Permalink
Browse files

Added wikiname.html

  • Loading branch information...
vthung
vthung committed May 1, 2005
1 parent 0c3ca08 commit 290c327175e3b5cdb42e4ac1249c7cc26792e9c4
Showing with 10 additions and 0 deletions.
  1. +10 −0 lang/vi_utf8/help/wiki/wikiname.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p align="center"><b>Tên trang đầu tiên cho wiki</b></p>
+<p>
+Nếu bạn muốn tên trang đầu tiên của bạn là một cái gì đó hơn là
+tên wiki, bạn có thể xác định nó ở đây. Tên này sẽ trở thành trang đầu
+của wiki cho mọi instance được tạo bởi wiki này.<br /><br />
+
+Nếu bạn để trang này trống, tên trang đầu tiên sẽ là tên của wiki, trừ khi bạn chọn
+một trang trong trường 'initial page'.
+</p>
+

0 comments on commit 290c327

Please sign in to comment.