Skip to content
Browse files

initial translation by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent 94ea7d1 commit 299e75b10ca2714de8baa11d8190ccda851f9b94 koenr committed May 12, 2004
View
2 lang/nl/help/wiki/checklinks.html
@@ -0,0 +1,2 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Controleer links</B></P>
+<P>TMet dit hulpmiddel kun je van alle http:// links controleren of ze nog werken. Daarna wordt de pagina opnieuw bewaard met de dode links gemarkeerd, zodat ze gemakkelijker te bewerken zijn.</P>
View
3 lang/nl/help/wiki/removepages.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Verwijder pagina's</B></P>
+<P>Met deze functie kun je wiki pagina's verwijderen. Er wordt een kleine controle gedaan en de pagina's met fouten worden getoond. </P>
+<P>Wees voorzichtig en denk goed na voor je een pagina verwijderd. Meestal is dat niet nodig.</P>
View
13 lang/nl/help/wiki/setpageflags.html
@@ -0,0 +1,13 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Stel paginavlaggen in</B></P>
+<P>Aan een wikipagina kunnen vlaggen toegekend worden. Hiermee kun je het type en de manier waarop de pagina getoond wordt wijzigen.</P>
+
+<P>Beschrijving van de vlaggen:</P>
+<table border="1" width="100%"><tbody>
+ <tr><td valign="top" width="25%">TXT</td><td>De pagina bevat tekst.</td></tr>
+ <tr><td valign="top" width="25%">BIN</td><td>De pagina bevat binaire gegevens.</td></tr>
+ <tr><td valign="top" width="25%">OFF</td><td>De pagina is uitgeschakeld.</td></tr>
+ <tr><td valign="top" width="25%">HTM</td><td>Laat HTML toe op deze pagina (de gewone Wiki instellingen staan voor deze vlag).</td></tr>
+ <tr><td valign="top" width="25%">RO</td><td>Alleen lezen.</td></tr>
+ <tr><td valign="top" width="25%">WR</td><td>Schrijven kan.</td></tr>
+</table>
+
View
2 lang/nl/help/wiki/strippages.html
@@ -0,0 +1,2 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Pagina's opruimen</B></P>
+<P>Deze functie verwijdert oude versies van de pagina's in de databank. Alleen de nieuwste wordt bewaard.</P>

0 comments on commit 299e75b

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.