Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 701092a commit 269f7a3d827e31ab3d17259a14e57206bafdb7be carlesbellver committed Jun 8, 2004
@@ -0,0 +1,2 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Verificar enlla&ccedil;os</B></P>
+<P>Aquesta eina verifica tots els enlla&ccedil;os http:// i despr&eacute;s desa la p&agrave;gina amb marques en els enlla&ccedil;os morts de manera que sigui m&eacute;s f&agrave;cil editar-los.</P>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Permetre fitxers binaris</B></P>
+
+<P>Si permeteu continguts binaris (p. ex. imatges), teniu dues possibilitats:<BR>
+<OL>
+ <LI>Podeu penjar les imatges i usar-les dins de les p&agrave;gines wiki. Quan editeu una p&agrave;gina tindreu un formulari de c&agrave;rrega d'imatges. Despr&eacute;s de penjar una imatge, obtindreu un codi que podreu incrustar a les vostres p&agrave;gines entre claud&agrave;tors. Per exemple: [internal://foto1.gif].</LI>
+
+ <LI>Podeu adjuntar fitxers a una p&agrave;gina wiki que es visualitzaran per mitj&agrave; de l'acci&oacute; <i>fitxers adjunts</i>. La mida est&agrave; limitada pels par&agrave;metres de Moodle.</LI>
+</OL>
+</P>
@@ -0,0 +1,132 @@
+<h2>&Uacute;s del Wiki</h2>
+<p>
+El wiki de Moodle est&agrave; basat en
+l'<a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net/?id=ErfurtWiki" target="_blank">ErfurtWiki</a>,
+que &eacute;s una implementaci&oacute; del sistema hipertext
+<a href="http://c2.com/cgi/wiki?WikiWikiWeb" target="_blank">WikiWikiWeb</a>. Permet una edici&oacute; i creaci&oacute; col&middot;laborativa senzilla de p&agrave;gines web.</p>
+<p>
+<ul>
+<li>apreneu a <a href="#createpages">crear p&agrave;gines</a></li>
+<li>feu clic en <img src="pix/t/edit.gif"> o seleccioneu "Edita aquest p&agrave;gina" en el men&uacute; desplegable per modificar el contingut d'una p&agrave;gina</li>
+<li>podeu formatar les p&agrave;gines amb <a href="#wikimarkup">marques wiki</a> o amb HTML (si el wiki est&agrave; configurat aix&iacute;)</li>
+<li>cerqueu p&agrave;gines o aneu a la llista de novetats</li>
+<li>tamb&eacute; hi ha llistes de les p&agrave;gines m&eacute;s visitades, les que s'actualitzen m&eacute;s sovint i les que s'han actualitzat m&eacute;s recentment</li>
+</ul>
+</p>
+<p>
+<a name="createpages"></a><b>Crear p&agrave;gines</b>:<br />
+Una p&agrave;gina es crea donant-li nom dins del text d'una altra p&agrave;gina existent. El nom d'una p&agrave;gina wiki fa servir l'anomenat <a href="#camelcase">CamelCase</a> o si no es posa entre claud&agrave;tors [ ].</p>
+<p>
+Per exemple:
+<ul>
+<li>P&agrave;ginaWiki (CamelCase)</li>
+<li>[P&agrave;gina Wiki] (entre claud&agrave;tors)</li>
+</ul></p>
+<p>
+El text que hagi rebut un nom de p&agrave;gina wiki portar&agrave; un interrogant '?' darrere. Fent clic en l'interrogant '?' entreu en el mode d'edici&oacute; d'aquesta p&agrave;gina. Escriviu el vostre text, el deseu i ja teniu una nova p&agrave;gina wiki.</p>
+<p><a name="wikimarkup"></a><b>Marques wiki</b>:<br />
+Totes les p&agrave;gines d'un wiki es poden formatar f&agrave;cilment utilitzant marques wiki.
