Permalink
Browse files

initial translation by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent 9c32156 commit 2a43d65e3522a96523636fac82fc6a9ad087fa42 koenr committed Aug 1, 2004
Showing with 13 additions and 0 deletions.
  1. +8 −0 lang/nl/help/enrolperiod.html
  2. +5 −0 lang/nl/help/scorm/mods.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Aanmeldingsperiode</b></b></p>
+
+<p>Met deze instelling kies je het aantal dagen dat leerlingen aangemeld kunnen zijn in een vak (beginnend vanaf de dag dat ze zich aanmelden).</p>
+
+<p>Als je hier een aantal dagen invoert, dan zullen de leerlingen automatisch afgemeld worden na deze periode. Dit is nuttig voor cursussen zonder specifieke start of einddatum.</p>
+
+<p>Als je hier niets ingeeft, dan blijven de leerlingen aangemeld tot ze manueel verwijderd worden of tot de opruimfunctie verdwenen leerlingen verwijderd.</p>
+
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p><img valign=absmiddle src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/scorm/icon.gif">&nbsp;<b>SCORM pakketten</b></p>
+<ul>
+<p>Een SCORM-pakket is een gebundeld pakket met webinhoud volgens de SCORM-standaard voor leerobjecten. Deze pakketten kunnen webpagina's, grafieken, Javascriptprogramma's, Flashpresentaties en alle andere zaken die werken in webbrowsers. De SCORM-module maakt het mogelijk om gemakkelijk SCORM-pakketten te uploaden en deel te laten uitmaken van je vak.
+</p>
+</ul>

0 comments on commit 2a43d65

Please sign in to comment.