Skip to content
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20100312)

  • Loading branch information...
1 parent c87694f commit 2699df079328da162c5a9c743238f3c207895d20 @moodler moodler committed Mar 12, 2010
Showing with 84 additions and 0 deletions.
  1. +84 −0 install/lang/ro_utf8/installer.php
View
84 install/lang/ro_utf8/installer.php
@@ -9,6 +9,7 @@
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
+$string['admindirerror'] = 'Directorul admin specificat este incorect';
$string['admindirname'] = 'Admin Directory';
$string['admindirsettinghead'] = 'Se setează Admin Directory...';
$string['bypassed'] = 'Ignorat';
@@ -23,18 +24,81 @@
$string['caution'] = 'Atenţie';
$string['check'] = 'Verifică';
$string['chooselanguagehead'] = 'Selectare limbă';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Vă rugăm selectaţi limba pentru interfaţa de instalare, limba selectată va fi folosită EXCLUSIV în cadrul procedurii de instalare. Ulterior veţi putea selecta limba în care doriţi să fie afişată interfaţa.';
$string['closewindow'] = 'Inchide fereastra';
+$string['compatibilitysettingshead'] = 'Se verifică setările PHP...';
$string['componentisuptodate'] = 'Componenta este actualizată';
$string['configfilewritten'] = 'config.php a fost creat cu succes';
$string['configurationcompletehead'] = 'Finalizare configurare';
+$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle a făcut o încercare de salvare a fişierului de configurare a sitului dumneavoastră în directorul root al Moodle.';
$string['continue'] = 'Continuă';
+$string['ctyperecommended'] = 'Instalarea extensiei opţionale ctype PHP este recomandadă pentru a îmbunătăţi performanţa sitului, în mod special în cazul în care situl dumneavoastră este compatibil cu limbi ne-romanice.';
+$string['ctyperequired'] = 'Extensia ctype PHP este obligatorie pentru Moodle în vederea îmbunătăţirii performanţei sitului şi pentru a putea oferi compatibilitate cu mai multe limbi.';
+$string['curlrecommended'] = 'Se recomandă în mod special instalarea librăriei opţionale cURL pentru a putea activa funcţionalitatea Moodle Networking.';
+$string['customcheck'] = 'Alte verificări';
$string['database'] = 'Bază de date';
+$string['databasecreationsettingshead'] = 'Acum va trebui să configuraţi setările pentru baza de date unde se vor stoca datele Moodle. Această bază de date va fi creată automat de installer cu parametrii specificaţi mai jos.';
+$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Type:</b> fixed to \"mysql\" by the installer<br />
+<b>Host:</b> fixed to \"localhost\" by the installer<br />
+<b>Name:</b> database name, eg moodle<br />
+<b>User:</b> fixed to \"root\" by the installer<br />
+<b>Password:</b> your database password<br />
+<b>Tables Prefix:</b> optional prefix to use for all table names';
+$string['databasesettingssub'] = '<b>Type:</b> mysql or postgres7<br />
+<b>Host:</b> eg localhost or db.isp.com<br />
+<b>Name:</b> database name, eg moodle<br />
+<b>User:</b> your database username<br />
+<b>Password:</b> your database password<br />
+<b>Tables Prefix:</b> optional prefix to use for all table names';
+$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Type:</b> SQL*Server (non UTF-8) <b><strong class=\"errormsg\">Experimental! (not for use in production)</strong></b><br />
+<b>Host:</b> eg localhost or db.isp.com<br />
+<b>Name:</b> database name, eg moodle<br />
+<b>User:</b> your database username<br />
+<b>Password:</b> your database password<br />
+<b>Tables Prefix:</b> prefix to use for all table names (mandatory)';
+$string['databasesettingssub_mssql_n'] = '<b>Type:</b> SQL*Server (UTF-8 enabled)<br />
+<b>Host:</b> eg localhost or db.isp.com<br />
+<b>Name:</b> database name, eg moodle<br />
+<b>User:</b> your database username<br />
+<b>Password:</b> your database password<br />
+<b>Tables Prefix:</b> prefix to use for all table names (mandatory)';
+$string['databasesettingssub_mysql'] = '<b>Type:</b> MySQL<br />
+<b>Host:</b> eg localhost or db.isp.com<br />
+<b>Name:</b> database name, eg moodle<br />
+<b>User:</b> your database username<br />
+<b>Password:</b> your database password<br />
+<b>Tables Prefix:</b> prefix to use for all table names (optional)';
+$string['databasesettingssub_mysqli'] = '<b>Type:</b> Improved MySQL<br />
+<b>Host:</b> eg localhost or db.isp.com<br />
