install.php
  4. +16 −0 lang/cs/questionnaire.php
View
18 lang/cs/enrol_database.php
@@ -0,0 +1,18 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_database.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+
+
+$string['dbhost'] = 'Název databázového serveru';
+$string['dbname'] = 'Název použité databáze';
+$string['dbpass'] = 'Heslo pro přístup k serveru';
+$string['dbtable'] = 'Tabulka v databázi';
+$string['dbtype'] = 'Typ databázového serveru';
+$string['dbuser'] = 'Uživatelské jméno pro přístup k serveru';
+$string['description'] = 'Pro řízení zápisů do kurzů můžete použít externí databázi (téměř jakéhokoliv druhu). Předpokládá se, že vaše databáze obsahuje pole s ID kurzu a pole s ID uživatele. Tato jsou porovnána proti polím, která která si vyberete v lokálních tabulkách kurzů a uživatelů.';
+$string['enrolname'] = 'Externí databáze';
+$string['localcoursefield'] = 'Název pole v lokální tabulce kurzů, které bude použito pro srovnání s položkami ve vzdálené databázi (např. idnumber)';
+$string['localuserfield'] = 'Název pole v lokální tabulce uživatelů, které bude použito pro srovnání s položkami ve vzdálené databázi (např. idnumber)';
+$string['remotecoursefield'] = 'Pole ve vzdálené databázi, ve kterém se bude hledat ID kurzu';
+$string['remoteuserfield'] = 'Pole ve vzdálené databázi, ve kterém se bude hledat ID uživatele';
+
+?>
View
12 lang/cs/hotpot.php
@@ -0,0 +1,12 @@
+<?PHP // $Id$
+ // hotpot.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+
+
+$string['clearall'] = 'Vyèistit v¹e';
+$string['deleteall'] = 'Odstranit v¹e';
+$string['modulename'] = 'Test Hot Potatoes';
+$string['modulenameplural'] = 'Testy Hot Potatoes';
+$string['really'] = 'Opravdu chcete odstranit v¹echny výsledky v tomto testu?';
+$string['strattemptlabel'] = 'Pokusy: Skóre, Datum Èas (Trvání), [Trestné body]';
+
+?>
View
109 lang/cs/install.php
@@ -0,0 +1,109 @@
+<?PHP // $Id$
+ // install.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+
+
+$string['admindirerror'] = 'Adresář správy (admin) není určen správně';
+$string['admindirname'] = 'Adresář správy (admin)';
+$string['admindirsetting'] = 'Velmi malé množství webových hostitelů používá /admin jako speciální URL k přístupu ke kontrolnímu panelu nebo k podobným funkcím. To bohužel způsobuje konflikty se standardním umístěním adresáře správy v Moodle. Tento konflikt můžete vyřešit přejmenováním adresáře správy vaší instalace. Vložte sem nový název, např. <br/> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />Tím se opraví odkazy na správu Moodle.';
+$string['caution'] = 'Varování';
+$string['chooselanguage'] = 'Vyberte jazyk';
+$string['compatibilitysettings'] = 'Kontrola nastavení vašeho PHP...';
+$string['configfilenotwritten'] = 'Instalační skript nemohl automaticky vytvořit soubor config.php s vaší konfigurací - pravděpodobně z důvodů nastavení práv k zápisu do adresáře Moodle. Můžete ručně zkopírovat následující kód do souboru s názvem config.php v hlavním adresáři vaší instalace Moodle.';
+$string['configfilewritten'] = 'config.php byl úspěšně vytvořen';
+$string['configurationcomplete'] = 'Konfigurace hotová';
+$string['database'] = 'Databáze';
+$string['databasesettings'] = 'Nyní musíte nakonfigurovat spojení k databázi, kde si bude Moodle ukládat svá data. Tato databáze musí již existovat, stejně jako musí být nastaveno uživatelské jméno a heslo pro přístup k ní.<br/>
+<br /> <br />
+<b>Typ:</b> mysql nebo postgres7<br />
+<b>Hostitel:</b> např. localhost nebo db.naseskola.cz<br />
+<b>Název:</b> název databáze, např. moodle<br />
+<b>Uživatel:</b> uživatelské jméno účtu pro přístup k databázi<br />
+<b>Heslo:</b> heslo k tomuto účtu<br />
+<b>Předpona tabulek:</b> volitelná předpona, která se vloží před názvy všech tabulek (umožňuje mít jednu databázi pro více instalací Moodle)';
+$string['dataroot'] = 'Datový adresář';
+$string['datarooterror'] = 'Vámi specifikovaný datový adresář nebyl nalezen a nemohl být vytvořen. Buď opravte vloženou cestu, nebo vytvořte adresář ručně.';
