Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20081212)

  • Loading branch information...
moodlerobot
moodlerobot committed Dec 11, 2008
1 parent 080eed3 commit 29b951b6dd6940c207eb273780dad9bebd3c498c
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 install/lang/eu_utf8/installer.php
@@ -219,4 +219,6 @@
$string['wrongzipfilename'] = 'ZIP fitxategiko izen desegokia.';
$string['wwwroot'] = 'Web helbidea';
$string['wwwrooterror'] = '\'Web helbidea\' zuzena ez dela dirudi. Ezin izan da Moodle-ren instalazioa aurkitu. Jatorrizko balorea berrezarri da.';
+$string['xmlrpcrecommended'] = 'Aukerazko xmlrpc luzapena instalatzea baliagarria da Moodle Sarea funtzionalitaterako.';
+$string['ziprequired'] = 'Moodle-k orain Zip PHP luzapena behar du. Dagoeneko ez dira info-ZIP bitarrak erabiltzen ezta PclZip liburutegia ere.';
?>

0 comments on commit 29b951b

Please sign in to comment.