+<b>Name:</b> database name, eg moodle<br />
+<b>User:</b> your database username<br />
+<b>Password:</b> your database password<br />
+<b>Tables Prefix:</b> prefix to use for all table names (optional)';
+$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Type:</b> Oracle<br />
+<b>Host:</b> not used, must be left blank<br />
+<b>Name:</b> given name of the tnsnames.ora connection<br />
+<b>User:</b> your database username<br />
+<b>Password:</b> your database password<br />
+<b>Tables Prefix:</b> prefix to use for all table names (mandatory, 2cc. max)';
+$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Type:</b> SQL*Server (over ODBC) <b><strong class=\"errormsg\">Experimental! (not for use in production)</strong></b><br />
+<b>Host:</b> given name of the DSN in the ODBC control panel<br />
+<b>Name:</b> database name, eg moodle<br />
+<b>User:</b> your database username<br />
+<b>Password:</b> your database password<br />
+<b>Tables Prefix:</b> prefix to use for all table names (mandatory)';
+$string['databasesettingssub_postgres7'] = '<b>Type:</b> PostgreSQL<br />
+<b>Host:</b> eg localhost or db.isp.com<br />
+<b>Name:</b> database name, eg moodle<br />
+<b>User:</b> your database username<br />
+<b>Password:</b> your database password<br />
+<b>Tables Prefix:</b> prefix to use for all table names (mandatory)';
$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Notă:</b> În cazul în care nu există o bază de date installerul va încerca să creeze în mod automat una.';
$string['dataroot'] = 'Data Directory';
$string['datarooterror'] = 'Data Directory specificat de dumneavoastră nu a putut fi găsit sau creat. Verificaţi corectitudinea căii furnizate sau creaţi manual directorul.';
$string['datarootpublicerror'] = 'Data Directory specificat de dumneavoastră este accesibil în mod direct via Web, trebuie să folosiţi un alt director.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Nu s-a putut realiza conexiunea cu baza de date specificată de dumneavoastră. Vă rugăm verificaţi setările făcute pentru baza de date.';
$string['dbcreationerror'] = 'Eroare creare bază de date. Nu s-a putut crea baza de date cu numele şi setările furnizate.';
+$string['dbhost'] = 'Host Server';
$string['dbprefix'] = 'Prefix tabele';
$string['dbtype'] = 'Tip';
$string['dirroot'] = 'Director Moodle';
@@ -43,46 +107,66 @@
$string['downloadlanguagebutton'] = 'Descarcă modulul de localizare &quot;$a&quot;';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Descarcă modulul de localizare';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Puteţi continua procesul de instalare folosind modulul de localizare implicit \"$a\".';
+$string['environmenterrortodo'] = 'Înainte de a instala această versiune de Moodle trebuie să rezolvaţi toate problemele (erorile) de environment găsite mai sus.';
$string['environmenthead'] = 'Se verifică mediul...';
+$string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'dacă acest test nu are rezultate pozitive, acest lucru indică o potenţială problemă';
+$string['environmentrecommendinstall'] = 'trebuie instalat şi activat pentru a obţine cele mai bune rezultate';
+$string['environmentrecommendversion'] = 'versiunea recomandată este $a->needed în timp ce dumneavoastră rulaţi versiunea $a->current';
$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'acest test trebuie să treacă';
$string['environmentrequireinstall'] = 'trebuie instalat şi activat';
+$string['environmentrequireversion'] = 'versiuna necesară este $a->needed în timp ce dumneavoastră rulaţi versiunea $a->current';
+$string['environmentxmlerror'] = 'Eroare la citirea informaţiilor despre environment ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Eroare';
$string['fileuploads'] = 'Încărcare Fişiere';
$string['fileuploadserror'] = 'Acest parametru ar trebuie să fie activat';
$string['gdversion'] = 'Versiune GD';
+$string['globalswarning'] = '<p><strong>ATENŢIONARE SECURITATE!</strong></p><p> Pentru ca Moodle să funcţioneze corect este necesar <br />să realizaţi anumite modificări în cadrul setărilor de PHP curente.</p><p> <em>Trebuie să</em> setaţi <code>register_globals=off</code>.</p><p>Setarea acestui parametru se face prin editarea unuia din fişierele <code>php.ini</code>, Apache/IIS <br />configuration sau <code>.htaccess</code>.</p>';
$string['help'] = 'Ajutor';
