Permalink
Browse files

speeling improvements, minor improvements in translation, update of s…

…trings
  • Loading branch information...
1 parent a06967f commit 293668dd300da22094d43ecfa3b3e9a21271169b andro-bg committed Mar 22, 2005
View
@@ -11,5 +11,34 @@
<p>Âåäíúæ íàïðàâèòå ëè ãî, âðúùàíå íàçàä íÿìà.</p>
<p>Ñèãóðíè ëè ñòå, ÷å èñêàòå äà îáíîâèòå ñúðâúðà äî óêàçàíàòà âåðñèÿ?</p>';
$string['upgradinglogs'] = 'Îáíîâÿâàíå íà ðåãèñòðèòå';
+$string['adminseesallevents'] = "Administrators see all events";
+$string['adminseesownevents'] = "Administrators are just like other users";
+$string['blockinstances'] = "Instances";
+$string['blockmultiple'] = "Multiple";
+$string['change'] = "change";
+$string['calendarsettings'] = "Calendar";
+$string['confirmation'] = "Confirmation";
+$string['confirmdeletedst'] = "Deleting the preset named <strong>\$a</strong> will immediately disable DST for all users of that preset. This could possibly change their perception of time without warning. Are you sure you want to continue?";
+$string['confirmdeletedstdefault'] = "<strong>The preset named \$a is being used for all users of this site!</strong> Deleting it will change their perception of time without warning. Are you sure you want to continue?";
+$string['cronwarning'] = "The <a href=\"cron.php\">cron.php maintenance script</a> has not been run for at least 24 hours. <br />The <a href=\"../doc/?frame=install.html&sub=cron\">installation documentation</a> explains how you can automate this.";
+$string['dstisapreference'] = "Each user can choose which preset to use";
+$string['dstisforcedto'] = "Force all users to use";
+$string['dstpresets'] = "DST Presets";
+$string['emptydstlist'] = "There are currently no DST presets defined. You can add one by clicking on the Add button.";
+$string['editingdstpreset'] = "Editing a DST preset";
+$string['errordstpresetactivateearlier'] = "The month of activation must be earlier than the month of deactivation";
+$string['errordstpresetnameempty'] = "The preset name cannot be empty";
+$string['errordstpresetnameexists'] = "Another preset with that name already exists";
+$string['helpadminseesall'] = "Do admins see all calendar events or just those that apply to themselves?";
+$string['helpcalendarsettings'] = "Configure various calendar and date/time-related aspects of Moodle";
+$string['helpdstforusers'] = "Can each user choose his own DST settings?";
+$string['helpmanagedstpresets'] = "Click this button to add, edit and delete the DST presets available for this site.";
+$string['helpstartofweek'] = "Which day starts the week in the calendar?";
+$string['helpupcominglookahead'] = "How many days in the future does the calendar look for upcoming events by default?";
+$string['helpupcomingmaxevents'] = "How many (maximum) upcoming events are shown to users by default?";
+$string['helpweekenddays'] = "Which days of the week are treated as \"weekend\" and shown with a different colour?";
+$string['managedstpresets'] = "Manage DST Presets";
+$string['nodstpresetsexist'] = "DST support is disabled for all users because there are no DST presets defined. You can define some presets using the button below.";
+$string['therewereerrors'] = "There were errors in your data";
?>
View
@@ -41,13 +41,24 @@
$string['uploadbadname'] = 'Èìåòî íà òîçè ôàéë ñúäúðæàøå ñòðàííè çíàöè è çàòîâà êà÷âàíåòî ìó íà ñúðâúðà ñå ïðîâàëè.';
$string['uploadedfiles'] = 'ôàéëîâå - êà÷åíè.';
$string['uploaderror'] = 'Ïðè ñúõðàíÿâàíåòî íà ôàéëà íà ñúðâúðà âúçíèêíà ãðåøêà.';
-$string['uploadfailnoupdate'] = 'Файлът беше качен без пробелми, но обновяването на вашия отговор на заданието се провали.';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'Ôàéëúò áåøå êà÷åí áåç ïðîáëåìè, íî îáíîâÿâàíåòî íà âàøèÿ îòãîâîð íà çàäàíèåòî ñå ïðîâàëè.';
$string['uploadfiletoobig'] = 'Ñúæàëÿâàìå, íî òîçè ôàéë å òâúðäå ãîëÿì (îãðàíè÷åíèåòî å $a áàéòà)';
$string['uploadnofilefound'] = 'Íå áåøå îòêðèò ôàéë! Ñèãóðíè ëè ñòå, ÷å èçáðàõòå ôàéë, êîéòî äà êà÷èòå?';