+$string['dbconnectionerror'] = 'Nemůžu se spojit s databází, kterou jste specifikovali. Prosím, zkontrolujte nastavení databáze.';
+$string['dbcreationerror'] = 'Chyba při vytváření databáze. Nelze vytvořit databázi daného jména s poskytnutým nastavením';
+$string['dbhost'] = 'Hostitelský server';
+$string['dbpass'] = 'Heslo';
+$string['dbprefix'] = 'Předpona tabulek';
+$string['dbtype'] = 'Typ';
+$string['directorysettings'] = '<p>Prosím, potvrďte umístění této Moodle instalace.</p>
+
+<p><b>Webová adresa:</b>
+Určete úplnou webovou adresu, na niž bude váš Moodle dostupný. Jsou-li vaše stránky dostupné přes více URL, vyberte z nich tu, kterou budou používat vaši studenti. Na konci adresy nevkládejte lomítko.</p>
+
+<p><b>Moodle adresář:</b>
+Určtete úplnou cestu k adresáři s touto instalací. Ujistěte se, že vám odpovídají malá/VELKÁ písmena.</p>
+
+<p><b>Datový adresář:</b>
+Je třeba mít diskový prostor, kam může Moodle ukládat nahrané (uploadované) soubory. K tomuto adresáři musí mít proces webového serveru právo ke čtení I ZÁPISU (webový server bývá spouštěn pod uživatelem \'nobody\' nebo \'apache\' nebo něco podobného). Tento adresář by neměl být dostupný přímo přes webové rozhraní (může obsahovat neveřejná data).</p>';
+$string['dirroot'] = 'Moodle adresář';
+$string['dirrooterror'] = 'Hodnota \'Moodle adresář\' nevypadá nastavená správně - nemůžu tam najít Moodle instalaci. Následující hodnota byla resetována.';
+$string['download'] = 'Stáhnout';
+$string['fail'] = 'Selhalo';
+$string['fileuploads'] = 'Nahrané soubory (uploads)';
+$string['fileuploadserror'] = 'Mělo by být zapnuto';
+$string['fileuploadshelp'] = '<p>Vypadá to, že na vašem serveru není umožněno nahrávat soubory.</p>
+
+<p>Moodle může být i přesto nainstalován, ale bez této funkce nebudete moci nahrávat žádné soubory (např. studijní materiály nebo fotografie uživatelů).</p>
+
+<p>Chcete-li povolit nahrávání souborů, budete muset vy (nebo váš správce) upravit hlavní soubor php.ini na vašem serveru a změnit nastavení
+<b>file_uploads</b> na \'1\'.</p>';
+$string['gdversion'] = 'Verze GD';
+$string['gdversionerror'] = 'Knihovna GD je potřebná ke zpracovávání a tvorbě obrázků (např. fotografie, grafy apod.)';
+$string['gdversionhelp'] = '<p>Vypadá to, že na vašem serveru není nainstalována knihovna GD.</p>
+
+<p>GD je knihovna, kterou vyžaduje PHP, aby umožnilo Moodlu zpracovávat obrázky (jako jsou ikony uživatelů) a vytvářet nové obrázky (jako jsou např. grafy přístupů na vaše stránky). Moodle bude fungovat i bez GD, ale tyto funkce nebudou dostupné.</p>
+
+<p>Chcete-li přidat GD do PHP pod Unixem, zkompilujte PHP s parametrem --with-gd .</p>
+
+<p>Pod systémem Windows stačí většinou upravit php.ini a odkomentovat řádek odkazující na libgd.dll.</p>';
+$string['installation'] = 'Instalace';
+$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
+$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Mělo by být vypnuto';
+$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Funkce \'Magic quotes runtime\' by měla být vypnuta pro správné fungování Moodlu.</p>
+
+<p>Normálně bývá tato funkce implicitně vypnutá ... podívejte se na nastavení <b>magic_quotes_runtime</b> ve vašem php.ini .</p>
+
+<p>Pokud nemáte přístup k vašemu php.ini, můžete zkusit umístit následující řádek do souboru .htaccess ve vašem Moodle adresáři:
+<blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
+</p>';
+$string['memorylimit'] = 'Limit paměti';
+$string['memorylimiterror'] = 'Limit paměti pro PHP skripty je nastaven relativně nízko ... později vás to může stát problémy.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>Limit paměti pro PHP skripty je na vašem serveru momentálně nastaven na hodnotu $a.</p>
+
+<p>Toto může později způsobovat Moodlu problémy, zvláště při větším množství modulů a/nebo uživatelů.</p>
+
+<p>Je-li to možné, doporučujeme vám nakonfigurovat PHP s vyšším limitem - např. 16M. Je několik způsobů, které můžete zkusit:
+<ol>
+<li>Můžete-li, překompilujte PHP s volbou <i>--enable-memory-limit</i>.