+</p>
+<h4>Par&agrave;grafs</h4>
+ <ul>
+ <li>separeu els par&agrave;grafs per mitj&agrave; de l&iacute;nies en blanc</li>
+ <li>uilitzeu tres signes de percentatge %%% per for&ccedil;ar un salt de l&iacute;nia</li>
+ <li>si poseu espais o tabuladors al comen&ccedil;ament d'una l&iacute;nia, el text se sagnar&agrave;</li>
+ </ul>
+
+<h4>!! Encap&ccedil;alaments</h4>
+
+ <ul type="circle">
+ <li> utilitzeu un signe d'admiraci&oacute; ! al comen&ccedil;ament de la l&iacute;nia per crear un encap&ccedil;alament de mida petita</li>
+
+ <li> !! m&eacute;s gran</li>
+ <li> !!! la mida m&eacute;s gran</li>
+ </ul>
+
+<h4>Estils</h4>
+
+ <ul>
+
+ <li>si voleu <em>emfasitzar</em> el text, poseu-lo entre cometes simples '' (generalment es visualitza en lletra it&agrave;lica)</li>
+ <li>la <strong>negreta</strong> s'aconsegueix amb dos car&agrave;cters de subratllat __ (o amb asteriscos **)</li>
+ <li>poseu el <big>text gran</big> entre car&agrave;cters ##</li>
+ <li>podeu aconseguir <small>text petit</small> usant "&micro;&micro;"</li>
+ <li>una <tt>p&ograve;lissa tipus m&agrave;quina d'escriure</tt> s'obt&eacute; posant el text entre dos iguals ==</li>
+ </ul>
+
+<h4>Llistes</h4>
+
+ <ul>
+ <li> comenceu cada l&iacute;nia amb un asterisc * per crear una llista</li>
+ <li> utilitzeu # per a llistes numerades
+ <ol>
+ <li>podeu crear subllistes</li>
+
+ <li> els &iacute;tems de llistes subseg&uuml;ents han de comen&ccedil;ar amb la mateixa combinaci&oacute; d'* i #</li>
+ </ol>
+ </li>
+ </ul>
+
+<h4>Hiperenlla&ccedil;os</h4>
+
+ <ul>
+
+ <li>escriviu un MotWiki dins del text per crear un nou hiperenlla&ccedil;</li>
+ <li>poseu uns mots [entre claud&agrave;tors] per crear un hiperenlla&ccedil; que no sigui un MotWiki</li>
+
+ <li>qualsevol adre&ccedil;a web v&agrave;lida (que comenci amb http:/) com ara http://www.google.com/ es convertir&agrave; en un enlla&ccedil; autom&agrave;ticament</li>
+ <li>poseu una adre&ccedil;a web o un WikiLink entre claud&agrave;tors i assigneu-li un t&iacute;tol entre cometes o amb el car&agrave;cter |
+ <ul>
+ <li> [t&iacute;tol | http://www.google.com]</li>
+ <li> [MotWiki "t&iacute;tol"] or ["t&iacute;tol" WikiLink] </li>
+ </ul>
+ </li>
+ <li>si no voleu que un MotWiki o una adre&ccedil;a web http:// (o [quelcom] que vagi entre claud&agrave;tors) es converteixi en un enlla&ccedil;, poseu davant un signe d'admiraci&oacute; o una titlla:
+ <ul>
+ <li> !NoEnlla&ccedil;, ~NoEnlla&ccedil;/li>
+ <li> ![no enlla&ccedil;], !http://noenlla&ccedil;.org/ </li>
+
+ </ul>
+ </li>
+ </ul>
+
+<h4> Tables with |</h4>
+<table cellpadding="2" border="1" cellspacing="0">
+<tr>
+<td> poseu el text </td>
+<td> entre car&agrave;cters </td>
+<td> de tra&ccedil; vertical </td>
+</tr><tr>
+<td> per construir </td>
+<td> una estructura de taula </td>
+</tr><tr>
+<td> els navegadors normalment </td>
+<td> ignoren les cel&middot;les </td>
+<td> que falten </td>
+</tr>
+</table>
+
+
+<p>
+Si us plau deixeu sempre una l&iacute;nia en blanc abans de la taula i una altra despr&eacute;s per separar-la dels par&agrave;grafs adjacents.