$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' áåøå êà÷åí áåç ïðîáëåìè, íî îòãîâîðà âè íå áåøå ðåãèñòðèðàí!';
$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' áåøå óñïåøíî êà÷åí íà ñúðâúðà.';
$string['viewfeedback'] = 'Ïðåãëåä íà îöåíêèòå è ðåöåíçèèòå';
$string['viewsubmissions'] = 'Ïðåãëåä íà èçïðàòåíèòå îòãîâîðè ($a áð)';
$string['yoursubmission'] = 'Âàøèÿò îòãîâîð';
+$string['emailteachers'] = "Email alerts to teachers";
+$string['emailteachermail'] = "
+\$a->username has updated their assignment submission
+for '\$a->assignment'
-?>
+It is available here:
+
+ \$a->url";
+$string['emailteachermailhtml'] = "\$a->username has updated their assignment submission
+for <i>'\$a->assignment'</i><br /><br />
+It is <a href=\"\$a->url\">available on the web site</a>.";
+
+?>
View
@@ -23,5 +23,50 @@
$string['thursday'] = '×åò';
$string['tuesday'] = 'Âò';
$string['wednesday'] = 'Ñð';
+$string['modulename'] = "Attendance";
+$string['allmodulename'] = "All Attendance Rolls";
+$string['modulenameplural'] = "Attendance Rolls";
+$string['weekmodulename'] = "All Attendance Rolls In the Last Week";
+$string['addmultiple'] = "Add Multiple Attendance Rolls";
+$string['addingmultiple'] = "Adding Multiple Attendance Rolls";
+$string['takeroll'] = "Take roll on this day?";
+$string['dayofroll'] = "Date to take roll for";
+$string['notes'] = "Exceptional information";
+$string['notesfor'] = "Exceptional information for";
+$string['hoursinclass'] = "Number of hours in a class period";
+$string['tardyshort'] = "T";
+$string['tardylong'] = "Tardy";
+$string['dynamicsection'] = "Determine week for attendance based on this date";
+$string['defaultdynamicsection'] = "Whether to move attendance rolls to the correct week by default";
+$string['defaulthoursinclass'] = "How many hours there should be in a default attendance roll";
+$string['tardiesperabsence'] = "How many tardies should count as one absence";
+$string['hoursinfullreport'] = "The maximum number of hours of attendance that should be displayed on a single page of a report";
+$string['viewall'] = "View All Attendance Rolls";
+$string['teacheredit'] = "Take Attendance";
+$string['viewone'] = "View All Pages of Report";
+$string['viewtable'] = "View Report as One Table";
+$string['viewmulti'] = "View Report as Multiple Pages";
+$string['viewweek'] = "View All Attendance Rolls from the Calendar Week";
+$string['viewsection'] = "View All Attendance Rolls from this Section";
+$string['noviews'] = "Sorry, there is no data for your account here";
+$string['norolls'] = "There are no attendance rolls in this course";
+$string['startmulti'] = "Date for first attendance roll";
+$string['endmulti'] = "Date for last attendance roll";
+$string['choosedays'] = "Days of each week to take attendance";
+$string['dynamicsectionmulti'] = "Place rolls in their weekly section automatically";
+$string['hoursineachclass'] = "Number of Hours in each class period";
+$string['startafterend'] = "The start date is after the end of the course";
+$string['defaultstudentstatus'] = "The default student attendance status on new attendance rolls";
+$string['autoattend'] = "Automatically take attendance based on user activity logs";
+$string['defaultautoattend'] = "Whether to take attendance based on user activity logs by default";
+$string['autoattendmulti'] = "Automatically take attendance for all rolls based on user activity logs";
+$string['gradevalue'] = "Make this roll gradeable";
+$string['defaultgrade'] = " Whether to make attendance rolls gradeable by default";
+$string['gradevaluemulti'] = "Make these rolls gradeable";
+$string['maxgradevalue'] = "Maximum grade value for full attendance";
+$string['defaultmaxgrade'] = "What the default maximum grade value for full attendance should be";
+$string['maxgradeshort'] = "Maximum grade";
+$string['autoattendshort'] = "Automatic from logs";
+$string['dynsectionshort'] = "Dynamically moved to section";
?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 293668d

Please sign in to comment.