Skip to content
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20061210)

  • Loading branch information...
1 parent ff1f958 commit 297b1bd90500be6f76f7f5b758e7145f4185f5db moodler committed Dec 10, 2006
Showing with 7 additions and 0 deletions.
  1. +7 −0 install/lang/da_utf8/installer.php
View
7 install/lang/da_utf8/installer.php
@@ -29,6 +29,12 @@
$string['dirroot'] = 'Moodle bibliotek';
$string['dirrooterror'] = 'Det angivne moodle-bibliotek lader ikke til at være rigtigt - der kan ikke findes en Moodle-installation. Den nedenstående værdi er blevet fjernet.';
$string['download'] = 'Download';
+$string['environmenterrortodo'] = 'Du bliver nødt til at løse de ovenstående problemer (fejl) der er ved serveropsætningen før du kan installere denne version af Moodle';
+$string['environmentrecommendinstall'] = 'det anbefales installeret/aktiveret';
+$string['environmentrecommendversion'] = 'version $a->needed er anbefalet og du kører $a->current';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'det er nødvendigt at installere/aktivere';
+$string['environmentrequireversion'] = 'version $a->needed er nødvendigt og du kører $a->current';
+$string['environmentxmlerror'] = 'Fejlved læsning af serveropsætningens data ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Fejl';
$string['fail'] = 'Mislykkedes';
$string['fileuploads'] = 'Fil uploads';
@@ -71,6 +77,7 @@
$string['ok'] = 'OK';
$string['pass'] = 'OK';
$string['password'] = 'Adgangskode';
+$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x har nogle kendte fejl og problemer. Opgrader venligst til 5.1.x eller nedgradér til 4.3.x eller 4.4.x';
$string['phpversion'] = 'PHP version';
$string['phpversionerror'] = 'PHP versionen skal være nyere end 4.1.0';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle kræver en PHP version der er nyere end 4.1.0.</p>

0 comments on commit 297b1bd

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.