+</p>
+
+<h4>Imatges</h4>
+
+ <ul>
+
+ <li>per incloure una imatge dins d'una p&agrave;gina, poseu la seva adre&ccedil;a entre claud&agrave;tors: [http://www.example.com/pics/image.png] </li>
+ <li>alternativament podeu fer servir la funci&oacute; de c&agrave;rrega d'imatges</li>
+ </ul>
+
+<h4>M&eacute;s informaci&oacute;</h4>
+El llenguatge de marques del Wiki ofereix m&eacute;s possibilitats. Si us plau consulteu l'<a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target=_new>Erfurt Wiki Homepage</a> per trobar m&eacute;s informaci&oacute;.
+
+<p>
+<a name="camelcase"></a><b>Camel Case</b>:<br />
+El CamelCase (lletres camell) descriu l'aparen&ccedil;a dels MotsWiki: mots junts, sense espais, separats per maj&uacute;scules inicials. La combinaci&oacute; de maj&uacute;scules i min&uacute;scules sembla els geps d'un camell.</p>
+<p>
+Aquesta manera de posar noms fa que els puristes de l'idioma odien els Wikis, per&ograve; &eacute;s molt com&uacute; en el m&oacute;n de la inform&agrave;tica i la usen la majoria dels
+programadors.</p>
+
+
@@ -0,0 +1,13 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Mode HTML</B></P>
+
+<P>Teniu dues possibilitats:
+<dl>
+<dt>Sense HTML</dt>
+<dd>Les etiquetes HTML es visualitzen tal qual. Tot el formatatge es fa per mitj&agrave; de marques wiki. Els filtres funcionen.</dd>
+<dt>HTML segur</dt>
+<dd>Es permeten algunes etiquetes HTML. Els filtres que requereixen etiquetes es desactiven.</dd>
+<dt>Nom&eacute;s HTML</dt>
+<dd>Sense marques wiki, nom&eacute;s HTML. Aquesta opci&oacute; permet l'&uacute;s de l'editor HTML.</dd>
+</dl>
+
+</P>
@@ -0,0 +1 @@
+
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Emplenar el contingut inicial</B></P>
+
+<P>Aquest &eacute;s el contingut inicial amb qu&egrave; podeu emplenar el wiki.</P>
+<P>Si voleu posar-hi un contingut inicial, l'heu de crear en format fitxers de text i penjar-lo en un directori de l'&agrave;rea de fitxers del curs. Despr&eacute;s seleccioneu un dels fitxers com a p&agrave;gina inicial. Totes les p&agrave;gines d'aquest directori es convertiran en el contingut de cada nova estructura wiki que es cre&iuml; en aquest wiki i la p&agrave;gina seleccionada en ser&agrave; la p&agrave;gina incial.
+</P>
@@ -0,0 +1,11 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/wiki/icon.gif">&nbsp;<B>Wikis</B></P>
+<UL>
+<P>Un Wiki permet crear documents col&middot;lectivament per mitj&agrave; d'un navegador web usant un llenguatge de marques senzill.</P>
+
+<P>"Wiki wiki" significa "super r&agrave;pid" en l'idioma hawai&agrave;. La velocitat de creaci&oacute; i actualitzaci&oacute; de p&agrave;gines &eacute;s un dels aspectes definitoris de la tecnologia wiki. Generalment les modificacions s'accepten sense revisi&oacute; pr&egrave;via i molts wikis estan oberts al p&uacute;blic en general o almenys a totes les persones que tenen acc&eacute;s al servidor.</P>
+
+<P>El m&ograve;dul Wiki de Moodle capacita els participants per treballar plegats en p&agrave;gines web, afegir-hi contingut, ampliar-lo i modificar-lo. Les versions anteriors no se suprimeixen mai i es poden restaurar.</P>
+
+<P>Aquest m&ograve;dul est&agrave; basat en l'<a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target=_new>Erfurt Wiki</a>.</P>
+</UL>
+
@@ -0,0 +1,3 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Suprimir p&agrave;gines</B></P>
+<P>Aquesta funci&oacute; us permet suprimir p&agrave;gines wiki. Es fa una verificaci&oacute; r&agrave;pida i es mostren les p&agrave;gines que donen errors.</P>
+<P>Si us plau pareu compte i penseu-hi dues vegades abans de suprimir una p&agrave;gina. Moltes vegades no &eacute;s necessari.</P>
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Desfer canvis en massa</B></P>
+<P>
+Ha de ser una cadena fixa (no podeu usar * o expressions regulars). &Eacute;s millor que useu l'adre&ccedil;a IP o el nom de l'ordinador atacant.
