Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Added wikiname.html

  • Loading branch information...
commit 290c327175e3b5cdb42e4ac1249c7cc26792e9c4 1 parent 0c3ca08
authored May 01, 2005

Showing 1 changed file with 10 additions and 0 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. 10  lang/vi_utf8/help/wiki/wikiname.html
10  lang/vi_utf8/help/wiki/wikiname.html
... ...
@@ -0,0 +1,10 @@
  1
+<p align="center"><b>Tên trang đầu tiên  cho wiki</b></p>
  2
+<p>
  3
+Nếu bạn muốn tên trang đầu tiên của bạn là một cái gì đó hơn là
  4
+tên wiki, bạn có thể xác định nó ở đây. Tên này sẽ trở thành trang đầu
  5
+của wiki cho mọi instance được tạo bởi wiki này.<br /><br />
  6
+
  7
+Nếu bạn để trang này trống, tên trang đầu tiên sẽ là tên của wiki, trừ khi bạn chọn
  8
+một trang trong trường 'initial page'.
  9
+</p>
  10
+

0 notes on commit 290c327

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.