+$string['iconvrecommended'] = 'Se recomandă instalarea librăriei ICONV pentru îmbunătăţirea performanţei sitului, în special dacă situl dumneavoastră este compatibil cu limbi non-romanice.';
$string['info'] = 'Informaţii';
$string['installation'] = 'Instalare';
$string['invalidmd5'] = 'md5 incorect';
$string['language'] = 'Limba';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Acest parametru ar trebui să fie dezactivat';
+$string['mbstringrecommended'] = 'Recomandăm cu tărie instalarea librăriei opţionale MBSTRING pentru îmbunătăţirea performanţei sitului în special dacă acesta este compatibil cu alte tipuri de limbi decât cele romanice.';
$string['memorylimit'] = 'Limită memorie';
$string['missingrequiredfield'] = 'Lipseşte un câmp obligatoriu';
$string['moodledocslink'] = 'Documente Moodle pentru această pagină';
$string['mssql'] = 'SQL*Server (mssql)';
$string['mssql_n'] = 'SQL*Server with UTF-8 support (mssql_n)';
$string['mysql'] = 'MySQL (mysql)';
+$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.16 este cea mai veche versiune compatibilă cu Moodle 1.6 pentru care se garantează în viitor convertibilitatea tuturor datelor la UTF-8.';
$string['mysqli'] = 'Improved MySQL (mysqli)';
$string['name'] = 'Nume';
$string['next'] = 'Continuare';
$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
$string['odbc_mssql'] = 'SQL*Server over ODBC (odbc_mssql)';
$string['ok'] = 'OK';
+$string['opensslrecommended'] = 'Se recomandă instalarea librăriei OpenSSL - pentru a permite utilizarea funcţionalităţii Moodle Networking.';
$string['parentlanguage'] = 'PENTRU TRADUCĂTORI: în cazul în care pentru limba pe care o folosiţi există o limbă alternativă pe care Moodle o poate folosi atunci când lipseşte traducerea în limba dumneavoastră, specificaţi aici codul acesteia. Dacă nu completaţi nimic în acest câmp se va folosi limba engleză. Exemplu: nl.';
$string['password'] = 'Parolă';
$string['phpversion'] = 'Versiune PHP';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
$string['previous'] = 'Anterior';
+$string['remotedownloaderror'] = 'Operaţiunea de descărcare a componentei pe serverul dumneavoastră a eşuat, vă rugăm verificaţi setările proxy, se recomandă cu tărie folosirea extensiei PHP cURL.<br /><br />Va trebui să descărcaţi manual fişierul <a href=\"$a->url\">$a->url</a>, să îl copiaţi în folderul \"$a->dest\" de pe serverul dumnevoastră şi să îl dezarhivaţi în acelaşi loc.';
+$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Nu este permisă descărcarea de componente pe serverul dumneavoastră (allow_url_fopen este dezactivat).<br /><br />Va trebui să descărcaţi manual fişierul <a href=\"$a->url\">$a->url</a>, să-l copiaţi în folderul \"$a->dest\" de pe serverul dumneavoastră şi să îl dezarhivaţi în acelaşi loc.';
$string['report'] = 'Raport';
$string['restricted'] = 'Restricţionat';
+$string['safemode'] = 'Safe Mode';
+$string['safemodeerror'] = 'Este posibili ca Moodle să nu poată funcţiona cu Safe Mode';
+$string['sessionautostart'] = 'Session Auto Start';
$string['sessionautostarterror'] = 'Acest parametru ar trebui să fie dezactivat';
+$string['skipdbencodingtest'] = 'Skip DB Encoding Test';
$string['status'] = 'Status';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Română';
+$string['unicoderecommended'] = 'Se recomandă să salvaţi toate datele în format Unicode (UTF-8). La instalarea noilor versiuni va trebui să vă asiguraţi că bazele de date au Unicode ca implicit. La actualizări trebuie să realizaţi procedura de migrare la UTF-8 (pentru detalii consultaţi pagina Administrare).';
+$string['unicoderequired'] = 'Este obligatoriu să salvaţi toate datele în format Unicode (UTF-8). La instalarea noilor versiuni va trebui să vă asiguraţi că bazele de date au Unicode ca implicit. La actualizări trebuie să realizaţi procedura de migrare la UTF-8 (pentru detalii consultaţi pagina Administrare).';
$string['user'] = 'Utilizator';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['wrongdestpath'] = 'Destinaţie greşită';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Wrong source URL base';
$string['wrongzipfilename'] = 'Nume incorect pentru arhiva zip';
$string['wwwroot'] = 'Adresă Web';
$string['xmlrpcrecommended'] = 'Instalarea extensiei opţionale xmlrpc este foarte utilă pentru funcţionalitatea Moodle Networking';

0 comments on commit 2699df0

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.