+</P>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Desfer canvis</B></P>
+
+<P>Si alg&uacute; fa malb&eacute; un munt de p&agrave;gines del wiki, potser us interessar&agrave; desfer autom&agrave;ticament aquests canvis suprimint totes les versions que porten certa cadena al camp {author} (generalment l'adre&ccedil;a IP o el nom de l'ordinador).</P>
@@ -0,0 +1,13 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Definir senyaladors de p&agrave;gina</B></P>
+<P>Cada p&agrave;gina wiki t&eacute; assignats uns senyaladors que permeten modificar el seu tipus o el seu comportament.</P>
+
+<P>Descripci&oacute; dels senyaladors:</P>
+<table border="1" width="100%"><tbody>
+ <tr><td valign="top" width="25%">TXT</td><td>La p&agrave;gina cont&eacute; text.</td></tr>
+ <tr><td valign="top" width="25%">BIN</td><td>La p&agrave;gina cont&eacute; dades bin&agrave;ries.</td></tr>
+ <tr><td valign="top" width="25%">OFF</td><td>La p&agrave;gina est&agrave; deshabilitada.</td></tr>
+ <tr><td valign="top" width="25%">HTM</td><td>Es permet HTML en aquesta p&agrave;gina (el par&agrave;metre general del Wiki t&eacute; prioritat).</td></tr>
+ <tr><td valign="top" width="25%">RO</td><td>Nom&eacute;s de lectura.</td></tr>
+ <tr><td valign="top" width="25%">WR</td><td>Permet escriptura.</td></tr>
+</table>
+
@@ -0,0 +1,3 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Estripar p&agrave;gines</B></P>
+
+<P>Aquesta funci&oacute; purga les versions velles de totes les p&agrave;gines emmagatzemades a la base de dades i conserva &uacute;nicament les m&eacute;s noves.</P>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Nom de p&agrave;gina inicial del wiki</B></P>
+<P>
+Si voleu que el nom de p&agrave;gina inicial sigui quelcom diferent del nom del wiki, podeu especificar-lo aqu&iacute;. Aquest nom ser&agrave; el de la primera p&agrave;gina del wiki en cada nova inst&agrave;ncia d'aquest wiki.<br><br>
+
+Si deixeu aquest camp en blanc, el nom de p&agrave;gina inicial ser&agrave; el nom del wiki (si no seleccioneu una p&agrave;gina en el camp 'p&agrave;gina inicial').
