Skip to content
Browse files

some documentation missing

  • Loading branch information...
1 parent a60906a commit 28680c9b32c160af2d89b7580745713419e4e62d koenr committed Mar 28, 2006
Showing with 11 additions and 2 deletions.
  1. +11 −2 lang/nl/enrol_flatfile.php
View
13 lang/nl/enrol_flatfile.php
@@ -1,8 +1,17 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
-$string['description'] = 'Deze methode controleert regelmatig een speciaal opgemaakt tekstbestand op een lokatie die je zelf bepaalt. Het bestand kan er uitzien als volgt:
+$string['description'] = 'Deze methode controleert regelmatig een speciaal opgemaakt tekstbestand op een lokatie die je zelf bepaalt. Het bestand is een door komma\'s gescheiden lijst met vier of zes velden per lijn:
+Actie, rol, gebruikers IDnummer, cursus IDnummer, [,starttijd, eindtijd]
+
+* actie = add|del
+* rol = student|teacher|teacheredit
+* gebruikers IDnummer = IDnummer in de user tabel NB, niet id
+* cursus IDnummer = IDnummer in de course tabel NB, niet id
+* starttime = starttijd (in seconden sinds epoch) - optioneel
+* endtime = eindtijd (in seconden sinds epoch) - optioneel
+Het bestand kan er uitzien zoals dit:
<pre>
add, student, 5, CF101
add, teacher, 6, CF101

0 comments on commit 28680c9

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.