Permalink
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
1 parent fddab4d commit 282ddcc9244794063c0fd917a39a44804dac8929 koenr committed Feb 6, 2004
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1 lang/nl/moodle.php
View
3 lang/nl/moodle.php
@@ -36,7 +36,7 @@
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Stel in hoe de site er uitziet en werkt';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Stel variabelen in die het algemene werken van de site beïnvloeden';
$string['adminhelpcourses'] = 'Definieer vakken en vak categorieën en voeg mensen aan de vakken toe';
-$string['adminhelpedituser'] = 'Bekijk de lijst met gebruiker accounts en bewerk elke de accounts';
+$string['adminhelpedituser'] = 'Bekijk de lijst met gebruikersaccounts en bewerk de accounts';
$string['adminhelplanguage'] = 'Voor het controleren en bewerken van het huidige taalpakket';
$string['adminhelplogs'] = 'Bekijk de statistieken van alle activiteiten op deze site';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Gebruik/beheer de database op directe wijze (voorzichtig!)';
@@ -111,6 +111,7 @@
$string['choosecourse'] = 'Kies een vak';
$string['chooselivelogs'] = 'Of bekijk de huidige activiteit';
$string['chooselogs'] = 'Kies welke statistieken je wilt zien';
+$string['choosereportfilter'] = 'Kies een filter voor het rapport';
$string['choosetheme'] = 'Kies een thema';
$string['chooseuser'] = 'Kies een gebruiker ';
$string['city'] = 'Plaats';

0 comments on commit 282ddcc

Please sign in to comment.