+</P>
+
@@ -0,0 +1,39 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Permetre els estudiants de col&middot;laborar en el wiki</B></P>
+<P>
+<UL>
+ <li>Un professor sempre pot editar tots els wikis del curs</li>
+ <li>Hi ha tres tipus de wiki: del professor, del curs/grup i d'estudiant</li>
+ <li>L'activitat t&eacute; els estats de grup de Moodle: &quot;Sense grups&quot; &quot;Grups separats&quot; i &quot;Grups visibles&quot;</li>
+ <li>El mateix contingut inicial s'utilitza en tots els grups</li>
+</UL>
+
+Heus aqu&iacute; una matriu:
+<table border="1" width="100%"><tbody>
+ <tr>
+ <th valign="top" width="25%"></th>
+ <th valign="top" width="25%">Sense grups</th>
+ <th valign="top" width="25%">Grups separats</th>
+ <th valign="top" width="25%">Grups visibles</th>
+ </tr>
+ <tr>
+ <th valign="top" width="25%">Professor</th>
+ <td valign="top" width="25%">El professor crea i modifica el wiki. Els estudiants poden llegir els continguts.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Hi ha un wiki per a cada grup que nom&eacute;s pot modificar el professor. Cada estudiant nom&eacute;s veu el wiki del seu grup.</td>
+ <td valign="top" width="25%">i ha un wiki per a cada grup que nom&eacute;s pot modificar el professor. Els estudiants poden veure tots els wikis i poden passar d'un a un altre per mitj&agrave; d'un desplegable que cont&eacute; tots els grups.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <th valign="top" width="25%">Curs/grup</th>
+ <td valign="top" width="25%">El professor i l'usuari poden crear i modificar el wiki.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Els estudiants poden veure i modificar el wiki del seu grup.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Els estudiants poden modificar el wiki del seu grup. Poden veure tots els wikis i poden passar d'un a un altre per mitj&agrave; d'un desplegable que cont&eacute; tots els grups.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <th valign="top" width="25%">Estudiant</th>
+ <td valign="top" width="25%">Cada estudiant veu i pot modificar el seu wiki.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Cada estudiant pot modificar el seu wiki i pot veure tots els altres wikis dels estudiants del seu grup. Pot passar d'un a un altre per mitj&agrave; d'un desplegable que cont&eacute; tots els estudiants del seu grup.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Cada estudiant pot modificar el seu wiki i pot veure tots els altres wikis. Pot passar d'un a un altre per mitj&agrave; d'un desplegable que cont&eacute; tots els estudiants.</td>
+ </tr></tbody>
+</table>
+
+</P>
+
@@ -0,0 +1,112 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>&Uacute;s del Wiki</B></P>
+<p>
+<br>
+
+El Wiki &eacute;s una plataforma per a treballar plegats en la construcci&oacute; de p&agrave;gines web. Els principis s&oacute;n simples.
+<br><br>
+
+<ul>
+<li>Alg&uacute; escriu un text i el desa.</li>
+<li>M&eacute;s tard, una altra persona llegeix aquest text i pensa que es podrien fer certs canvis i afegir algunes coses. Fa clic al bot&oacute; "Edita" i modifica la p&agrave;gina. </li>
+<li>Quan desa la nova versi&oacute;, aquesta est&agrave; disponible per a tothom.</li><br> <br>
+</ul>
+
+Amb un wiki, tamb&eacute;s es pot afegir f&agrave;cilment una p&agrave;gina nova o un enlla&ccedil; a p&agrave;gines existents.
+<br><br>
+
+<ul>
+<li>Un ella&ccedil; es crea per mitj&agrave; d'un MotWiki. Aix_ &eacute;s un mot amb almenys dues lletres maj&uacute;scules. Si ja existia una p&agrave;gina amb aquest nom, es crear&agrave; un enlla&ccedil; autom&agrave;ticament. Si no, es visualitza un signe d'interrogaci&oacute;.</li>
