Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20090403)

  • Loading branch information...
1 parent b8b118b commit 2767262c217e172eac52b175cc4e5765850e3390 moodlerobot committed Apr 3, 2009
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 install/lang/tr_utf8/installer.php
@@ -251,6 +251,8 @@
<p>PHP\'yi güncellemeli veya PHP\'nin yeni sürümünü kullananan bir hostinge taşınmalısınız!</p>';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
$string['previous'] = 'Önceki';
+$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Güncelleme sırasında, RQP soru tipi kaldırılacak. Bu soru tipini kullanmadığınızdan herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız.';
+$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Güncelleme sırasında, RQP soru tipi kaldırılacak. Veritabanınızda bazı RQP soruları var ve güncellemeye devam etmeden önce bu soru tipini (http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797) buradan tekrar kurmazsanız, bu soru tipinin çalışması durdurulacak.';
$string['remotedownloaderror'] = 'Bileşeni sunucunuza indirirken hata oluştu, lütfen proxy(vekil) ayarlarını kontrol edin. PHP cURL eklentisi şiddetle tavsiye edilir.<br /><br /><a href=\"$a->url\">$a->url</a><br />dosyasını kendiniz indirmeli ve indirdiğiniz dosyayı sunucunuzundaki \"$a->dest\" klasörüne kaydetmeli ve zip arşivini açmalısınız.';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Sunucunuza bileşen indirmeye izin verilmiyor. (allow_url_fopen pasif).<br /><br />Arşivlenmiş dosyayı <a href=\"$a->url\">$a->url</a> elle indirip buraya \"$a->dest\" açmalısınız.';
$string['report'] = 'Rapor';

0 comments on commit 2767262

Please sign in to comment.