+Toto umožní Moodlu nastavit si pro sebe požadovaný limit.
+<li>Máte-li přístup k vašemu souboru php.ini, změňte nastavení <b>memory_limit</b>
+na hodnotu blízkou 16M. Nemáte-li taková práva, požádejte vašeho správce webového serveru, aby to pro vás udělal.
+<li>Na některých PHP serverech můžete v Moodle adresáři vytvořit soubor .htaccess s následujícím řádkem:
+<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
+<p>Bohužel, na některých serverech tímto vyřadíte z provozu <b>všechny</b> PHP stránky (při jejich prohlížení uvidíte chybové zprávy), takže budete muset soubor .htaccess odstranit.
+</ol>';
+$string['pass'] = 'Prošlo';
+$string['phpversion'] = 'Verze PHP';
+$string['phpversionerror'] = 'Verze PHP musí být alespoň 4.1.0 nebo vyšší';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vyžaduje verzi PHP alespoň 4.1.0.</p>
+<p>Vaše stávající PHP má verzi $a</p>
+<p>Musíte upgradovat vaše PHP nebo Moodle nainstalovat na hostitele s vyšší verzí!</p>';
+$string['safemode'] = 'Bezpečný režim (safe mode)';
+$string['safemodeerror'] = 'Moodle může mít problémy při zapnutém bezpečném režimu (safe mode)';
+$string['safemodehelp'] = '<p>Moodle může mít množství problémů při zapnutém bezpečném režimu PHP (tzv. safe mode). Jedním z nich je, že pravděpodobně nebude moci vytvářet nové soubory.</p>
+
+<p>Bezpečný režim bývá zapnutý u paranoidních veřejných webových hostitelů, takže možná bude stačit najít si jiného hostitele pro váš Moodle.</p>
+
+<p>Můžete zkusit pokračovat v instalaci, ale očekávejte možné problémy.</p>';
+$string['sessionautostart'] = 'Session Auto Start';
+$string['sessionautostarterror'] = 'Mělo by být vypnuto';
+$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle požaduje podporu session a nebude bez ní fungovat.</p>
+
+<p>Podporu session můžete povolit v souboru php.ini ... podívejte se na parametr session.auto_start .</p>';
+$string['wwwroot'] = 'Webová adresa';
+$string['wwwrooterror'] = 'Toto nevypadá jako platná webová adresa této instalace Moodle.';
+
+?>
View
16 lang/cs/questionnaire.php
@@ -0,0 +1,16 @@
+<?PHP // $Id$
+ // questionnaire.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+
+
+$string['alreadyfilled'] = 'Ji¾ jste nám vyplnili tento dotazník. Dìkujeme.';
+$string['modulename'] = 'Dotazník';
+$string['modulenameplural'] = 'Dotazníky';
+$string['mustcomplete'] = '<b>Chcete-li vyplnit tento dotazník, musíte tak uèinit <i>nyní</i>. Pozdìji ji¾ nebudou moci být va¹e odpovìdi zaznamenány.</b><br><br>';
+$string['notavail'] = 'Tento dotazník dosud není dostupný. Zkuste to, prosím, pozdìji.';
+$string['qmanage'] = 'Správa dotazníkù';
+$string['qmanagetitle'] = 'Správa dotazníku phpESP';
+$string['qtype'] = 'Typ';
+$string['questionnaireid'] = 'Dotaznik';
+$string['respondenttype'] = 'Typ respondenta';
+
+?>

0 comments on commit 264f66a

Please sign in to comment.