+<li>Fent clic en aquest interrogant es crea una p&agrave;gina nova en blanc amb aquest nom que es pot editar.</li>
+</ul>
+<br><br>
+
+
+<P ALIGN=CENTER><B><br>
+Regles de formatatge del wiki</B></P>
+<p>
+
+
+<h4>Par&agrave;grafs</h4>
+ <ul>
+ <li>separeu els par&agrave;grafs per mitj&agrave; de l&iacute;nies en blanc</li>
+ <li>uilitzeu tres signes de percentatge %%% per for&ccedil;ar un salt de l&iacute;nia</li>
+ <li>si poseu espais o tabuladors al comen&ccedil;ament d'una l&iacute;nia, el text se sagnar&agrave;</li>
+ </ul>
+
+<h4>!! Encap&ccedil;alaments</h4>
+
+ <ul type="circle">
+ <li> utilitzeu un signe d'admiraci&oacute; ! al comen&ccedil;ament de la l&iacute;nia per crear un encap&ccedil;alament de mida petita</li>
+
+ <li> !! m&eacute;s gran</li>
+ <li> !!! la mida m&eacute;s gran</li>
+ </ul>
+
+<h4>Estils</h4>
+
+ <ul>
+
+ <li>si voleu <em>emfasitzar</em> el text, poseu-lo entre cometes simples '' (generalment es visualitza en lletra it&agrave;lica)</li>
+ <li>la <strong>negreta</strong> s'aconsegueix amb dos car&agrave;cters de subratllat __ (o amb asteriscos **)</li>
+ <li>poseu el <big>text gran</big> entre car&agrave;cters ##</li>
+ <li>podeu aconseguir <small>text petit</small> usant "&micro;&micro;"</li>
+ <li>una <tt>p&ograve;lissa tipus m&agrave;quina d'escriure</tt> s'obt&eacute; posant el text entre dos iguals ==</li>
+ </ul>
+
+<h4>Llistes</h4>
+
+ <ul>
+ <li> comenceu cada l&iacute;nia amb un asterisc * per crear una llista</li>
+ <li> utilitzeu # per a llistes numerades
+ <ol>
+ <li>podeu crear subllistes</li>
+
+ <li> els &iacute;tems de llistes subseg&uuml;ents han de comen&ccedil;ar amb la mateixa combinaci&oacute; d'* i #</li>
+ </ol>
+ </li>
+ </ul>
+
+<h4>Hiperenlla&ccedil;os</h4>
+
+ <ul>
+
+ <li>escriviu un MotWiki dins del text per crear un nou hiperenlla&ccedil;</li>
+ <li>poseu uns mots [entre claud&agrave;tors] per crear un hiperenlla&ccedil; que no sigui un MotWiki</li>
+
+ <li>qualsevol adre&ccedil;a web v&agrave;lida (que comenci amb http:/) com ara http://www.google.com/ es convertir&agrave; en un enlla&ccedil; autom&agrave;ticament</li>
+ <li>poseu una adre&ccedil;a web o un WikiLink entre claud&agrave;tors i assigneu-li un t&iacute;tol entre cometes o amb el car&agrave;cter |
+ <ul>
+ <li> [t&iacute;tol | http://www.google.com]</li>
+ <li> [MotWiki "t&iacute;tol"] or ["t&iacute;tol" WikiLink] </li>
+ </ul>
+ </li>
+ <li>si no voleu que un MotWiki o una adre&ccedil;a web http:// (o [quelcom] que vagi entre claud&agrave;tors) es converteixi en un enlla&ccedil;, poseu davant un signe d'admiraci&oacute; o una titlla:
+ <ul>
+ <li> !NoEnlla&ccedil;, ~NoEnlla&ccedil;/li>
+ <li> ![no enlla&ccedil;], !http://noenlla&ccedil;.org/ </li>
+
+ </ul>
+ </li>
+ </ul>
+
+<h4> Taules amb |</h4>
+| poseu el text | entre car&agrave;cters | de tra&ccedil; vertical | <br>
+| per construir | una estructura de taula | <br>
+| els navegadors normalment | ignoren les cel&middot;les | que falten | <br>
+
+
+<p>
+Si us plau deixeu sempre una l&iacute;nia en blanc abans de la taula i una altra despr&eacute;s per separar-la dels par&agrave;grafs adjacents.
+</p>
+
+<h4>Imatges</h4>
+
+ <ul>
+
+ <li>per incloure una imatge dins d'una p&agrave;gina, poseu la seva adre&ccedil;a entre claud&agrave;tors: [http://www.example.com/pics/image.png] </li>
+ <li>alternativament podeu fer servir la funci&oacute; de c&agrave;rrega d'imatges</li>
+ </ul>
+
+<h4>M&eacute;s informaci&oacute;</h4>
+El llenguatge de marques del Wiki ofereix m&eacute;s possibilitats. Si us plau consulteu l'<a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target=_new>Erfurt Wiki Homepage</a> per trobar m&eacute;s informaci&oacute;.
+

0 comments on commit 269f7a3

Please sign in to comment.