Permalink
Browse files

typo fixed

  • Loading branch information...
tomaz
tomaz committed Sep 30, 2005
1 parent ce9256f commit 27901dc4e4c3ccac8390eab6a8f5e905d4640c88
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/sl_utf8/moodle.php
View
@@ -85,7 +85,7 @@
$string['always'] = 'Vedno';
$string['answer'] = 'Odgovor';
$string['areyousuretorestorethis'] = 'Ali želite nadaljevati?';
-$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Pozneje boste imeli močnost dodati to varnostno kopijo v obstoječ predmet ali ustvariti popolnoma nov predmet.';
+$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Pozneje boste imeli možnost dodati to varnostno kopijo v obstoječ predmet ali ustvariti popolnoma nov predmet.';
$string['assessment'] = 'Vrednotenje';
$string['assignadmins'] = 'Določi skrbnike';
$string['assigncreators'] = 'Določi ustvarjalce';

0 comments on commit 27901dc

Please sign in to comment.