Permalink
Browse files

special thanks

  • Loading branch information...
1 parent f784ab8 commit 28ebe4609a3c8247a897408ed866eca39d4324bc koenr committed Sep 7, 2004
Showing with 9 additions and 2 deletions.
  1. +9 −2 lang/nl/README.txt
View
11 lang/nl/README.txt
@@ -30,9 +30,16 @@ lees dan "Vertalen" (translation.html) in de documentatie.
Als je Moodle in een andere taal wilt vertalen, neem dan contact
op Martin Dougiamas (martin@dougiamas.com) zodat hij je kan
-helpen! Als
+helpen!
-Met vriendelijke groet, namens Martin,
+Voor de Nederlandse vertaling gaat onze dank uit naar alle gebruikers
+die ijverig fouten melden, zodat de vertaling langzaam maar zeker mooi en
+in correct Nederlands komt te staan. Dank aan Leo Vandijck, Marie Lesy,
+ en ongetwijfeld nog enkele anderen die we hier vergeten (stuur gerust
+een mailtje :-) )
+
+
+Met vriendelijke groet,
Hans de Zwart
Koen Roggemans

0 comments on commit 28ebe46

Please sign in to comment.