Permalink
Browse files

Minor changes

  • Loading branch information...
stigbjarne
stigbjarne committed Dec 10, 2003
1 parent e0920b2 commit 27a2c7692f6c6d6838e4b616740ef9be90131d47
Showing with 3 additions and 2 deletions.
  1. +3 −2 lang/no/help/workshop/editingacomment.html
@@ -1,7 +1,8 @@
<p align="center"><b>Å redigere en kommentar</b></p>
<p>
-Slik som med andre typer bidrag fins det en kort periode da du kan
-endre/redigere dine kommentarer. Din kommentar til vurderingen vises ikke før
+Det er en kort periode du kan
+endre/redigere dine kommentarer. (Slik som med andre typer bidrag, f.eks.
+foruminnlegg.) Din kommentar til vurderingen vises ikke før
denne tidsperioden er over.
</p>

0 comments on commit 27a2c76

Please sign in to comment.