Permalink
Browse files

Automatic installer lang files (20100910)

  • Loading branch information...
1 parent 9c3ad72 commit 2685e2fdc04c2b209cd8553c327d49c25deb0015 AMOS bot committed Sep 10, 2010
Showing with 7 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 install/lang/hr/admin.php
  2. +3 −0 install/lang/hr/install.php
@@ -30,6 +30,10 @@
$string['clianswerno'] = 'n';
$string['cliansweryes'] = 'y';
+$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Pogreška, netočna vrijednost "{$a->value}" za "{$a->option}"';
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Netočna vrijednost, pokušajte ponovno';
$string['clitypevalue'] = 'unesite vrijednost';
$string['clitypevaluedefault'] = 'unesite vrijednost ili pritisnite Enter za korištenje zadane vrijednosti ({$a})';
+$string['cliyesnoprompt'] = 'unesite y (znači da) ili n (znači ne)';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'je neophodno instalirati/omogućiti';
+$string['environmentrequireversion'] = 'neophodna inačica je {$a->needed}, a vi trenutno koristite inačicu {$a->current}';
@@ -48,12 +48,15 @@
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Instalacijska skripta ne može stvoriti \'Mapu s podacima\' ({$a->dataroot}).';
$string['pathshead'] = 'Potvrdi putanje (PATH)';
$string['pathsrodataroot'] = 'Nije moguće zapisivanje u podatkovnu (dataroot) mapu.';
+$string['pathsroparentdataroot'] = 'Nije moguće zapisivati podatke u nadređenu mapu ({$a->parent}). Instalacijska skripta ne može stvoriti mapu za podatke ({$a->dataroot}).';
$string['pathssubdirroot'] = 'Puna putanja (PATH) do Moodle instalacije.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Podatkovna (dataroot) mapa nije sigurna';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Admin mapa ne postoji';
$string['phpextension'] = 'PHP ekstenzija {$a}';
$string['phpversion'] = 'PHP inačica';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahtijeva najmanje PHP inačicu 4.3.0 ili 5.1.0 (5.0.x funkcionira uz brojne uočene probleme).</p> <p>Trenutno imate inačicu {$a}</p> <p>Morate nadograditi PHP ili premestiti Moodle instalaciju na web poslužitelj s novijom verzijom PHP-a!</br> (U slučaju inačice 5.0.x bilo bi najbolje da je vratite na inačicu 4.4.x)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
+$string['welcomep20'] = 'Prikazana vam je ova stranica jer ste uspješno instalirali i pokrenuli <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paket na vašem poslužitelju. Čestitamo!';
+$string['welcomep30'] = 'Ova inačica <strong>{$a->installername}</strong> uključuje aplikacije za stvaranje okruženja u kojem će <strong>Moodle</strong> uspješno funkcionirati, konkretno:';
$string['welcomep40'] = 'Ovaj paket obuhvaća i <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
$string['wwwroot'] = 'Web adresa';

0 comments on commit 2685e2f

Please sign in to comment.