Permalink
Browse files

New file

  • Loading branch information...
1 parent d6c3beb commit 2931ade5d75ea2cfb4f937431a96e34fd76a6d48 stigbjarne committed Dec 8, 2003
Showing with 9 additions and 0 deletions.
  1. +9 −0 lang/no/help/exercise/specimen.html
@@ -0,0 +1,9 @@
+<p align="center"><b>Skjema for innlevering av eksempel</b></p>
+
+<p>Denne siden viser detaljene for skjemaet som brukes for å vurdere din
+vurdering. Det vil bli brukt av deg selv og av læreren for å vurdere arbeidet
+ditt. </p>
+
+<p>Vennligst merk at selv om du kan endre karakterene i dette skjemaet blir
+disse endringene IKKE lagret. Dette er bare et eksempelskjema, men et lignende
+skjema vil bli brukt av deg selv og av læreren gjennom øvelsen. </p>

0 comments on commit 2931ade

Please sign in to comment.